Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09 juni 2016
gepubliceerd op 29 juni 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de met het toezicht en de controle belaste overheden in werkgelegenheidsaangelegenheden en houdende nadere regels met betrekking tot de werking van deze overheden

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031440
pub.
29/06/2016
prom.
09/06/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031440

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


9 JUNI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de met het toezicht en de controle belaste overheden in werkgelegenheidsaangelegenheden en houdende nadere regels met betrekking tot de werking van deze overheden


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8, eerste lid;

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de artikelen 7, § 4/1. en 8quater, ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de wet van 19 februari 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen, artikel 12/1., ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 62ter, ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 124, hersteld door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, artikel 35/1., ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de wet van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, artikel 59/1., ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, artikel 11/1., ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 46/1., ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, artikel 195/1., ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, artikel 36bis, hersteld door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikel 7/1., ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers sluiten tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, de artikelen 17/1. en 34, onderscheidenlijk ingevoegd en vervangen door ordonnantie van9 juli 2015;

Gelet op de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie, artikel 9/1., ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de Programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 338/1., ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, artikel 16, vervangen door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, de artikelen 59/1. en 85, onderscheidenlijk ingevoegd en vervangen door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, artikel 16, vervangen door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen, artikel 2, § 1, gewijzigd door ordonnantie van 9 juli 2015, artikel 4, inleidende zin, de artikelen 9/1., eerste lid, 20/1., § 3, tweede lid, en 20/2., derde lid, ingevoegd door ordonnantie van 9 juli 2015, en artikel 22, eerste lid, 2° ;

Gelet op de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 22, vervangen door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de ordonnantie van 26 april 2012 betreffende de sociale economie en de erkenning van inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de toekenning van toelagen, artikel 24, vervangen door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen, artikel 19, vervangen door ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de zesde Staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de controle op het vlak van werkgelegenheid, artikel 46;

Gelet op de ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende stages voor werkzoekenden, artikel 16;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk VII van de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers sluiten tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van dat hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 houdende uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen en van de ordonnanties waarvan het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van deze ordonnantie;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 november 2008 betreffende de ondersteuning van de "missions locales pour l'emploi" en de lokale werkwinkels;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de gendertest van 25 november 2015 uitgevoerd met toepassing van artikel 13, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 september 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 december 2015;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 21 januari 2016;

Gelet op het advies van het beheerscomité van ACTIRIS, gegeven op 28 januari 2016;

Gelet op het advies 59.321/ 1 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit : TITEL I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit en zijn uitvoeringsmaatregelen wordt verstaan onder : 1° "de ordonnantie" : de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten to0epasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen;2° "toezicht" : het toezicht als bedoeld in artikel 2, § 1, derde lid van de ordonnantie;3° "controle" : de controle als bedoeld in artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie;4° "werkgelegenheidsinspecteurs van het Bestuur " : de inspecteurs als bedoeld in artikel 2, § 1 van de ordonnantie, met name de directeur, de attachés, de assistenten en de adjuncten van het Bestuur, die de secretaris-generaal of de adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bij name aanstelt voor de uitvoering van inspectieopdrachten en die te dien einde beëdigd worden;5° "werkgelegenheidsinspecteurs van ACTIRIS" : de inspecteurs als bedoeld in artikel 2, § 1 van de ordonnantie, met name de directeurs, dienstverantwoordelijken, de attachés, de assistenten en de adjuncten van ACTIRIS, die de directeur-generaal of de adjunct-directeur-generaal van ACTIRIS bij name aanstelt voor de uitvoering van inspectieopdrachten en die te dien einde beëdigd worden;6° "controleurs van het Bestuur" : de controleurs als bedoeld in artikel 2, § 1 van de ordonnantie, met name de directeur, de attachés, de assistenten en de adjuncten van het Bestuur, die de secretaris-generaal of de adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bij name aanstelt voor de uitvoering van controleopdrachten en die te dien einde beëdigd worden;7° "controleurs van ACTIRIS" : de controleurs als bedoeld in artikel 2, § 1 van de ordonnantie, met name de directeurs, dienstverantwoordelijken, de attachés, de assistenten en de adjuncten van ACTIRIS, die de directeur-generaal of de adjunct-directeur-generaal van ACTIRIS bij name aanstelt voor de uitvoering van controleopdrachten en die te dien einde beëdigd worden;8° : "het Bestuur" : de Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie bij Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;9° "ACTIRIS" : de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, als gereglementeerd bij de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;10° "de Minister" : de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling;11° "de verordening (EU) nr.1303/2013" : de verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, alsook elke verordening die door deze vervangen is of haar vervangt; 12° "de verordening (EU) nr.1304/2013" : de verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad, alsook elke verordening die door deze vervangen is of haar vervangt. HOOFDSTUK II. - Verhindering van toezicht

