Besluit Van De Waalse Regering van 31 mei 2001
gepubliceerd op 29 juni 2001
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2001027356
pub.
29/06/2001
prom.
31/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 MEI 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, inzonderheid op artikel 1bis;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 20 april 2000 betreffende de raamovereenkomst inzake de voorwaarden voor de ontwikkeling van de gewestelijke luchthavens en de desbetreffende milieumaatregelen;

Gelet op de beraadslaging van de Waalse Regering van 8 november 2000 over het verzoek om adviesverlening door de Raad van State binnen uiterlijk één maand;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2000;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 8 november 2000;

Gelet op het advies nr. 30.921/4 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2001, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State;

Overwegende dat met het oog op een duurzame ontwikkeling dringend gepaste oplossingen gevonden moeten worden om de negatieve gevolgen te beperken in de tweede, derde en vierde zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren;

Overwegende dat het plan m.b.t. de blootstelling aan luchthavengeluidshinder, opgemaakt op basis van een permanente inventarisatie van de blootstellingsniveaus en aangevuld met begeleidingsmaatregelen die het voorwerp zijn van dit besluit, doeltreffend anticipeert op de aanbevelingen van het vijfde milieu-actieprogramma van de Europese Unie;

Overwegende dat het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder geografische zones uitstippelt waar als gevolg van het verplichte gebruik van dezelfde luchtweg voor opstijgingen en landingen de Regering een permanente geluidsoverlast vaststelt waarbij de waarde van de geluidsindicator Ldn de volgende is : - in zone A : 70 dB (A) H Ldn; - in zone B : 65 dB (A) H Ldn < 70 dB (A); - in zone C : 60 dB (A) H Ldn < 65 dB (A); - in zone D : 55 dB (A) H Ldn < 60 dB (A);

Overwegende dat voor zone B maatregelen moeten worden bepaald die de plaatsing van voorzieningen bevorderen om het geluid te verminderen, te dempen of om de nadelen ervan te verhelpen in de gebouwen die geheel of gedeeltelijk als woning worden gebruikt;

Overwegende dat daarbij een onderscheiding moet worden gemaakt tussen de maatregelen genomen voor de luchthavens al naar gelang ze al dan niet tussen 22 uur en 7 uur worden gebruikt;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheden het beheer van de luchthavens behoort;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Minister : de Minister tot wiens bevoegdheden het beheer van de luchthavens behoort;2° instelling : het Directoraat-generaal Technische Diensten van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer of de door de Regering aangewezen instelling;3° hoofd van de instelling : de secretaris-generaal van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer of de persoon belast met het dagelijkse beheer van de instelling of zijn afgevaardigde;4° aanvrager : * de natuurlijke persoon, de publiekrechtelijke rechtspersoon of de rechtspersoon van openbaar nut of de privaatrechtelijke rechtspersoon die op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot afbakening van de zone B : - eigenaar is van een woongebouw; - drager is van een recht van erfpacht of opstal op een woongebouw; - voor hetzelfde woongebouw houder is van een huurcontract dat niet verstrijkt vóór een termijn van twee jaar na de verzending van de aanvraag om tegemoetkoming bedoeld in artikel 4; - drager is van een recht van vruchtgebruik; * in de zin van dit besluit wordt ook als eigenaar beschouwd de persoon die het gebouw bij schenking of door erfopvolging verkrijgt van een persoon die bovenvermelde voorwaarden vervult; 5° woongebouw : het goed dat op de datum van de aanvraag uitsluitend of gedeeltelijk als woning wordt gebruikt en dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een bouwvergunning of een stedenbouwkundige vergunning vóór de datum van inwerkingtreding van het besluit tot afbakening van zone B.Dit geldt ook voor goederen die reeds bestonden voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, met name 22 april 1962; 6° voornaamste nachtruimten : elke ingerichte slaapkamer per persoon die op de datum van de aanvraag om tegemoetkoming woonachtig is in het bedoelde woongebouw;7° voornaamste dagruimten : elke andere kamer, kamergedeelte of binnenruimte dan de voorhallen, gangen, sanitaire ruimten, washokken, berghokken, kelders, niet ingerichte zolders, onbewoonbare bijgebouwen, garages, lokalen voor professionele doeleinden;8° geluidsvermindering : de genormaliseerde geluidsisolatie "Dn, T" route;9° werken : de in bijlage bij dit besluit bedoelde geluidsisolatiewerken als ze vermeld worden in het voorontwerpdossier bedoeld in artikel 7, § 2, en als ze uitgevoerd worden door een ondernemer zoals omschreven in 10°. Met "bedrag van de werken" wordt een bedrag exclusief BTW bedoeld; 10° ondernemer : onderneming die aan de door de Minister bepaalde voorschriften voldoet;11° privé-schatter : solidaire vereniging van een architect en een in de akoestiek gespecialiseerde ingenieur die aan de door de Minister bepaalde voorschriften voldoet;12° tegemoetkoming : financiële hulp. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.§ 1. Het Gewest verleent onder de in dit besluit bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming om woongebouwen uit te rusten met voorzieningen die de door de activiteiten van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens veroorzaakte geluidshinder moet helpen verminderen, dempen of de nadelen ervan verhelpen. § 2. Kenmerken van het woongebouw : Het woongebouw moet gelegen zijn in de zone B van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens.

