Document - Fiscaliteit
gepubliceerd op 06 mei 2011

Algemene administratie van de FISCALITEIT. - Centrale diensten. - Directie VIII/4 Prijslijst van de publicaties van de btw en de directe belastingen. - Jaar 2011 Kantoor voor verkoop van publicaties van de btw en de directe belastingen Nor Koning Alber

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003175
pub.
06/05/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Algemene administratie van de FISCALITEIT. - Centrale diensten. - Directie VIII/4 Prijslijst van de publicaties van de btw en de directe belastingen. - Jaar 2011 Kantoor voor verkoop van publicaties van de btw en de directe belastingen North Galaxy - toren C - niveau 0 Koning Albert II-laan 33, bus 25 1030 Brussel Tel. : 0257 638 16 Fax. : 0257 952 58 E-mail : michel.vancutsem@minfin.fed.be (FR) jeanmarc.lotten@minfin.fed.be (NL) Hoe een publicatie verkrijgen ? - ofwel tegen contante betaling op het verkoopkantoor. Wij zijn tot uw dienst van maandag tot vrijdag, van 9 u. tot 11 u. 45 en van 13 u. tot 15 u. 45; - ofwel door voorafgaande overschrijving op rekening nr. BE69 6792 0040 9878 van het verkoopkantoor. Het gewenste aantal, de taal en het nummer of de titel van de publicatie dient op de overschrijving te worden vermeld. De levering zal gebeuren na ontvangst van het bedrag van de bestelling. Bij vertraging in de verdeling kan er geen nalatigheidsinterest of vergoeding van ons geëist worden.

Nuttige informatie Een groot aantal van onze publicaties kunnen gratis geraadpleegd en gedownload worden via internet op de volgende sites : www.fiscus.fgov.be/interfaoiffr, pagina « formulieren » : samenvattende tabel van het geheel van de formulieren van de btw en de directe belastingen; pagina « publicaties » : alle andere publicaties. www.myminfin.be : formulieren van de FOD financiën in het algemeen. www.fisconetplus.be : fiscale database, evenals sommige formulieren (b.v. de forfaits btw). 1. BTW FORMULIEREN

604 A

Aangifte van aanvang van werkzaamheid (btw) .. . . .

0,50 EUR

604 B

Aangifte tot wijziging van een registratie (btw) . . . . .

0,40 EUR

604 C

Aangifte van stopzetting van werkzaamheid (btw) . . . . .

0,40 EUR

625

btw-aangifte . . . . .

0,60 EUR

625.2

10 enveloppen voor het verzenden van de btw-aangifte nr. 625 . . . . .

0,40 EUR

625 F

Berekeningsblad (algemeen model) voor de forfaitaire belastingplichtigen . . . . .

0,40 EUR

625F/2011

Berekeningsblad (forfaitaire regeling aanduiden) . . . . .

0,50 EUR

629

Bijzondere btw-aangifte . . . . .

0,60 EUR

723

Kwartaalopgave van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen en de daarmee gelijkgestelde handelingen en de verklarende nota . . . . .

0,60 EUR

723.3

10 enveloppen voor het verzenden van de documenten nr. 723 . . . . .

0,40 EUR

725

Opgave van de afnemers-belastingplichtigen . . . . .

gratis

725.4

10 enveloppen voor het verzenden van het document nr. 725 . . . . .

0,40 EUR

800

Aanvraag om erkenning als aansprakelijke vertegenwoordiger . . . . .

0,40 EUR

801

Verbintenis van de aansprakelijke vertegenwoordiger . . . . .

0,40 EUR

821

Verzoek om teruggave van btw van een niet in het land gevestigde belastingplichtige . . . . .

0,40 EUR

Boekje met 50 slachtaangiften . . . . .

3,00 EUR


2. FORMULIEREN VAN DE DIRECTE BELASTINGEN

179.1 BRU

Aanvraag om vermindering van de onroerende voorheffing voor goederen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . . . . .

0,60 EUR

204.3

Staat van de waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen en van de voorzieningen voor risico's en kosten . . . . .

0,60 EUR

275.1

Aangifte in de vennootschapsbelasting (1) . . . . .

1,00 EUR

275.2

Aangifte in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) (1) . . . . .

1,00 EUR

275C

Aftrek voor risicokapitaal (1) . . . . .

0,60 EUR

275K

Opgave betreffende de gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten . . . . .

0,40 EUR

275R

Investeringsreserve (1) . . . . .

0,60 EUR

275U

Investeringsaftrek van toepassing voor vennootschappen . . . . .

0,70 EUR

276.1

Aangifte in de personenbelasting (1) . . . . .

1,90 EUR

276.2

Aangifte in de belasting van niet-inwoners (personen) (1) . . . . .

1,90 EUR

276.5

Aangifte in de rechtspersonenbelasting (1) . . . . .

1,00 EUR

276J

Belastingkrediet (personenbelasting) (1) . . . . .

0,70 EUR

276T

Tabel voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (1) . . . . .

0,70 EUR

276U

Investeringsaftrek van toepassing voor natuurlijke personen (1) . . . . .

0,70 EUR

328A

Globale opgave van de belaste reserves . . . . .

0,60 EUR

328C1

Afschrijvingstabel (volledig model) . . . . .

0,70 EUR

328C2

Afschrijvingstabel (gewoon model) . . . . .

0,60 EUR

328D

Tabel ter uiteenzetting van de oorsprong van het kapitaal . . . . .

0,70 EUR

328R

Gedetailleerde opgave van de belaste reserves . . . . .

0,60 EUR

328S

Opgave van de vrijgestelde reserves . . . . .

0,60 EUR


3. ANDERE PUBLICATIES VAN DE BTW Forfaitaire regelingen inzake btw (editie 2011) - voor het geheel van de beroepen .. . . . 18,60 EUR Bestand van de btw-belastingplichtigen Het bestand bevat voor elke belastingplichtige : - zijn naam en voornaam of zijn benaming - zijn identificatienummer - zijn adres - de code van zijn voornaamste activiteit Trimestrieel bestand 2011 (op CD-ROM) (vereist Windows 3.11 of hoger) : - één enkele editie van het jaar 2011 . . . . . 87,00 EUR - abonnement op de vier kwartaaledities van het jaar 2011 . . . . . 347,00 EUR Maandelijks bestand 2011 (verzending per e-mail) Lijst van de belastingplichtigen in stijgende numerieke orde - abonnement op de twaalf maandedities van het jaar 2011 . . . . . 7.734,00 EUR De abonnementen worden per jaargang onderschreven. De inschrijving op een jaarabonnement sluit elke mogelijkheid tot opzegging en terugbetaling in de loop van het jaar uit. Elke wijziging van het leveringsadres dient onmiddellijk te worden meegedeeld. 4. ANDERE PUBLICATIES VAN DE DIRECTE BELASTINGEN Forfaitaire grondslagen van aanslag directe belastingen (editie 2011) - voor het beroep van landbouwer .. . . . 6,20 EUR - voor ieder ander beroep . . . . . 2,70 EUR - voor het geheel van de beroepen . . . . . 26,00 EUR ________ (1) Het gewenste aanslagjaar vermelden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^