Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 maart 2004
gepubliceerd op 10 juni 2004
%numac_just_title%

Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035599
pub.
10/06/2004
prom.
26/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MAART 2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen


De Vlaamse regering, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 5 februari 1999, en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 januari 1996 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid in de permanente werkgroep op 12/01/04, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 16 maart 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 december 2003;

Gelet op advies 36.400/3 van de Raad van State, gegeven op 3 februari 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid;2° dienst : dienst, bevoegd voor de controle op de voorwaarden voor de toepassing van de geïntegreerde productiemethode;3° pitfruit : vruchten van appel- of perenbomen, die bestemd zijn voor menselijke consumptie;4° producten : pitfruit, geproduceerd door een erkende producent volgens de geïntegreerde productiemethode;5° producent : de natuurlijke of rechtspersoon of de groepering van natuurlijke of rechtspersonen die respectievelijk alleen of gezamenlijk een fruitteeltbedrijf uitbaten;6° bedrijf : het geheel van de door de producent uitgebate pitfruitproductie-eenheden;7° controleorgaan: elk orgaan dat door de minister wordt erkend om de controle uit te voeren op de toepassing van de geïntegreerde productiemethode, op de producten, voortgebracht volgens de methode, evenals op de producenten die volgens deze methode telen;8° lastenboek : beschrijving van het geheel van algemene principes, minimumnormen, richtlijnen en teelttechnische maatregelen voor de geïntegreerde productiemethode, het voorstellen en de controle van de producten, alsmede van de controles die noodzakelijk zijn om de correcte toepassing van de methode door de producent na te gaan;9° veldboek : document dat de noodzakelijke jaarlijkse gegevens groepeert die op de uitbating worden verzameld en die bedoeld zijn om de naleving van het lastenboek na te gaan.10° geïntegreerde productiemethode van pitfruit: een economisch verantwoorde productie van kwaliteitsfruit waarbij de voorkeur wordt gegeven aan teeltmethoden die milieuvriendelijker zijn met een minimaal middelengebruik waarbij de ongewenste neveneffecten beperkt worden met het oog op de bescherming van het milieu en de gezondheid van de mens HOOFDSTUK II.- Het lastenboek

Art. 2.De minister kan een geïntegreerde productiemethode erkennen.

Hij legt de voorwaarden vast in een lastenboek. De minister kan een Technisch Comité oprichten en de samenstelling ervan regelen.

De minister kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de voorwaarden die in dat lastenboek zijn vastgesteld.

De dienst kan in uitzonderlijke gevallen en op voorwaarde van gunstig advies van het Technisch Comité en na overleg met de betrokken dienst van de andere gewesten afwijkingen toestaan op de bepalingen betreffende de "Erkende gewasbeschermingsmiddelen in de geïntegreerde gewasbescherming" van het lastenboek. HOOFDSTUK III. - Erkenning van controleorganen

Art. 3.§ 1. De minister kan particuliere instanties erkennen als controleorgaan om de controle uit te voeren over de nakoming van het lastenboek. § 2. Na een door de minister te bepalen termijn kunnen enkel de controleorganen die het bewijs hebben geleverd dat ze geaccrediteerd zijn volgens het systeem BELTEST voor het nakomen van de EN 45004 normen en volgens de EN 45011-norm door het Belgische accreditatiesysteem, conform de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van beproevingslaboratoria of dat ze geaccrediteerd zijn volgens de EN 45011- norm door een gelijkwaardige accreditatie-instelling opgericht binnen de Europese economische ruimte, erkend worden of hun erkenning behouden. § 3. De erkende controleorganen staan onder het toezicht van de bevoegde ambtenaren van de dienst. Die kunnen alle nuttige gegevens opvragen, zowel aan het controleorgaan als aan de producent.