Als het gebouw uit verschillende woningen bestaat, worden de werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten van de woning slechts in aanmerking genomen als een tegemoetkoming wordt gevraagd voor het geheel van de woningen. In dat geval worden de werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten voor elke aanvraag in aanmerking genomen naar rata van de onverdeelde gedeelten die deel uitmaken van de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend. § 3. Geluidsniveaus : Voor de luchthaven Luik-Bierset is het de bedoeling een geluidsvermindering van 42db (A) te verkrijgen in de voornaamste nachtruimte(n) van de woongebouwen.

Voor de luchthavens Luik-Bierset en Charleroi-Brussel-Zuid is het de bedoeling een geluidsvermindering van 38db (A) te verkrijgen in de voornaamste dagruimte(n) van de woongebouwen.

De Minister bepaalt de modaliteiten voor de controle op de geluidsvermindering. § 4. Specificiteit van de tegemoetkoming : voor dezelfde woning mag de tegemoetkoming slechts één keer worden verleend maar al naar gelang de gezinstoestand kan eventueel een bijkomende aanvraag worden ingediend, met inachtneming van de bedragen bedoeld in artikel 3 van dit besluit.

Voor de werken die in het kader van dit besluit gesubsidieerd worden, mag de tegemoetkoming niet gecumuleerd worden met een andere tegemoetkoming die door het Gewest wordt verleend. HOOFDSTUK III. - Bedrag van de tegemoetkoming

Art. 3.§ 1. Voor de luchthaven Luik-Bierset wordt het bedrag van de tegemoetkoming vastgelegd op 100 % van het bedrag van de werken vermeld in de in hoofdstuk VII bedoelde kennisgeving en mag het niet hoger zijn dan 15 000 euro of BEF 605 099.

Als meer dan vier personen in dezelfde woning woonachtig zijn, wordt dat plafond verhoogd met 15 % per bijkomende woonachtige persoon en ten belope van het aantal bestaande nachtruimten zoals omschreven in artikel 1, 6°. § 2. Voor de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid wordt het bedrag van de tegemoetkoming vastgelegd op 100 % van het bedrag van de werken vermeld in de in hoofdstuk VII bedoelde kennisgeving en mag het niet hoger zijn dan 10 000 euro of BEF 403 399. § 3. Het bedrag van de tegemoetkoming wordt verhoogd met de kosten van de tussenkomst van de privé schatter en mag niet hoger zijn dan een plafond dat eenstemmig wordt vastgelegd door het Waalse Gewest en de groep van de verenigde akoestiekspecialisten en architecten, overeenkomstig de bepalingen van een in een ministerieel besluit gegoten raamovereenkomst.

Het voorontwerpdossier wordt aangelegd door de privé-schatter, die zich ertoe verbindt de tarieven in acht te nemen die het Gewest vastlegt in overleg met de verenigingen van de betrokken specialisten. § 4. De Minister voert tussen de aanvrager en de privé-schatter een modelovereenkomst in die voorziet in de opdrachten, de verantwoordelijkheden, de honoraria en de wijze waarop deze betaald worden. De overeenkomst wordt voorgelegd aan de aanvragers in hun contractuele banden met de privé-schatters. § 5. Wanneer het door de privé-schatter aangelegde voorontwerpdossier evenwel vaststelt dat het in de §§ 1 en 2 bedoelde tegemoetkomingsbedrag onvoldoende is, wordt het dossier voor advies onderworpen aan een door het Gewest aangewezen zelfstandige deskundige. Het verslag van die deskundige wordt voor eensluidend advies overgemaakt aan een technische commissie waarvan de samenstelling en het doel door de Regering worden bepaald.

