Document
gepubliceerd op 16 april 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Vergelijkende selectie voor een medewerker van de Back-office Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een administratief deskundige aan met een contract van onbepaalde duur. De toelaatbaarheidsvoorwaarden en diploma's zijn als vol(...) •Houder zi

bron
federaal agentschap van de schuld
numac
2018040082
pub.
16/04/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040082

FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD


Vergelijkende selectie voor een medewerker van de Back-office (m/v/x) Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een administratief deskundige aan met een contract van onbepaalde duur.

De toelaatbaarheidsvoorwaarden en diploma's zijn als volgt : •Houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) afgeleverd door een hogeschool of een universiteit na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein van economie met een financiële oriëntatie, of juridische wetenschappen met financiële oriëntatie, of boekhouding. Buitenlandse diploma's dienen vergezeld te zijn van een gelijkwaardigheidsattest. • Beschikken over 2 jaar relevante ervaring in de bank en/of financiële sector met als activiteit de administratieve en operationele opvolging van financiële transacties.

De kandidaturen dienen te worden ingediend via e-mail op het adres info@belgiumdebtagency.be op 2 mei 2018 en bestaat uit : • een curriculum-vitae ; • een motivatiebrief ; • een kopie van het diploma en bijlagen (studiepunten ECTS).

Buitenlandse diploma's dienen vergezeld te zijn van een gelijkwaardigheidsattest.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

De toegekende weddeschaal is schaal B1. De ervaring kan gevaloriseerd worden voor een inschakeling in een hogere weddeschaal, overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 26/05/2017 numac 2017012165 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld sluiten houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

De beschrijving van de functie is als volgt : • Valideren van de afgesloten operaties van de Front-office na verificatie met de tegenpartijen en toezien op de goede afwikkeling. • Toepassen van de opgelegde werkmethodes en procedures. • Klaarmaken van de dossiers en verzenden van de betalingsopdrachten en/of de verrichtingen met effecten. • Controle op de nauwkeurigheid van de in- en uitgaande geldstromen en medewerking verlenen aan de boekhoudkundige verwerking van de operaties. • Ondersteuning geven aan het risicobeheer op het niveau van de margeopvragingen ("margin calls") en van de betaling van interesten. • Deelnemen aan de aanbestedingen en toezien op de publicatie van de resultaten binnen de vooropgestelde termijnen. • Deelnemen aan de uitgifte van staatsbons. • Toezien op de communicatie via verschillende informatiekanalen (Reuters, Bloomberg en de internetsite van het Federaal Agentschap van de Schuld). • Onderhouden van contacten met externe tegenpartijen en met de Nationale Bank van België. • Flexibiliteit tonen om zijn diensturen aan te passen aan deze van de financiële markten.

Competenties : • Documenten analyseren; • Problemen oplossen ; • In team werken ; • Betrouwbaarheid tonen ; • Servicegericht handelen ; • Zichzelf ontwikkelen ; • Resultaten behalen ; • Communiceren ; • Werken met bureautica tools.

De kennis van financiële producten gericht op de financiering van de schuld en van uitgiftetechnieken alsook kennis van de Europese betalingssystemen Target 2 et de reglementering van titels T2S zijn een pluspunt.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^