Gewestplan
gepubliceerd op 29 maart 2000

Gewestplan Oudenaarde. - Definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeenten Brakel, Deinze, Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Nazareth, Oud Een

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999036515
pub.
29/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur


Gewestplan Oudenaarde. - Definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeenten Brakel, Deinze, Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Nazareth, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte en Zwalm Een besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 1999 bepaalt :

Artikel 1.Het hierbijgevoegde plan tot gedeeltelijke wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Oudenaarde wordt definitief vastgesteld voor een delen van het grondgebied van de gemeenten Brakel, Deinze, Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Nazareth, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte en Zwalm afgebakend op de kaartbladen 21/3, 21/4, 21/7, 21/8, 22/5, 22/6, 29/3, 29/4, 29/7, 29/8, 30/1, 30/2, 30/5, 30/6 en 37/4, met aanvullende stedenbouwkundige voorschriften zoals vervat in de bijlagen 1 tot en met 16 bij dit besluit.

Art. 2.De kaarten met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen van het voormeld gewestplan, zijn vervat in de bijlage 17 tot en met 31 bij dit besluit.

Art. 3.Een bijzonder plan van aanleg moet worden opgemaakt voor de gebieden voor stedelijke ontwikkeling Schelde-eiland, Meersepoort en verlaten spoorwegterreinen te Oudenaarde, de gebieden voor kernontwikkeling te Zulte en Kruishoutem en de regionale bedrijventerreinen te Oudenaarde-Donk en Ronse-Molenbeek.

Art. 4.De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Streekcommissie van advies voor de ruimtelijke ordening Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 13 augustus 1999 Aanwezig : - Voorzitter d.d. : E. Van meenen. - Leden : A. Vercamer, G. Deckers, J. Caudron, W. Merchie, I. Verleyen, L. Hemelaer, D. Baeckelandt, L. Daels, P. Van Tittelboom, W. Goemaere, M. Hoffmann, J. Rutgeerts, B. Van Schoote, G. Storme. - Vanwege AROHM : W. Vanheel en H. Leinfelder. - Secretariaat : N. Bleyenberg.

Verontschuldigd : H. Balthazar, O. Adriaensen, A. De Maght-Aelbrecht, P. Martens, S. Van Rouveroij, A. Vanden Bossche, M. Vermeulen.

Afwezig : J. Timmermans, F. De Vilder, H. Rupus, P. Wille, G. Allaert, P. De Decker, M. Heughebaert, G. Schuerman.

B. Te hernemen dossiers B.1. Gewestplan Oudenaarde : gedeeltelijke herziening op het grondgebied van de gemeenten Brakel, Deinze, Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Nazareth, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte en Zwalm De Commissie, Werd in zitting van 9 juli 1999 in toepassing van artikel 11, § 4, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verzocht advies te verlenen over het dossier betreffende de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeenten Brakel, Deinze, Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Nazareth, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte en Zwalm, waarvan het ontwerpplan vastgesteld werd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998) en de Gouverneur belast met het openbaar onderzoek;

Hoorde in zitting van 4 juni 1999 de heer H. Leinfelder van de afdeling ruimtelijke planning van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap die erop wees dat het gewestplan Oudenaarde met vier afzonderlijke besluiten in herziening gesteld werd, en verder toelichting gaf bij de afzonderlijke onderdelen van deze wijzigingen en ze kaderde in het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau, en die thans elk onderdeel inleidt en aanwijst op het plan;

Nam kennis van de inhoud van het dossier dat bestaat uit het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998, de bestemmingsplannen met aanvullende stedenbouwkundige voorschriften, de plannen met de bestaande fysische en juridische toestand, de stukken waaruit blijkt dat het openbaar onderzoek over de 4 besluiten samen gehouden werd van 4 januari 1999 tot en met 4 maart 1999, de 554 bezwaarschriften waarvan er 529 betrekking hebben op hogergenoemd besluit, evenals de adviezen van de gemeenteraden en van de bestendige deputatie;

Stelde vast dat conform de decretaal vastgestelde procedure, namelijk binnen een termijn van 60 dagen na de sluiting van het onderzoek, de hiernavermelde adviezen uitgebracht werden, en dat het niet uitbrengen van een advies gelijkstaat met gunstig; 1. Brakel, d.d. 26 april 1999 - ongunstig voor wijzigingen naar bosuitbreidingsgebied, naar agrarisch gebied met bijzondere waarde, naar natuurgebied, bosgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde en parkgebied - gunstig voor de wijziging naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied, mits beperking 2. Deinze, d.d. 29 april 1999 ongunstig 3. Gavere, d.d. 19 april 1999 gunstig, met uitzondering van woongebied in de dorpskommen 4. Horebeke 5.Kluisbergen, d.d. 22 april 1999 diverse opmerkingen 6. Kruishoutem, d.d. 26 april 1999 verzet tegen voorstellen 7. Maarkedal, d.d. 20 april 1999 - gunstig voor B45, B63, B86, B99, D1, D3 - ongunstig voor de andere 8. Nazareth, d.d. 26 april 1999 opmerkingen algemeen en over B1, B3, B28, B83, B108 9. Oudenaarde, d.d. 26 april 1999 meervoudig 10. Ronse, d.d. 26 april 1999 meervoudig 11. Wortegem-Petegem, d.d. 29 april 1999 meervoudig 12. Zingem, d.d. 22 april 1999 - B7- ged. uitsluiting - B8, D18 gunstig - B113, B126, B134 ongunstig 13. Zulte, d.d. 22 april 1999 meervoudig 14. Zwalm, d.d. 20 april 1999 meervoudig 15. bestendige deputatie meervoudig Maakte naar aanleiding van de voorliggende gewestplanwijziging vooraf volgende algemene bemerkingen en bedenkingen : 1.In het besluit van 7 juli 1998 tot voorlopige vaststelling van het gewijzigd gewestplan is vermeld : "Overwegende dat in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen de principes werden vastgelegd met betrekking tot de wijze waarop in de toekomst met het ruimtegebruik in Vlaanderen zal worden omgegaan, en dat de uitvoering van de inhoudelijke opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ondermeer door de herziening van de gewestplannen worden uitgevoerd".

Het gebied van het gewestplan Oudenaarde heeft, samen met de provincie West-Vlaanderen, het hoogste percentage aan landbouwbestemming zijnde 70 %. Daardoor wordt ook meer landbouwbestemming gewijzigd dan volgens een wiskundige verdeling van de streefgetallen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 2. Van de groene bestemmingen op het gewestplan heeft in werkelijkheid slechts 70 % die invulling.Er is tien jaar voorzien (tegen 2007/2008) om de bijkomende 48 000 ha (38 000 ha natuurgebied en 10 000 ha bosgebied) aan te wijzen. Vermits na 2 jaar 2 300 ha gerealiseerd is zou aan het huidig tempo het streefdoel gehaald worden in 2023. 3. Het is de bedoeling om versnippering tegen te gaan, doch nu reeds is het onmogelijk om GEN's aan te duiden met een aaneengesloten oppervlakte van 50 ha.Voor Oost- en West-Vlaanderen is dit reeds gereduceerd tot 20 ha. In Oost-Vlaanderen is thans 54,2 % van de groengebieden kleiner dan 5 ha. In IVON's zijn LWA en EWA niet toegelaten. 4. Er dient vastgesteld dat bij de gewestplanwijziging voor 95 % rekening gehouden werd met de GNOP's.5. Tegenover het bovenstaande wordt gesteld dat een lineaire of gereduceerde uitwerking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als algemene regel niet zinvol is;dat immers aan landbouw moet kunnen gedaan worden waar dit aangewezen is namelijk op goede en daartoe geschikte gronden, en dat bij bestemmingswijzigingen hiermee moet rekening gehouden worden. 6. Het is ontegensprekelijk dat de voorgestelde gewestplanwijzigingen m.b.t. de exploitaties en investeringen door de toepassing van de sectorale decreten en regelgevingen waaronder o.m. het mestdecreet, het VLAREM, het decreet op het natuurbehoud, de pachtwet en de ruilverkaveling, gevolgen hebben die deze exploitatie en investeringen bezwaren; dat mede als gevolg van de afstandsregels deze gevolgen zich ook uitstrekken tot de exploitaties die buiten deze ontwerp-gewestplanwijzigingen situeren.

Derhalve is het aangewezen bij de vaststelling van het gewestplan tevens verordenende maatregelen te treffen waarbij de inrichtingen verder kunnen exploiteerd worden en vergunningen kunnen vernieuwd worden voor een voldoende termijn. 7. Het nieuw bestemmingsvoorschrift "bosuitbreidingsgebied" legt een grote hypotheek op de gebruikswaarde van de gronden omdat geen realisatietermijn bepaald is.8. Waar de landbouwbedrijven behouden worden, wordt meestal de ruimte rond de bedrijfszetel afgebakend en beperkt.Opdat de bedrijven leefbaar zouden blijven en zich kunnen aanpassen is een voldoende ruimte, en dus groter dan thans voorgesteld, noodzakelijk. 9. Het gebied van het gewestplan Oudenaarde heeft voor meer dan de helft van de oppervlakte een agrarische bestemming;de landbouwuitbatingen aldaar zijn rechtmatig tot standgekomen en uitgebouwd en de investeringen zijn toekomstgericht; waar op bepaalde plaatsen de landschappelijke waarden en natuur moeten beschermd worden door een bestemmingswijziging die de landbouwexploitatie beperkt, het maatschappelijk en sociaal maar billijk is dat de economische minwaarde die door de bestemmingswijziging veroorzaakt wordt zou gecompenseerd worden.

Evalueerde de hiernavermelde onderdelen van deze gewestplanwijziging en formuleerde voorstellen, doch diende een beslissing te verdagen bij gebrek aan het vereiste aanwezigheidsquorum;

