Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06 oktober 2011
gepubliceerd op 21 oktober 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer Sven AERTS, de heer Arne VANDAELE, de heer Jean-Christophe DE DONCKER, de heer Stéphane FILLEUL, Mevr. Annick HAEGEMAN, de heer Olivier KHASSIME en de heer Renaud ZAUWEN

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031506
pub.
21/10/2011
prom.
06/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer Sven AERTS, de heer Arne VANDAELE, de heer Jean-Christophe DE DONCKER, de heer Stéphane FILLEUL, Mevr.

Annick HAEGEMAN, de heer Olivier KHASSIME en de heer Renaud ZAUWEN tot leden van het Milieucollege


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op artikel 79;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 juni 1993 betreffende het Milieucollege;

Gelet op de dubbele kandidatenlijst die door het Parlement van de Brusselse Hoofdstedelijke Regio tijdens zijn zitting 6 mei 2011 werd voorgesteld;

Op voorstel van de minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van het Milieucollege vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit besluit : de heer Sven AERTS, de heer Arne VANDAELE, de heer Jean-Christophe DE DONCKER, de heer Stéphane FILLEUL, Mevr. Annick HAEGEMAN, de heer Olivier KHASSIME en de heer Renaud ZAUWEN.

Art. 2.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 oktober 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^