Besluit Van De Waalse Regering van 13 februari 2003
gepubliceerd op 13 maart 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003200360
pub.
13/03/2003
prom.
13/02/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen


De Waalse Regering, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 10 oktober 2002 betreffende de erkenning voor de aanwijzing van de instelling belast met de certificering van de rekeningen van de betalingsinstantie van het EOGFL, afdeling Garantie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 december 2002;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 december 2002;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 18 december 2002;

Gelet op het protocol nr. 375 van het Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 20 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een auditeur voor de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen aangeworven dient te worden en dat er een halftijdse Inspecteur van Financiën aangewezen dient te worden om zo spoedig mogelijk de werklast op te vangen die verhoogd is wegens de overheveling van de landbouwbevoegdheden van de federale overheid naar het Waalse Gewest zoals bepaald bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 13 juli 2001, inzonderheid bij de artikelen 6, § 1, 5, en 92bis , § 1; en dat in de vervanging voorzien moet worden van mevr. Hélène Raymond nadat zij adjunct-verantwoordelijke is geworden van de eenheid interne audit van het Waalse Gewest voor de Europese structuurfondsen;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2, tweede streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen wordt vervangen door volgende bepaling : « - de uitvoering van de opdracht bestaande uit de certificering van de uitgavenrekeningen van de betalingsinstantie van EOGFL, afdeling Garantie, zoals bepaald bij het bestuurscontract van 12 december 2002; ».

Art. 2.§ 1. In artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1o « a) twee Inspecteurs van Financiën; »; 2o « b) zes personeelsleden van de niveaus 1 of 2+, waarvan minstens vier van niveau 1, aangewezen door de Regering, op de voordracht van de Minister-President, in overleg met de Inspecteur van Financiën bedoeld in artikel 1; ». § 2. Artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : « De wedden van de Inspecteurs van Financiën bedoeld in § 1 blijven ten laste van het interfederaal corps van de Inspectie van Financiën.

De helft van de last van de wedde van één der beide inspecteurs wordt evenwel ten laste van de gewestbegroting terugbetaald. De wedden van de personeelsleden aangewezen door de Waalse Regering zijn ten laste van de begroting van het Waalse Gewest. De wedden van het personeelslid aangewezen door de Regering van de Franse Gemeenschap gaan ten laste van de begroting van de Franse Gemeenschap. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 13 februari 2003.

Art. 4.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 februari 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^