Besluit Van De Waalse Regering van 01 februari 2018
gepubliceerd op 13 februari 2018

Besluit van de Waalse Regering betreffende de toegang tot de fysieke infrastructuren van de netbeheerders door de elektronische-communicatieoperatoren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018200711
pub.
13/02/2018
prom.
01/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200711

WAALSE OVERHEIDSDIENST


1 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de toegang tot de fysieke infrastructuren van de netbeheerders door de elektronische-communicatieoperatoren


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 18, § 3, eerste lid, en § 4, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 26 oktober 2017;

Gelet op het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op artikel 18, § 3, eerste lid, en § 4, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 26 oktober 2017;

Gelet op het rapport van 29 september 2017 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 62.595/4 van de Raad van State, gegeven op 27 december 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies nr. CD-17j26-CWaPE-1736 van de « Commission wallonne pour l'Energie » (Waalse Energiecommissie), gegeven op 26 oktober 2017;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid wordt gedeeltelijk omgezet bij dit besluit.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het elektriciteits decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten: het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;2° het gas decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten: het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt;3° de netbeheerder : de netbeheerder, de privé-netbeheerder of de beheerder van gesloten beroepsnet. HOOFDSTUK II. - Procedure, billijke en redelijke modaliteiten en voorwaarden betreffende de toegang tot de fysieke infrastructuren van de netbeheerders

Art. 3.De operator van elektronische communicatie die toegang wenst te krijgen tot de fysieke infrastructuur van een netbeheerder met het oog op de aanleg van elementen van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid overeenkomstig artikel 18, § 3, van het elektriciteits decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten en artikel 18, § 3, van het gas decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, dient een aanvraag in, bij aangetekend schrijven, bij de betrokken netbeheerder.

De aanvraag bevat : 1° de benaming of handelsnaam van de operator van elektronische communicatie, zijn rechtsvorm, zijn adres of de adres van zijn maatschappelijke zetel, de naam en gegevens van de beheerder van het dossier;2° het voorwerp van de aanvraag, met een uitvoerige omschrijving van het project waarvoor de toegang wordt gevraagd, met inbegrip van een nauwkeurig tijdschema zoals bedoeld in artikel 18, § 3, eerste lid, van het elektriciteits decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten en artikel 18, § 3, eerste lid, van het gas decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten;3° een nauwkeurige omschrijving van het netwerk waarvoor de toegang wordt gevraagd, lokalisering ervan inbegrepen;4° de datum waarop de operator van elektronische communicatie van plan is toegang te hebben tot deze elementen, met vermelding van de gewenste toegangsduur;5° de vermelding van eventuele vertrouwelijke elementen.

Art. 4.Als de aanvraag volledig is, ontvangst de netbeheerder daarvan bericht binnen vijftien dagen.

Als de aanvraag onvolledig is, verzoekt de netbeheerder de operator van elektronische communicatie, binnen vijftien dagen na ontvangst ervan, om ze aan te vullen.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van de ontbrekende elementen, bericht de netbeheerder ontvangst van de volledige aanvraag.

Art. 5.Binnen twee maanden na ontvangst van de volledige aanvraag, maakt de netbeheerder zijn gemotiveerde beslissing over aan de operator van elektronische communicatie.

De netbeheerder bepaalt er de redelijke modaliteiten en voorwaarden, met name betreffende de prijs, voorgesteld als tegenprestatie voor de gevraagde toegang alsook de na te leven criteria die de integriteit en de veiligheid van zijn net kunnen garanderen, met name inzake informatica.

De voorwaarden die de beginselen van niet-discriminatie, transparantie en proportionaliteit naleven ten aanzien van de nagestreefde doelstelling worden beschouwd als billijke en redelijke voorwaarden.

De proportionaliteit van de toegangsvoorwaarden zal worden beoordeeld ten opzichte van de criteria vermeld in artikel 18, § 3, tweede lid, van het elektriciteits decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten.

Art. 6.De netbeheerder maakt jaarlijks ter informatie aan de CWaPE de volgende gegevens over, volgens de modaliteiten die ze zal hebben bepaald: 1° de toegangsaanvragen en de genomen beslissingen;2° de verwachte ontvangsten en voordelen als de toegang wordt verleend;3° de mogelijke synergieën inzake netbeheer. HOOFDSTUK III. - Modaliteiten voor de aanvraag van informatie betreffende de fysieke infrastructuren van de netbeheerders

Art. 7.Als de minimuminformatie bedoeld in artikel 18, § 4, van het elektriciteits decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten en in artikel 18, § 4, van het gas decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten via het centraal informatiepunt niet beschikbaar is, kan de operator van elektronische communicatie ze aanvragen aan de betrokken netbeheerder.

De aanvraag bedoeld in het eerste lid wordt met redenen omkleed.

Art. 8.De netbeheerder bericht ontvangst van de aanvraag binnen vijftien dagen na ontvangst ervan.

Binnen vijftien dagen na verzending van het bewijs van ontvangst bedoeld in het eerste lid, maakt de netbeheerder de gevraagde minimuminformatie over aan de operator van elektronische communicatie met vermelding van de eventuele vertrouwelijke elementen.

Elke beperking van de toegang tot de minimuminformatie op basis van de artikelen 18, § 4, vierde lid, van het elektriciteits decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten en van het gasdecreet van 12 december 2002 wordt met redenen omkleed.

De netbeheerder maakt een afschrift van de minimuminformatie over naar het centraal informatiepunt bedoeld in artikel 2, 65°, van het elektriciteits decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten en in artikel 2, 54°, van het gas decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, in voorkomend geval, zonder de vertrouwelijke elementen. HOOFDSTUK IV. - Slotbepaling

Art. 9.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 februari 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^