Herneemt de bespreking en bevestigt de gedane beoordeling als volgt : A. Wijzigingen vanuit de doelstellingen en de opties voor de stedelijke gebieden KLEINSTEDELIJK GEBIED OUDENAARDE Gebied voor stedelijke ontwikkeling A.1. Oudenaarde - Schelde-eiland (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van woongebied (6,4 ha) en woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (2,3 ha) naar gebied voor stedelijke ontwikkeling omdat de door het stadsbestuur voorgestelde ontwikkeling van wonen, een jachthaven en de uitbreiding van het gerechtsgebouw binnen het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief ter versterking van de multifunctionaliteit van de stedelijke gebieden past.b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt deel inbreidingsgerichte sociale huisvesting : 521 - akkoord, doch aandacht voor groen lint langs de Schelde : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, mits afstemming uitvoeringsplan op provinciaal ruimtelijk structuurplan - Deinze : ongunstig - Oudenaarde : gunstig d) evaluatie : de commissie sluit zich aan bij de motivering;het voorstel kadert in de algemene ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied, en de gedetailleerde uitbouw wordt vastgelegd in een bpa of uitvoeringsplan, dat desgevallend kan afgestemd worden op de voorzieningen van het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan e) advies : gunstig A.2. Oudenaarde - Ham (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van parkgebied naar gebied voor stedelijke ontwikkeling (4,5 ha) omdat de door het stadsbestuur voorgestelde ontwikkeling van wonen in een kwalitatieve woonomgeving (uitzicht op Bovenschelde, onmiddellijke nabijheid van stadscentrum, verkeersluwe omgeving,...) kan worden beschouwd als een strategisch stedelijk project op het niveau van de stad Oudenaarde. b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt deel inbreidingsgerichte sociale huisvesting : 521 - vraagt aandacht groenvoorziening : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord mits aanpassing begrenzing d) evaluatie : idem als voor A1;de commissie kan zich aansluiten bij het voorstel van de gemeenteraad van Oudenaarde tot uitbreiding van dit gebied tot tegen de spoorlijn Oudenaarde-Ronse e) advies : gunstig, mits aanpassing begrenzing volgens voorstel gemeenteraad Oudenaarde A.3. Oudenaarde - verlaten spoorwegterreinen (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen naar gebied voor stedelijke ontwikkeling (8,3 ha) omdat een multifunctionele invulling van deze verlaten spoorwegterreinen, gelegen tussen de spoorlijn en het bedrijventerrein Lindenstraat, kan worden beschouwd als een strategisch project op het niveau van de stad Oudenaarde. b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt deel inbreidingsgerichte sociale huisvesting : 521 - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : gunstig d) evaluatie : idem als voor A1 e) advies : gunstig A.4. Oudenaarde - Meerspoort (kaartblad 29/4) a) betreft : - Wijziging van gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (7,9 ha) en woongebied (0,2 ha) naar parkgebied om het behoud van het groene karakter van het gebied mogelijk te maken, complementair aan de stedelijke ontwikkeling in de Ham (zie voorstel A2). - Wijziging van gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen naar woongebied (2,7 ha) omwille van de aanwezigheid van bestaande bebouwing. b) bezwaren en opmerkingen : - nieuwe bestemming sluit uitbreiding school uit, thans zijn werken bezig in"parkgebied" : 522 - akkoord, is doorzetting groen lint langs Schelde : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Oudenaarde : onaunstia d) evaluatie : de commissie sluit zich bij de argumenten van de bestendige deputatie en van de gemeenteraad van Oudenaarde, de provinciale school waaraan momenteel uitbreidingswerken bezig zijn moet in een geëigende zone blijven en nog ruimte hebben voor sportvelden, anderzijds moet rekening gehouden worden met de waterproductie aldaar;het gerealiseerd woongebied kan als dusdanig opgenomen worden e) advies : ongunstig voor huidig voorstel, de wijziging dient herdacht in functie van voornoemde gegevens A.5. Oudenaarde - Vesting (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van woongebied naar parkgebied (1,1 ha) om de omgeving van de historische vesting van Oudenaarde van verdere bebouwing te vrijwaren en het behoud van het groene karakter van het gebied mogelijk te maken.b) bezwaren en opmerkingen : - voor behoud woongebied : 258 - vraagt uitbreiding met laaggelegen graslandje : 520, 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord mits uitbreiding parkgebied d) evaluatie : gelet op de eigenheid van het gebied kan met het voorstel ingestemd worden;een aanpassing van de zonegrens volgens het voorstel van Oudenaarde kan het gebied beter vrijwaren; een verdere uitbouw als woongebied zou het groene karakter van het gebied vernietigen e) advies : gunstig, mits aanpassing begrenzing A.6. Oudenaarde, Ename - abdij van Ename (kaartblad 29/4 en 30/1) a) betreft : Wijziging van natuurgebied naar natuurgebied met toeristische waarde (14,5 ha) omwille van de verdere uitbouw van het wetenschappelijk-educatief-toeristisch project rond de archeologische site van de abdij van Ename.b) bezwaren en opmerkingen : - voorschriften moeten toeristische functie mogelijk maken : 521 - parking bij M-gebied nemen :523.526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig met voorstel "archeologische sits met toeristische waarde" - Oudenaarde : akkoord voor zover archeologische sits kan uitgebouwd worden d) evaluatie : de commissie sluit zich aan bij de opmerking van de gemeenteraad van Oudenaarde opdat het mogelijk zou blijven de nodige accommodatie uit te bouwen in functie van de archeologische site e) advies : gunstig mits rekening gehouden wordt met voornoemde opmerking (kan cf. voorschrift) A.7. Oudenaarde, Edelare - Kezelfort (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van natuurgebied naar natuurgebied met toeristische waarde (10 ha) om een toeristische uitbouw van het fort mogelijk te maken zonder evenwel de natuurwaarden in de omgeving te schaden. b) bezwaren en opmerkingen : - voorschriften moeten toeristische functie mogelijk maken : 521 - bestemming natuurgebied laat ook toerisme toe : 523 - wijziging is afzwakking statuut gebied : 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord, voor zover de zone kan uitgebouwd worden d) evaluatie : enerzijds wordt opgemerkt dat met het voorstel een groter natuurgebied versnipperd wordt, en anderzijds dat de site een eigenheid heeft met toeristische waarde e) advies : gunstig Zones met culturele, historische en esthetische waarde A.8. Oudenaarde - uitbreiding CHE-zone in centrum (kaartblad 29/4) a) betreft : Het woongebied met culturele historische en esthetische waarde in de stadskern van Oudenaarde wordt uitgebreid (15,7 ha) - naar het noorden omwille van de aanwezigheid van de l9de-eeuwse stationswijk met het axiaal ingeplant beschermd stationsgebouw en de kenmerkende burgerhuizen van het einde van de 19de eeuw; - naar het oosten omwille van de aanwezigheid van een sociale woonwijk, de zogenaamde "Gevaertswijk", als mooi voorbeeld van een vooruitstrevend sociaal woonproject. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel :528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord, maar zone beperken d) evaluatie : enerzijds wordt opgemerkt dat het gebied tussen Broekstraat en P. Vandenscheldenstraat geen bijzondere waarde heeft en door de gewijzigde bestemming bezwaard wordt, en anderzijds dat het betreffende gebied afgebakend wordt omwille van de bestaande waardevolle delen en om in de toekomst een aandachtig stedenbouwkundig beleid te voeren, eventueel de uitbouw vast te leggen in een bpa e) advies : gunstig A.9. Oudenaarde, Eine - kerk en omgeving (kaartblad 29/4) a) betreft : Het kleine woongebied met culturele, historische en esthetische waarde rond de beschermde Sint-Eligiuskerk van Eine wordt verruimd met (6,5 ha) omwille van de aanwezigheid van - het dorpsplein met typerende losse bebouwing uit de 18de en 19de eeuw; - de aansluitende straten met hun typerende bebouwing uit de 19de eeuw met arbeidershuizen, dorpshuizen, voormalige pastorie (op de plaats van een vroeger omgrachte pastorie) en een brouwerij. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord mits beperking oppervlakte d) evaluatie : enerzijds wordt erop gewezen dat de handels- en woonstraten N.de Tièrestraat en Ohiostraat geen inhoudelijke binding hebben met de kerkomgeving, zoals opgemerkt door de gemeenteraad van Oudenaarde, dat deze straten door de bijkomende voorschriften bezwaard worden en dat aldaar geen ontwikkelingen te verwachten zijn die de eigenheid zouden doen verloren gaan, en anderzijds dat het de bedoeling is om voor dit ganse gebied een aandachtig stedenbouwkundigbeleid te voeren, en eventueel de uitbouw vast te leggen in een bpa e) advies : gunstig, mits beperking afbakening gebied A.10. Oudenaarde, Leupegem - omgeving Nonnenmolen (kaartblad 29/4) a) betreft : De omgeving van de "Nonnenmolen" in Leupegem wordt als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (3,5 ha) aangeduid omwille van de industrieel-archeologische waarde.De zone bevat een beschermde watermolen, de "Nonnenmolen" (Ministerieel besluit van 2 maart 1990), en een wolspinnerij uit 1923, een typisch voorbeeld van de fabrieksbouw uit de textielsector van begin paste eeuw met opvallende baksteenarchitectuur met detailafwerking b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord mits beperking zone tot aan voetweg d) evaluatie : het gaat hier inderdaad om een industrieel-archeologische site die moet gevrijwaard worden, behoudens de gerealiseerde verkaveling tussen de voetweg en de Vontstraat;het voorstel van de gemeenteraad van Oudenaarde kan hier gevolgd worden e) advies : gunstig, mits uitsluiting verkaveling en begrenzing Wijzigen van lokaal belang Wijzigingen van lokaal belang horen niet thuis in een gewestplan, maar in een gemeentelijk plan, dergelijke bestemmingswijzigingen stroken niet met de inhoudelijke opties van het structuurplan Vlaanderen. A.11. Oudenaarde, Eine - begraafplaats (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van bufferzone naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (1,3 ha) om dit gebied als bijkomende parkeergelegenheid te kunnen integreren in de stedelijke begraafplaats. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, voor zover hoogdringendheid aangetoond wordt - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig A.12. Oudenaarde, Leupegem - Spoorweglaan (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van natuurgebied naar woongebied (1,2 ha) omwille van de aanwezigheid van bestaande bebouwing. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, voor zover gekaderd in algemene ruimtelijke visie - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig A.13. Oudenaarde, Ename - Riedekens, Hongerije, Wallestraat (kaartblad 29/4 en 30/1) a) betreft : Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar woongebied (39,1 ha) omdat het woonuitbreidingsgebied volledig is gerealiseerd. b) bezwaren en opmerkingen : - de realisatie van een woonwijk aan de rand van een natuur- en bosgebied is spijtig : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig KLEINSTEDELIJK GEBIED RONSE Stedelijk landbouwgebied A.14. Ronse - Somnessenberg (kaartblad 29/8) a) betreft : - Wijziging van woonuitbreidingsgebied (19,5 ha) en woongebied (0,4 ha) naar agrarisch aebied en wijziging van woonuitbreidingsgebied naar parkgebied (0,6 ha) omwille van het aanbod aan leegstaande woningen en de reserve aan bouwpercelen meer in de nabijheid van het centrum van Ronse.De betrokken gebieden maken deel uit van het landbouwgebied ten westen van Ronse. - Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar woongebied (4,4 ha) omwille van de aanwezigheid van uitgeruste wegen met bestaande woningen. b) bezwaren en opmerkingen : - de bestemming parkgebied is een verdere evenwichtige ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Ronse : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : - gunstig voor omzetting naar woongebied - ongunstig voor wijziging woonuitbreidingsgebied zonder woonbehoeftenstudie - Ronse : gunstig, mits uitsluiting enkele percelen d) evaluatie : het voorstel kadert in de principes van het ruimtelijk beleid ter vrijwaring van de open ruimten, tevens ondersteuning van de landbouw, en versterking van de stedelijke gebieden;de bebouwde delen kunnen als dusdanig bevestigd worden e) advies : gunstig B.Wijzigingen vanuit de doelstellingen en opties voor het buitengebied B.1. Nazareth, Eke - Oudmeers (kaartblad 22/5) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar natuurgebied (25,8 ha) omwille van de aanwezigheid van ecologisch prioritaire gebieden (overwegend zeer waardevolle, natte graslanden) binnen de natuurlijke structuur van de Scheldevallei en de graduele verstrenging van bestemmingen ten aanzien van de Schelde.Het gebied maakt bovendien deel uit van het gerangschikt landschap "Scheldemeersen" ( Ministerieel besluit van 3 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997022748 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewer type ministerieel besluit prom. 03/10/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997000736 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt R bedoeld bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling van de asielzoekers over de gemeenten met toepassing van ar sluiten). b) bezwaren en opmerkingen : - vraag om volledig gebied Oudmeers op te nemen als natuurgebied : 164 - afbakening en beheer aanpassen : 163 - behoud agrarisch gebied : 191 - bestemming is logisch, doch te beperkt : 520, 523, 526, 529 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Nazareth : eveneens wilgenstruweel opnemen d) evaluatie : akkoord met het voorstel en de motivering ervan;een Uitbreiding van de zone kan slechts na een nieuwe procedure gewestplanwijziging e) advies : gunstig B.2. Nazareth Eke- kasteel Scheldekant (kaartblad 22/5) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied (3,5 ha) en agrarisch gebied (5,8 ha) naar parkgebied omwille van de aanwezigheid van een kasteelpark.Het gebied ten zuiden van Gent wordt in haar totaliteit gekenmerkt door een zeer hoge concentratie aan kasteelparken. b) bezwaren en opmerkingen : - deel park als natuurgebied opnemen : 164, 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel;het is planologisch verantwoord een kasteelpark als parkgebied op te nemen en niet als natuurgebied, omdat dit een andere doelstelling en beheer vraagt e) advies : gunstig B.3. Nazareth, Eke - gebied tussen Moerbeek en Schelde (kaartblad 22/5) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (41,3 ha) omwille van de bescherming van de natuurwaarden langsheen de Schelde omwille van de ecologische verbindingsfunctie van het gebied tussen de meersen te Eke en de meersen te Zingem.b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt bestemming industriegebied aan het water : 165 - niet akkoord met wijziging wegens nadeel voor de landbouw : 166, 167, 168, 169, 170, 171 - vraagt inkrimping zone en uitbreiding industriezone : 47, 48 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - moet evolueren naar natuurgebied : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Nazareth : behoud huidige bestemming d) evaluatie : de bestemmingswijziging is belangrijk voor het behoud en herstel van de natuurwaarden in de Scheldevallei, en laat nog extensieve landbouw toe;een bestemming industrie gebied zou de natuurwaarden vernietigen e) advies : gunstig B.4. Gavere, Semmerzake en Vurste - Kriephoek en Bolveerput (kaartblad 2215) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied (16 ha) en agrarisch gebied met bijzondere waarde (18,6 ha) naar natuurgebied omwille van de aanwezigheid van een door AMINAL-Afdeling Bos en Groen beheerde meander met bebost binnengebied en van een baggerspeciesstortplaats waar, na het storten van de waterplas, natuurontwikkelingsmaatregelen kunnen bijdragen tot de integratie van het gebied in de natuurlijke structuur van de Bovenschelde.Het gebied vormt een ecologisch verbinding in het alluvium tussen de Scheldemeersen in Merelbeke (gewestplan Gentse en Kanaalzone) en deze in Semmerzake-Gavere. b) bezwaren en opmerkingen : - tegen bestemmingswijziging wegens gevolg voor bemesting : 49 - akkoord met wijziging : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van de effectieve en potentiële waarde van het gebied;bestemmingsnormen vallen buiten het kader van de ruimtelijke planning e) advies : gunstig B.5. Gavere, Semmerzake - Grotenbroek (kaartblad 22/5) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (15,8 ha) omwille van de aanwezigheid van ecologisch waardevolle en potentieel waardevolle gebieden (al dan niet natte graslanden) binnen de natuurlijke structuur van de Scheldevallei.b) bezwaren en opmerkingen : - niet akkoord wegens nadeel voor de landbouw (bemestingsnormen) : 172, 37, 38, 39 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - bestemming natuurgebied ware beter : 523, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij vergoeding voor minwaarde d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van de effectieve en potentiële waarde van het gebied;m.b.t. de landbouw wordt verwezen naar de algemene bemerkingen e) advies : gunstig B.6. Zwalm, Meilegem - meander (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar natuurgebied (16,9 ha) omwille van de aanwezigheid van de biologisch zeer waardevolle Scheldemeander te Meilegem.b) bezwaren en opmerkingen : - huidige bestemming biedt voldoende waarborgen voor natuurwaarden : 515 - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zwalm : woningen uitsluiten d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van de waarde van het gebied;een bestemming wordt globaal vastgelegd en individuele eigendommen kunnen niet uitgesloten worden e) advies : gunstig B.7. Zingem - Meersen (kaartblad 30/1) a) betreft : - Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar natuurgebied met wetenschappelijke waarde (19 ha) omwille van de aanwezigheid van waterplassen, soortenrijke graslanden, populierenaanplantingen met waardevolle struiklaag en een oude baggerslibstortplaats die als natuurreservaat (Spettekraai) worden beheerd. - Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar natuurgebied (71,8 ha) omwille van de aanwezigheid van ecologisch prioritaire gebieden (overwegend zeer waardevolle, natte graslanden en populierenaanplantingen met waardevolle struiklaag) binnen de natuurlijke structuur van de Scheldevallei en de graduele verstrenging van bestemmingen ten aanzien van de Schelde en de reservaatgebieden (o.a. Spettekraai) langsheen de Schelde. b) bezwaren en opmerkingen : - bestemmingswijzigingen onaanvaardbaar wegens landbouwuitbating : 427, 428, 432, 433, 436, 514 - akkoord met wijziging : 499, 523, 526 - behoud woning in huidige bestemming : 430, 431 - tegen bestemmingswijziging wegens waardevermindering : 434 - huidige bestemming biedt voldoende waarborg voor natuurwaarden : 515 - deze wijziging beïnvloedt mestbalans, rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijfszetels : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij 19,9 ha omgezet worden naar natuurgebied behoudens eigendom Vlaamse overheid - Zingem : woningen uitsluiten d) evaluatie : kadert in bescherming van natuurwaarden in de Scheldevallei;akkoord met het voorstel omwille van de effectieve en potentiële natuurwaarden van het gebied, een bestemming wordt globaal vastgelegd en individuele eigendommen kunnen niet uitgesloten worden; voor de gevolgen voor de landbouw : zie alg. bemerkingen e) voorstel advies : gunstig B.8. Zingem - Heuvel (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (11,9 ha) omwille van de functie van het gebied als open overgangsgebied tussen de Zingemse meersen en de meanders van Heurne. b) bezwaren en opmerkingen : - wijziging wenselijk vanuit landschappelijk oogpunt : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zingem : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig B.9. Zwalm, Meilegem - Kaaihoeve (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuureducatieve infrastructuur (4,5 ha) omwille van de aanwezigheid van een hoeve die door het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen als provinciaal natuureducatief centrum wordt ingericht.Gelet op de ligging van het centrum in de onmiddellijke nabijheid van de biologisch zeer waardevolle meander te Meilegem, wordt de ontwikkeling van het centrum en de dynamiek (o.a. parkerende wagens,....) die hierdoor zal worden gecreëerd, bij voorkeur in een inrichtingsplan (bijzonder plan van aanleg) geregeld. b) bezwaren en opmerkingen : - voorschriften laten geen volume-uitbreiding toe, hoewel dit nodig is voor herstel oorspronkelijke toestand : 522 - akkoord met wijziging : 523 - akkoord, doch geen mogelijkheid van recreatie : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, mits volume-uitbreiding toegelaten wordt na opmaken van een bpa d) evaluatie : akkoord met het voorstel tot bestemmingswijziging doch aandacht voor de opmerking van de bestendige deputatie over het voorschrift, de betreffende hoeve is een oude vierkantshoeve waarvan vroeger reeds een vleugel afgebroken werd, het is de bedoeling de oorspronkelijke toestand te herstellen ten dienste van het natuureducatief centrum doch daartoe is een volume-uitbreiding van de huidige toestand noodzakelijk e) advies : gunstig, mits aanpassing voorschrift opdat volume-uitbreiding mogelijk zou zijn B.10. Zwalm, Nederzwalm - Blarewater (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar natuurgebied (4,3 ha) omwille van de aanwezigheid van de biologisch waardevolle meander Blarewater. b) bezwaren en opmerkingen : - de bestemmingswijziging maakt fruitbedrijf zonevreemd : 519 - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig B.11. Oudenaarde, Welden - fossiele meander te Neerwelden (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (5,2 ha) omwille van de aanwezigheid van biologisch waardevol grasland en populierenaanplantingen met waardevolle ondergroei in een gebied waarvan de bodemtoestand wordt bepaald door de aanwezigheid van een fossiele Scheldemeander. b) bezwaren en opmerkingen : - bestemming natuurgebied ware beter : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij compensatie minwaarde - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig B.12. Oudenaarde, Nederename-Welden - Rijtmeersen (kaartblad 29/4 en 30/1) a) betreft : - Wijziging van industriegebied (11) naar natuurgebied (47,9 ha) en agrarisch gebied met bijzondere waarde (7,2 ha). In het arrondissement Oudenaarde bestaat er een reële behoefte aan bijkomend reqionaal bedrijventerrein. Op dit moment is er in de industriegebieden op het gewestplan nog een reserve aan bedrijventerrein aanwezig. Deze reserve situeert zich in de Rijtmeersen in de vallei van de Bovenschelde. Een aansnijding van deze reserve wordt als ruimtelijk ongewenst beschouwd omwille van volgende redenen. - Het behoud en de versterking van de vallei van de Bovenschelde als structuurbepalend onderdeel van de natuurlijke structuur op Vlaams niveau - Het ontbreken van een rechtstreekse ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein naar de primaire weg van niveau I N60 - Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar natuurgebied (15,5 ha) omwille van de aanwezigheid van biologisch waardevolle graslanden en een zeer waardevolle meander. - Wijziging van agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (29,5 ha) omwille van de aanwezigheid van ecologisch waardevolle en potentieel waardevolle gebieden (al dan niet natte graslanden) binnen de natuurlijke structuur van de Scheldevallei en omwille van de graduele verstrenging van bestemmingen ten aanzien van het natuurgebied langs de Schelde. b) bezwaren en opmerkingen : - voor behoud modelluchtvaartpost : 193, 194 - tegen wijziging deel agrarisch gebied naar natuurgebied : 212, 213, 214, 514, 521 - voor behoud motorcrossterrein : 250 - akkoord gelet op nieuwe zone Donk, doch vraagt onderzoek naar groeikernen op termijn : 521 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans, rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijfszetels : 518 - deel agrarisch gebied moet ook natuurgebied worden : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : - gunstig voor wijziging van industriegebied - ongunstig voor wijzigingen agrarische gebieden - Oudenaarde : - gunstig voor 1 e deel, mits enige recreatieve functie toegelaten blijft - gunstig voor 2e deel - ongunstig voor 3e deel d) evaluatie : de voorgestelde wijziging kadert in het behoud en herstel van de natuurwaarden in de Scheldevallei;aldus kan met het voorstel ingestemd worden; een agrarisch gebied met bijzonder waarde laat nog extensieve landbouw toe; medegebruik voor recreatieve doeleinden is niet verenigbaar met de bestemming e) advies : gunstig B.13. Oudenaarde, Heurne - Snippenweide en meander (kaartblad 29/4) a) betreft : - Wijziging van natuurgebied naar natuurgebied met wetenschappelijke waarde (reservaatgebied) (4,2 ha) omwille van de aanwezigheid van een biologisch zeer waardevolle meander met zeer waardevol binnengebied. Het gebied is erkend als natuurreservaat. - Wijziging van gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen naar natuurgebied (3 ha) omwille van de aanwezigheid van een oude Scheldemeander, met bebost binnengebied. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 52O, 521, 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig B.14. Oudenaarde en Wortegem-Petegem - Langemeersen (kaartblad 29/4) a) betreft : - Wijziging van recreatiegebied (4 ha) en natuurgebied (71,4 ha) naar natuurgebied met wetenschappelijke waarde (reservaatgebied) omwille van de aanwezigheid van biologisch zeer waardevolle, natte en soortenrijke graslanden en het erkende natuurreservaat De Langemeersen.Het gebied is landschappelijk en ecologisch één van de meest intacte en waardevolle delen binnen de natuurlijke structuur van de vallei van de Bovenschelde. - Wijziging van recreatiegebied (4,5 ha) en agrarisch gebied met bijzondere waarde (36 ha) naar natuurgebied omwille van de aanwezigheid van biologisch waardevolle tot zeer waardevolle graslanden en omwille van de bufferende functie ten aanzien van het reservaatgebied. Het gebied is landschappelijk en ecologisch één van de meest intacte en waardevols delen binnen de natuurlijke structuur van de vallei van de Bovenschelde. b) bezwaren en opmerkingen : - voor behoud huidige bestemming : 214 - bezwaar tegen bestemmingswijziging, waarde van het gebied is gevolg van landbouwuitbating : 390, 395 - wijziging bedreigt landbouwuitbating : 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 408 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijfszetels : 518 - akkoord met wijziging : 520, 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij compensatie voor minwaarde - Oudenaarde : - akkoord met eerste deel, mits bufferzone buiten RO-zone - niet akkoord met tweede deel, namelijk wijzigng naar natuurgebied - Wortegem-Petegem : ongunstig d) evaluatie : enerzijds wordt gesteld dat het voorstel kadert in het streven naar behoud en herwaardering van de natuurwaarden in de Scheldevallei, de Langemeersen zijn typisch en waardevol aldaar, en anderzijds dat deze meersen en de structuur ervan door de landbouw ontstaan en onderhouden werden;een bufferzone hoort bij een industriegebied en kan niet in een natuurgebied, een dergelijke aanpassing zou trouwens een nieuwe procedure vereisen e) advies : gunstig B.15. Wortegem-Petegem - kouter Scheldewijk, Scheldekant en Normandie (kaartblad 29/4 en 29/8) a) betreft : - Wijziging van agrarisch gebied (31,7 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (87,5 ha) naar bouwvrij agrarisch gebied omwille van de aanwezigheid van een volledig intacte, open kouter en van een structurerende reliëfovergang tussen alluvium en kouter; - Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (68,6 ha) omwille van de aanwezigheid van een middeleeuws rijgehucht (Huiwede) op de grens tussen alluvium en kouter en omwille van een vrij intacte kouter ter hoogte van Scheldekant en Normandie. b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt uitsluiting bedrijfszetel : 398, 399, 400 - wijziging bedreigt bestaande landbouwvestigingen : 401 - vraagt behoud huidige bestemming : 424 - meer duidelijkheid gewenst voor de ontwikkeling van de bestaande bedrijfszetels : 518 - akkoord met wijziging : 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, mits vergroting rond bedrijfszetel - Wortegem-Petegem : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel ter bescherming van het open koutergebied;m.b.t. landbouwuitbatingen : zie alg. opmerkingen e) advies : gunstig B.16. Wortegem-Petegem, Elsegem - Scheldemeersen (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar natuurgebied (14,8 ha) omwille van de aanwezigheid van ecologisch prioritaire gebieden (waardevolle, natte graslanden) binnen de natuurlijke structuur van de Scheldevallei, een biologisch zeer waardevolle meander (Elsegem-kasteel) en de graduele verstrenging van bestemmingen ten aanzien van de natuurwaarden langsheen de Schelde. b) bezwaren en opmerkingen : - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans, rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijfszetels : 518 - alle lager gelegen valleigronden zouden natuurgebied moeten worden : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Wortegem-Petegem : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel gelet op de waarde van het gebied, een Uitbreiding van de zone vraagt een nieuwe procedure, voor de gevolgen m.b.t. de landbouw : zie alg. opmerkingen e) advies : gunstig B.17. Oudenaarde - kouter Melden-Leupegem (kaartblad 29/4 en 29/8) a) betreft : - Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (15,3 ha) om het landschappelijk karakter van het vrij intact open landbouwgebied langsheen de Schelde tussen Melden en Leupegem te vrijwaren en omwille van de aanwezigheid van bestaande landbouwbedrijven in het open koutergebied tussen Melden en Leupegem. - Wijziging van agrarisch gebied (70,1 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (129,7 ha) naar bouwvrij agrarisch gebied omwille van de aanwezigheid van een intacte, open kouter en van een structurerende reliëfovergang tussen alluvium en kouter. Verder is het gebied een open (vrijwel onbebouwd) overgangsgebled tussen de Scheldevallei en de uitlopers van de Vlaamse Ardennen (Koppenberg, Rotelenberg). b) bezwaren en opmerkingen : - meer duidelijkheid gewenst voor de ontwikkeling van de bestaande bedrijfszetels : 518 - akkoord met wijziging : 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, mits uitbreidingsmogelijkheden bedrijfszetels - Oudenaarde : akkoord, voor zover landbouwbedrijfszetels nog uitbreidingsmogelijkheden hebben d) evaluatie : akkoord met het voorstel met aandacht voor de opmerkingen van de bestendige deputatie en de gemeenteraad van Oudenaarde;m.b.t. de landbouwuitbating wordt verwezen naar de algemene bemerkingen e) advies : gunstig B.18. Oudenaarde, Melden en Kluisbergen, Meers - meanders (kaartblad 2918) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar natuurgebied (15,8 ha) omwille van de aanwezigheid van de biologische zeer waardevolle Scheldemeanders "Het Veer" en "Scheiteput".Meanders en binnengebieden zijn eigendom van AMINAL Afdeling Bos en Groen. b) bezwaren en opmerkingen : - tegen wijziging wegens strengere bemestingsnormen : 53, 54, 90 - voor behoud huidige bestemming : 55, 86 - schaadt landbouwuitbating : 72 - akkoord, doch uitbreiding tot graslanden wenselijk : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, mits beheersakkoord met landbouwers - Kluisbergen : ongunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel om de opgegeven redenen, een uitbreiding van de zone vergt een nieuwe procedure;m.b.t. Iandbouwproblematiek : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig B.19. Kluisbergen, Meers en Oudenaarde, Melden - kouter Melden-Meers (kaartblad 29/8) a) betreft : - Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (115,4 ha) om het landschappelijk karakter van het vrij intact open koutergebied tussen Melden en Meers en de N8 te vrijwaren en omwille van de aanwezigheid van bestaande landbouwbedrijven in het open koutergebied tussen de N8 en de uitlopers van de Vlaamse Ardennen. - Wijziging van agrarisch gebied (149,3 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (303,9 ha) naar bouwvrij agrarisch gebied omwille van de aanwezigheid van een intacte, open kouter als een open (vrijwel onbebouwd) overgangsgebied tussen de Scheldevallei en de uitlopers van de Vlaamse Ardennen (Koppenberg, Rotelenberg, Kwaremont). b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt uitbreidingsruimte bedrijfszetel : 225, 246, 53, 54 - vraagt bouwzone : 226 - tegen het voorstel, tenzij landbouwbedrijven nog kunnen uitbreiden : 55, 56, 57, 90 - akkoord mits landbouw kan uitbreiden : 86 - aanduiding bebouwde percelen moet ruimer : 86 - meer duidelijkheid gewenst voor de ontwikkeling van de bestaande bedrijfszetels : 518 - akkoord met wijziging : 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, mits beperking bouwvrij agrarisch gebied - Kluisbergen : - gunstig, mits uitbreidingsmogelijkheden - ongunstig voor bouwvrij agrarisch gebied - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel tot bescherming van de koutergebieden, het open karakter laat geen verdere bebouwing toe, m.b.t. de landbouwuitbating : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig B.20. Kluisbergen, Berchem - Heibroek (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar natuurgebied (14,9 ha) omwille van de aanwezigheid van biologisch zeer waardevolle bospercelen in een depressie in de vallei van de Molenbeek.b) bezwaren en opmerkingen : - vrees verstoring waterhuishouding : 53, 54, 55, 56, 90 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans, rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - akkoord bestemmingswijziging, doch voor de realisatie dient pompgemaal gesloten : 520, 523, 526, 529 - bij ingreep aan pompgemaal ontstaat overstromingsgevaar : 527 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, mits compensatie voor minwaarde - Kluisbergen : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van de natuurwaarden; de waterhuishouding bepaalt niet de bestemming maar het beheer van het gebied e) advies : gunstig B.21. Kluisbergen, Berchem - Moderne (kaartblad 29/7 en 29/8) a) betreft : - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied met wetenschappelijke waarde of reservaatgebied (19 ha) omwille van de aanwezigheid van een biologisch waardevol, soortenrijk grasland (met kwartelkoning en amfibieën) rond een historisch wateropvangsysteem. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar woongebied (0,7 ha) omwille van de aanwezigheid van een appartementsgebouw. b) bezwaren en opmerkingen : - gelet op afstandsregel nadelig voor landbouw : 53, 54, 55 - vraagt behoud handboogschuttersterrein en recreatieve bestemming : 75 - akkoord mits billijke vergoeding voor landbouwers - akkoord mits uitsparring percelen van bedrijfszetels : 90 - de herziene oppervlakte is te beperkt : 520, 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Kluisbergen : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel zowel met het reservaat omwille van de waarde van het gebied als met het woongebied omwille van de bestaande bebouwing, recreatief medegebruik kan niet aangeduid worden op het gewestplan;voor de landbouwuitbating : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig B.22. Kluisbergen, Ruien - gebied ten zuidwesten van Ruien (kaartblad 29/7) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappe ijk waardevol agrarisch gebied (77,6 ha) om het landschappelijk karakter van dit open landbouwgebied langsheen de Schelde te vrijwaren. b) bezwaren en opmerkingen : - geen beperking van vergunning voor land- en tuinbouw : 53, 54, 55 - aanduiding bebouwde percelen moet ruimer : 86 - uitbreiding met waardevolle graslanden wenselijk : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel, m.b.t. de landbouwuitbating : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig Vallei van de Leie B.23. Deinze, Meigem - opgespoten terreinen Meerskant en Meigem (kaartblad 21/4) a) betreft : - Wijziging van ontginningsgebied met groene nabestemming naar bosgebied (8,2 ha) omdat het gebied, zonder voorafgaande ontginning, werd opgespoten met baggerspecie en momenteel potenties bezit voor natuurontwikkeling. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar bosgebied (11,5 ha) omwille van de aanwezigheid van een jonge aanplant van onder andere wilg, els en beuk op een baggerspeciestortplaats. Het terrein is erg waterrijk zodat enig ander gebruik (waaronder landbouw) uitgesloten lijkt. b) bezwaren en opmerkingen : - natuurgebied ware beter : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van de toestand en de mogelijkheden van het gebied e) advies : gunstig B.24. Deinze en Zulte - meanders op rechter- en linkeroever van de Leie (kaartblad 21/7) a) betreft : - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied (21,3 ha) en agrarisch gebied met bijzondere waarde (20,4 ha) naar natuurgebied omwille van de aanwezigheid van oude meanders met hoge biologische waarde.Deze meanders zijn van belang voor tal van levensgemeenschappen binnen de natuurlijke structuur van de Leie. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (41,7 ha) omwille van de hydrologische en landschappelijke samenhang tussen de gebieden onmiddellijk aansluitend bij de meanders en de meanders zelf. b) bezwaren en opmerkingen : - de veranderingen brengen strengere bemestingsnormen mee;het betreft goede weiden : 437, 438, 439, 440 - gebied moet als buffer dienen om meanders te vrijwaren : 441, 449, 451 - akkoord met voorstel : 33 - bestemmingswijziging betekent waardedaling van de grond : 515 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - grotere breedte ware wenselijk : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zulte : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van de aanwezige waarden, m.b.t. de landbouwuitbating : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig B.25. Deinze - Vosselareput en omgeving Ooidonkkasteel (kaartblad 21/8) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar natuurgebied (111,1 ha) omwille van de biologisch hoge waarde van de Leiemeander, de hydrologische en landschappelijke relatie tot haar directe omgeving (binnengebied) en omwille van het belang van de Leiemeersen ondermeer tijdens de vogeltrekperiode.De meersen bij Vosselareput zijn in gebruik als extensief begraasd weiland en maken deel uit van de natuurlijke structuur van de Leievallei. Omwille van de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en -herstel wordt aan de vochtige graslanden ook bijzonder belang gehecht in het GNOP van Deinze. Het kasteelpark en -bos van Ooidonk zijn juridisch-planologisch reeds beschermd als parkgebied. b) bezwaren en opmerkingen : - behoud agrarische bestemming wegens nadeel voor landbouwuitbating : 32 - akkoord met voorstel : 33, 520, 523, 526, 529 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans, rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijfszetels : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, enkel voor binnengebied Oude Leiearm d) evaluatie : akkoord met het voorstel op grond van de opgegeven redenen;m.b.t. de landbouwuitbating : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig B.26. Deinze, Wontergem - Zeverenbeek (kaartblad 21/7) a) betreft : - Wijziging van landschappen k waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (3,6 ha) omwille van de aanwezigheid van waardevol grasland en omdat het gebied onmiddellijk aansluit bij bestaand natuurgebied. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied (27,8 ha) en agrarisch gebied (3,3 ha) naar agrarisch gebied met bijzondere waarde omdat in dit landbouwgebied in hoofdzaak weilanden voorkomen en omwille van het belang van dit gebied als buffer ten aanzien van het natuurgebied. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied (3,1 ha) omwille van de aanwezigheid van bestaande landbouwbedrijfszetels. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 33, 520, 523, 526 - vraagt gebied voor milieubelastende bedrijven voor vetsmelterij : 34 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans, rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - agrarisch gebied met bijzondere waarde moet bestemming natuurgebied krijgen : 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, behoudens voor wijziging naar agrarisch gebied met bijzondere waarde d) evaluatie : akkoord met het voorstel;beekvalleien dienen beschermd als dragers van de natuurlijke structuur, behoud en uitbreiding van ambachtelijke of industriële bedrijven schaadt die bestemming; m.b.t. de landbouwuitbatingen : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig B.27. Zulte - Gaverbeekse meersen (kaartblad 29/3) a) betreft : - Wijziging van agrarisch gebied naar natuurgebied (3,5 ha) omwille van de aanwezigheid van een oude spoorwegberm met bestaande en potentiële natuurwaarden. - Wijziging van agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (20,5 ha) omwille van de aanwezigheid van een meersengebied (natte graslanden met kwel) met grachten, poelen en oude meanders van de Gaverbeek. Het terrein wordt beschouwd als één van de meest waardevolle natuurgebieden in het Waregemse. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 33, 441, 449, 451 - betreft vooral natte weiden en grasland zonder natuurwaarde, de agrarische bestemming moet behouden : 442, 461, 463 - vraagt versterking natuurwaarden door uitbreiding gebied : 443 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans, rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - volledige bestemming natuurgebied gevraagd : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Zulte : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van de beschreven kwaliteiten van het gebied, een uitbreiding van de zone vergt een nieuwe procedure;m.b.t. de landbouwuitbating : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig Namens de Streekcommissie van Advies : De Secretaris, (get.) N. Bleyenberg.