Art. 2.Kunnen een verhindering van toezicht vaststellen als bedoeld in artikel 22, eerste lid, 2° van de ordonnantie, de werkgelegenheidsinspecteurs als bedoeld in artikel 2, § 1 van dezelfde ordonnantie.

TITEL II. - Bepalingen ter aanduiding van de met het toezicht of de controle belaste ambtenaren van het Bestuur voor de werkgelegenheidsaangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren HOOFDSTUK I. - Economische migratie

Art. 3.Zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet van 19 februari 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en haar uitvoeringsmaatregelen, de werkgelegenheidsinspecteurs van het Bestuur.

Art. 4.Zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en haar uitvoeringsmaatregelen, de werkgelegenheidsinspecteurs van het Bestuur. HOOFDSTUK II. - Bevordering van de buurtdiensten en -banen Afdeling 1. - Het stelsel van de dienstencheques

Art. 5.Zijn belast met het in haar artikel 7/1. bedoelde toezicht op de naleving van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen en haar uitvoeringsmaatregelen, de werkgelegenheidsinspecteurs van het Bestuur. Afdeling 2. - Het opleidingsfonds dienstencheques

Art. 6.Onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, zijn de controleurs van het Bestuur belast met de controle op de uitvoering van : 1° artikel 7, § 1, derde lid, littera za) van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en zijn uitvoeringsmaatregelen;2° artikel 9bis van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen en zijn uitvoeringsmaatregelen. HOOFDSTUK III. - Betaald educatief verlof Afdeling 1. - Het toezicht op de voor boetes vatbare inbreuken

Art. 7.Zijn belast met het toezicht op de naleving van de verboden als bedoeld in artikel 131 van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, de werkgelegenheidsinspecteurs van het Bestuur. Afdeling 2. - Het stelsel van het betaald educatief verlof

Art. 8.Onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, zijn de controleurs van het Bestuur belast met de controle op de uitvoering van : 1° artikel 7, § 1, derde lid, littera h) van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en zijn uitvoeringsmaatregelen;2° afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen en haar uitvoeringsmaatregelen. HOOFDSTUK IV. - Uitzendarbeid en andere vormen van plaatsing Afdeling 1. - Het gemengd beheer van de arbeidsmarkt

Art. 9.Zijn belast met het toezicht op de naleving van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar uitvoeringsmaatregelen, de werkgelegenheidsinspecteurs van het Bestuur. Afdeling 2. - Tewerkstellingstrajecten

Art. 10.Zijn belast met het in haar artikel 35/1. bedoelde toezicht op de naleving van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en haar uitvoeringsmaatregelen, de werkgelegenheidsinspecteurs van het Bestuur. Afdeling 3. - Activering in het kader van een invoeginterim

Art. 11.De controleurs van het Bestuur zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van de artikelen 194 en 195 van de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, en hun uitvoeringsmaatregelen. HOOFDSTUK V. - Sociale economie

Art. 12.De controleurs van het Bestuur zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van : 1° de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen en haar uitvoeringsmaatregelen;2° de ordonnantie van 26 april 2012 betreffende de sociale economie en de erkenning van inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de toekenning van toelagen en haar uitvoeringsmaatregelen;3° de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen en haar uitvoeringsmaatregelen;4° artikel 59 van de wet van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen en zijn uitvoeringsmaatregelen. HOOFDSTUK VI. - Ervaringsfonds

Art. 13.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de in artikel 34 van de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers sluiten tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers bedoelde controle op de uitvoering van hoofdstuk VII van dezelfde wet en zijn uitvoeringsmaatregelen, de controleurs van het Bestuur. HOOFDSTUK VII. - Discriminatie door intermediaire organisaties en operatoren van socio-professionele inschakeling en diversiteitslabel Afdeling 1. - Discriminatiebestrijding

Art. 14.Zijn belast met het toezicht op de naleving van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling en haar uitvoeringsmaatregelen, de werkgelegenheidsinspecteurs van het Bestuur. Afdeling 2. - Diversiteitslabel

Art. 15.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van artikel 28, § 2 van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, de controleurs van het Bestuur.

