Besluit Van De Waalse Regering van 10 november 2005
gepubliceerd op 07 december 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport"

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2005203260
pub.
07/12/2005
prom.
10/11/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport" (Gewestelijke Waalse Vervoermaatschappij)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 6 ervan;

Gelet op de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport" (Gewestelijke Waalse Vervoermaatschappij), goedgekeurd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 juli 1992 en de besluiten van de Waalse Regering van 24 juni 1993, 14 juli 1994 en 31 oktober 1996 tot goedkeuring van de statutenwijzigingen van die maatschappij;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2005 van die maatschappij;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.De wijzigingen in de statuten van de openbare vervoermaatschappij van Henegouwen zoals beslist bij de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2005, hierbijgevoegd, worden goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van ondertekening ervan.

Art. 3.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 november 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

BIJLAGE Wijziging van de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport" (Gewestelijke Waalse Vervoermaatschappij) 1. Artikel 5 Het woord "deelbewijzen" wordt vervangen door "aandelen".2. Artikel 14, lid 1 De bewoordingen "zes jaar" worden vervangen door "vijf jaar".3. Artikel 25, § 1, 4° 4° wordt vervangen door de zinsnede "stelt een inventaris op en maakt de jaarrekeningen op overeenkomstig de wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, het Wetboek van vennootschappen en het koninklijk uitvoeringsbesluit van 1975 januari 30 (behoudens afwijking vastgesteld door de Waalse Regering);zij worden aan de algemene vergadering voorgelegd, die ze vaststelt". 4. Artikel 32 Leden 1, 3 en 4 : het woord "deelbewijzen" wordt vervangen door "aandelen"; "Artikel 43 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" wordt vervangen door "artikel 504, lid 1, van het Wetboek van vennootschappen". 5. Artikel 37 "Artikel 76 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" wordt vervangen door "artikel 544 van het Wetboek van vennootschappen".6. Artikel 39 "Artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" wordt vervangen door "artikel 616 van het Wetboek van vennootschappen". 7. Artikel 48 Het artikel wordt vervangen als volgt : "Los van de bepalingen van de wetten over de handelsvennootschappen die strijdig zijn met deze statuten of met het publiekrechtelijk karakter van de maatschappij gelden de artikelen 10, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 34, 34 bis, 35, 46, 73, 80, 81, 82 en 103 van de oude gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen niet voor de maatschappij voor zover ze opgenomen zijn in het Wetboek van vennootschappen." 8. Nieuw artikel 50 Volgende tekst wordt ingevoerd : "De mandaten van voorzitter, ondervoorzitter en bestuurder die bij inwerkingtreding van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende de overheidsbestuurder lopen, worden beëindigd na hun duur van zes jaar." 9. Artikelen 7, 8, 11, 12, 13, 16, 25, 26, 31, 32, 38, 41, 42, 43, 44 en 45 De bewoordingen "de Executieve" worden vervangen door de bewoordingen "de Regering". Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2005 tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Waals-Brabant.

Namen, 10 november 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^