De Voorzitter d.d., (get.) E. Van Meenen.

C. Te bespreken dossiers : voorstellen van advies C.1. NINOVE : BPA PREULEGEM, ONTWERP Gunstig advies.

C.2. GERAARDSBERGEN : GEMEENTELIJKE ADVIESCOMMISSIE, VERVANGING LID Voorstel gemeenteraad aanvaard.

C.3. LEBBEKE : GEMEENTELIJKE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN Verzoek termijnverlenging.

C.4. GEWESTPLAN OUDENAARDE : GEDEELTELIJKE HERZIENING - B.28 : gunstig (10 voor, 3 tegen) - B.29 : gunstig (13 voor) - B.30 : gunstig (9 voor, 3 tegen, 1 onthouding) - B.31 : ongunstig (4 voor, 9 tegen, 1 onthouding) - B.32 : gunstig (10 voor, 4 tegen) - B.33 : ongunstig (2 voor, 12 tegen, 1 onthouding) - B.34 : 1e onderdeel : gunstig (14 voor) 2e onderdeel : gunstig (14 voor) 3e onderdeel : gunstig (7 voor (+ voorzitter), 7 tegen) 4e onderdeel : gunstig (13 voor, 1 onthouding) 5e onderdeel : gunstig (13 voor, 1 tegen) 6e onderdeel : gunstig (12 voor, 2 tegen) - B.35 : ongunstig (11 tegen, 2 onthouding) - B 36 : ongunstig (10 tegen, 3 onthouding) - B 37 : gunstig (7 voor, 6 tegen) - B.38 : gunstig (11 voor, 1 tegen, 1 onthouding) - B 39 : gunstig (11 voor, 2 onthouding) - B.40 : ongunstig (10 tegen, 3 onthouding) - B.41 : gunstig (13 voor) - B.42 : gunstig (13 voor) - B.43 : gunstig (11 voor, 1 tegen, 1 onthouding) - B 44 je onderdeel : ongunstig (2 voor, 8 tegen, l onthouding) 2e onderdeel : gunstig (l l voor, l tegen, l onthouding) 3e onderdeel : gunstig (9 voor, 3 tegen, l onthouding) - B.45 : gunstig (11 voor, 1 tegen) - B 46 : gunstig (13 voor) - B.47 : gunstig (7 voor, 6 tegen) - B.48 : gunstig (8 voor, 4 tegen, 1 onthouding) - B.49 : gunstig (12 voor, 1 tegen) - B.50 : gunstig (10 voor, 2 tegen, 1 onthouding) - B.51 : gunstig (11 voor, 1 tegen) - B.52 : ongunstig (4 voor, 8 tegen) - B.53 : gunstig (11 voor, 1 tegen) - B.54 : gunstig (8 voor, 4 tegen) - B.55 : gunstig (9 voor, 3 tegen) - B.56 : gunstig (11 voor, 1 tegen) - B.57 : gunstig (9 voor, 1 tegen, 1 onthouding) - B.58 : gunstig (10 voor, 1 tegen) - B.59 : gunstig (10 voor, 1 onthouding) - B.60 : gunstig (10 voor, 1 onthouding) - B.61 : gunstig (10 voor, 1 tegen) - B.62 : gunstig (11 voor) - B 63 : 1e onderdeel : gunstig (9 voor, 2 tegen) 2e onderdeel : gunstig (11 voor) 3e onderdeel : gunstig (11 voor) - B 64 : ongunstig (5 voor, 5 tegen (voorzitter), 1 onthouding) - B.65 : gunstig (9 voor, 2 tegen) - B.66 : gunstig (11 voor) - B 67 : gunstig (7 voor, 4 tegen) - B 68 : gunstig (10 voor, 1 onthouding) - B.69 : gunstig (10 voor, 1 tegen) - B.70 : gunstig (9 voor, 2 tegen) - B.71 : gunstig (11 voor) D. Varia De commissie neemt kennis van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1999 houdende definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren op het grondgebied van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Lokeren.

Hierbij wordt vastgesteld dat in voornoemd besluit de Regionale Commissie geciteerd wordt met een evaluatie die niet strookt met het werkelijk uitgebracht advies, dat aldus o.m. kan verwezen worden naar : bladzijde 3, § 5 : "dat deze in de voorliggende herziening worden gecompenseerd door de herbestemming van een gedeelte van het havenuitbreidingsgebied ter hoogte van Kieldrecht naar agrarisch gebied en door het bestemmen van de polder te Kruibeke als gecontroleerd overstromingsgebied"; bladzijde 4, § 2 : "dat ten noorden van Kallo koppelingsgebied type 2 wordt voorzien ter hoogte van de sluis waarbij mogelijkheden worden gecreëerd om beperkt recreatie of horeca als nevenfunctie te ontwikkelen, louter in functie van de leefbaarheid van de kern"; bladzijde 5, § 2 : "dat het gecontroleerde aspect van het overstromingsgebied voldoende garanties moet bieden voor het behoud van de landbouwactiviteit, de natuurfunctie en de mogelijkheden tot recreatief medegebruik; dat de coricrete plannen voor de inrichting van dit gebied maatregelen en werken moeten inhouden die het behoud van landbouw, natuur en recreatief medegebruik bewerkstelligen en die bovendien de veiligheid van de kernen Kruibeke, Bazel en Rupelmonde garanderen";

Voorgesteld wordt om hierover bij de Vlaamse regering te protesteren, doch de commissie beslist zich hierover later te beraden.

Namens de Streekcommissie van Advies : De Secretaris, (get.) N. Bleyenberg.

De Voorzitter d.d., (get.) E. Van meenen.

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Streekcommissie van advies voor de ruimtelijke ordening Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 20 augustus 1999 Aanwezig : - Voorzitter d.d. : O. Adriaensen. - Leden :A. Vercamer, P. Martens, W. Merchie, L. Hemelaer, D. Baeckelandt, P. Van Tittelboom, W. Goemaere, M. Hoffmann, J. Rutgeerts, P. Saey, E. Van meenen, G. Storme. - Vanwege AROHM : W. Vanheel. - Secretariaat : N. Bleyenberg.

Verontschuldigd :H. Balthazar, J. Timmermans, G. Deckers, A. De Maght-Aelbrecht, J. Caudron, S. Van Rouveroij, H. Rupus, A. Vanden Bossche, I. Verleyen, L. Daels, B. Van Schoote, M. Vermeulen.

Afwezig : F. De Vilder, P. Wille, G. Allaert, P. De Decker, M. Heughebaert, G. Schuerman.

B.3. Gewestplan Oudenaarde Gedeeltelijke herziening op het grondgebied van de gemeenten Brakel, Deinze, Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Nazareth, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte en Zwalm De commissie, Heeft in zitting van 13 augustus 1999 in aansluiting op het advies voor de onderdelen A1 tot en met B27 van de betreffende gewestplanwijziging, een bespreking gehouden en een voorstel van beoordeling geformuleerd over de onderdelen B28 tot en met B71 van deze gewestplanwijziging;

Diende evenwel een beslissing te verdagen bij gebrek aan het vereiste aanwezigheidsquorum, en herneemt thans de behandeling van voornoemde onderdelen met bevestiging van de voorstellen van advies als volgt : BOSSEN EN PARKEN B.28. Nazareth - Hospicebossen (kaartblad 21/8) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar uitbreidingsgebied voor bos (23,4 ha) omdat het gebied ruimtelijk aansluit bij een bestaand bosgebied en omdat de bosuitbreiding is voorzien in het pilootlandinrichtingsproject Leie en Schelde.b) bezwaren en opmerkingen : - deze uitbreiding is wenselijk : 164, 523, 526 - niet akkoord wegens nadeel voor landbouwbedrijf : 173, 174 - vraagt objectieve criteria en onderzoek naar de aanvaardbaarheid voor de landbouwbedrijvigheid : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Nazareth : bebossing pas als gronden vrij zijn d) evaluatie : een van de doelstellingen van het structuurplan Vlaanderen bestaat erin oppervlakte bos uit te breiden, het hier betreffend gebied is volgens het landinrichtingsproject daartoe geschikt, anderzijds zou bij het niet halen van het streefdoel aan Europa compensatie moeten betaald worden;de nieuwe bestemming houdt nog geen onmiddellijke realisatie in zodat in afwachting nog landbouw mogelijk is; m.b.t. de gevolgen voor de landbouwexpioitatie : zie algemene bemerkingen e) advies : gunstig B.29. Deinze, Astene - bos ten zuiden van parkgebied (kaartblad 21/8) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar bosgebied (2,1 ha) ter bescherming van het biologisch zeer waardevol eikenbos. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig B.30. Wortegem-Petegem, Wortegem - aaneensluiting van bestaand natuurgebied en Bouvelobos (kaartblad 29/3) a) betreft : - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (1,3 ha) omdat dit grasland twee grotere natuurgebieden ruimtelijk aaneensluit, respectievelijk de vallei van de Watermolenbeek en een eikenbos.De vallei van de Watermolenbeek vormt een ecologische structuur in een overwegend landbouwgebied. Belangrijk is de continuïteit van de vallei ook planologisch-juridisch te realiseren. - wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar uitbreiding voor bos (9,7 ha) omwille van de verbinding die dit reliëfrijk gebied vormt tussen twee bestaande bronbosjes. b) bezwaren en opmerkingen : - bestemmingswijzigingen bedreigen landbouwbedrijf : 403, 404, 405, 406, 425 - vraagt objectieve criteria en onderzoek naar aanvaardbaarheid voor de landbouw bedrijvigheid : 518 - de herziene oppervlakte is te beperkt : 520, 523, 526 - volledige bestemming natuurgebied wenselijk : 523, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Wortegem-Petegem : gunstig voor 1e deel ongunstig voor 2e deel d) evaluatie : enerzijds wordt gesteld dat verbindingsgebieden belangrijk zijn voor de natuurwaarden en dat op het grasland nog extensieve veeteelt mogelijk is, en anderzijds dat niet duidelijk is waarom een bos met een natuurgebied moet verbonden worden en dat de leefbaarheid van 2 jonge landbouwbedrijven bedreigd wordt, en in dit verband wordt verwezen naar de algemene bemerkingen e) advies : gunstig B.31. Kruishoutem - omgeving kasteelpark van Herlegem (kaartblad 29/3) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied (2,2 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (5,3 ha) naar parkgebied omwille van de aanwezigheid van een bestaand kasteelpark.b) bezwaren en opmerkingen : - tegen wijzigingen ten nadele van landbouwbedrijf : 91, 92 - voor bepaalde delen is natuurgebied beter : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Kruishoutem : ongunstig d) evaluatie : in algemene zin wordt gesteld dat de opname van een kasteelpark als parkgebied verantwoord is, doch dat hier de begrenzing zodanig is dat een landbouwbedrijf mee opgenomen wordt en daardoor zonevreemd wordt; aldus is de voorgestelde omschrijving van de zone thans te verwerpen e) advies : ongunstig B.32. Kruishoutem - boscomplex Oud-Moregem (kaartblad 29/3) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar uitbreiding voor bos (16,8 ha) omdat het hier een landbouwenclave betreft, gelegen binnen een groot, vrijwel aaneengesloten boscomplex (Spitaalsbossen) met biologische waarde.b) bezwaren en opmerkingen : - tegen wijzigingen ten nadele van de landbouwuitbating (betreft niet Kruishoutem, maar Wortegem) : 93, 94 - wijziging houdt geen rekening met verkaveling : 426 - vraagt objectieve criteria en onderzoek naar de haalbaarheid voor de landbouwbedrijvigheid : 518 - nieuwe bestemming is logisch : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Kruishoutem : niet gelegen te Kruishoutem - Wortegem-Petegem : gunstig onder voorwaarden d) evaluatie : het betreffende gebied ligt niet te Kruishoutem, maar te Wortegem-Petegem;gelet op de plaatselijke toestand kan een toekomstige bosuitbreiding aldaar aanvaard worden; m.b.t. de landbouwuitbating : zie algemene bemerking e) advies : gunstig B.33. Kruishoutem, Nokere - bos, valleibos en omgeving Moeraskordaal (kaartblad 29/3 en 29/4) a) betreft : - Wijziging van agrarisch gebied naar natuurgebied (2,5 ha) en agrarisch gebied met bijzondere waarde (30,6 ha) omwille van de aanwezigheid van een brongebied met grote biologische waarde en omwille van de aanwezigheid van een infiltratiegebied voor grondwater dat opwelt in het natuurreservaat Moeraskordaal. - Wijziging van agrarisch gebied (1,3 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (1,4 ha) naar parkgebied. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (5,2 ha) en bosgebied (5,2 ha) omwille van de biologisch (zeer) waardevolle eikenbossen en valleibossen, die respectievelijk aansluiten bij bestaand parkgebied en bestaand natuurgebied. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar uitbreiding voor bos (9,6 ha) omwille van de mogelijkheid om de bestaande eikenbossen en valleibossen uit te breiden. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied (105,5 ha) en natuurgebied (7,7 ha) naar bouwvrij agrarisch gebied om het landschappelijk open en onbebouwde karakter van dit landbouwgebied te vrijwaren. b) bezwaren en opmerkingen : - tegen opname landbouwbedrijf en weiden in bosuitbreiding : 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 - valleigebied heeft geen wetenschappelijke onderbouwing : 106 - vraagt deel bouwvrij gebied te laten als agrarisch gebied : 130, 131 - vraagt objectieve criteria en onderzoek naar de haalbaarheid voor de landbouwbedrijvigheid : 518 - landbouw vreest gevolgen van de bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geelgroen gebieden :518 - bestemming natuurgebied wenselijk : 523, 526, 529 - meer duidelijkheid gewenst voor de ontwikkeling van de bestaande bedrijfszetels : 518 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven :518 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij compensatie voor minwaarde en meer ruimte voor bedrijfszetels - Kruishoutem : bescherming landbouwers - Wortegem-Petegem : gunstig onder voorwaarden d) evaluatie : de park- en bosgebieden betekenen een schending van het mooie landschap, bovendien gaat het om goede landbouwgrond, ook is de bescherming van de natuurwaarden niet gewaarborgd vermits het brongebied bedreigd is door de nieuwe bestemmingen e) advies : ongunstig VLAAMSE ARDENNEN Versterking van bestaande boscomplexen op heuvelflanken B.34. Oudenaarde, Ename - Bos 't Ename en omgeving (kaartblad 30/1) a) betreft : - Wijziging van natuurgebied (55,4 ha) bosgebied (8,7 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (0,8 ha) naar natuurgebied met wetenschappelijke waarde of reservaatgebied omwille van de aanwezigheid van biologisch zeer waardevol bos en enkele biologisch waardevolle graslanden.Een groot deel is reeds erkend natuurreservaat. - Wijziging van agrarisch gebied (2,7 ha) landschappelijk waardevol agrarisch gebied (46,3 ha) en bosgebied (13,3 ha) naar natuurgebied omwille van de aanwezigheid van enkele extensief gebruikte biologisch waardevolle graslanden met lineaire en puntvormige landschapselementen en een aantal zeer waardevolle bosfragmenten en omwille van de bufferfunctie die deze terreinen vervullen ten aanzien van het reservaatgebied. Delen zijn eveneens in beheer als natuurreservaat. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (28,3 ha) en wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (4,5 ha) omwille van de aanwezigheid van een groot aantal biologisch waardevolle graslanden en relictpopulaties en omwille van de verbindings- en bufferfunctie die dit terrein vervult ten aanzien van de natuurgebieden. Een deel is infiltratiegebied voor bron- en kwelzones in het nabijgelegen bos dat reeds juridisch planologisch beschermd is als reservaatgebied. - Wijziging van uitbreiding van ontginningsgebied naar ontginningsgebied met nabestemming bosgebied (16,1 ha) en wijziging van ontginningsgebied met agrarische nabesteming naar ontginningsgebied met nabestemming bosgebied (24,7 ha) omdat het gebied deel uitmaakt van het infiltratiegebied van de bronnen van de Riedekensbeek die door de stad worden gecapteerd voor eigen drinkwaterwinning.