TITEL III. - Bepalingen genomen ter toepassing en uitvoering van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Art. 16.De Minister kan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van ACTIRIS machtigen om, onder zijn controle, de eed af te nemen van de werkgelegenheidsinspecteurs en van de controleurs als bedoeld in artikel 36bis van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, met het oog op het controleren van de uitvoering en het uitoefenen van het toezicht op de naleving van de wetgeving, reglementering en verordeningen als bedoeld in hetzelfde artikel.

De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar bezorgen de Minister de oorspronkelijke en elke aangepaste naamlijst van de inspecteurs en de controleurs die de eed hebben afgelegd.

TITEL IV. - Bepalingen ter aanduiding van de met het toezicht of de controle belaste ambtenaren van ACTIRIS voor de werkgelegenheidsaangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren HOOFDSTUK I. - Overeenkomsten met derden

Art. 17.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling en zijn uitvoeringsmaatregelen, de controleurs van ACTIRIS. HOOFDSTUK II. - Europese steunprogramma's

Art. 18.De controleurs van ACTIRIS zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, en onverminderd de bepalingen aangaande het beheer en de controle uit de verordeningen van de Europese Unie, belast met de controle op de uitvoering van de steunprogramma's en de besteding van de eruit voortvloeiende openbare geldmiddelen, inzonderheid in het kader van : 1° de verordening (EU) nr.1303/2013; 2° de verordening (EU) nr.1304/2013.

TITEL V. - Bepalingen ter aanduiding van de met het toezicht of de controle belaste ambtenaren van ACTIRIS en van het Bestuur voor de werkgelegenheidsaangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren HOOFDSTUK I. - Premies voor de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen

Art. 19.De controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op het stelsel van premies toegekend in het kader van : 1° het koninklijk besluit nr.474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen en zijn uitvoeringsmaatregelen; 2° hoofdstuk II van titel III van de programmawet van 30 december 1988 en haar uitvoeringsmaatregelen. HOOFDSTUK II. - Startbaanovereenkomsten in het kader van de globale projecten

Art. 20.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van artikel 43 van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid en zijn uitvoeringsmaatregelen, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK III. - Lokale werkwinkels en de "missions locales pour l'emploi"

Art. 21.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van de ordonnantie van 27 november 2008 betreffende de ondersteuning van de "missions locales pour l'emploi" en de lokale werkwinkels en haar uitvoeringsmaatregelen, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK IV. - Diversiteitsplannen

Art. 22.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van artikel 28, § 1 van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK V. - Taal- en ICT-cheques

Art. 23.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van de stelsels van de taal- en de ICT-cheques, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK VI. - Doelgroepverminderingen

Art. 24.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van de artikelen 324 tot en met 328, 335 tot en met 341bis, 346 tot en met 347bis, 353bis, 353bis/9 tot en met 353bis/14, 353ter en 353quater van de Programmawet (I) van 24 december 2002 en hun uitvoeringsmaatregelen, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK VII. - Tewerkstelling van jongeren in de social profitsector

Art. 25.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van de artikelen 79 tot en met 84 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, en hun uitvoeringsmaatregelen, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK VIII. - Activering van de werkloosheidsuitkeringen

Art. 26.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, littera m), en § 1bis, tweede lid, en vijfde tot en met negende lid, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en de uitvoeringsmaatregelen daarvan, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK IX. - Activering van de maatschappelijke integratie

Art. 27.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van artikel 9, §§ 1 en 2 van de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie, en de uitvoeringsmaatregelen daarvan, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK X. - Activering van de financiële maatschappelijke hulp

Art. 28.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van artikel 57quater, §§ 1 en 2, en § 4, 2° van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de uitvoeringsmaatregelen daarvan, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK XI. - Start- en stagebonus