De Minister mag op basis van het eensluidend advies afwijken van het maximumbedrag van de tegemoetkoming. HOOFDSTUK IV. - Aanvraagprocedure

Art. 4.De aanvraag om tegemoetkoming wordt bij ter post aangetekende brief met ontvangbewijs ingediend bij de instelling aan de hand van een formulier waarvan de vorm en de inhoud door de Minister worden bepaald.

Art. 5.§ 1. Als het dossier volledig is, geeft de instelling de aanvrager binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het formulier bij ter post aangetekend schrijven met ontvangbewijs kennis van haar beslissing waarbij ze de aanvraag aanvaardt of verwerpt. § 2. Als het dossier onvolledig is, bezorgt de instelling de aanvrager binnen dezelfde termijn bij ter post aangetekend schrijven met ontvangbewijs een lijst van de ontbrekende stukken en benadrukt ze dat de procedure hervat wordt zodra ze die stukken in ontvangst neemt. § 3. Als de instelling geen beslissing heeft genomen binnen dezelfde termijn, mag de aanvrager het hoofd van de instelling erom verzoeken zich uit te spreken over het dossier.

Art. 6.§ 1. De aanvrager mag een met redenen omkleed beroep bij ter post aangetekend schrijven met ontvangbewijs bij de Minister indienen : 1. binnen dertig dagen na ontvangst van de in artikel 5, § 1, bedoelde beslissing waarbij de aanvraag verworpen wordt;2. binnen dertig dagen na ontvangst van de in artikel 5, § 3, bedoelde beslissing waarbij het hoofd van de instelling de aanvraag verwerpt. § 2. De Minister geeft de aanvrager kennis van zijn beslissing binnen zestig dagen na ontvangst van het beroep.

Zo niet mag de aanvrager de Minister binnen vijftien dagen een rappelbrief toesturen bij ter post aangetekend schrijven.

Als de Minister zijn beslissing niet verzendt binnen dertig dagen na ontvangst van de rappelbrief wordt de beslissing waartegen beroep is ingesteld, bevestigd. HOOFDSTUK V - Voorontwerpdossier en schatting van de werken

Art. 7.§ 1. Binnen negentig dagen na de datum van het ontvangbewijs van de aanvraag richt de instelling de architecturale en akoestische plaatsbeschrijving van het woongebouw aan de aanvrager.

De aanvrager en de door hem gekozen privé-schatter beschikken over vijftien dagen om de plaatsbeschrijving te onderzoeken en om eventuele opmerkingen aan de instelling mee te delen. Desnoods wordt binnen dertig dagen gezamenlijk een nieuwe plaatsbeschrijving uitgevoerd. § 2. Op grond van de in de vorige paragraaf bedoelde plaatsbeschrijving legt de privé-schatter het voorontwerpdossier aan, waarvan de inhoud door de Minister wordt bepaald, met name de volgende gegevens : een beschrijving van het woongebouw, de omschrijving van de nacht- en dagruimten waarin geluidsisolatiewerken uitgevoerd zullen worden, de geluidsvermindering die moet worden verkregen in de te isoleren kamers, alsmede het bestek met op zijn minst de lijst, de beschrijving, de voorrangsorde en de schatting van de kosten van de uit te voeren werken.

De privé-schatter verbindt zich tot de technische oplossingen die in het dossier worden voorgesteld.

De in de bijlage bij dit besluit vermelde geluidsisolatiewerken zijn subsidieerbaar.

Het voorontwerpdossier wordt door de aanvrager overgemaakt aan de instelling.

Art. 8.§ 1. De instelling beschikt over dertig dagen om de aanvrager bij ter post aangetekend schrijven met ontvangbewijs mee te delen dat zij de administratieve inhoud van het dossier heeft goedgekeurd.

De instelling behoudt zich evenwel het recht voor om eventuele opmerkingen mee te delen aan de aanvrager. § 2. Bij gebrek aan goedkeuring stuurt de instelling binnen dezelfde termijn het dossier en haar opmerkingen bij ter post aangetekend schrijven met ontvangbewijs terug naar de aanvrager en verduidelijkt ze dat de procedure hervat wordt zodra ze het volledige voorontwerpdossier in ontvangst neemt. § 3. Bij gebrek aan beslissing binnen dezelfde termijn kan de aanvrager het hoofd van de instelling erom verzoeken een beslissing over het voorontwerpdossier te nemen.

