Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 december 2016
gepubliceerd op 30 januari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bron
vlaamse overheid
numac
2017040005
pub.
30/01/2017
prom.
16/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040005

VLAAMSE OVERHEID


16 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;

Gelet op het decreet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016, artikel 55;

Gelet op het decreet van 8 juli 2016 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 november 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten, ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel: (in duizend euro)

begrotingsartikel

basisallocatie

kredietsoort

van

naar

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0-1CBX2AC-PR

CB0 CB028 0100

VAK

504


CB0-1CBX2AC-PR

CB0 CB028 0100

VEK

504


FB0-1FHE2AM-WT

FB0 1FH100 3300*

VAK

504


FB0-1FHE2AM-WT

FB0 1FH100 3300*

VEK

504

totaal

504

504

504

504


* Nieuwe basisallocatie

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof en het Departement Financi√ęn en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^