Art. 4.Om erkend te worden door de minister, moeten de controleorganen een aanvraag indienen bij de dienst. De organen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 1° aan de hand van hun activiteiten bewijzen dat zij een nuttige ervaring of een voldoende bekwaamheid hebben met betrekking tot de controle op het gebied van de geïntegreerde productie;2° beschikken over de installaties, het materiaal en het personeel die door de minister noodzakelijk worden geacht;3° een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de controles;4° een lijst bijhouden van de geregistreerde en erkende producenten;5° zich verbinden tot het dagelijks bijhouden van een register van de uitgevoerde controles waarin de volgende gegevens worden opgenomen: a) de aard, de datum en het resultaat van de controle;b) alle inlichtingen over de inachtneming van de productievoorwaarden, opgenomen in het lastenboek en het veldboek;c) de naam en de paraaf van de controleur;6° de analyse laten uitvoeren in laboratoria die hiervoor erkend zijn door de minister met toepassing van de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;7° ervoor zorgen dat een producent die de bepalingen van dit besluit naleeft en zijn bijdrage in de controlekosten betaalt, zeker is van toegang tot het controlestelsel.

Art. 5.§ 1. De minister kan, op basis van een met redenen omklede beslissing, de erkenning van een controleorgaan geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, intrekken op het einde van het jaar zonder dat het controleorgaan daarvoor een schadevergoeding van de Staat kan eisen. § 2. De erkenning en de intrekking ervan worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. HOOFDSTUK IV. - Erkenning van producenten

Art. 6.§ 1. Om erkend te worden, moet de producent die volgens de geïntegreerde productiemethode teelt: 1° zich daartoe jaarlijks bij een controleorgaan voorafgaandelijk laten registreren;2° zich aan de controle van dit orgaan onderwerpen om na te gaan of de door hem toegepaste productiemethode beantwoordt aan de eisen, vastgelegd in het lastenboek;3° zich ertoe verbinden om zijn hele bedrijf in een overgangsperiode van drie jaar volgens de geïntegreerde productiemethode uit te baten. In uitzonderlijke gevallen en na akkoord van het controleorgaan volgens de procedure, beschreven in het lastenboek, kan de producent verplicht worden om een of meer percelen te onttrekken aan de geïntegreerde productiemethoden en de oogst hiervan te isoleren. § 2. Het controleorgaan registreert de producenten die de geïntegreerde productiemethode willen toepassen. Het controleert of de productiemethode, beschreven in het lastenboek, juist toegepast werd.

Bij correcte toepassing wordt de erkenning verleend voor de productie van één jaar.

Enkel de producenten die in het bezit zijn van die erkenning mogen de titel « producent die volgens de geïntegreerde productiemethode teelt », dragen en hun producten « pitfruit van geïntegreerde productie » noemen.

Art. 7.§ 1. Het controleorgaan kan bij gemotiveerd advies de registratie of de erkenning van een producent weigeren of intrekken gedurende een bepaalde periode.

Het controleorgaan brengt de belanghebbende hiervan op de hoogte met een aangetekende brief en zendt een afschrift van het dossier aan de dienst.

De belanghebbende kan niet meer verwijzen naar de geïntegreerde productiemethode, noch met de titel van producent die volgens de geïntegreerde productiemethode teelt, noch in de vermeldingen op de verpakkingen van de producten.

De belanghebbende ondergaat de gevolgen van die weigering of tijdelijke intrekking zonder recht op een vergoeding.

De belanghebbende mag zijn eventuele verweermiddelen met een aangetekende brief indienen bij de dienst binnen een termijn van dertig dagen vanaf de verzendingsdatum van de aangetekende brief van het controleorgaan. § 2. Na onderzoek van de verweermiddelen van de betrokkenen kan de dienst hen oproepen met een aangetekende brief omdat ze aanvullende inlichtingen zouden kunnen verstrekken of aanvullende bewijsstukken zouden kunnen overhandigen.

In dat geval wordt ter plaatse een bondig verslag van het onderhoud opgemaakt en ondertekend door de ambtenaar van de dienst die het voor medeondertekening voorlegt aan de betrokkene.

