Decreet van 06 mei 2019
gepubliceerd op 27 mei 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202546
pub.
27/05/2019
prom.
06/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202546

WAALSE OVERHEIDSDIENST


6 MEI 2019. - Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het Wetboek der successierechten

Artikel 1.In artikel 21, lid 1, van het Wetboek der successierechten, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten, wordt punt III vervangen door hetgeen volgt : "III. Voor financiële instrumenten die tot de verhandeling zijn toegelaten op Belgische of buitenlandse gereglementeerde markten als vermeld in artikel 2, lid 1, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de Belgische of buitenlandse multilaterale handelsfaciliteiten bedoeld in artikel 2, lid 1, 4°, van dezelfde wet, volgens de beurswaarden ervan.

Onder beurswaarde wordt de slotkoers verstaan, zoals bepaald op basis van de koersinformatie, beschikbaar in de gespecialiseerde geschreven pers en/of middels gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen.

De aangevers kunnen kiezen uit de beurswaarde op datum van overlijden, de beurswaarde op datum van één maand na het overlijden of de beurswaarde op datum van twee maanden na het overlijden.

Wanneer er op één van die data geen notering is, geldt de beurswaarde op de eerstvolgende dag waarop er opnieuw een beursnotering wordt vastgesteld. Indien er op de gekozen datum een beursnotering voorhanden is voor sommige aan te geven waarden, maar niet voor andere, dienen laatstbedoelde waarden te worden aangegeven volgens de beurswaarden van de eerstvolgende dag waarop er wel een beursnotering is.

De aangevers mogen slechts één van voornoemde data kiezen, die zal gelden voor al de nagelaten waarden. De aangevers geven hun keuze aan in de aangifte, waarin zij tevens de door hen geraadpleegde bron voor de opgegeven beurswaarden vermelden. ".

Art. 2.In artikel 21 van het Wetboek van successierechten, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten, wordt punt IIIbis opgeheven. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 3.In artikel 921 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, laatst gewijzigd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen sluiten, worden de woorden "in de artikelen 87 en 88" vervangen door de woorden "in artikel 88 en in artikel 3, lid 1, 7°, a), van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten".

Art. 4.In artikel 133, lid 2, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203782 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten, wordt littera a) vervangen door wat volgt : "a) Als de gift financiële instrumenten als voorwerp heeft, toegelaten tot de verhandeling op Belgische of buitenlandse gereglementeerde markten als vermeld in artikel 2, lid 1, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten of buitenlandse multilaterale handelsfaciliteiten bedoeld in artikel 2, lid 1, 4°, van dezelfde wet, wordt de belastbare grondslag bepaald volgens de beurswaarden op de datum van de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de gift heeft plaatsgevonden. Onder beurswaarde wordt de slotkoers verstaan, zoals vastgesteld op grond van de informatie van de koerswaarden, te lezen in de gespecialiseerde geschreven pers en/of via raadpleegbare gespecialiseerde elektronische bronnen. Wanneer er op één van die data geen notering is, geldt de beurswaarde van de eerstvolgende dag waarop er opnieuw een beursnotering wordt vastgesteld. Wanneer er op datum van de laatste dag voorafgaand aan de dag waarop de gift heeft plaatsgevonden een notering is voor sommige gegeven waarden en niet voor andere, wordt de belastbare grondslag van laatstgenoemde waarden bepaald volgens de beurswaarden op de eerstvolgende dag waarop er wel een notering is.".

Art. 5.Artikel 137 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018204313 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten, wordt aangevuld met een lid luidend als volgt : "Lid 1 is niet van toepassing op de onroerende goederen die deel uitmaken van een gift van een onderneming die het voorwerp heeft uitgemaakt van het verminderd recht bepaald in artikel 140bis.".

Art. 6.In artikel 212 van hetzelfde Wetboek, wordt lid 3, vervangen door de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen, aangevuld met de woorden ", bepaald afgezien van de vermindering bepaald in artikel 46bis". HOOFDSTUK III. - Wijziging in het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 7.In artikel 97quinquies van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wordt het tweede lid, vervangen door het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2016, vervangen door hetgeen volgt : "In afwijking van deze tabel, is het bedrag van de ecomalus gelijk aan 0 euro : - voor de voertuigen die sinds meer dan dertig jaar in het verkeer zijn gesteld en die ingeschreven zijn onder één van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, § 2, van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, en die ingeschreven zijn onder de bijzondere kentekenplaat zoals bedoeld in artikel 4, § 3, van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen; - voor de voertuigen waarvan de motor geheel of gedeeltelijk door aardgas onder druk (CNG) aangedreven wordt".

Art. 8.In artikel 98, § 2, van hetzelfde Wetboek, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "De belasting wordt eenvormig vastgesteld op 61,50 euro voor de voertuigen die gedurende vijftien jaar of langer ingeschreven zijn.".

Art. 9.In artikel 98, § 2, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wordt een laatste lid ingevoegd, luidend als volgt : "De belasting wordt eenvormig vastgesteld op 61,50 euro voor de voertuigen bedoeld in artikel 94, 1°, waarvan de CO2-emissies als bepaald in artikel 97ter, lid 1, 1°, gelijk zijn aan 0.". HOOFDSTUK IV. - Wijziging in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 10.In artikel 14523, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten en vervangen door de wet van 8 mei 2014, worden volgende wijzigingen aangebracht : 2° het tweede lid wordt opgeheven.5° in het derde lid wordt het woord "evenmin" vervangen door het woord "niet". HOOFDSTUK V. - Wijziging in het decreet van het Waals Gewest van 1 april 1999 houdende oprichting van de publiekrechtelijke N.V. " SARSI "

Art. 11.In artikel 6 van het decreet van 1 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/04/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999027467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke N.V. « SARSI » sluiten houdende oprichting van de publiekrechtelijke N.V. " SARSI " wordt het tweede lid vervangen door hetgeen volgt : "Het kadastrale inkomen van de goederen van de vennootschap wordt vrijgesteld van de onroerende voorheffing voor zover die goederen zelf onproductief zijn of het voorwerp uitmaken van een herbestemming.". HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 12.Artikel 212 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten is van toepassing in geval van wederverkoop, vastgesteld bij authentieke akte, van een onroerend goed tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 wanneer het verworven is bij een akte waarvoor het recht, vastgesteld bij artikel 44bis van hetzelfde Wetboek zoals ingevoerd bij het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, is voldaan.

De teruggave bedoeld in lid 1 kan worden aangevraagd tot 31 december 2019.

Art. 13.Dit decreet treedt in werking tien dagen na bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

In afwijking van lid 1 : 1° heeft artikel 3 uitwerking op 1 januari 2019;2° heeft artikel 5 uitwerking op 3 september 2018;3° heeft artikel 6 uitwerking op 1 januari 2018;4° heeft artikel 10 uitwerking vanaf het aanslagjaar 2020. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 6 mei 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement, 1320 (2018-2019) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, openbare zitting van 3 mei 2019.

Bespreking.

Stemming


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^