De-zone is reeds deels ontgrond. - Wijziging van agrarisch gebied naar natuurgebied (5,3 ha) agrarisch gebied met bijzondere waarde (4,4 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (6,7 ha) omwille van het voorkomen van natte gronden die functioneren als leergebied voor de kamsalamander (habitatrichtlijnsoort). Het gebied maakt deel uit van een gerangschikt landschap. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied (0,4 ha) en bosgebied (0,2 ha) naar woongebied met landelijk karakter omwille van de aanwezigheid van bestaande bebouwing. b) bezwaren en opmerkingen : - tegen omzetting landbouwgrond naar natuurgebied of bosgebied : 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 235, 238, 239,176 - vraagt bosgebied als nabestemming, anders waardevermindering : 236, 237 - akkoord met voortel : 261, 521, 523, 526, 528 - landbouw vreest gevolgen van des bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geelgroen gebieden : 518 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij compensatie voor minwaarde en behalve voor percelen van natuurverenigingen - Oudenaarde : - akkoord voor 2 onderdelen - niet akkoord voor laatste onderdeel d) evaluatie : de voorgestelde wijziging strekt ertoe aaneengesloten bosgebied te krijgen;aldaar is 1 landbouwer in hoofdberoep en andere in bijberoep; voor de landbouwuitbating : zie algemene bemerking e) advies : gunstig Versterking van de bestaande bosstructuur op de tertiaire heuvelrug in het zuiden van de Vlaamse Ardennen B.35. Kluisbergen - Kluisbos (kaartblad 29/7) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar uitbreiding voor bos (45,2 ha) zodat de bestaande bosstructuur wordt versterkt en op termijn de druk op de meest waardevolle, historische boskernen wordt verlaagd.b) bezwaren en opmerkingen : - betreft betere akkerlanden die moeten behouden blijven : 53, 54, 86, 90 - schept onzekerheid voor de landbouw : 55, 76 - wijziging geeft waardevermindering : 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73 - kadert niet in globale visie : 62, 65 - bedreigt boomgaarden : 71 - vraagt objectieve criteria en onderzoek naar de haalbaarheid voor de landbouwbedrijvigheid : 518 - nieuwe bestemming ten zeerste gewenst : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Kluisbergen : ongunstig d) evaluatie : een bebossing van het voorgestelde gebied zou een prachtig landschap verstoren;het behoud van dit landschap is hier belangrijker dan versterking van het boscomplex, bovendien gaat het om goede akkergrond die van oudsher door de landbouw bewerkt wordt e) advies : ongunstig B.36. Kluisbergen - Paterberg (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar uitbreiding voor bos (39,9 ha) omwille van de aanwezigheid van een uitgesproken reliëfrijk terrein met bronniveaus en kleine bronbosjes en omwille van de verbinding die het gebied vormt tussen het Waaibergbos en het Watermolenbos, beide juridisch-planologisch reeds beschermd als natuurgebied.b) bezwaren en opmerkingen : - betreft goede weide- en akkerlanden die moeten behouden blijven : 53, 54, 86, 90 - schept onzekerheid voor de landbouw : 55 - schaadt toerisme, landbouw en schept onzekerheid : 58 - huidig landschap wordt geschaad : 86 - brengt waardevermindering van eigendom : 89 - uitbreiding landbouwbedrijf wordt onmogelijk, mede gelet op afstandregels : 150 - onverantwoorde wijziging van agrarische bestemming naar natuur : 512 - wijziging naar natuurgebied ware beter : 520, 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Kluisbergen : ongunstig d) evaluatie : het gaat om een mooi landschap waar afwisseling kenmerkend is, bosuitbreiding is nadelig voor dit landschap;bovendien is het niet passend om natuurgebieden te verbinden met een bos; m.b.t. de landbouwuitbating wordt verwezen naar de alg. opmerking e) advies : ongunstig B.37.Ronse - brongebied Ingelbos (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (6 ha) omwille van de aanwezigheid van waardevolle, reliëfrijke graslanden met bronnen die het broekbos, met waardevolle voorjaarsflora, voeden en omwille van de bufferfunctie ten aanzien van het Ingelbos.b) bezwaren en opmerkingen : - betreft goede weide- en akkerlanden die moeten behouden blijven (niet te Ronse maar te Kluisbergen) : 53, 54, 55, 86, 90 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans, rechtszekerheid gewenst voor omliggende bedrijven : 518 - akkoord met wijziging : 520, 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Kluisbergen : ongunstig - Ronse : niet gelegen te Ronse d) evaluatie : het gebied is niet gelegen te Ronse, maar te Kluisbergen, de zone paalt aan natuurreservaat, de verbinding met het bos kan op een andere plaats;m.b.t. de landbouwuitbating wordt verwezen naar de algemene bemerking e) advies : gunstig B.38. Oudenaarde, Melden - verbinding van het Onderbos met het Koppenbergbos (kaartblad 29/8) b) bezwaren en opmerkingen : - voor behoud huidig landschap en landbouwgrond : 204, 222, 259 - vraagt objectieve criteria en onderzoek naar de haalbaarheid voor de landbouwactiviteit : 518 - akkoord met voorstel : 521 - houdt weinig garanties in voor verbindingen : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : gunstig d) evaluatie : de verbinding van bomen tot een groter boscomplex is planologisch verantwoord, tevens wordt de nood aan meer bosgebied ingevuld;m.b.t. de landbouwactiviteit wordt verwezen naar de algemene bemerking e) advies : gunstig B.39. Maarkedal, Nukerke - sluiting Elenebos (kaartblad 29/8) b) bezwaren en opmerkingen : - brengt waardeverlies voor eigendom : 79, 80 - huiskavel uitsluiten : 136,137 - akkoord met wijziging : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : de uitbreiding van het bos is aanvaardbaar, de zaak van eventuele planschade valt buiten de planningscontext;m.b.t. de landbouwuitbating wordt verwezen naar de algemene bemerking e) advies : gunstig B.40. Kluisbergen - verbinding van het Ingelbos met Hothand (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar uitbreiding voor bos (10,7 + 8,1 + 6,6 ha) in functie van de ruimtelijke aaneensluiting van bestaande bossen op de flanken van de tertiaire heuvels.Op die manier wordt de bestaande bosstructuur versterkt. b) bezwaren en opmerkingen : - bedreigt jong landbouwbedrijf : 53, 54, 90 - schept onzekerheid voor de landbouw : 55, 59, 86 - vraagt objectieve criteria en onderzoek naar de haalbaarheid voor de landbouwactiviteit : 518 - wijziging naar natuurgebied ware logischer : 520, 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Kluisbergen : ongunstig d) evaluatie : het bestaand landschap is gekenmerkt door een afwisseling van bossen en open ruimte, eventuele bebossing zou het waardevolle ervan schaden; bovendien worden de gronden gebruikt door een jonge landbouwer; de voorgestelde wijziging zou dienen herdacht e) advies : ongunstig B.41. Ronse - Hotond (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van gebied voor verblijfsrecreatie naar agrarisch gebied (10 ha) en uitbreiding voor bos (7,5 ha) omdat de behoefte aan verblijfsrecreatieve accommodatie in het westelijk gedeelte van de Vlaamse Ardennen reeds voldoende ter hoogte van het Kluisbos wordt ingevuld.Het zuidelijk gedeelte van het gebied sluit aan bij een groter landbouwgebied, het noordelijk gedeelte sluit aan bij een bestaand bos en biedt mogelijkheden voor de versterking van de bosstructuur op de tertiaire heuvels. b) bezwaren en opmerkingen : - wijziging naar natuurgebied ware beter : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Ronse : gunstig d) evaluatie : de voorgestelde wijziging kan bijgetreden worden, een nieuwe verandering van bestemming vergt een nieuwe procedure e) advies : gunstig B.42. Ronse - omgeving beukenbosjes (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (64,4 ha) met het oog op het kwalitatief behoud van de open (niet bebouwde) ruimte op de heuvelflank die het stedelijk gebied Ronse in het noorden begrenst en waar biologisch zeer waardevolle percelen beukenbos voorkomen.b) bezwaren en opmerkingen : - bezwaart vergunde woning : 384 - wijziging is onvoldoende voor behoud kwaliteiten : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Ronse : gunstig d) evaluatie : de voorgestelde wijziging is verantwoord ter vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied;bestaande bebouwing wordt niet bijkomend bezwaard e) advies : gunstig B.43. Ronse - Bois Joly (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (2,4 ha) omwille van de aanwezigheid van uitlopers van het als natuurreservaat erkende Bois Joly.b) bezwaren en opmerkingen : - wijziging is onvoldoende : 379, 381, 382, 383 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - wijziging te beperkt in oppervlakte : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Ronse : gunstig d) evaluatie : de voorgestelde oppervlakte is nogal klein om de bescherming van de natuurwaarden optimaal te kunnen waarborgen en zou later best uitgebreid worden e) advies : gunstig B.44. Ronse, Louise-Marie - Muzlekberg (kaartblad 30/5) a) betreft : - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar uitbreiding voor bos (15,4 ha) omdat deze geïsoleerd gelegen licht hellende akkers aan de randen van een zandgroeve, aan drie zijden omsloten zijn door bos, juridisch-planologisch beschermd als bosgebied. - Wijziging van ontginningsgebied met agrarisch nabestemming naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (11 ha) omwille van het herstelde landbouwgebruik van het gebied. - Wijziging van uitbreiding van ontginningsgebied naar ontginningsgebied met nabestemming bosgebied (16,8 ha) omwille van de mogelijkheden om door bebossing na beëindiging van de ontginningsactiviteiten een aaneengesloten bosstructuur te creëren. b) bezwaren en opmerkingen : - wijziging bezwaart landbouwuitbating : 374, 375, 376, 377, 378 - bosuitbreiding op geschikte plaats : 381, 382 - vraagt objectieve criteria en onderzoek naar de haalbaarheid voor de landbouwactiviteit : 518 - al de gronden bestemmen als uitbreiding voor bos : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Ronse : - ongunstig voor eerste onderdeel - gunstig voor andere onderdelen d) evaluatie : t.o.v. het eerste onderdeel wordt enerzijds opgemerkt dat het gaat om voedselarme zandgronden waar een bos ecologisch van weinig betekenis is en waarvan een bestemming als natuurgebied passender is, doch dit vergt een nieuwe procedure, en anderzijds dat aldaar 3 jonge landbouwers met toelatingen van de overheid geïnvesteerd hebben en thans in onzekerheid gebracht worden, dit voorstel zou dienen herdacht te worden; met de twee andere onderdelen kan ingestemd worden e) advies : - ongunstig voor het eerste onderdeel - gunstig voor de twee andere onderdelen B.45. Maarkedal - Fienneshoeve (kaartblad 30/5) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (14,5 ha) omwille van de ecologische verbindingsfunctie van het gebied tussen twee bestaande natuurgebieden. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 523, 526, 529 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Maarkedal : gunstig d) evaluatie : met het voorstel kan ingestemd worden, m.b.t. de landbouwexploitatie : zie algemene bemerkingen e) advies : gunstig B.46. Maarkedal, Nukerke - bestaande boskern (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar bosgebied (4 ha) omdat deze bestaande boskern deel uit maakt van de bosstructuur in de Vlaamse Ardennen op de hellingen van de tertiaire heuvels. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : met dit voorstel kan ingestemd worden e) advies : gunstig B.47. Maarkedal, Schorisse en Brakel - omgeving Burreken (kaartblad 30/5) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (44 ha) en agrarisch gebied met bijzondere waarde (10,1 ha) omwille van de ecologische buffer- en verbindingsfunctie die het gebied vervult ten opzichte van een aantal zeer waardevolle brongebieden (Krombeek) en beukenbossen die reeds beschermd zijn als reservaatgebied, en omwille van het voorkomen van zones met acutele en potentiële natuurwaarden.Het gebied is aangeduid in het kader van de Habitatrichtlijn. b) bezwaren en opmerkingen : - tegen bestemmingswijziging wegens nadeel voor landbouwuitbating en strengere bemestingsnormen : 1, 146, 147, 148, 517 - betreft goed landbouwgrond met weinig natuurwaarde : 136, 511 - bedreigt leefbaarheid landbouwbedrijf : 140, 143, 144 - geeft waardevermindering bij verpachting : 141, 142, 145 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - enkel een volledige wijziging naar natuurgebied kan het landschapscomplex beschermen : 520, 523, 526, 529 - ook kwetsbare vallei- en brongebieden opnemen als natuurgebied en de herziening uitbreiden : 525 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Brakel : ongunstig d) evaluatie : enerzijds wordt gesteld dat de omgeving van het Burreken het belangrijkste Brongebied is van de Vlaamse Ardennen, doch hier niet alle bronnen opgenomen zijn en er dus versnippering blijkt, dat het gebied voorgesteld is in het kader van de habitatrichtlijn en dat het alle bescherming verdiend, en anderzijds dat het gaat om een uitstekend landbouwgebied met akkers, weiden en bedrijfszetels e) advies : gunstig B.48. Brakel, Everbeek - bosfragmenten (kaartblad 30/6) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (14,1 ha) omwille van de grote biologische waarde van verspreid liggende beuken- eiken- en valleibosjes, die deel uitmaken van de bestaande bosstructuur op de hellingen van de tertiaire heuvels. b) bezwaren en opmerkingen : - tegen opname ankergrond en weide in natuurgebied : 1, 3, 24, 28 - akkoord met voorstel : 520, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Brakel : ongunstig d) evaluatie : met dit voorstel kan ingestemd worden e) advies : gunstig B.49. Brakel, Opbrakel en Bovenkwartier - Poerensberg en verbinding tussen Trimpont en Buistemberg (kaartblad 30/6) a) betreft : - Wijziging van agrarisch gebied naar natuurgebied met wetenschappelijke waarde of reservaatgebied (2,1 ha) omdat deze gebiedjes ruimtelijk een groter aaneengesloten geheel vormen met een groter reservaatgebied. - Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (87,4 ha) omwille van de landschappelijke kwaliteit van deze heuvelkam en omwille van de bufferende rol ten aanzien van lager gelegen ecologisch uiterst waardevolle gebieden. - Wijziging van agrarisch gebied naar natuurgebied (0,9 ha) omwille van de aanwezigheid van een kleine noordelijke uitloper van het Trimpontbos. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord voor zover geen strengere bouwnormen komen : 1 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - deze wijziging is onvoldoende om een verbinding te creëren met vallei Terkleppebeek en Hayesboscomplex : 520, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Brakel : ongunstig d) evaluatie : met het voorstel kan ingestemd worden, eventuele bijkomende wijzigingen vergen een nieuwe procedure;m.b.t. de landbouwuitbating : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig B.50. Brakel - noordelijke omgeving Buistembergbos en Verrebeek (kaartblad 30/6) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied (14,9 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (7,9 ha) naar natuurgebied omwille van de aanwezigheid van een oud, biologisch zeer waardevol beukenbos en omdat het gebied ruimtelijk een groter aaneengesloten geheel vormt met een waardevol beukenbos en grasland, die reeds beschermd zijn als reservaatgebied.Het bos is aangeduid in het kader van de Habitatrichtlijn. De Verrebeek is (samen met de Molenbeek) één van de meest waardevolle beken van de Vlaamse Ardennen. b) bezwaren en opmerkingen : - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - akkoord met wijziging : 520, 526 - vraagt behoud huiskavel in huidige bestemming : 524 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Brakel : ongunstig d) evaluatie : akkoord met de bestemmingswijziging, doch de afbakening lijkt onzorgvuldig gebeurd;m.b.t. de landbouwexploitatie : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig B.51. Brakel - zuidelijke omgeving Trimpontbos (kaartblad30/6) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (12,4 ha) en agrarisch Gebied met bijzondere waarde (16,1 ha) omwille van de bufferfunctie die het gebied uitoefent ten aanzien van het"Trimpontbos", omwille van de actuele en potentiële natuurwaarden zoals bosfragmenten en graslanden en omwille van de ecologische verbindingsfunctie tussen het Trimpontbos en Terkleppe. Het gebied is aangeduid in het kader van de Habitatrichtlijn. b) bezwaren en opmerkingen : - geen strengere normen voor de landbouw : 1 - tegen bestemmingswijziging wegens nadeel voor landbouwuitbating : 4, 380 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - akkoord met wijziging : 520, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Brakel : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel op basis van de motivering, m.b.t. de landbouwuitbating : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig B.52. Brakel - buffering bosreservaat Parikebos richting steenberg (kaartblad 30/6) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied (3,2 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (3,2 ha) naar uitbreiding voor bos omwille van de bufferfunctie van het gebied t.a.v. het "Parikebos" en omdat deze bosuitbreiding de bestaande bosstructuur op de hellingen van de tertiaire heuvels verstrekt. b) bezwaren en opmerkingen : - brengt onzekerheid voor de landbouw en schaadt vergezicht : 1, 5, 6, 7,18, 29, 380 - vraagt objectieve criteria en onderzoek naar de haalbaarheid voor de landbouwactiviteit : 518 - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Brakel : ongunstig d) evaluatie : het betreft een historisch open landschap, het vergezicht mag niet verstoord worden door bosuitbreiding e) advies : ongunstig - Versterking van de natuurwaarden in beekvalleien - Zwalm en zijbeken - Zwalm B.53. Zwalm, Nederzwalm-Hermelgem - mondingsgebied Zwalm (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (8,6 ha) omwille van het belang van de Zwalm als ecologische verbinding tussen de vallei van de Bovenschelde en de Vlaamse Ardennen en omdat het gebied aansluit op de juridisch-planologisch reeds beschermde bovenloop van de Zwalm. b) bezwaren en opmerkingen : - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - een bredere zone wenselijk : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Zwalm : geen bemerkingen d) evaluatie : akkoord met het voorstel, m.b.t. de landbouwexploitatie : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig B.54. Zwalm, Roborst en Rozebeke - linkeroever Zwalm (kaartblad 30/2) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (64,5 ha) omwille van de aanwezigheid van waardevolle natte graslanden met populieren- en elzenbosjes, houtkanten en grachten en omwille van de bufferende functie die het gebied vervult ten aanzien van de natuurwaarden langsheen de Zwalm en in de aangrenzende graslanden.b) bezwaren en opmerkingen : - bedreigt leefbaar landbouwbedrijf, mede wegens bemestingsnormen : 467, 469. - geeft waardevermindering bij verpachting : 468 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - vraagt bestemming natuurgebied 520, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Zwalm : bebouwing uitsluiten d) evaluatie : het gaat om een waardevol open gebied dat door de bestemmingswijziging gevrijwaard wordt, medegebruik voor toeristische doeleinden is mogelijk;het bestaand melkveebedrijf kan wel verder exploiteren doch zal beperkingen ondervinden e) advies : gunstig B.55. Brakel, Michelbeke - Boterhoek (kaartblad 30/2) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (16,1 ha) en natuurgebied (18,6 ha) omwille van de actuele natuurwaarde, ondermeer door het voorkomen van bronnen, houtkanten, bomenrijen, taluds en verspreid voorkomende, waardevolle boskernen en omwille van de bufferfunctie van het gebied ten aanzien van aangrenzende beekvalleien. b) bezwaren en opmerkingen : - tegen opname weide en akkergrond en strengere bemestingsnormen : 1,9 - bestemmingswijziging schaadt waterkersbedrijf : 510 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - vraagt bestemming natuurgebied : 520, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Brakel : ongunstig d) evaluatie : enerzijds wordt gesteld dat de waardevolle elementen van het gebied beschermd worden door de bestemmingswijziging, en anderzijds dat de landbouw deze steeds respecteerde en een bestemming als landschappelijk waardevol gebied voldoende zou zijn e) advies : gunstig B.56. Brakel - Zwalmvallei (kaartblad 30/6) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied (418 ha) en agrarisch gebied (20,5 ha) naar natuurgebied omwille van de bufferende rol die het gebied vervult ten aanzien van aangrenzende natuur-, park- en bosgebieden en omdat het overwegend hellingsgraslanden met tal van kleine landschapselementen en verspreid voorkomende bosjes betreft.b) bezwaren en opmerkingen : - tegen wijziging wegens strengere bemestingsnormen als gevolg : 10 - niet akkoord wegens minwaarde : 19, 20, 27 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - vraagt bestemming natuurgebied : 520 - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Brakel : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel op grond van de motivering;m.b.t. de landbouwexploitatie wordt verwezen naar de algemene bemerkingen e) advies : gunstig - Stampkotbeek B.57. Gavere, Dikkelvenne en Zwalm, Nederzwalm en Beerlegem - Gaverebos, Stampkotbeek en ontginningsgebied (kaartblad 22/5 en 30/1) a) betreft : - Wijziging van groengebied naar natuurgebied (89,2 ha) omwille van de aanwezigheid van een biologisch zeer waardevolbeukenbosinde vallei van de Stampkotbeek. - Wijziging van groengebied naar parkgebied (7,3 ha) omwille van de aanwezigheid van het kasteel van Beerlegem met bijhorend kasteelpark. - Wijziging van agrarisch gebied naar natuurgebied (5,8 ha) omdat deze biologisch waardevolle bosfragmenten in de vallei van de Stampkotbeek ruimtelijk aansluiten bij het biologisch zeer waardevol beukenbos. - Wijziging van groengebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (3,5 ha) omwille van het landbouwgebruik van deze percelen, in de onmiddellijke nabijheid van de landbouwbedrijfszetel. - Wijziging van ontginningsgebied met agrarische nabestemming naar bosgebied (20,1 ha) omwille van de initiatieven in het verleden tot bebossing van de ontgonnen gronden en omwille van de ligging in de onmiddellijke nabijheid van het kasteelpark/bos van Beerlegem in de vallei van de Stampkotbeek. - Wijziging van uitbreiding van ontginningsgebied naar ontginningsgebied met agrarische nabestemming (19,7 hal omwille van de aanwezigheid aan de rand van het gebied van landbouwbedrijfsgebouwen en omwille van de mogelijkheid om na de ontginning aan de bestaande landbouwbedrijfsvoering gerelateerde activiteiten te ontwikkelen. b) bezwaren en opmerkingen : - tegen bestemmingswijziging wegens nadeel voor landbouwuitbating : 40, 41, 42, 495, 496, 498 - bestemmingswijziging bemoeilijke instandhouding kasteeldomein : 493, 506 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - vraagt bestemming natuurgebied : 520 - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zwalm : bebouwing uitsluiten d) evaluatie : met deze voorstellen kan ingestemd worden;waar het vierde onderdeel verwijst naar de landbouwactiviteit wordt opgemerkt dat nog andere elementen aanwezig zijn, voor het laatste onderdeel zou een nabstemming als bosgebied logisch zijn; e) advies : gunstig - Boekelbeek en Perlinkbeek B.58. Zwalm, Sint-Blasius-Boekel, Horebeke en Brakel, Elst en Zegelsem - vallei van de Boekel- en Perlinkbeek (kaartblad 30/1 en 30/5) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (6 ha) en agrarisch gebied met bijzondere waarde (70,4 ha) omwille van de aanwezigheid van de typische smalle, langgerekte beekvallei met asymmetrisch profiel, met weiden en beekbegeleidende bosjes en een rijke bronflora en omwille van het eikenbosje met hoge biologische waarde dat aansluit bij bestaand natuurgebied.b) bezwaren en opmerkingen : - vrees voor landbouwuitbating en strengere bemestingsnormen : 1, 472, 473, 474, 475, 476, 516 - nieuwe bestemming kan werken belemmeren tegen wateroverlast : 478 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden :518 - vraagt bestemming natuurgebied : 520, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij compensatie voor minwaarde - Brakel : ongunstig - Zwalm : bebouwing uitsluiten d) evaluatie : met de bestemmingswijziging kan ingestemd worden;een andere bestemming vergt een nieuwe procedure; m.b.t. de landbouwuitbating wordt verwezen naar de alg. bemerking e) advies : gunstig - Verrebeek B.59. Brakel : Opbrakel - vallei van de Verrebeek stroomafwaarts Heiebos (kaartblad 30/6) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (12,6 ha) omwille van de aanwezigheid van een zeer kleinschalig vochtig weidegebied met grote ecologische waarde door het voorkomen van enkele relictsoorten.b) bezwaren en opmerkingen : - wijziging nadelig voor landbouwbedrijf wegens bemestingsnormen en beperking huiskavel : 517 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - vraagt bestemming natuurgebied : 520, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij compensatie voor minwaarde - Brakel : ongunstig d) evaluatie : met de bestemmingswijziging kan ingestemd worden;een andere bestemming vergt een nieuwe procedure, m.b.t. de landbouwuitbating wordt verwezen naar de alg. bemerkingen e) advies : gunstig - Ossebeek en Spauwwaterbeek B.60. Oudenaarde, Welden - Bos in de vallei van de Ossebeek (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (3,7 ha) omdat het gaat over een biologisch zeer waardevol bos gelegen in de vallei van de Ossebeek.De Ossebeek vormt de ecologische verbinding tussen de natuurwaarden in de vallei van de Bovenschelde en het bos 't Ename. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig B.61. Oudenaarde, Ename en Mater - rechteroever van de Spauwwaterbeek en Borrebeek (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (4,3 ha) omwille van de aanwezigheid van een kleinschalig (en visueel aantrekkelijk) landschap, waarin verspreid kleine landschapselementen voorkomen.b) bezwaren en opmerkingen : - voor behoud agrarisch bestemming : 214, 228 - akkoord met wijziging : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel;voor de landbouwexploitatie zijn er geen gevolgen e) advies : gunstig - Zwedebeek B.62. Zwalm, Hundelgem - vallei van de Zwedebeek en Ruddershove (kaartblad 30/2) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (4,7 ha) en wijziging van agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (10,4 ha) omwille van de aanwezigheid van ecologisch waarden (natte graslanden, bronnen) in het zijvalleitje van de Zwalm.b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt bestemming natuurgebied : 471 - bedreigt landbouwbedrijf, mede wegens VLAREM en MAP : 497 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden :518 - akkoord, doch natuurgebied ware beter : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij compensatie voor minwaarde - Zwalm : bebouwing uitsluiten d) evaluatie : akkoord met het voorstelt een andere bestemming vergt een nieuwe procedure;m.b.t. de landbouwexploitatie : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig - Molenbeek en Maarkebeek B 63.Oudenaarde, Leupegem en Maarkedal - vallei van de Molen- en Maarkebeek (kaartblad 29/4, 30/1 en 30/5) a) betreft : - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (57,1 ha) omwille van de aanwezigheid van voor de Vlaamse Ardennen typische asymmetrische valleien.Op de steile oevers komen naast waardevolle graslanden met veel kleine landschapselementen verspreid (bron)bosjes voor. Het gebied vormt een verbinding tussen de natuurkernen van het Bos Terrijst en het Burreken. Het terrein is aangeduid in het kader van de Habitatrichtlijn. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar bosgebied (7,1 ha) omwille van de aanwezigheid van biologisch waardevol bos. - Wijziging van natuurgebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (22,7 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (4,4 ha) omwille van het bestaande landbouwgebruik in deze gebieden. b) bezwaren en opmerkingen : - aanpassing begrenzing, behoud huisweiden : 214, 221 - het betreft weiden en akkers die moeten behouden blijven : 136, 513 - vraagt behoud huidige bestemming, gelet op bemestingsnormen : 149, 151, 152, 153, 155, 511 - wijziging overbodig om kleine landschapselementen te beschermen : 154 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - het natuurgebied dient behouden : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij compensatie voor minwaarde - Maarkedal : gunstig - Oudenaarde : niet akkoord met eerste onderdeel akkoord met overige d) evaluatie : akkoord met de bestemmingswijzigingen op basis van de opgegeven motivering;m.b.t. de landbouwexploitatie : zie alg. bemerkingen e) advies : gunstig - Nederaalbeek B.64. Maarkedal, Etikhove - Nederaalbeek, zeer reliëfrijk landbouwgebied (kaartblad 29/8 en 30/5) a) betreft : - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied (24,8 ha) en agrarisch gebied (0,4 ha) naar agrarisch gebied met bijzondere waarde omdat het bodemgebruik gekenmerkt wordt door hellinggraslanden waarin biologisch zeer waardevolle eiken- en valleibosjes en kleine landschapselementen verspreid voorkomen. - Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied (3,5 ha) omwille van de aanwezigheid van bestaande landbouwbedrijfszetels. b) bezwaren en opmerkingen : - bedreigt jonge landbouwbedrijven : 136, 156, 157, 158, 163, 512, 513 - huiskavel te klein : 512 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - akkoord met wijziging : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : - ongunstig voor wijziging naar agrarisch gebied met bijzondere waarde - gunstig voor wijziging naar agrarisch gebied d) evaluatie : met het tweede onderdeel kan ingestemd worden, over het eerste onderdeel wordt opgemerkt dat het landschap gevormd en onderhouden wordt door de landbouw, dat aldaar 3 jonge landbouwbedrijfsleiders gevestigd zijn die de weiden nodig hebben, dat een bestemming als landschappelijk waardevol agrarisch gebied voldoende is voor het behoud van de kwaliteiten van het gebied e) advies : - ongunstig voor 1e onderdeel - gunstig voor 2e onderdeel - Slijpkotbeek en Roosmeersbeek B.65. Brakel, Nederbrakel, Hauwstraat - bovenlopen Slijpkotbeek en Roosmeersbeek (kaartblad 30/5) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (7,5 ha) en wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (26,4 ha) en natuurgebied (25 ha) omwille van de aanwezigheid van ecologisch waardevolle, reliëfrijke graslanden waarin tal van kleine landschapselementen en bronvegetaties voorkomen, omwille van de bufferfunctie van het gebied ten aanzien van de waardevolle kernen natuurgebied (brongebied) en omdat het gebied ruimtelijk een groter aaneengesloten geheel vormt met andere ecologisch waardevolle en reeds beschermde gebieden (Burreken, Kanakkendries).b) bezwaren en opmerkingen : - wijziging is nadeling voor landbouwbedrijven : l, 12, 13, 31, 516 - vraagt opname gebied Burreken als natuurgebied : 2, 139 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - vraagt bestemming natuurgebied : 520, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij compensatie voor minwaarde - Brakel : ongunstig d) evaluatie : akkoord met de bestemmingswijziging op grond van de motivering, een andere bestemming vergt een nieuwe procedure;m.b.t. de landbouwuitbating : zie algemene bemerkingen e) advies : gunstig - Vaanbuikbeek B.66. Brakel, Nederbrakel - bovenloop Vaanbuikbeek (kaartblad 30/5) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (7,2 ha) omwille van de aanwezigheid van graslanden met kleine landschapselementen en omwille van de bufferfunctie die het gebied vervult ten aanzien van de vallei van de Vaanbuikbeek, juridisch-planologisch reeds beschermd als natuurgebied. b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt behoud perceel als bouwgrond : 14 - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig - Sassegem- en Molenbeek B.67. Brakel, Nederbrakel, Leinstraat - vallei van de Sassegem- en Molenbeek (kaartblad 30/5) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (25,3 ha) en natuurgebied (19,9 ha) omwille van de bufferfunctie van het gebied ten aanzien van één van de meest waardevolle beken van de Vlaamse Ardennen en omwille van de aanwezigheid van biologisch waardevolle dotterbloemgraslanden, moerasspireavegetaties, eikenbosjes en kleine landschapselementen.b) bezwaren en opmerkingen : - wijziging bedreigt landbouwnederzetting : 1, 15, 16 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - vraagt bestemming natuurgebied : 520, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Brakel : ongunstig d) evaluatie : enerzijds wordt gesteld dat de bestemmingswijziging verantwoord is wegens de kwaliteiten van het gebied, en anderzijds dat het Hof ten Bossche een historische hoeve is met weiden en akkers en door een groene bestemming gedegradeerd wordt e) advies : gunstig - Lievensbeek B.68. Ronse - vallei van de Lievensbeek (kaartblad 30/5) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (2,6 ha) omwille van de aanwezigheid van een sterk hellende weide met een gradiënt van uiteenlopende graslandtypes en omwille van de verbinding die het gebied vormt tussen bestaande bossen die reeds juridisch-planologisch beschermd zijn als natuurgebied.b) bezwaren en opmerkingen : - voorstel is te beperkt : 379, 381, 382, 383 - deze bestemmingswijziging beïnvloedt mestbalans;rechtszekerheid nodig voor omliggende bedrijven : 518 - akkoord met wijziging : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Ronse : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig - de beken die afstromen naar de Dender - Binchebeek B.69. Brakel, Everbeek-Benedenkwartier - Binchebeek (kaartblad 30/6) a) betreft : - Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (262,1 ha) omwille van de aanwezigheid van zacht glooiende graslanden met tal van lineaire landschapselementen en een beek met nog goede structuurkenmerken en vrij natuurlijke loop. - Wijziging van agrarisch gebied naar bosgebied (5,2 ha) omwille van de aanwezigheid van bosjes. b) bezwaren en opmerkingen : - geen bezwaar op voorwaarde van geen bouwbeperkingen : l - niet akkoord wegens nadelen voor landbouwuitbating : 17 - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : enerzijds wordt gesteld dat de bestemmingswijziging verantwoord is omwille van de eigenheid van het gebied, en anderzijds dat het een uitstekend landbouwgebied is waar een bouwvrije zone zou volstaan e) advies : gunstig - Remistebeek B.70. Brakel, Parike - Remistebeek (kaartblad 30/6) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (6,7 ha) omwille van de aanwezigheid van een steile helling met bronniveaus, alluviaal elzenbos, dotterbloemgraslanden en graslanden met taluds en houtkanten. b) bezwaren en opmerkingen : - schaadt landbouwbedrijven : 1, 18 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsnormen en mogelijke opname in GENOI en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - een wijziging naar natuurgebied gewenst : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij minwaarde gecompenseerd wordt - Brakel : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig - Andere natuurwaarden in de Vlaamse Ardennen B.71. Zwalm - steenbakkerij Roborst (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van ontginningsgebied met agrarische nabestemming naar ontginningsgebied met groene nabestemming (15 ha) omwille van de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en omdat aan het gebied bijzonder belang gehecht wordt in het GNOP van Zwalm. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zwalm : strookt niet met GNOP d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig Namens de Streekcommissie van Advies : De Secretaris, (get.) N. Bleyenberg.

