Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming van 03 mei 1999
gepubliceerd op 07 december 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage II van titel II, hoofdstuk IIbis van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming wat de vaststelling van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012376
pub.
07/12/1999
prom.
03/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 MEI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage II van titel II, hoofdstuk IIbis van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming wat de vaststelling van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de zesde bijzondere richtlijn 90/394/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk, gewijzigd bij richtlijn 97/42/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 juni 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1996;

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, inzonderheid op bijlage II van titel II, hoofdstuk IIbis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 april 1995 en vervangen bij het koninklijk besluit van 10 augustus 1998;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, gegeven op 28 januari 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is de nodige maatregelen te treffen om de grenswaarden voor de stoffen die vallen onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk, speciaal aan te duiden;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage II, Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia, bij titel II, hoofdstuk IIbis van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 april 1995 en vervangen bij het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, worden de rijen van de tabel met betrekking tot de in de derde kolom vermelde agentia vervangen door de overeenkomstige rijen van de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.In dezelfde bijlage wordt de bijkomende indeling aangevuld met de volgende bepaling : « de vermelding « C » betekent dat de betrokken stof valt onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk. ».

Art. 3.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 18 september 1996. Besluit van de Regent van 11 februari 1946, Belgisch Staatsblad van 3 en 4 april 1946.

Besluit van de Regent van 27 september 1947, Belgisch Staatsblad van 3 en 4 oktober 1947.

Koninklijk besluit van 11 april 1995, Belgisch Staatsblad van 14 juni 1995.

Koninklijk besluit van 13 juni 1996, Belgisch Staatsblad van 24 juli 1996.

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998, Belgisch Staatsblad van 12 september 1998.

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 3 mei 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^