Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 januari 2019
gepubliceerd op 11 februari 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 januari 2019 betreffende de herverdelingen van de uitgavenkredieten en de kredietoverschrijdingen

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019040225
pub.
11/02/2019
prom.
31/01/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040225

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


31 JANUARI 2019. - Besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 januari 2019 betreffende de herverdelingen van de uitgavenkredieten en de kredietoverschrijdingen


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 13 december 2018, inzonderheid op de artikelen 28 en 96quinquies;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 november 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 18 januari 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Financiën en de Begroting;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemeenheden

Artikel 1.§ 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "Ordonnantie" : de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;2° "Verenigd College" : het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;3° "Diensten van het Verenigd College" : de administratie bedoeld in artikel 2, 1° van de ordonnantie;4° "Autonome bestuursinstelling" : een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de ordonnantie;5° "Autonome bestuursinstelling van eerste categorie" : een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 96bis, eerste lid, 1°, van de ordonnantie;6° "Autonome bestuursinstelling van tweede categorie" : een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 96bis, 2°, van de ordonnantie;7° "Krediettype" : vastleggingskredieten en vereffeningskredieten;8° "Economische classificatie" : een classificatie zoals bedoeld in artikel 2, 9°, van de ordonnantie;9° "Groep qua aard" : het onderdeel van de economische classificatie dat overeenstemt met de eerste twee cijfers van de economische code;10° "Bicommunautaire entiteit" : de entiteit zoals bedoeld in artikel 2, 3° van de ordonnantie;11° "Herverdeling van kredieten" : een herverdeling zoals bedoeld in artikel 96quinquies, § 3, eerste lid, van de ordonnantie;12° "Kredietoverschrijding" : begrotingsverrichtingen zoals bepaald bedoeld in artikel 96quinquies, § 2, eerste lid, van de ordonnantie;13° "Secundaire ordonnateur" : deze functie wordt uitgeoefend door de Leden van het Verenigd College. § 2. Onderhavig besluit is van toepassing op de bicommunautaire entiteit.

Art. 2.De herverdelingen van kredieten kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend volgens de termijnen en de technische modaliteiten bepaald door de Leden van het Verenigd College, tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort, hierna de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiën en Begroting genoemd.

Art. 3.Er mag geen enkele herverdeling van kredieten plaatsvinden tussen de kredieten verbonden met de organieke begrotingsfondsen en de andere kredieten.

Art. 4.§ 1. Een kredietoverschrijding kan slechts toegestaan worden ten belope van de bijkomende ontvangsten die niet zijn ingeschreven op de oorspronkelijke of aangepaste begroting van de instelling, berekend op basis van vastgestelde rechten, en die betrekking hebben op het lopende begrotingsjaar.

Elke beslissing tot overschrijding van kredieten wordt onverwijld meegedeeld aan de Verenigde Vergadering, het Verenigd College en het Rekenhof.

Het Verenigd College stelt de bepalingen vast die van toepassing zijn op de kredietoverschrijdingen. § 2. Conform artikel 28 van de ordonnantie worden de kredietherverdelingen van de diensten van het Verenigd College zonder verwijl aan de Verenigde Vergadering en aan het Rekenhof meegedeeld.

De directie Boekhouding en Begroting van de diensten van het Verenigd College is belast met deze mededeling.

Conform artikel 96quinquies, § 3, van de ordonnantie delen de autonome bestuursinstellingen de herverdelingen en overschrijdingen van kredieten zonder verwijl mee aan de Verenigde Vergadering, aan het Verenigd College en aan het Rekenhof.

Deze mededeling gebeurt via de directie Begroting van de diensten van het Verenigd College.

Art. 5.Er mag geen enkele herverdeling van kredieten plaatsvinden tussen kredieten van verschillende types.

Nieuwe basisallocaties kunnen gecreëerd worden door middel van een herverdeling van kredieten.

Er mag geen enkele herverdeling van kredieten plaatsvinden tussen kredieten die behoren tot de groepen 91 en 21 van de economische classificatie en kredieten die behoren tot de andere groepen van deze classificatie. HOOFDSTUK II. - De diensten van het Verenigd College

Art. 6.De bevoegde secundaire ordonnateur kan, tijdens het begrotingsjaar en na het akkoord van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, de kredieten tussen de basisallocaties herverdelen binnen de perken van de beschikbare vastleggings- of vereffeningskredieten van elk van de programma's van de algemene uitgavenbegroting.

De secundaire ordonnateur kan die bevoegdheid om de kredieten tussen de basisallocaties te herverdelen aan de gedelegeerde ordonnateur overdragen volgens de modaliteiten die hij vaststelt.

Het voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën is vereist voor elke herverdeling van kredieten. HOOFDSTUK III. - De autonome bestuursinstellingen

Art. 7.§ 1. In toepassing van artikel 96quinquies van de ordonnantie kan de secundaire ordonnateur van een autonome bestuursinstelling van eerste categorie, tijdens het begrotingsjaar, na akkoord van de leden van het Verenigd College dat bevoegd is voor de Begroting of in voorkomend geval van hun gedelegeerde, te weten de Inspecteur van Financiën, de kredieten tussen de basisallocaties herverdelen binnen de perken van de beschikbare vastleggings- of vereffeningskredieten uit de begroting van de instelling of deze overschrijden.

De secundaire ordonnateur kan die bevoegdheid om de kredieten tussen de basisallocaties te herverdelen aan de gedelegeerde ordonnateur overdragen volgens de modaliteiten die hij vaststelt. § 2. Het voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën is vereist voor elke herverdeling of overschrijding van kredieten in de begroting van een autonome bestuursinstelling van eerste categorie.

Art. 8.§ 1 In toepassing van artikel 96quinquies, §§ 3 en 4, van de ordonnantie, kunnen de beheersorganen van een autonome bestuursinstelling van tweede categorie, tijdens het begrotingsjaar en na akkoord van de commissarissen van het Verenigd College, de kredieten tussen de basisallocaties herverdelen binnen de perken van de beschikbare vastleggings- of vereffeningskredieten uit de begroting van de instelling of deze overschrijden.

De beheersorganen van een autonome bestuursinstelling van tweede categorie kunnen die bevoegdheid zoals bedoeld in het vorige lid toewijzen aan de gedelegeerde ordonnateur volgens de modaliteiten door deze beheersorganen vastgesteld. § 2 De commissarissen van het Verenigd College doen uitspraak over de aanvraag tot het bekomen van een akkoord binnen een redelijke termijn met een maximum van tien werkdagen volgend op de aanvraag. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 9.Dit besluit heft het besluit van het Verenigd College van 8 maart 2007 betreffende de herverdelingen van de uitgavenkredieten op.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 11.De Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Financiën en de Begroting worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 januari 2019.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^