Erratum van 09 augustus 2002
gepubliceerd op 24 augustus 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden. - Erratum

bron
ministerie van middenstand en landbouw, federale overheidsdienst justitie en ministerie van economische zaken
numac
2002009808
pub.
24/08/2002
prom.
09/08/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden. - Erratum


Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad nr. 264 van 20 augustus 2002, blz. nrs. 35461 tot 35716.

Om te voldoen aan de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid aan artikel 3bis , § 1, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996, wordt bij hogergenoemd koninklijk besluit het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State nr. 33.809/2/V, gegeven op 31 juli 2002, gevoegd.

ADVIES 33.809/2/V VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling wetgeving tweede vakantiekamer, op 9 juli 2002 door de Minister van Justitie verzocht hem, binnen een termijn van ten hoogste een maand, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit « tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het hanselregister te vermelden handelsbedrijvigheden », heeft op 31 juli 2002 het volgende advies gegeven : Onderzoek van het ontwerp Dispositief Artikel 3 Dit artikel behoort als volgt te worden gesteld : «

Art. 3.De bij hetzelfde besluit gevoegde lijst, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1981, wordt vervangen door ... (voorts zoals in het ontwerp) ».

Artikel 4 Dit artikel heeft tot doel de inschrijvingen en de gewijzigde inschrijvingen die tussen 20 augustus 2002 en de inwerkingtreding van dit besluit overeenkomstig de NACE-nomenclatuur in het handelsregister zullen zijn gedaan, rechtsgeldig te verklaren. 20 augustus 2002 is de datum waarop het vernietigingsarrest nr. 106.318 van 2 mei 2002 uitwerking heeft.

Als het besluit vóór 20 augustus 2002 in werking treedt, is bepaling overbodig.

De kamer was samengesteld uit : Mevr. M.-L. Willot-Thomas, kamervoorzitter; de heer P. Liénardy, Mevr. C Debroux, staatsraden; de heer F. Delpérée, assesor van de afdeling wetgeving;

Mevr. B. Vigneron, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de H. A. Lefebvre, auditeur. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door de heer P. Brouwers, referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer R. Andersen, voorzitter van de Raad van State.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, M.-L. Willot-Thomas.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^