Art. 9.Als technische of stedenbouwkundige specificiteiten van een woongebouw een oplossing in de weg staan, kan de instelling bij wijze van uitzondering en op grond van een technisch verslag opgemaakt door de in artikel 3, § 5, bedoelde commissie weigeren de uitvoering van de werken goed te keuren en voorstellen het gebouw volgens de onderhandse procedure terug te kopen. De Minister bepaalt de regels voor de toepassing van deze bepaling.

Art. 10.§ 1. De aanvrager mag een met redenen omkleed beroep bij ter post aangetekend schrijven met ontvangbewijs bij de Minister indienen binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing bedoeld in artikel 8, § 2 en § 3, en in artikel 9. § 2. De Minister stelt de aanvrager in kennis van zijn beslissing binnen zestig dagen na ontvangst van het beroep.

Bij gebrek daaraan kan de aanvrager de Minister binnen vijftien dagen een rappelbrief toesturen bij ter post aangetekend schrijven.

Als de Minister zijn beslissing niet verzendt binnen dertig dagen na ontvangst van de rappelbrief, wordt de beslissing waartegen beroep is ingesteld, bevestigd. HOOFDSTUK VI - Uitvoering van de werken

Art. 11.§ 1. De werken mogen pas beginnen na de datum van de kennisgeving van de goedkeuring door de instelling van de administratieve inhoud van het voorontwerpdossier en na raadpleging van één of meer ondernemers bedoeld in artikel 1, 10°, op grond van het door de privé-schatter aangelegde uitvoeringsdossier.

De werken die onder artikel 84 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium vallen, mogen niet beginnen zonder de vereiste stedenbouwkundige vergunning. § 2. De werken moeten uitgevoerd worden binnen vierentwintig maanden na de kennisgeving van de goedkeuring van het voorontwerpdossier. De privé-schatter wordt belast met de opvolging ervan.

In buitengewone omstandigheden kan de Minister die termijn verlengen met twaalf maanden. De behoorlijk met redenen omklede aanvraag om verlenging moet dertig dagen voor het verstrijken van de termijn van vierentwintig maanden bij ter post aangetekend schrijven met ontvangbewijs ingediend worden. § 3. De instelling behoudt zich het recht voor om de plaats te bezichtigen, zowel gedurende als na afloop van de werken. HOOFDSTUK VII. - Betaling van de tegemoetkoming voor geluidsisolatie

Art. 12.§ 1. Om de betaling van de tegemoetkoming te verkrijgen bezorgt de aanvrager de instelling bij ter post aangetekend schrijven met ontvangbewijs een door de privé-schatter en de ondernemer ondertekende verklaring omtrent de voltooiing van de werken. Het model van de verklaring wordt door de Minister bepaald.

Bij de verklaring voegt de aanvrager elk bewijsstuk van de effectieve uitvoering van de werken, met inbegrip van de desbetreffende facturen en de honorarianota betreffende de prestaties van de privé-schatter.

De verklaring gaat bovendien vergezeld van een attest waarin de privé-schatter de geluidsvermindering bevestigt die verkregen werd in verhouding tot de doelstelling nagestreefd in het voorontwerpdossier bedoeld in artikel 7, § 2. § 2. Binnen zestig dagen na ontvangst van de in de vorige paragraaf bedoelde documenten mag de instelling nagaan of het in artikel 2, § 3, van dit besluit bedoelde geluidsniveau bereikt is. De Minister bepaalt de modaliteiten om de maatregelen voor de oplevering van de werken vast te leggen.

De instelling stelt de aanvrager binnen dezelfde termijn bij ter post aangetekend schrijven met ontvangbewijs in kennis van haar definitieve toekenningsbeslissing die vergezeld gaat van de getailleerde berekening van het tegemoetkomingsbedrag en vereffent dat bedrag. Maar eerst gaat ze na of de in de vorige paragraaf bedoelde verklaring omtrent de voltooiing van de werken en het attest van de privé-schatter overeenstemmen met het voorontwerpdossier.

Bij gebrek aan goedkeuring stelt de instelling de aanvrager binnen dezelfde termijn in kennis van de redenen waarom hem geen definitieve beslissing kan worden betekend en verduidelijkt ze dat de procedure hervat wordt na ontvangst van de documenten bedoeld in § 1.