De Voorzitter d.d., (get.) O. Adriaensen.

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Streekcommissie van advies voor de ruimtelijke ordening Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 27 augustus 1999 Aanwezig : - Voorzitter d.d.: E. Van meenen - Leden :A. Vercamer, J. Timmermans, G. Deckers, P. Martens, W. Merchie, P. Wille, L. Hemelaer, D. Baeckelandt, L. Daels, P. Van Tittelboom, M. Hoffmann, J. Rutgeerts, P. Saey, B. Van Schoote, G. Storme. - Vanwege AROHM : W. Vanheel. - Secretariaat : N. Bleyenberg.

Verontschuldigd :H. Balthazar, O. Adriaensen, A. De Maght-Aelbrecht, J. Caudron, S. Van Rouveroij, A. Vanden Bossche, I. Verleyen, W. Goemaere, G. Schuerman, M. Vermeulen.

Afwezig : F De Vilder, H. Rupus, G. Allaert, P. De Decker, M. Heughebaert.

B. Te hernemen dossiers B.1. Gewestplan Oudenaarde Gedeeltelijke herziening op het grondgebied van de gemeenten Brakel, Deinze, Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Nazareth, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte en Zwalm De commissie, Heeft in zitting van 20 augustus 1999 in aansluiting op het advies voor de onderdelen A1 tot en met 871 van de betreffende gewestplanwijziging, een bespreking gehouden en een voorstel van beoordeling geformuleerd over de onderdelen B72 tot en met B137 en een inleidende bespreking gehouden over de onderdelen C1 tot en met D27 van deze gewestplanwijziging;