Art. 29.De controleurs van het ACTIRIS en het Bestuur zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van : 1° artikel 7, § 1, derde lid, littera w) van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en zijn uitvoeringsmaatregelen;2° de artikelen 58 en 59 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact en hun uitvoeringsmaatregelen. HOOFDSTUK XII. - Premies ter aanmoediging van de werkhervatting of het volgen van een beroepsopleiding

Art. 30.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, littera i), p), en zc) van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en zijn uitvoeringsmaatregelen, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK XIII. - Terbeschikkingstelling door het OCMW van steungerechtigden aan andere rechtspersonen met het oog op hun inschakeling op de arbeidsmarkt

Art. 31.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van de artikelen 60, § 7 en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de uitvoeringsmaatregelen daarvan, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK XIV. - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

Art. 32.Zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de in zijn artikel 8quater bedoelde controle op de uitvoering van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en zijn uitvoeringsmaatregelen, de controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur. HOOFDSTUK XV. - Financiering outplacement

Art. 33.De controleurs van ACTIRIS en het Bestuur zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van : 1° artikel 7, § 1, derde lid, littera s) en t) van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en zijn uitvoeringsmaatregelen;2° de artikelen 15 en 16 van de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers sluiten tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en hun uitvoeringsmaatregelen. HOOFDSTUK XVI. - Stages

Art. 34.De controleurs van ACTIRIS en het Bestuur zijn onverminderd het bepaalde van artikel 2, § 1, vierde lid van de ordonnantie, belast met de controle op de uitvoering van de ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende stages voor werkzoekenden en haar uitvoeringsmaatregelen.

TITEL VI. - Bepaling van de modellen van legitimatiebewijzen

Art. 35.De Minister of de ambtenaar die hij daartoe aanduidt bepaalt de in artikel 4, inleidende zin en artikel 9/1., eerste lid, van de ordonnantie bedoelde modellen van legimitatiebewijs voor de werkgelegenheidsinspecteurs en controleurs van ACTIRIS en van het Bestuur.

TITEL VII. - Bepaling van de vorm en de inhoud van de verklaring van rechten

Art. 36.De Minister of de ambtenaar die hij daartoe aanduidt bepaalt de vorm en de inhoud van de schriftelijke verklaring van rechten als bedoeld in artikel 20/1., § 3, tweede lid van de ordonnantie.

TITEL VIII. - Uitstel van mededeling van het afschrift van de tekst van verhoor

Art. 37.Met toepassing van artikel 20/2., derde lid van de ordonnantie, kunnen de Directeur-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, of de ambtenaren van niveau A met een hiërarchisch gezag over het Bestuur die hij daartoe aanduidt, alsook, in voorkomend geval, de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van ACTIRIS, als bedoeld in artikel 21 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het tijdstip van de mededeling van een afschrift van de tekst van het verhoor aan de ondervraagde persoon uitstellen.

TITEL IX. - Wijzigingsbepalingen

Art. 38.In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid van artikel 29 wordt het woord "inspectie" vervangen door het woord "controleurs";2° het opschrift van hoofdstuk VII wordt vervangen als volgt : "Hoofdstuk VII.- Controle".

Art. 39.In de artikelen 4, 4° en 8, 8° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 houdende uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling worden de woorden "het toezicht" telkens vervangen door de woorden "de controle".

Art. 40.In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel worden in artikel 28, 3° de woorden "het toezicht verhindert als bedoeld in artikel 33" vervangen door de woorden "de controle belemmert".

TITEL X. - Opheffingsbepalingen

Art. 41.Worden opgeheven : 1° artikel 13 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen;2° artikel 44 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen;3° het koninklijk besluit van 7 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk VII van de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers sluiten tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van dat hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan;4° hoofdstuk VII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, dat het artikel 17 bevat;5° hoofdstuk IV van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel, dat het artikel 33 bevat;6° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen en van de ordonnanties waarvan het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van deze ordonnantie;7° hoofdstuk VI van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 november 2008 betreffende de ondersteuning van de " missions locales pour l'emploi " en de " lokale werkwinkels ", dat het artikel 25 bevat;8° hoofdstuk IX van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat het artikel 38 bevat. TITEL XI. - Slotbepalingen

Art. 42.Op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad treden in werking : 1° de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de zesde Staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de controle op het vlak van werkgelegenheid;2° dit besluit.

Art. 43.De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juni 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^