Arrest van 09 augustus 2011
gepubliceerd op 05 september 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van het beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor arbeidsongevallen voor 2011

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022286
pub.
05/09/2011
prom.
09/08/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 AUGUSTUS 2011. - Besluit van het beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor arbeidsongevallen voor 2011


Het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1, gewijzigd bij de programmawet van 24 december 2002 en deze van 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010200224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010200226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Fonds voor Beroepsziekten sluiten tot goedkeuring van de bestuursovereenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen 2010-2012;

Gelet op het besluit van het Beheerscomité van 30 juni 2010 tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor arbeidsongevallen voor 2010;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Fonds voor arbeidsongevallen van 27 april 2011;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Fonds voor arbeidsongevallen van 3 mei 2011;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting van het Fonds voor arbeidsongevallen van 26 juli 2011;

Beraadslagend ter vergadering van 16 mei 2011, Besluit : HOOFDSTUK I. - Personeelsplan

Artikel 1.§ 1. Het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2011 wordt vastgesteld overeenkomstig de tabel als bijlage 1. § 2. In het personeelsplan zitten zowel de betrekkingen van het hoofdbestuur als deze van de uitvoeringsdiensten. § 3. De uitvoeringsdiensten bestaan uit de volgende statutaire betrekkingen : Attaché : . . . . . 1 Administratief assistent : . . . . . 3 Administratief medewerker : . . . . . 1,5 HOOFDSTUK II. - Statutairen

Art. 2.§ 1. Bij de toewijzing van bevorderingsbetrekkingen zullen de normen van sociale programmatie worden nageleefd. § 2. De betrekkingen van niveau C worden onderverdeeld als volgt : 11 betrekkingen van administratief assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B. HOOFDSTUK III. - Contractuelen

Art. 3.De in dit hoofdstuk vermelde aantallen worden uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Art. 4.§ 1. Bij toepassing van artikel 451 van de programmawet (I) van 24 december 2002 worden de personeelsleden die op 1 januari 2003 twee jaar tewerkgesteld waren in een contract « uitzonderlijke en tijdelijke behoeften », in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur.

Het maximum aantal van deze personeelsleden wordt als volgt vastgesteld : Administratief medewerker . . . . . 8 § 2. Binnen de grenzen van de beheerskredieten vastgesteld in de bestuursovereenkomst wordt bij elk vertrek van een contractueel personeelslid bedoeld bij § 1 een statutaire betrekking opgericht. Het maximale aantal van deze betrekkingen wordt als volgt vastgesteld : Administratief medewerker . . . . . 8

Art. 5.Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut, is als volgt vastgesteld : Technisch medewerker . . . . . 6

Art. 6.Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden gehouden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 7°, van het koninklijk besluit van 5 november 1991 betreffende het bij overeenkomst in dienst houden van sommige personeelsleden van de overheidsbesturen en instellingen van openbaar nut, in uitvoering van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut, meer in het bijzonder artikel 18, § 6, eerste lid, is als volgt vastgesteld : Administratief medewerker . . . . . 3

Art. 7.Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een startbaanovereenkomst in uitvoering van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid wordt als volgt samengesteld : Administratief assistent . . . . . 4

Art. 8.Bij in de tijd beperkte acties of een buitengewone toename van het werk kunnen, mits voorafgaand akkoord van de Regerings-commissaris van Begroting, personen met een arbeidsovereenkomst « uitzonderlijke en tijdelijke behoeften » voor bepaalde duur worden in dienst genomen.

Voor het jaar 2011 wordt dit contingent als volgt samengesteld : Attaché . . . . . 1 Administratief assistent . . . . . 6 Administratief medewerker . . . . . 2

Art. 9.§ 1. Binnen de grenzen van de toegekende personeelskredieten is het Fonds voor arbeidsongevallen gemachtigd, mits voorafgaandelijk akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting, om personeelsleden met een arbeidsovereenkomst aan te werven in afwachting van de statutaire aanwerving bedoeld in artikel 1, evenals ter vervanging van de tijdelijke afwezige personeelsleden of personeelsleden die hun functie deeltijds uitoefenen. § 2. Binnen de grenzen van de beheerskredieten vastgesteld in de bestuursovereenkomst mag, mits voorafgaand akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting, seizoenpersoneel in dienst genomen worden. HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 10.Het besluit van het beheerscomité van 30 juni 2010 tot vaststelling van de personeelsplan van het Fonds voor arbeidsongevallen voor 2010 wordt opgeheven.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2010.

Brussel, 9 augustus 2011.

De voorzitter, P. DESMAREZ

Bijlage 1

Evolutie van de human resources in VTE

Jaar : 2011

Verwachte evolutie

Behoeften uitgedrukt in VTE's

A

B

C

D

Totaal

N

A4

A3

A1-A2

totaal

Verwachte evolutie

2

3

9

47

61

34

105,5

37,5

238

• Statutairen

2

3

9

46

60

34

95,5

18,5

208

• Contractuelen

-

-

-

1

1

-

10

19

30

Begintoestand volgens inventaris

1,0

3,0

8,3

46,0

58,3

28,5

86,7

42,4

215,9

• Statutairen

1

3

8,3

45,6

57,9

28,5

77,48

27,47

191,4

• Contractuelen

-

-

-

0,40

0,40

-

9,20

14,97

24,57

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^