Diende evenwel een beslissing te verdagen bij gebrek aan het vereiste aanwezigheidsquorum, en herneemt thans de behandeling van voornoemde onderdelen met bevestiging van de voorstellen van advies als volgt : ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN VOOR BEROEPSLANDBOUW B.72. Kruishoutem - Fokkaartshof (kaartblad 29/3 en 29/4) a) betreft : - Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (28 ha) omdat er in Kruishoutem nog voldoende bouwlocaties voorhanden zijn in de nabijheid van het centrum om de behoefte aan nieuwe woningen op te vangen en omdat het betrokken gebied deel uitmaakt van het aaneengesloten landbouwgebied tussen de E17 en Kruishoutem. - Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar woongebied (1 ha) omdat het gebied in het bpa Markt en omgeving in aanmerking komt voor bebouwing en omdat er in het gebied reeds effectief bebouwing aanwezig is. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 91, 520, 523, 526 - tegen wijziging woonuitbreidingsgebied gelet op woonbehoefte : 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121.127 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij woonbehoeftenstudie geen behoefte aanwijst - Kruishoutem : ongunstig d) evaluatie : enerzijds wordt aangevoerd dat met de schrapping van woonuitbreidjngsgebieden de doelstellingen van het structuurplan Vlaanderen nagestreefd worden, namelijk de open gebieden vrijwaren en de kernen versterken, dat van de behoefte van 400 000 nieuwe woningen er circa 60 % in de stedelijke gebieden en 40 % in de kernen van het buitengebied moeten gerealiseerd worden, en dat op basis van de globale gegevens vast staat dat de behoefte kan ingevuld worden zonder de meeste woonuitbreidingsgebieden, en anderzijds dat het aan de provincie toekomt om de verdeling te doen van de woningen in het buitengebied en aan de gemeente om de locaties aan te wijzen, dat niet aangetoond wordt dat de voorgestelde bestemmingswijziging steunt op een woonbehoeftenstudie en er dan ook moeilijk kan geoordeeld worden over eventuele overschone, dat de evolutie in de maatschappij met o.a. gezinsverdunning bij gelijkblijvende bevolking meer woningen vereist, dat echter een gerealiseerd deel woonuitbreidingsgebied uiteraard als woongebied kan opgenomen worden; e) advies : - voor het 1e onderdeel : ongunstig - voor het 2e onderdeel : gunstig B.73. Deinze, Vinkt (kaartblad 21/3) a) betreft : - Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied (4,9 ha) omdat er in de gemeente Deinze, en meer specifiek in het stedelijk gebied Deinze, nog voldoende bouwlocaties voorhanden zijn om de behoefte aan nieuwe woningen op te vangen die bovendien het stedelijk gebied kunnen versterken. - Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar woongebied (3,5 ha) omwille van de aanwezigheid van uitgeruste wegen met bestaande bebouwing. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : - ongunstig voor wijziging naar agrarisch gebied tenzij woonbehoeftenstudie geen behoefte aantoont - gunstig voor wijziging naar woongebied d) evaluatie : met de schrapping van woonuitbreidingsgebieden worden de doelstellingen van het structuurplan Vlaanderen ingevuld, namelijk vrijwaring van de open gebieden en versterking van de kernen, de deelgemeente Vinkt is een landelijke woonkern waarvan de huidige toestand dient behouden, dat eventuele bijkomende woningbouw kan gebeuren in het stedelijk gebied Deinze, dat bovendien door de wijzigingen van belangrijke oppervlakten landbouwgrond in dit gewest andere gronden met een agrarische functie ook die bestemming moeten krijgen mede in functie van een goede ruimtebalans, dat een gerealiseerd deel woonuitbreidingsgebied uiteraard als woongebied kan opgenomen worden. e) advies : - voor het 1e onderdeel : gunstig - voor het 2e onderdeel : gunstig B.74. Deinze, Meigem (kaartblad 21/4) a) betreft : Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied (10 ha) omdat er in de gemeente Deinze, en meer specifiek in het stedelijk gebied Delnzel nog voldoende bouwlocaties voorhanden zijn om de behoefte aan nieuwe woningen op te vangen die bovendien het stedelijk gebied kunnen versterken. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 33, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij woonbehoeftenstudie geen behoefte aantoont d) evaluatie : idem als bij B.73. e) advies : gunstig B.75. Zulte, Olsene - Zwaan (kaartblad 21/7) a) betreft : Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (10.2 ha) en woongebied (2,6 ha). b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 33, 526 - woonzone doortrekken tot en met bestaand bedrijf : 441 - wijziging beperkt uitbreidingsmogelijkheden bedrijf : 444 - agrarisch gebied in gemeentekern heeft geen zin : 448 - niet gemotiveerd : 449 - bescherming open ruimte en landschap : 449, 451 c) adviezen : - bestendige deputatie : - ongunstig, tenzij woonbehoeftenstudie geen behoefte aantoont - gunstig voor gerealiseerd deel - Zulte : gunstig mits uitbreiding d) evaluatie : enerzijds wordt aangevoerd dat met de bestemmingswijziging de open ruimte beschermd wordt en de landbouw meer mogelijkheden gegeven en anderzijds dat de huidige bestemmingswijziging het in opmaak zijnde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan doorkruisen;de opname van een gerealiseerd deel woonuitbreidingsgebied als woongebied wordt bijgetreden. e) advies : 1e deel : gunstig 2e deel : gunstig B.76. Zulte, Olsene - Kasteelhoek (kaartblad 21/7) a) betreft : Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (7,5 ha) en woongebied (4,2 ha).b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 33, 445, 526 - geen uitbreiding woonzone in omgeving bedrijf : 441 - het gebied is landschappelijk waardevol : 449, 451 - tegen aanduiding woongebied : 456 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij woonbehoeftenstudie geen behoefte aantoont - Zulte : akkoord d) evaluatie : idem als voor B 75. e) advies : gunstig B.77. Zulte, Machelen - Molenkouter (kaartblad 21/7) a) betreft : Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied (12 ha).b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 33, 526 - tegen minwaarde van eigendom : 447, 462 - gebied maakt deel uit van open ruimte corridor : 449, 451 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij woonbehoeftenstudie geen behoefte aantoont - Zulte : behoud woonuitbreidingsgebied d) evaluatie : idem als voor B 75. e) advies : gunstig B.78. Zulte, Machelen - Polderhoek (kaartblad 21/7) a) betreft : Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (12,7 ha) omdat er in Zulte nog voldoende bouwlocaties voorhanden zijn in de nabijheid van de centra van Zulte, Olsene en Machelen om de behoefte aan nieuwe woningen op te vangen en omdat de betrokken gebieden (uitgezonderd Zwaan) deel uitmaken van grotere, aaneengesloten landbouwgebieden. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 33, 526 - wijziging heeft geen zin, vermits er nood is aan bouwgrond : 448 - gebied maakt deel van een open-ruimte corridor : 449, 451 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij woonbehoeftenstudie geen behoefte aantoont - Zulte : gunstig d) evaluatie : idem als voor B.75. e) advies : gunstig B.79. Zulte, Machelen - Molenhoek (kaartblad 21/7) a) betreft : Wijziging van industriegebied voor milieubelastende industrieën naar agrarisch gebied (14 ha) omdat een mogelijk bedrijventerrein op deze plaats zeer moeilijk kan worden ontsloten en omdat het gebied deel uitmaakt van het aaneengesloten landbouwgebied tussen Deinze en Machelen.b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 441, 449, 451, 526 - de wijziging bedreigt bestaand bedrijf in zijn voortbestaan : 450 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zulte gunstig onder voorwaarde d) evaluatie : volgens het structuurplan Vlaanderen is Zulte geen economisch knooppunt en dient er geen industriegebied van regionaal belang voorzien, bovendien is het belang de bestaande open ruimte te behouden, binnen deze zone werd evenwel reeds één industrieel bedrijf opgericht en hiervoor dient de huidige bestemming behouden om te vermijden dat dit bedrijf zonevreemd wordt;e) advies : gunstig, mits behoud bestaand bedrijf in industriegebied. B.80. Deinze, Meigem - fruitkwekerij Meerskant (kaartblad 21/4) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied (18,5 ha) om de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande fruitkwekerij met bedrijfsgebouwen te garanderen.b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : vermits de fruitkwekerij en de bedrijfsgebouwen er op een regelmatige wijze opgericht zijn, kan ermee ingestemd worden dat deze bevestigd wordt en ontwikkelingsmogelijkheden krijgt. e) advies : gunstig B.81. Kruishoutem, Lozer- Neerhofkasteel (kaartblad 21/8) a) betreft : Wijziging van parkgebied naar landschappellijk waardevol agrarisch gebied (0,8 ha) omwille van de aanwezigheid van een bestaande landbouwbedrijfszetel. b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt aandacht voor afstandsregel : 91 - akkoord, doch beter uitdovend karakter voor beroepslandbouw : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met de bestemmingswijziging, maar voor een goede exploitatie van het landbouwbedrijf is een groter landbouwgebied nodig, doch dit vergt een nieuwe procedure e) advies : gunstig B.82. Kruishoutem, Wannegem-Lede - Neerhof (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van parkgebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (1,6 ha) omwille van de aanwezigheid van een bestaande landbouwbedrijfszetel. b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt aandacht voor afstandsregel - akkoord, doch beter uitdovend karakter voor beroepslandbouw : 523, 526, 529 c) adviezen - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig B.83. Nazareth, Eke - Vossenhol (kaartblad 21/8 en 22/5) a) betreft : - Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied (29,1 ha) omdat er in Nazareth en Eke nog voldoende boUwlocaties voorhanden zijn in de nabijheid van de centra om de behoefte aan nieuwe woningen op te vangen en omdat het betrokken gebied deel uitmaakt van het aaneengesloten landbouwgebied tussen de E17 en Eke. - Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar woongebied (8,6 ha) omwille van de aanwezigheid van uitgeruste wegen met bestaande bebouwing. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 164, 526 - behoud woonuitbreidingsgebied : 175,177,178,179, 180, 181,182,188,192 c) adviezen : - bestendige deputatie : - gunstig voor wijziging naar woongebied - ongunstig voor wijziging naar agrarisch gebied - Nazareth ongunstig d) evaluatie : enerzijds wordt aangevoerd dat met de schrapping van woonuitbreidingsgebieden de doelstellingen van het structuurplan Vlaanderen nagestreefd worden, namelijk de open gebieden vrijwaren en de kernen versterken, dat van de behoefte van 400 000 nieuwe woningen er circa 60 % in de stedelijke gebieden en 40 % in de kernen van het bUitengebied moeten gerealiseerd worden, en dat op basis van de globale gegevens vast staat dat de behoefte kan ingevuId worden zonder de meeste woonuitbreidingsgebieden, en anderzijds dat het betreffende woonuitbreidingsgebied een landbouwfunctie heeft die niet zal veranderen, dat de wijzigng hier enkel voor de ruimtebalans van belang is, dat voor de gemeente Nazareth een ruimtelijk structuurplan in opmaak is met een woonbehoeftenstudie waarvan de resultaten beter afgewacht worden;dat een gerealiseerd deel woonuitbreidingsgebied uiteraard als woongebied kan opgenomen worden. e) advies : - voor het 1e onderdeel : ongunstig - voor het 2e onderdeel : gunstig B.84. Gavere - Hofmeers (kaartblad 22/5) a) betreft : Wijziging van natuurgebied (11,2 ha) en agrarisch gebied met bijzondere waarde (3,8 ha) naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied om de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande fruitkwekerij te garanderen.b) bezwaren en opmerkingen : - tegen bestemmingswijziging wegens nadeel voor landbouwuitbating : 43 - vraagt Uitbreiding met ruim 6 ha : 519 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : enerzijds wordt aangevoerd dat een landschappelijk waardevol agrarisch gebied niet passend is voor een fruitkwekerij in agrarisch gebied een volwaardige exploitatie zou waarborgen, en anderzijds dat de fruitkwekerij in de huidige bestemming wederrechtelijk totstandgekmen is en door de bestemmingswijziging zou bevestigd en geregulariseerd worden, wat niet aanvaardbaar is, dat dit bovendien de eigenheid van de Scheldevallei zou aantasten. e) advies : ongunstig B.85. Zwalm, Munkzwalm (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied (1,9 ha) omdat er in Zwalm nog voldoende bouwlocaties voorhanden zijn in de dichtere nabijheid van de centra van de dorpskernen om de behoefte aan nieuwe woningen op te vangen en omwille van de aanwezigheid van een bestaand landbouwbedrijf.b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig tenzij uit woonbehoeftenstudie geen behoefte blijkt d) evaluatie : enerzijds wordt verwezen naar de doelstellingen van het structuurplan Vlaanderen en de indeling van Zwalm bij de gemeenten in het buitengebied waar nog weinig uitbreiding te verwachten is, en anderzijds wordt gesteld dat het gebied een landbouwfunctie heeft, dat dit door de bestemmingswijziging niet zal veranderen doch enkel de ruimtebalans beïnvloeden. e) advies : gunstig B.86. Maarkedal, Nukerke - vallei (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van natuurgebied naar agrarisch gebied met bijzondere waarde (7 ha) omwille van het landbouwgebruik van deze beekvalleigronden.b) bezwaren en opmerkingen : - wijziging is erkenning van aanwezige landbouw : 136 - vraagt bijzondere waarde op slechts 20 m van de beek : 159 - landbouw vreest gevolgen van deze bestemmingswijziging wegens verstrenging bemestingsno men en mogelijke opname in GENO, en vraagt rechtszekerheid, ook in geel-groen gebieden : 518 - deze wijziging verstrekt niet de natuurfunctie maar veroorzaakt isolatie : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Maarkedal : gunstig d) evaluatie : gesteld wordt dat de beekvalleien de ruggengraat vormen van het natuurlijk systeem, en dat de waarden ervan moeten gevrijwaard worden door behoud van de huidige bestemming, en dat een landbouwgebruik binnen in dit gebied mogelijk blijft. e) advies : ongunstig B.87. Brakel, Parike - Feite (kaartblad 30/6) a) betreft : Wijziging van natuurgebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (0,9 ha) omwille van de aanwezigheid van een bestaand landbouwbedrijf met huiskavels.b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : de beperkte bestemmingswijziging is nodig voor het behoud van het bestaand melkveebedrijf, de huidige bedrijfszetel is immers zonevreemd. e) advies : gunstig B.88. Ronse - Drie Linden (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van bosgebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (5 ha) omwille van het landbouwgebruik van deze percelen, in de onmiddellijke nabijheid van de landbouwbedrijfszetel.b) bezwaren en opmerkingen : - landbouw is hier niet de ideale bestemming : 379, 381, 382 - verdwijning natuur is niet logisch : 383 - vraagt behoud bosgebied : 388 - akkoord met wijziging : 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Ronse : gunstig, behalve voor bestaand bos d) evaluatie : er kan ingestemd worden met de bestemmingswijziging van de percelen in landbouwgebruik vermits hierdoor het landschap niet zal gewijzigd worden, het bestaand bos moet evenwel in een bosgebied behouden worden zoals gevraagd door de gemeenteraad van Ronse. e) advies : gunstig, mits behoud bosgebied voor bestaand bos B.89. Ronse - Hoog Deurne (kaartblad 37/4 en 38/1) a) betreft : Wijziging van natuurgebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (41,4 ha) omwille van het landbouwgebruik van deze percelen.b) bezwaren en opmerkingen : - landbouw is hier niet de ideale bestemming : 379, 381, 382, 523, 526, 529 - verlies natuur is gemiste kans : 383 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Ronse : gunstig d) evaluatie : enerzijds wordt aangevoerd dat het hier gaat om een hellend terrein met bestendig grasland dat biologisch waardevol is en waarvan de kwaliteiten dienen beschermd door behoud van de bestemming natuurgebied, en anderzijds dat de bestemmingswijziging nodig is voor het verder landgebruik binnen de normen van het MAP. e) advies : ongunstig KERNEN VAN HET BUITENGEBIED B.90. Zulte - Anglo-Belge (kaartblad 21/7) a) betreft : Wijziging van gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen en gebied voor ambachtelijke bedrijven naar gebied voor kernontwikkeling (10,5 ha) omwille van de mogelijkheden om op de terreinen van de voormalige Anglo-Belge-brouwerij door ontwikkelingen op het vlak van wonen en werken, verweven met het wonen, de kern van Zulte te versterken.b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 441, 526 - ontwikkeling voorzien in samenhang met de kern van Zulte : 449, 451 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zulte : gunstig d) evaluatie : de huidige KMO-zone in het centrum van de gemeente is stedenbouwkundig niet passend, de voorgestelde bestemming laat een kernversterkende ontwikkeling toe. e) advies : gunstig B.91. Gavere - dienstenzone (kaartblad 22/5) a) betreft : Wijziging van gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen en gebied voor ambachtelijke bedrijven naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (3,2 ha) omwille van de mogelijkheden om op dit terrein aansluitend bij de bestaande brandweerkazerne andere gemeentelijke gemeenschapsvoorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van het centrum in te planten.b) bezwaren en opmerkingen - akkoord met voorstel : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : met de groepering van gemeenschapsvoorzieningen kan ingestemd worden om dat dit ruimtelijk en functioneel een goede oplossing is;indien evenwel de overheid nog geen eigenaar is of geen realisatieplannen heeft komt de wijziging neer op een feitelijke onteigening zonder vergoeding. e) advies : gunstig B.92. Oudenaarde - woonwagenterrein (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van recreatiegebied naar pleisterplaats voor nomaden (7 ha) omwille van de noodzaak om in (de nabijheid van) het stedelijk gebied Oudenaarde een goed uitgerust doortrekkersterrein te voorzien.De locatie maakt deel uit van een aaneengesloten gebied met recreatieve infrastructuur, met vijvers en andere voorzieningen voor niet-permanent verblijf (camping), is ruimtelijk goed te onderscheiden van bestaande woongebieden en is goed ontsloten naar het primaire wegennet (N60). b) bezwaren en opmerkingen : - locatie dicht bij stedelijk weefsel is beter : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Oudenaarde : akkoord onder voorwaarden d) evaluatie : met dergelijke bestemming kan ingestemd worden, doch de oppervlakte van het gebied is te ruim en overtreft de nood, de nieuwe bestemmingszone zou moeten beperkt worden tot 2 ha zoals gevraagd door de gemeenteraad van Oudenaarde.e) advies : gunstig mits beperking van de zone tot 2 ha. ANDERE FUNCTIES IN HET BUITENGEBIED B.93. Wortegem-Petegem, Elsegem - golf (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde (26,3 ha) en agrarisch gebied (5,3 ha) naar golfterrein omwille van de behoefte aan uitbreiding van het bestaande golfterrein van Wortegem-Petegem, omwille van de ligging van het gebied tussen het bestaande golfterrein en het park van Elsegem met recreatieve accommodatie en omwille van de mindere landbouwkundige en ecologische waarde van het gebied.b) bezwaren en opmerkingen : - verlies landbouwgrond bedreigt leefbaarheid landbouwbedrijf : 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415 - door uitbreiding golf gaat grond verloren voor andere bestemmingen : 414, 416, 523, 526, 529 - de nieuwe bestemming verhindert recreatief medegebruik en onttrekt akkerland van jonge landbouwers : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Wortegem-Petegem : gunstig onder voorwaarden d) evaluatie : enerzijds wordt aangevoerd dat er een behoefte is aan uitbreiding en het voorgesteld gebied daartoe geschikt is, dat het betreffende golfterrein gekenmerkt is door een goed samengaan van recreatie, landschap en natuur, en anderzijds dat het gaat om een nat meersengebied waardoor de bestemmingswijziging de waterhuishouding en daardoor het karakter van het gebied zal veranderen, dat de gronden waardevol zijn voor de landbouw en dat een andere locatie voor de uitbreiding mogelijk en wenselijk is. e) advies : gunstig B.94. Zwalm, Rozebeke en Brakel, Michelbeke - oude spoorlijn (kaartblad 30/2) a) betreft : Wijziging van natuurgebied (1,5 ha), landschappelijk waardevol agrarisch gebied (8,4 ha) en agrarisch gebied (5,2 ha) naar parkgebied omdat het tracé van de oude spoorlijn op dit ogenblik zowel een recreatieve functie (fiets- en wandelpad) als een zekere natuurwaarde heeft.b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord, doch natuurgebied ware beter : 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Brakel : ongunstig - Zwalm : geen bemerking d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig B.95. Ronse - oude spoorlijn (kaartblad 29/8 en 30/5) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied (1 9 ha), agrarisch gebied (1 ha) en woongebied (1,4 ha) naar parkgebied omwille van de aanwezigheid van een oude, verlaten spoorwegberm.b) bezwaren en opmerkingen : - verantwoorde wijziging : 3821 383, 523 - akkoord, doch natuurgebied ware beter : 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Ronse : ongunstig voor parkgebied d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig - Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen - Waterwinning B.96. Ronse - Ronsemeersstraat (kaartblad 37/4) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (0,3 ha) omwille van de aanwezigheid van een waterwinningsgebied (besluit 2 april 1992).b) bezwaren en opmerkingen : - aanpassing aan bestaande toestand : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Ronse : gunstig d) evaluatie : betreft de bevestiging van een bestaande toestand, die evenwel na de totstandkoming van het gewestplan gerealiseerd werd. e) advies : gunstig B.97. Ronse - Triburie (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (0,3 ha) omwille van de aanwezigheid van een waterwinningsgebied (besluit 15 juni 1995).b) bezwaren en opmerkingen - aanpassing aan bestaande toestand : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Ronse : gunstig d) evaluatie : betreft de bevestiging van een bestaande toestand die evenwel na de totstandkoming van het gewestplan gerealiseerd werd. e) advies : gunstig - infrastructuur voor afvalbeheer B.98. Deinze - laguneringsveld Noorderwal (kaartblad 21/7) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar laguneringsveld met nabestemming bosgebied (14,6 ha) omdat : - de bevaarbaarheid van de hoofdwaterwegen Leie en afleidingskanaal moet worden behouden (en verbeterd) in het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid en er bijgevolg vermoedelijk een behoefte aan ruimte voor de lagunering en berging van baggerspecie bestaat in de onmiddellijke nabijheid (< 5 km) van de hoofdwaterweg; - het terrein in het verleden reeds uitgebaat werd als stort : - er door AWZ in samenspraak met AMINAL voor het terrein een afwerkingsplan werd opgemaakt dat bij realisatie kan aanleiding geven tot een wandelbos met een meerwaarde op het vlak van natuurontwikkeling; hiervoor dienen er in de vergunning voldoende waarborgen te worden opgenomen, zoals de noodzaak van een landschapsontwerp op basis van de gegevens van het afwerkingsplan van AMINAL en AWZ en van een verantwoorde keuze van planmateriaal; - de Leievallei structuurbepalend is voor de Vlaamse ruimte en enkele binnengebieden van afgesloten Leiemeanders waaronder het gebied rond het terrein Noorderwal, relicten van open ruimte vormen in het verstedelijkte gebied tussen Gent en Kortrijk; de aanleg van een wandelbos op het afgewerkte terrein kan een versterking betekenen van de bestaande (en potentiële) ecologische structuur langs de oever van de oude Leie; - het terrein na afwerking ruimtelijk en visueel-landschappelijk, evenwel niet functioneel, kan aansluiten bij het recreatiegebied Brielmeersen ten westen van Deinze; - het terrein duidelijk begrensd kan worden op basis van de bestaande dijken rond de stortplaats; deze dijken dienen dan ook te worden beschouwd als definitieve grenzen. b) bezwaren en opmerkingen : c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : enerzijds wordt aangevoerd dat met het voorstel en de motivering kan ingestemd worden omdat de baggerproblematiek dringend een oplossing vraagt;en anderzijds dat het gaat om de regularisatie van een bestaande toestand die met een uitzonderingsbepaling toegelaten werd, en dat de baggerproblematiek algemener en grondiger moet opgelost worden. e) advies : gunstig - Niet aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen B.99. Maarkedal, Maarke-Kerkem - waterspaarbekken Rattepoel (kaartblad 30/5) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (1,2 ha) omwille van de noodzaak van de aanleg van een waterspaarbekken voor de tijdelijke buffering van de waterafvoer uit het ruilverkaveld landboUwgebied.Op die manier worden de huizen in de Rattepoelstraat bij verhoogde waterafvoer gevrijwaard. De kleinschalige infrastructuur kan landschappelijk worden ingepast in het grootschalige agrarisch landschap en sluit aan bij residentiële lintbebouwing. Door de bundeling met de bebouwing tast het waterspaarbekken ook het functioneren van de landbouw in het gebied niet aan. b) bezwaren en opmerkingen : - niet akkoord gelet op versnelde waterafvoer en gevaar voor overstromingen : 526 c) adviezen - bestendige deputatie : gunstig - Maarkedal : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel op grond van de motivering. e) advies : gunstig - Afvalwaterzuiveringsinfrastructuur B.100. Nazareth, Eke - rioolwaterzuiveringsinstallatie Scheldekant (kaartblad 2215) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied met bijzondere waarde naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (2 ha) b) bezwaren en opmerkingen : - in strijd met structuurplan Vlaanderen en Scheldevalleiproject : 210, 164, 529 - tegen schending Scheldevallei : 183 - voor behoud bestemming of inrichting natuurgebied : 186 - inplanting in noordelijk deel VB gebied is beter : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : aan de erkende waarde van het gebied wordt enigszins afbreuk gedaan, doch het gaat hier om een noodzakelijk gemeenschapsuitrusting die bij uitvoering zoveel mogelijk kan geïntegreerd worden. e) advies : gunstig B.101. Gaver, Asper - rioolwaterzuiveringsinstallatie Klein-Gavere (kaartblad 221) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (2,5 ha) omdat : - bij Aquafin de behoefte bestaat om op dit terrein een rioolwaterzuiveringsinstallatie in te planten; - de landschappelijke impact op en de impact op het functioneren van de natuurlijke structuur in de vallei van de Bovenschelde beperkt is door de mogelijkheid om de rioolwaterzuiveringsinstallatie te bundelen met de bestaande bedrijvigheid in het gebied. b) bezwaren en opmerkingen : c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : idem als bij B 100. e) advies : gunstig B.102. Gavere, Dikkelvenne - rioolwaterzuiveringsinstallatie Boeversbeek (kaartblad 22/5) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (0,5 ha) omdat : - bij Aquafin de behoefte bestaat om op dit terrein een rioolwaterzuiveringsinstallatie in te planten; - door het gravitatieprincipe enkel een inplanting aan de voet van de steilrand mogelijk is; - de landschappelijke impact op en de impact op het functioneren van de natuurlijke structuur in de vallei van de Bovenschelde zo beperkt mogelijk is gehouden door de rioolwaterzuiveringsinstallatie zo dicht mogelijk aan te sluiten bij bestaande bebouwing. b) bezwaren en opmerkingen : c) adviezen : - bestendige-deputatie : gunstig d) evaluatie : idem als bij B.100. e) advies : gunstig B.103. Wortegem-Petegem, Elsegem - rioolwaterzuiveringsinstallatie Nederbeek (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (1,9 ha) omdat : - bij Aquafin de behoefte bestaat om op dit terrein een rioolwaterzuiveringsinstallatie in te planten; - de landschappelijke impact zo beperkt mogelijk is gehouden door de rioolwaterzuiveringsinstaliatie zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het bestaande woonlint langs de N453. b) bezwaren en opmerkingen : - inplanting zuiveringsinstallatie brengt hinder voor omwonenden : 414, 415, 416, 418, 419 - inplanting niet op laagste punt en naast woonlint is onverantwoord : 417 - inplanting bedreigt landbouwbedrijf en omwonenden 420.421 - akkoord, doch locatie nabij bewoning niet evident : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Wortegem-Petegem : gunstig onder voorwaarden d) evaluatie : idem als bij B.100. e) advies : gunstig B.104. Ronse - rioolwaterzuiveringsinstallatie Pallicart, Triburie (kaartblad 2918) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (3,3 ha) omdat : - bij Aquafin de behoefte bestaat om op dit terrein een rioolwaterzuiveringsinstallatie in te planten; - de landschappelijke impact zo beperkt mogelijk is gehouden door de rioolwaterzuiveringsinstallatie zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het bestaande slachthuis. b) bezwaren en opmerkingen : - oppervlakte te groot waardoor landbouwuitbating geschaadt wordt : 279 - is overstromingsgebied;wat met modder ? : 353 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Ronse : gunstig d) evaluatie : idem als bij B.100. e) advies : gunstig B.105. Brakel, Parike - rioolwaterzuiveringsinstallatie Pachtbosbeek (kaartblad 30/6) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (0,8 ha) omdat bij Aquafin de behoefte bestaat om op dit terrein een rioolwaterzuiveringsinstallatie in te planten. b) bezwaren en opmerkingen : - c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : idem als bij B.100. e) advies : gunstig B.106. Zulte,Olsene - rioolwaterzuiveringsinstallatie Kerkboek (kaartblad 21/7) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (2,9 ha) omwille van de noodzaak van de aanleg van een RWZI in Olsene.Het terrein is gesitueerd tussen de begraafplaats en de bebouwing van Olsene. Wanneer bij de inrichting een buffering wordt voorzien ten aanzien van de bebouwing en de begraafplaats en wanneer de begroeide strook langsheen de oude Leiemeander wordt behouden en versterkt, kan de RWZI landschappelijk worden ingepast. Het terrein is gesitueerd in een versnipperd landbouwgebied met natuurwaarden tussen de Oude Leiemeander en de kern van Olsene. Van deze wijziging kan tevens gebruik worden gemaakt om de begraafplaats als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen te bestemmen. b) bezwaren en opmerkingen : - inplanting te klein en onverantwoord naast kerkhof : 441, 449, 451 - locatie niet geschikt voor zuiveringsinstallatie (opp.te klein, moeilijk toegankelijk) : 464 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zulte : ongunstig d) evaluatie : idem als bij B.100. e) advies : gunstig - Ontginningen B.107. Zwalm, Dikkele - veldsteenbakkerij (kaartbladen 30/l en 30/2) a) betreft : wijziging van agrarisch gebied naar ontginningsgebied met agrarische nabestemming (8,6 ha) omwille van de aanwezigheid van een bestaande kleinschalige ontginning met veldsteenoven.Er wordt ondiep ontgonnen, zonder heraanvulling. De ontgonnen delen worden teruggegeven aan de landbouw. b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt bestemming agrarisch gebied : 501 - vraagt nabestemming natuur : 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zwalm niet akkoord d) evaluatie : in de betreffende streek waren vroeger meerdere veldsteenbakkerijenactief, waarvan sommige aan een heropleving toe zijn;de bestemmingswijziging is noodzakelijk om de exploitatie mogelijk te maken. e) advies : gunstig B.108. Nazareth, Eke - Scheldekant (kaartblad 22/5) a) betreft : Wijziging van gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen en ambachtelijke bedrijven naar ontginningsgebied met nabestemming gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen en ambachtelijke bedrijven (5,5 ha) omwille van de aanwezigheid van een ambachtelijke steenbakkerij die voor haar uitbating plaatselijk Scheldekei moet kunnen ontginnen.Na de ontginning kunnen de uitgediepte gronden ingeschakeld in het grotere bedrijventerrein. b) bezwaren en opmerkingen : - uitgediepte gronden vragen ingrijpende werken voor nabestemming : 183 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Nazareth : eveneens ingesloten terrein opnemen d) evaluatie : idem als bij B.107. e) advies : gunstig B.109. Oudenaarde, Nederename - Van de Moortel (kaartblad 29/4 en 30/1) a) betreft : Wijziging van uitbreiding van ontginningsgebied naar ontginningsgebied met groene nabestemming (36,4 ha) omwille van de behoefte op korte termijn om deze gronden voor klei-ontginning in te schakelen b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt natuurgebied : 257, 526 - grotendeels ontgonnen gronden kunnen onmiddellijk natuurgebied zijn : 523, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : gunstig mits voorwaarde d) evaluatie : het reeds ontgonnen deel is thans reeds natuurgebied, de concrete invulling van de groene nabestemmjng zal moeten gebeuren met een uitvoeringsplam in het gebied ligt ook een deel archeologische site die moet behouden worden en een toeristische waarde krijgen. e) advies : gunstig mits uitsluiting archeologische site die een bestemming moet krijgen zoals voorgesteld door de gemeenteraad van Oudenaarde AFSTEMMING VAN LANDSCHAPPEN EN STADSGEZICHTEN/DORPSGEZICHTEN MET DE RUIMTELIJKE BESTEMMING B.110. Kruishoutem - Aaishovendries (kaartblad 21/8 en 29/4) a) betreft : Wijziging van woonuitbreidinasqebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (22,5 ha) en gebied voor kernontwikkeling (1,7 ha) omwille van de aanwezigheid in het gebied van het cultuurhistorisch waardevolle waterbevoorradingssysteem van de vijver van het kasteel van Aaishove, beschermd bij ministerieel besluit van 10 december 1973. Door bebouwing van dit gebied zal het bevoorradingssysteem dichtslibben, zal de vijver droog komen te staan en zullen de houten funderingen van het kasteel wegrotten. De vestiging van woningen op de terreinen van het in het gebied aanwezige bedrijf kan bijdragen tot de versterking van de kern van Kruishoutem. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 91, 523, 526 - wijziging nadelig voor waterbevoorrading : 122, 123, 124, 125, 126 - is in strijd met bpa en kernversterking : 122 - waardevermindering van gronden : 124, 126 - houdt geen rekening met nood aan bouwgronden : 125, 127 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij uit woonbehoeftenstudie geen behoefte blijkt - Kruishoutem : ongunstig d) evaluatie : akkoord met de wijziging omwille van de motivering, bovendien gaat het om een deels geklasseerd landschap. e) advies : gunstig B.111. Gavere Dikkelvenne en Zwalm, Beerlegem (kaartblad 22/5 en 30/1) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (74,1 ha) (ministerieel besluit 13 oktober 1986).b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 523, 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zwalm : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van het geklasseerd landschap. e) advies : gunstig B.112. Gavere, Dikkelvenne - Munkbos (kaartblad 22/6 en 30/2) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (14,4 ha) (Ministeriële besluiten 23 december 1977 en 25 maart 1980) b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijzigingen : 523, 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van het geklasseerd landschap. e) advies : gunstig B.113. Zingem (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van woongebied naar woongebied met culturele historische en esthetische waarde (10,3 ha).(Ministerieel besluit 19 augustus 1980) b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 429, 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zingem : bestaande toestand behouden d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van de bestaande klassering. e) advies : gunstig B.114. Oudenaarde, Welden - Ossemolen (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (5,1 ha).(Ministerieel besluit 21 april 1993) b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van het geklasseerd landschap. e) advies : gunstig B.115. Oudenaarde, Volkegem (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2,3 ha).(Ministerieel besluit 3 juli 1981) b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van het geklasseerd landschap. e) advies : gunstig B.116. Horebeke, Sint-Maria-Horebeke (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (4,1 ha).(Ministerieel besluit 13 oktober 1986) b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van het geklasseerd landschap. e) advies : gunstig B.117. Zwalm, Nederzwalm-Hermelgem - Terbistmolen (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2,3 ha).(Ministerieel besluit 28 juli 1983) b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zwalm : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van het geklasseerd landschap. e) advies : gunstig B.118. Zwalm, Dikkele - Hof ter Bloem (kaartblad 30/1 en 30/2) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (8,4 ha).(Ministerieel besluit 24 december 1980) b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt bouwgrond : 503 - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zwalm : niet akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van het geklasseerd landschap e) advies : gunstig B.119. Zwalm, Munkzwalm - Zwalmmolen (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (0,8 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2 ha) naar natuurgebied.(Ministerieel besluit 7 maart 1994) b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt wijziging in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen :481 - vraagt recreatief medegebruik : 483 - wijziging is waardevermindering : 491 - bestemmingswijziging verhindert uitbouw tot museum : 522 - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig d) evaluatie : de Zwalmmolen werd gerestaureerd en heeft een recreatief-toeristische functie die het dagtoerisme in de streek ondersteund, een bestemming als natuurgebied bedreigt die functie en belet verdere initiatieven, het verzoek van de bestendige deputatie kan hier gesteund worden. e) advies : ongunstig B.120. Zwalm, Sint-Denijs-Boekel - Wijlegem (kaartblad 30/1) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (1,9 ha).(Ministerieel besluit 22 oktober 1975) b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zwalm : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van het geklasseerd landschap. e) advies : gunstig B.121. Brakel, Opbrakel - Molen Verrebeke (kaartblad 30/6) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied (1,2 ha).(Ministerieel besluit 27 november 1978) b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van het geklasseerd landschap. e) advies : gunstig ZONES MET CULTURELE HISTORISCHE EN ESTHETISCHE WAARDE B.122. Oudenaarde, Heurne - "Hof ten Toren" en omgeving (kaartblad 30/1) a) betreft : De omgeving van "Hof ten Toren" in Heurne wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (0,5 ha). Het betreft een mooi complex van een quasi gesloten hoeve met toren, minstens daterend van 1641, een vroegere zetel van een oude heerlijkheid. Ten oosten en ten westen geflankeerd door weiden vormt het een beeldbepalend element. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel op grond van de motivering. e) advies : gunstig B.123. Deinze, Machelen - dorpskom (kaartblad 21/7) a) betreft : De dorpskom van Machelen wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (5,3 ha) omwille van het gevrijwaarde stratenpatroon met kleinschalige bebouwing.Het stratenpatroon convergeert naar de beschermde, zeer schilderachtig gelegen kerk aan de oude Leiebocht, de zogenaamde"Machelen-put". in de beschermde oude pastorie die aan de kerk paalt, wordt het museum van de Leieschilder Roger Raveel voorzien. b) bezwaren en opmerkingen : - de nieuwe bestemming vraagt ordeningsmaatregelen : 449, 451 - de wijziging hypothekeert de gebouwen en schept onzekerheid : 458, 459 - akkoord met wijziging : 526 - steun aan ontwikkeling dorpskernen, doch bijkomende vergunningsvoorwaarden zijn belemmering voor ontwikkeling : 518 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zulte : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van de motivering, en met het oogop het behoud en uitbouw van een aantrekkelijke dorpskom, de nieuwe bestemming vraagt een goed doordacht bouwinvulling doch legt verder geen beperkingen op. e) advies : gunstig B.124. Deinze, Grammene - kerk en omgeving (kaartblad 21/7) a) betreft : De site van het kerkje van Grammene met beschermde toren wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (2,2 ha) omwille van haar unieke ligging op een verhevenheid tussen de Oude Heirbaan en de oude Leiebocht.Het kerkje wordt omgeven door een ovaal kerkhof afgezoomd door leilinden, een haag en rij knotwilgen. In de nabijheid bevinden zich de pastorie en de plaats van de vroegere heerlijke mote. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : idem als B.123. e) advies : gunstig B.125. Nazareth - kerk en omgeving (kaartblad 21/8) a) betreft : De site van de dorpskerk van Nazareth en de onmiddellijke omgeving wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (3,4 ha) omwille van de aanwezigheid van een vierkant beplant kerkplein met centraal de 19de-eeuwse kerk, teruggaand op en laatmiddeleeuwse sits met walgracht, en aansluitend de uitvalsweg naar het oosten met een monumentaal 19de-eeuws burgerlijk hospitaal. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 164, 526 - voor behoud voorstel : 528 - steun aan ontwikkeling dorpskernen, doch bijkomende vergunningsvoorwaarden zijn belemmering voor ontwikkeling : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : idem als B.123. e) advies : gunstig B.126. Zingem, Ouwegem - kerk en omgeving (kaartblad 21/8 en 29/4) a) betreft : De site met de beschermde kerk en het kerkhof van Ouwegem en de hoofdstraat met een typische kleinschalige dorpsbebouwing met enkele 18de-eeuwse panden worden aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (5 ha).b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 429, 526 - voor behoud voorstel : 528 - steun aan ontwikkeling dorpskernen, doch bijkomende vergunningsvoorwaarden zijn belemmering voor ontwikkeling : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zingem : bestaande toestand behouden d) evaluatie : idem als B 123. e) advies : gunstig B.127. Nazareth, Eke - oude kerkplein (kaartblad 22/5) a) betreft : Het oude kerkplein van Eke met de beschermde toren van de gesloopte kerk, het kerkhof, de pastorie en het voormalig kasteeltje refereert aan de oude cultuurhistorisch waardevolle dorpskern (1,2 ha) met typerende site met walgracht en parochiekerk gelegen aan de Oude Schelde en wordt aangeduid als woongebied met culturele.historische en esthetische waarde. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : idem als B.123. e) advies : gunstig B.128. Gavere, Asper - kerkplein en oude steenweg (kaartblad 22/5) a) betreft : Het kerkplein van Asper en een deel van de oude steenweg Gent-Oudenaarde met beschermde, deels Romaanse en Gotische kerk met behouden ommuring van het vroegere kerkhof en verschillende 18de- en 19de-eeuwse herenhuizen en kleinschalige rijwoningen geven een beeld van een goed behouden landelijk dorp.Het gebied wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (9,2 ha). b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 - steun aan ontwikkeling dorpskernen, doch bijkomende vergunningsvoorwaarden zijn belemmering voor ontwikkeling : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Gavere : ongunstig d) evaluatie : idem als B.123. e) advies : gunstig B.129. Gavere - dorpskom (kaartblad 22/5) a) betreft : Het centrum van Gavere met zijn groots Marktplein met beschermde fontein en gemeentehuis in een prachtig park en"reconstructie" van de Burcht van Gavere", verschillende grotere herenwoningen met een commerciële functie, gelegen op de scheiding van de Scheldevallei en de kouterrug, en de op de westelijke rand van de hofkouter ingeplante monumentale kerk met klooster en school refereert nog aan de historische rol en waarde van dit Scheldedorp Het gebied wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (16,2 ha). b) bezwaren en opmerkingen : - voor behoud voorstel : 528 - tegen extra bepalingen die initiatieven belemmeren : 44 - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Gavere : ongunstig d) evaluatie : idem als B.123. e) advies : gunstig B.130. Gavere, Dikkelvenne - wijk De Rotse en bronnen (kaartblad 22/5) a) betreft : De wijk De Rotse in Dikkelvenne op de steile Scheldewand waar verschillende bronnen ontspringen, o.m. de"wonderbare fontein van de H. Christiana" met kapel, en de kronkelende weg met landelijke bebouwing wordt vooral om zijn esthetische waarde als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (12,5 ha) afgebakend. b) bezwaren en opmerkingen : - voor behoud voorstel : 528 - tegen extra bepalingen die initiatieven belemmeren : 45 - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Gavere - ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel omwille van de motivering en de beperkte gevolgen die geen initiatieven beperken (zie beoordeling B.123) e) advies : gunstig B.131. Gavere, Semmerzake - kerk en omgeving (kaartblad 22/5) a) betreft : De beschermde dorpskom van Semmerzake met imposante gotische kerk met omringend kerkhof, de ommuurde pastorie, de school, een voormalige brouwerij en verschillende beeldbepaiende 19de-eeuwse dorpshuizen omgeven door landelijke bebouwing en een behouden molenromp op de rechterscheldevalleiwand heeft een belangrijke esthetische en cultuurhistorische waarde.Het gebied wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (33,2 ha). b) bezwaren en opmerkingen : - voor behoud voorstel : 528 - tegen extra bepalingen die initiatieven belemmeren : 46 - akkoord met wijziging : 526 - steun aan ontwikkeling dorpskernen, doch bijkomende vergunningsvoorwaarden zijn belemmering voor ontwikkeling : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Gavere : ongunstig d) evaluatie : idem als B.123. e) advies : gunstig B 132.Wortegem-Petegem, Wortegem - kerk en omgeving (kaartblad 29/3) a) betreft : De site van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Wortegem met omringend gebied wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (0,7 ha) omdat het een waardevol cultuurhistorisch en beeldbepalend element vormt in de dorpskern. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Wortegem-Petegem : gunstig d) evaluatie : idem als B.123. e) advies : gunstig B.133. Wortegem-Petegem, Petegem - kerk en omgeving (kaartblad 29/4) a) betreft : De dorpskom van Petegem wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (4,3 ha) omwille van de cultuurhistorische waarde van de beschermde Sint-Martinuskerk met omringend kerkhof en omringende vroegere ommegang, de losse landelijke bebouwing en dorpshuizen. b) bezwaren en opmerkingen : - bijkomende voorschriften belemmeren initiatieven : 422 - voor behoud voorstel : 528 - steun aan ontwikkeling dorpskernen, doch bijkomende vergunningsvoorwaarden zijn belemmering voor ontwikkeling : 518 - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Wortegem-Petegem : gunstig d) evaluatie : idem als B.123. e) advies : gunstig B.134. Zingem, Huise - dorpskom (kaartblad 29/4) a) betreft : De kleinschalige bebouwing aan twee zijden van het kerkplein van Huise, enkele grotere herenhuizen hier onmiddellijk aangrenzend, het beeldbepalende volume van het klooster, een oude hoeve, de pastorie en het oude Prinsenhof met voormalige dreef en de aanpalende gronden bieden een typisch beeld van bebouwing van een oude dorpskern enerzijds en vormen een landschappelijk waardevol element in de Scheldevallei anderzijds.Het gebied wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (25,8 ha). b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 429, 526 - voor behoud voorstel : 528 - steun aan ontwikkeling dorpskernen, doch bijkomende vergunningsvoorwaarden zijn belemmering voor ontwikkeling : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zingem : bestaande toestand behouden d) evaluatie : idem als B 123. e) advies : gunstig B.135. Kluisbergen, Berchem - dorpskom (kaartblad 29/7) a) betreft : Voor de dorpskom van Berchem met kerk, oud gemeentehuis en een aantal woningen, loopt thans een beschermingsprocedure voor monumenten en dorpsgezicht.De- historisch waardevolle 17de-, 18de- en 19de-eeuwse woningen, waaronder grote herenhuizen van het stedelijke type, de pastorie, het oud gemeentehuis, het klooster en de oude brouwerij vormen een samenhangend geheel en bepalen het straatbeeld. Sommige fungeren ook als perspectiefsluiting in het gebogen verloop van de hoofdstraat. Het gebied wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (14,8 ha). b) bezwaren en opmerkingen : - voor behoud huidige bestemming wegens bedreiging voor landbouwbedrijven : 60 - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 - steun aan ontwikkeling dorpskernen, doch bijkomende vergunningsvoorwaarden zijn belemmering voor ontwikkeling : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : idem als B.123. e) advies : gunstig B.136. Brakel, Opbrakel - oude dorpskom (kaartblad 30/6) a) betreft : In Opbrakel zijn de pastorie tegenover de kerk en het aansluitend straatje met klooster en tuinommuring binnen het beschouwde gebied beeldbepalend en inherent met de oude dorpskom verbonden.Het gebied wordt aangeduid als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde (2,3 ha). b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 - voor behoud voorstel : 528 - steun aan ontwikkeling dorpskernen, doch bijkomende vergunningsvoorwaarden zijn belemmering voor ontwikkeling : 518 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : idem als B.123. e) advies : gunstig B.137. Oudenaarde, Opbrakel - oude dorpskom (kaartblad 30/6) a) betreft : Wijziging van agrarisch gebied naar zone met cultuurhistorische waarde (2,8 ha) om functiewijzigingen van gebouwen in de omgeving van de kapel van Kerselare mogelijk te maken. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord onder voorwaarde d) evaluatie : idem als B.123. e) advies ; gunstig C. Wijzigingen vanuit de doelstellingen en de opties voor de gebieden voor economische activiteiten REGIONALE BEDRIJVENTERREINEN C.1. Oudenaarde - regionaal bedrijventerrein Donk (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (8,9 ha) en recreatiegebied (35,8 ha) naar regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter omwille van : - de reële behoefte aan bijkomende regionale bedrijventerreinen in het arrondissement Oudenaarde; - het opgespoten karakter van het gebied; - de aanwezigheid van ontsluitingsinfrastructuur naar de N453 en zo naar de primaire weg I N60.