Bij gebrek aan beslissing binnen dezelfde termijn kan de aanvrager het hoofd van de instelling erom verzoeken zich uit te spreken over de definitieve beslissing betreffende het bedrag van de tegemoetkoming.

De Minister bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten voor de betaling van de tegemoetkoming.

Art. 13.§ 1. De aanvrager kan een met redenen omkleed beroep bij ter post aangetekend schrijven met ontvangbewijs bij de Minister indienen binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing bedoeld in artikel 12, § 2, tweede, derde en vierde lid. § 2. Binnen zestig dagen na ontvangst van het beroep deelt de Minister zijn beslissing mee aan de aanvrager.

Bij gebrek daaraan kan de aanvrager de Minister binnen vijftien dagen een rappelbrief toesturen bij ter post aangetekend schrijven.

Als de Minster zijn beslissing niet toestuurt binnen dertig dagen na ontvangst van de rappelbrief, wordt de beslissing waartegen beroep is ingesteld, bevestigd. HOOFDSTUK VIII - Terugbetaling van de tegemoetkoming

Art. 14.§ 1. Als de instelling vaststelt dat de in artikel 2, § 3, bedoelde geluidsniveaus niet bereikt zijn, moeten de privé-schatter en de ondernemer die de werken hebben uitgevoerd, binnen maximum 120 dagen de nodige maatregelen nemen om de toestand doelmatig te verhelpen. Als de geluidniveaus na afloop van die termijn niet bereikt zijn, moeten de privé-schatter en de ondernemer het bedrag van de tegemoetkoming zo spoedig mogelijk hoofdelijk terugbetalen. Het bedrag wordt op initiatief van het Bestuur ingevorderd door de Afdeling Thesaurie van het Ministerie van het Waalse Gewest.

Art. 15.Als de instelling vaststelt dat de aanvrager de bij dit besluit voorgeschreven voorwaarden niet vervult, moet hij het bedrag van de tegemoetkoming zo spoedig mogelijk terugbetalen. Het bedrag wordt op initiatief van het Bestuur ingevorderd door de Afdeling Thesaurie van het Ministerie van het Waalse Gewest. HOOFDSTUK IX. - Overgangs- of bijzondere bepalingen

Art. 16.In buitengewone omstandigheden kan de Minister van de bepalingen van dit besluit afwijken.

Art. 17.De Minister mag het toepassingsgebied van de bepalingen van de artikelen 3, § 1, en 3, § 2, uitbreiden tot de in artikel 1, 3°, bedoelde personen die woonachtig zijn in de zones C en D en buiten de zones van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder, zoals afgebakend door de Regering, voor zover bewezen is dat ze blootgesteld zijn aan een in Ldn uitgedrukte geluidshinder gelijk aan of hoger dan 65 dB (A) en kleiner dan 70 dB (A), zoals omschreven in artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder.

De Minister bepaalt de voorwaarden waaronder wordt bewezen dat een persoon blootgesteld is aan een in Ldn uitgedrukte geluidshinder gelijk aan of hoger dan 65 dB (A) en kleiner dan 70 dB (A), alsmede de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag en voor de betaling van de tegemoetkoming en de desbetreffende termijnen. HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen

Art. 18.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt voor de luchthaven Luik-Bierset en de dag waarop het besluit tot afbakening van de zone B in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt voor elke andere luchthaven van het Waalse Gewest.

Art. 19.De Minister tot wiens bevoegdheden het beheer van de luchthavens behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 mei 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

BIJLAGE 1 Lijst van de subsidieerbare werken Vervanging van de bestaande ramen door geluiddempende ramen.

Vervanging van het buitentimmerwerk (ramen en deuren).

Plaatsing van opliggende vensters.

Plaatsing van geluiddempende luchtinlaten.

Vervanging van de binnendeuren en toegangsluiken.

Plaatsing van een bekleding op de dakhellingen of versterking van de bekleding.

Plaatsing van een bekleding op de vloer van de vliering.

Plaatsing van een geluiddempende tussenvloer.

Plaatsing van een geluiddemper (schoorsteen, zuigkap, enz.).

Het weer dichten van luchtinlaten.

Plaatsing van een mechanische ventilatie.

Akoestische versterking en/of afsluiting van de rolluikkisten.

Akoestische versterking en/of afsluiting van de brievenbussen.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens.

Namen, 31 mei 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^