Andere personen kunnen eveneens uitgenodigd worden om bij het onderhoud aanwezig te zijn of om nadien te worden gehoord. Het eventuele latere verhoor moet plaatshebben in het bijzijn van de betrokkenen of op zijn minst nadat die behoorlijk zijn opgeroepen. § 3. Na het einde van voornoemde procedure neemt het diensthoofd binnen drie maanden vanaf de ontvangst van de verweermiddelen van de belanghebbende een met redenen omklede beslissing. Bij gebrek aan een beslissing binnen de vastgestelde termijn wordt het beroep van de producent geacht te zijn ingewilligd.

In geval van een negatieve beslissing wordt de registratie of de erkende maatregel ingetrokken of geweigerd. Het is de belanghebbende bijgevolg verboden om te verwijzen naar de geïntegreerde productiemethode, noch met de titel van producent die volgens de geïntegreerde productiemethode teelt, noch in de vermeldingen op de verpakking van de producten. Pas voor het productieseizoen dat volgt op de datum van de weigering kan de betrokkene opnieuw erkend worden als uit een nieuwe controle blijkt dat hij het lastenboek respecteert. § 4. Als, in geval van beroep, expertisekosten worden gemaakt en de beslissing van het controleorgaan wordt bevestigd, draagt de producent de kosten ervan. De bevoegde ambtenaar verzoekt de betrokkenen om met een aangetekende brief die kosten te betalen binnen de termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van deze brief.

In het tegenovergestelde geval vallen de expertisekosten ten laste van het controleorgaan.

Naar gelang van het geval moet de producent of het controleorgaan een bewijs van betaling sturen naar de dienst met een aangetekende brief binnen een termijn van vijftien dagen na de betaling. HOOFDSTUK V. - Te vermelden gegevens op de verpakkingen

Art. 8.§ 1. Enkel op de verpakkingen van producten, voortgebracht volgens de geïntegreerde productiemethode, mag de aanduiding « pitfruit van geïntegreerde productie » voorkomen.

Als die vermelding is aangebracht, moeten, onder voorbehoud van de vermeldingen voorgeschreven door de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen, vastgesteld op basis van Verordening (EEG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996, tevens de volgende gegevens vermeld zijn: 1° het, overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 december 1992 betreffende de handel in verse groenten en fruit, aan de erkende producent toegekende registratienummer;2° de naam van het erkende controleorgaan waardoor de producent erkend is, gevolgd door de vermelding « erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ». Bovengenoemde vermeldingen moeten, gegroepeerd met de vermeldingen, voorgeschreven door de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen, in duidelijk leesbare en onuitwisbare letters op een van de zijkanten van de verpakking, door directe opdruk of door middel van een stevig aan de verpakking bevestigd etiket, aangebracht worden. § 2. Als producten die voorzien zijn van de vermelding « pitfruit van geïntegreerde productie » herverpakt worden, mag die vermelding op de nieuwe verpakking aangebracht worden mits: 1° alle gegevens, bedoeld in § 1, aangebracht worden, evenals het registratienummer van de herverpakker;2° de herverpakker een administratie bijhoudt van de in- en uitgaande loten die toelaat de herkomst van de onder deze benaming verhandelde producten na te gaan. De minister kan afwijkingen verlenen op bepalingen, opgenomen in deze paragraaf en de voorwaarden bepalen waaronder dat kan gebeuren. § 3. Als in een kleinhandel de producten niet meer in hun verpakking aangeboden worden, mag de vermelding « pitfruit van geïntegreerde productie » enkel op een opschrift vermeld worden als de verpakking van de uitgestalde producten al de vermeldingen bevat, bedoeld in § 1 en § 2. HOOFDSTUK VI. - Strafbepalingen

Art. 9.Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 10.Het koninklijk besluit van 22 januari 1996 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen, gewijzigd bij het KB van 12 december 2001 wordt, voor het Vlaamse Gewest, opgeheven.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 maart 2004 De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^