Het ontwikkelen van het gemengd regionaal bedrijventerrein dient te gebeuren door middel van een bpa waarin de buffering van het bedrijventerrein ten opzichte van het natuurgebied van de Langemeersen wordt geregeld. b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt bestemming natuurgebied : 209 - in strijd met structuurplan Vlaanderen en Scheldevalleiproject : 210 - bestemmingswijziging is degradatie van aansluitende N en R-gebieden, breuk in groen lint Bovenschelde, schendt de rust en ligt nabij stadscentrum : 520, 523, 526, 529 - akkoord, doch vraagt onderzoek naar groeikansen op termijn : 521 - pompinstallatie behouden in zone voor openbaar nut : 527 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Oudenaarde : akkoord - Wortegem-Petegem : ongunstig d) evaluatie : uitgaande van een behoefte wordt hier aan de stad Oudenaarde een compensatie gegeven voor de bestemmingswijziging van de Reytmeersen, het gaat hierbij om de omzetting van een harde functie naar een andere harde functie zodat aan de zachte functies niet geraakt wordt, de inrichting van het gebied met ondermeer de bufferzones zal geregeld worden met een uitvoeringsplan. e) advies : gunstig C.2. Ronse - regionaal bedrijventerrein Molenbeek (kaartblad 29/8) a) betreft : - Wijziging van woongebied (16,2 ha) en woonuitbreidingsgebied (13,3 ha) naar regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter omwille van : - de reële behoefte aan bijkomende regionale bedrijventerreinen in het arrondissement Oudenaarde; - het feit dat het gebied ingesloten zal worden tussen de westelijke lintvormige uitgroeiingen van Ronse en de omgelegde N60; - de overgangs- en bufferfunctie (o.a. Iawaaihinder) van de locatie tussen het bestaand bebouwd weefsel en de N60 als primaire weg I (zie D3); - de potentiële aansluitingsmogelijkheden op de N60, zonder de belasting van woonstraten.

Het ontwikkelen van het gemengd regionaal bedrijventerrein dient te gebeuren door middel van een bpa waarin - de buffering van het bedrijventerrein ten opzichte van de bestaande woonlinten wordt geregeld; - de ontsluiting naar de N60 zonder belasting van woonstraten wordt uitgewerkt. - Wijziging van woongebied (0,7 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (6,2 ha) naar reservegebied voor regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter omwille van de noodzaak van een gefaseerde ontwikkeling, o.a. door het huidig gebrek aan kennis over de nauwkeurige ligging van de aan te leggen N60. Het ontwikkelen van het gemengd regionaal bedrijventerreindient te gebeuren door middel van een bpa waarin ondermeer een beperkte bufferstrook langsheen de N60 wordt behouden voor de gebundelde aanleg van leidingen. - Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar bosgebied (5 ha) omwille van de noodzaak van een buffering van het bedrijventerrein t.a.v. de woonwijk Floréal. b) bezwaren en opmerkingen : - vraagt opname bedrijf in regionaal bedrijventerrein : 278 - vreest stank- en lawaaihinder : 293 - moet aansluiten op N60 : 362 - terrein niet geschikt voor industriezone : 363, 364, 366, 369 - ligt in beekvallei;gevaar voor overstroming : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig, tenzij uit woonbehoeftenstudie geen behoefte blijkt - Ronse : gunstig voor eerste en derde onderdeel, ongunstig voor tweede onderdeel d) evaluatie : het betreffende bedrijventerrein is gepland aan het nieuwe voorgestelde tracé veinsde N60, vermits dit laatste ongunstig beoordeeld wordt kan de voorgestelde zone in de huidige vorm niet positief benaderd worden, bovendien heeft de uitbouw aldaar van dergelijke zone invloed op de hydrologie van het gebied en hiermee is geen rekening gehouden, het voorstel dient opnieuw onderzocht. e) advies : ongunstig C.3. Ronse - kleinhandelszone (kaartblad 29/8) a) betreft : Wijziging van woongebied naar kleinhandelszone (6,7 ha) omwille van de aanwezigheid van een bestaand grootwinkelbedrijf en bestaande kleinhandelszaken langs een stedelijke invalsweg van Ronse.Deze invalsweg verliest door de aanleg van de N60 haar doorgaande verbindingsfunctie waardoor de ontwikkeling van de kleinhandel vanuit ruimtelijk en mobiliteitsoogpunt verantwoord is. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig, mits voorwaarden - Ronse : gunstig d) evaluatie : het betreft een vergunde toestand die bevestigd wordt. e) advies : gunstig LOKAAL BEDRIJVENTERREIN C.4. Zulte, Olsene- Dries (kaartblad 21/7) a) betreft : Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter (13,5 ha) en woongebied (2,1 ha) omwille van : - de behoefte aan lokaal bedrijventerrein in de gemeente Zulte; - de ligging van het terrein onmiddellijk aansluitend bij de kern Olsene; - de aanwezigheid van bestaande bedrijvigheid langsheen de spoorlijn; - de aanwezigheid van een potentiële ontsluiting van het bedrijventerrein langsheen de spoorlijn Gent-Kortrijk; - de mogelijkheden tot ontsluiting van het terrein naar het bovenlokale wegennet zonder hinder van woonstraten of van de reeds zwaar met verkeer belaste N43.

Het ontwikkelen van het lokaal bedrijventerrein dient te gebeuren door middel van een bpa waarin de inpassing en buffering van de bestaande woonlinten wordt geregeld. b) bezwaren en opmerkingen : - niet akkoord wegens nabijheid park : 33, 455 - vraagt enkel opname langs spoorweg : 441 - vraagt recreatiezone : 445, 452, 453 - deze wijziging is op alle punten onaanvaardbaar : 449, 451, 454 - niet akkoord wegens gebrekkige ontsluiting : 526 - is strijdig met RSV inzake oppervlakte en uitbouw : 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Zulte : gunstig voor bedrijventerrein ongunstig voor de rest d) evaluatie : enerzijds wordt gesteld dat de aangevoerde motivering kan bijgetreden worden en anderzijds dat Zulte een gemeente is in het buitengebied en hier geen behoefte bewezen is. e) advies : gunstig BESTAANDE BEDRIJVEN BUITEN BEDRIJVENTERREINEN C.5. Zulte - Metalys, Voeders Algoet, Voeders Michiels en Van Thuyne-Ide in Vijvestraat (kaartbladen 21/7 en 29/3) a) betreft : Wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar industriegebied (3,3 ha) omwille van de aanwezigheid van drie bestaande bedrijven en omdat er voor de voorgestelde beperkte uitbreiding van het aangrenzende Waregemse bedrijf Van Thuyne-Ide ruimte wordt voorzien weg van de oude Leiemeander in een sterk versnipperd landbouwgebied.b) bezwaren en opmerkingen : - wijziging laat herlocalisatie toe van een bedrijf uit de dorpskom : 449, 451 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Zulte : gunstig d) evaluatie : het gaat hier om een bestaande toestand van bedrijven waarvan het bestaan en de groeimogelijkheden beperkt worden omdat ze thans zonevreemd zijn. e) advies : gunstig C.6. Gavere, Asper - Isorex (kaartblad 22/5) a) betreft : Wijziging van lidschappelijk waardevol agrarisch gebied naar industriegebied voor milieubelastende industrieën (4,3 ha) omwille van de aanwezigheid van het bestaand bedrijf Isorex, waarvan het terrein duidelijk wordt begrensd door de (toekomstige) rioolwaterzuiveringsinstallatie, het bestaande bedrijventerrein van Asper-Klein-Gavere en de brug over de Schelde.b) bezwaren en opmerkingen : c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Gavere : ongunstig d) evaluatie : het gaat om een bestaand bedrijf dat eerder een handelsfunctie dan een productiefunctie heeft, doch thans zonevreemd is. e) advies : gunstig C.7. Oudenaarde, Eine - steenbakkerij Van de Moortel (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van ontginningsgebied met groene nabestemming naar industriegebied voor milieubelastende industrieën (11,5 ha) omwille van de aanwezigheid van de bestaande steenbakkerij Van de Moortel die ook na het beëindigen van de ontginningsactiviteiten in het omliggende gebied ter plaatse wil voortgaan met de fabricage van bouwmaterialen.b) bezwaren en opmerkingen : c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : de steenbakkerij bestaat aldaar van de voor de totstandkoming van het gewestplan en heeft nog een milieuvergunning voor 21 jaar, de bestemmingswijziging bevestigt die toestand. e) advies : gunstig WIJZIGINGEN VAN LOKAAL BELANG C.8. Oudenaarde, Eine - Hoge Bunders (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van woonuitbreidingsgebied naar gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen en ambachtelijke bedrijven (7 ha) conform het bij ministerieel besluit van 6 april 1994 goedgekeurd bpa Hoge Bunders.b) bezwaren en opmerkingen : c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : betreft de bevestiging van een bestaande toestand door afstemming op mekaar van een bpa en het gewestplan. e) advies : gunstig C.9. Oudenaarde, Eine - Dijkbos (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van woonuitbreidingsgebied (6 ha) en bufferzone (1,2 ha) naar industriegebied voor milieubelastende industrieën conform het bij ministerieel besluit van 18 april 1988 goedgekeurd bpa Dijkbos en het bij ministerieel besluit van 7 april 1993 goedgekeurd bpa.b) bezwaren en opmerkingen : c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : betreft de bevestiging van een bestaande toestand door afstemming op mekaar van een bpaen het gewestplan. e) advies : gunstig C.10. Oudenaarde - Ring (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van buffergebied naar gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen en ambachtelijke bedrijven (2,5 ha) conform het bij ministerieel besluit van 22 februari 1993 goedgekeurde bpa Ring 11.b) bezwaren en opmerkingen : c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : zone uitbreiden d) evaluatie : betreft de bevestiging van een bestaande toestand door afstemming op mekaar van een bpa en het gewestplan.e) advies : gunstig D.Wijzigingen vanuit de doelstellingen en opties voor de lijninfrastructuren WEGENINFRASTRUCTUUR - Hoofdwegen Te schrappen reservatiestroken D.1. Kluisbergen, Nukerke, Etikhove, Maarke-Kerkem, Schorisse, Brakel : R80 - schrappen van reservatiestrook (kaartbladen 29/8, 30/5 en 30/6) a) betreft : Schrapping van de reservatiestrook ter hoogte van Kluisbergen, Nukerke, Etikhove, Maarke-Kerkem, Schorisse en Brakel, omdat : - de R80 niet geselecteerd werd als (aan te leggen) hoofdweg; - deze weg niet noodzakelijk is als verbinding van de groot- en regionaalstedelijke gebieden en de poorten; daarvoor werden de E40, E17, A8 en A7 geselecteerd; - er geopteerd wordt voor de optimalisering en verbetering van het bestaande (hoofd) wegennet op de oost-west relatie : de E17-E40 en de A8. Maatregelen moeten worden genomen om de verbindingsfunctie van deze bestaande en/of gedeeltelijk aan te leggen en relatief goed uitgeruste hoofdwegen op de oost-west relatie te verbeteren, zodat de verkeersafwikkeling vlotter kan verlopen; - de aanleg van de oost-westverbinding de ruimtelijke spreiding van activiteiten in het gebied van Kluisbergen tot Brakel zal veroorzaken en het principe van gedeconcentreerde bundeling zal hypothekeren.

Daardoor zal de vervoersvraag in dit gebied nog meer toenemen; - de weg het groot aaneengesloten gebied van het buitengebied, de Vlaamse Ardennen, met rivier- en beekvalleien, landbouwgebruik en interessante boscomplexen met grote natuurwaarde zou doorsnijden. Dit zou een ongewenste ruimtelijke dynamiek in dit relatief aaneengesloten gebied veroorzaken; - vanuit verkeerskundig oogpunt kan gesteld worden dat door de aanleg van deze nieuwe hoofdweg een gedeelte van de latente vervoersvraag manifest zou worden. De extra ruimte zou onmiddellijk worden ingenomen door nieuw verkeer. Daardoor zullen de congesties niet afnemen, eerder zullen ze zich in de spitsuren spreiden over een groter gebied. b) bezwaren en opmerkingen : - behoud huidig zonering gewestplan : 55 - geen agrarisch gebied voor bebouwd perceel : 359 - akkoord met voorstel : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Maarkedal : gunstig d) evaluatie : vermits het om een gerealiseerde weg gaat is de reservatiestrook overbodig, door de schrapping worden de onderliggende bestemmingen niet langer bezwaard, doch ook niet gewijzigd. e) advies : gunstig - Primaire wegen Op te nemen als gerealiseerde wegen D.2. Oudenaarde, Ronse : N60 - aanduiden van gedeelte van de N60 als gerealiseerde primaire weg I (kaartbladen 29/4 en 29/8) a) betreft : De deels bestaande en deels aan te leggen N60 (met omleiding rond Ronse) wordt weerhouden als primaire weg I (= weg met hoofdfunctie verbinden op Vlaams niveau) tussen de E40 en A8.Aldus wordt in een bijkomende noord-zuidrelatie tussen Gent-Oudenaarde-Ronse en Doornik voorzien in de maas "Zuid-Oost-Vlaanderen" (met hoekpunten Gent, Brussel, Halle, Doornik, Kortrijk). Overige noord-zuidrelaties in deze maas worden verzorgd door de R0-E19 (Antwerpen-Brussel-Charleroi), de E17 (Gent-Kortrijk-Rijsel) en de A17 (Kortrijk-Doornik).

De aanpassing van het bestaande tracé aan het op het gewestplan ingetekende tracé leidt tot enkele bestemmingswijzigingen : - Wijziging van woonuitbreidingsgebied (1,5 ha) en woongebied (2,1 ha) naar agrarisch gebied; - Wijziging van woongebied (0,3 ha), woonuitbreidingsgebied (7,9 ha) en bufferzone (1,9 ha) naar industriegebied voor milieubelastende industrieën langs de N60 te Oudenaarde tussen de N441 en de rotonde aan de Bruwaan; - Wijziging van parkgebied naar gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen en ambachtelijke bedrijven (0,8 ha) langs de N60 te Oudenaarde-Leupegem. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord, aanpassing aan bestaande toestand : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : - gunstig voor gerealiseerd tracé - ongunstig voor gewijzigd tracé - Oudenaarde : akkoord - Ronse : niet op grondgebied Ronse d) evaluatie : het gaat hier om de opname van een weg die niet volledig gerealiseerd werd volgens het vroeger ingetekend tracé, daarbij worden enkele aanpassingen aan bestemmingen doorgevoerd die planologisch aanvaardbaar zijn;dit deel van het tracé ligt niet op het grondgebied Ronse. e) advies : gunstig Aan te passen reservatiestroken D.3. Ronse : N60 - aanpassing van de reservatiestrook (kaartbladen 29/8 en 3714) a) betreft : Aanpassen van reservatiestrook van N60 te Ronse b) bezwaren en opmerkingen : - schaadt leefbaarheid woonomgeving, brengt hinder en is gericht op economische ontwikkeling : 210, 264, 369 - nieuw tracé schaadt woon- en leefomstandigheden, is verkeersonveilig en bezwaart eigendommen : 262 (63 brieven), 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 298, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 308, 311, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 323, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 347, 348, 349, 350 (40 brieven), 352, 353, 354, 355, 357, 358, 362, 363, 364, 365, 367 - brengt minwaarde mee voor woning te Kluisbergen : 271 - bedreigt waardevolle hoeve : 272, 312 - treft landbouwbedrijven : 279, 334, 375, 518 - vernietigt geologische lagen : 281 - nieuw tracé schendt rust en natuur : 297, 299, 304, 307, 309, 321, 325, 326, 351 - bedreigt bedevaartsoord : 310, 325, 342, 389 - bezwaart eigendommen en bouwgronden : 317, 322, 324, 329, 341, 360, 368 - bedreigt vergund bedrijf : 343, 356 - vraagt zekerheid : 346 - oud tracé is beter voor economische ontwikkeling : 344, 348 - voor behoud en vlugge realisatie oud tracé : 521 - accent op economische ontwikkeling : niet op verkeersleefbaarheid : 526, 529 - bedreigt geklasseerde villa en park : 528 - voor nieuw tracé : 532 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Kluisbergen : vraagt oud tracé - Oudenaarde : niet akkoord - Ronse : ongunstig, behoudens voor een paar stroken d) evaluatie : enerzijds wordt gesteld dat de N60 een doorgangsfunctie heeft en dat dit thans nog moeilijk aanvaardbaar is door een stadscentrum, dat het nieuw voorgestelde tracé rond het stedelijk gebied gaat en er tevens de begrenzing van zal vormen, dat aan dit tracé ook functies gebonden worden die verkeer en vervoer genereren en daarom best aan de periferie voorzien worden, en anderzijds dat het nieuwe tracé getrokken wordt door een landschappelijk aantrekkelijk gebied en het te verwachten verkeer de leefbaarheid en veiligheid van het gebied bedreigt, dat uit de talrijke bezwaren en adviezen voldoende blijkt dat het nieuwe tracé maatschappelijk niet aanvaardbaar is, dat evenwel de realisatie van de N60 voor de regio een dringende noodzaak is omdat het om een belangrijke ontsluiting gaat, dat het oorspronkelijk tracé reeds voor circa 2/3 onteigend werd, dat deze verbinding dringend dient herbekeken op basis van het vroeger geplande tracé.e) advies : ongunstig - Secundaire wegen a) betreft : Ten aanzien van deze secundaire wegen die in het gewestplan aangeduid zijn als"hoofdverkeerswegen" wordt het volgende vooropgesteld. - De bestaande secundaire wegen blijven aangeduid als hoofdverkeersweg. Na definitieve selectie (onder meer in het provinciaal ruimtelijk structuurplan) kunnen zij eventueel weggelaten worden. - Reservatiestroken voor geplande trajecten voor secundaire wegen worden geschrapt, indien ze uit verkeersoogpunt niet meer noodzakelijk worden geacht of indien het geplande tracé uit ruimtelijke overwegingen niet meer aanvaardbaar is om volgende redenen : - ze hinderen de verbindende en de verzamelende functie van de primaire wegen in de omgeving of nemen er de taak van over. - ze brengen een bijkomende ongewenste schakel in een netwerk van hoofdwegen teweeg; - ze betekenen een aantasting van de structuurbepalende functies (landbouw, natuur en bos) van het buitengebied of van het stedelijk gebied, bijvoorbeeld doorsnijding randstedelijke 9 groengebieden. - ze zijn bij aanleg sterk structurerend op de ruimtelijke ontwikkeling waardoor zij het ruimtelijk beleid ten aanzien van het betrokken gebied (de bundeling in stedelijke gebieden en kernen van het buitengebied en de vrijwaring van grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied) ondergraven : - de verkeersleefbaarheid kan op de bestaande weg worden verbeterd.

Op te nemen als gerealiseerde wegen D.4 Deinze : N35 - aanduiden van omleidingsweg N35 als gerealiseerde secundaire weg (kaartblad 21/8) D.5 Elst (Brakel) : N415 - aanduiden van gedeelte van de N415 als gerealiseerde secundaire weg (kaartblad 30/1) D.6 Zegelsem (Brakel) : N415 - aanduiden van gedeelte van de N415 als gerealiseerde secundaire weg (kaartblad 30/5) D.7 Oudenaarde, Ename - aanduiden van de omleidingsweg van e N46 als gerealiseerde secundaire weg (kaartblad 29/4) b) bezwaren en opmerkingen : c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord D7 mits aanpassing aan bpa d) evaluatie : akkoord met opname als gerealiseerde wegen. e) advies : gunstig Te schrappen tracés voor secundaire wegen D.8 Vinkt (Deinze) : N409 - schrappen van reservatiestrook voor rechttrekking van de N409 (kaartblad 21/3) a) betreft : Schrapping van gereserveerd tracé voor de rechttrekking van de N409 te Vinkt omdat : - het bestaande profiel voldoende ruim is om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit door aanpassingen aan de inrichting te vergroten (evt.doortocht; - de vervoersrelatie tussen Aalter en Deinze niet van die aard is dat de inrichting in functie van leefbaarheid niet mogelijk is en dat er een omleiding moet worden voorzien. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel en de motivering. e) advies : gunstig D.9. Vinkt, Zeveren, Deinze : N409a - schrappen van reservatiestrook voor omleidingsweg van N409 (kaartbladen 21/3 en 21/7) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor de omleidingsweg N409a te Vinkt-Zeveren Deinze, omdat : - de bestaande gewestweg (N409) die de relatie verzorgt tussen Aalter (E40) en Deinze (N35, N43), niet behoort tot het stelsel van hoofd- en primaire wegen.De huidige functie van de weg is de ontsluiting van het structuurondersteunend stedelijk gebied Deinze en als verzamelweg van bovenlokaal belang (d.i. een functie als secundaire weg). Deze weg kan in een provinciaal structuurplan geselecteerd worden hoogstens als secundaire weg. - de vervoersrelatie tussen Aalter en Deinze niet van die aard is dat de inrichting in functie van leefbaarheid niet mogelijk is en dat er een omleiding moet worden voorzien. - het bestaande profiel voldoende ruim is om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit door aanpassing aan de inrichting te vergroten (evt. doortocht). - de omleidingsweg de vallei van de Zeverenbeek doorsnijdt die ruimtelijk structuurbepalend is voor het gebied. Om de samenhangende elementen niet (nog meer) te versnipperen moet de dynamiek in dit gebied beperkt gehouden worden. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.10. Deinze : N35d - schrappen van zuidelijke omleidingsweg voor de N35 (kaartbladen 21/7 en 21/8) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor de zuidelijke omleidingsweg van de N35 te Deinze, omdat : - de aanleg van deze rondweg in een groter ruimtelijk verband niet noodzakelijk en niet wenselijk is.De N35 zou voor een groot deel de functie van het hoofdwegennet (E40/E17) overnemen en als belangrijke oost-westas (A17-Tielt-Deinze-E17) gaan fungeren. - de mobiliteitsgenererende acteren, waaronder de bedrijventerreinen, zijn vooral gesitueerd ten zuidwesten van Deinze, langs de hoofdweg E17. - deze omleidingsweg voor de ontsluiting van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Deinze niet noodzakelijk en niet wenselijk is. De N35 is in staat de bestaande vervoersrelatie van Deinze naar de E17/N60 op te vangen aangezien o.m. - de N35 van aansluiting 7 E17 (Deinze) tot het kruispunt voor Petegem-aan-de-Leie geselecteerd is als primaire weg 11 voor de ontsluiting van het structuurondersteunend gebied Deinze; en dus de hoofdfunctie van verzamelweg op Vlaams niveau en de aanvullende functie als verbindende weg op Vlaams niveau waar te maken. - er reeds een beperkte omleiding van de N35 vanaf de N43 tot de N35 werd gerealiseerd en zodoende zorgt voor een betere verkeersleefbaarheid in het centrum (zie wijziging D4). - het bestaande profiel van de N35 voldoende ruim is om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit door aanpassingen aan de inrichting te vergroten. - het aanleggen van deze omleidingsweg zou de samenhang van de structuurbepalende elementen in het groot aaneengesloten open ruimtegebied met grote natuurwaarde, waaronder de riviervallei van de Leie, ten zuiden van Deinze zou doorsnijden en versnipperen (cfr. gewestplanbestemmingen valleigebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied). Deze omleidingsweg zou de belangrijke landbouwfunctie van het gebied aantasten en versnipperen.

Het schrappen van deze reservatiestrook houdt een wijziging van ontginningsgebied met agrarische nabestemming naar agrarisch gebied (3 ha), van agrarisch gebied naar ontginningsgebied met agrarische nabestemming (2,2 ha) en van industriegebied voor milieubelastende industrieën naar agrarisch gebied (1,8 ha). b) bezwaren en opmerkingen : - schrapping geen oplossing voor doorgaand verkeer : 35 - tegen wijziging ontginningsgebied wegens bestaande vergunningen : 36 - akkoord met voorstel : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig d) evaluatie : enerzijds wordt gesteld dat kan akkoord gegaan worden met het voorstel en de motivering, en anderzijds dat het de taak is van de provincie om de secundaire wegen te selecteren en huidig voorstel voorbarig is. e) advies : gunstig D.11. Deinze : N466 - schrappen van reservatiestrook voor doortrekking ontsluitingsweg van zone voor milieubelastende industrie over de Kanaalweg (kaartblad 21/8) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor de doortrekking van de ontsluitingsweg over de Kanaalweg te Deinze, omdat : - de ontsluiting van de betaande bedrijvenzones op een voldoende wijze wordt gegarandeerd via de Kanaalwegen.De relatie tussen de industriezones aan weerskanten van het Afleidingskanaal verloopt heden via de Kanaalwegen noord en zuid en via de 2 bestaande bruggen over het Afleidingskanaal. - de doortrekking van de N466 over het Afleidingskanaal niet noodzakelijk en niet wenselijk is. Op grotere schaal zou deze weg de functie van het hoofdwegennet (E40/E17) voor een groot gedeelte overnemen wat niet wenselijk is : de N466 zou een nieuwe oost-west relatie creëren, namelijk E40-N466a-N466-N-35-A18.

Aan dit voorstel is een wijziging van woonuitbreidingsgebied (7,1 ha) en industriegebied (4 ha) naar woongebied gekoppeld gelet op de bestaande toestand. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.12. Kruishoutem : N459 - schrappen van reservatiestrook voor omleidingsweg van N459 (kaartbladen 29/3 en 29/4) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor de omleidingsweg voor de N459 te Kruishoutem, omdat : - de bestaande gewestweg, die de relatie verzorgt tussen de N35 en de N60, niet behoort tot het stelsel van hoofd- en primaire wegen.De huidige functie van de weg is de ontsluiting van Kruishoutem (kern in het buitengebied) en als verzamelweg van bovenlokaal belang naar Oudenaarde (N60) voor de kernen in Kruishoutem en omgeving (d.i. een functie als secundaire weg). Deze weg kan in een provinciaal structuurplan geselecteerd worden hoogstens als secundaire weg. - de vervoersrelatie tussen de omgeving van Kruishoutem en Oudenaarde niet van die aard is dat de inrichting in functie van leefbaarheid niet mogelijk is en dat er een omleiding moet worden voorzien. - het bestaande profiel voldoende ruim is om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit door aanpassingen aan de inrichting te vergroten (evt. doortocht).

Aan dit voorstel is een wijziging van woonuitbreidingsgebied naar woongebied (7,8 ha) gekoppeld gelet op de bestaande toestand. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie.ongunstig - Kruishoutem : wijziging woongebied kan niet gesitueerd worden d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.13. Oudenaarde, Edelare - schrappen van reservatiestrook voor kleine omleiding van de N8 (kaartblad 29/4) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor kleine omleiding van de N8 te Edelare omdat : - de vervoersrelatie tussen Oudenaarde en woonkernen richting Brakel niet van die aard is dat de inrichting in functie van leefbaarheid niet mogelijk is en dat de beperkte omleiding moet worden voorzien.b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.14. Kruishoutem : N437 - schrappen van reservatiestrook voor omleidingsweg van N437 (kaartblad 29/3) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor de omleidingsweg voor de N437 te Kruishoutem, omdat : - het bestaande profiel voldoende ruim is om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit door aanpassingen aan de inrichting te vergroten (evt.doortocht); - de vervoersrelatie tussen Kruishoutem en Waregem niet van die aard is dat de inrichting in functie van leefbaarheid niet mogelijk is en dat er een omleiding moet worden voorzien. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel en de motivering. e) advies : gunstig D.15. Oudenaarde, Heurne, Nederename, Ename : N441a - schrappen van de reservatiestrook voor de omleidingsweg van de N441 (kaartbladen 29/4 en 30/1) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor omleidingsweg van N441, omdat : - de bestaande gewestweg, die de relatie verzorgt tussen de N60 en de N8, niet behoort tot het stelsel van hoofd- en primaire wegen.De huidige functie van de weg is de ontsluiting van Heurne, Nederename, Ename, Volkegem (kernen in het buitengebied) en als verzamelweg van bovenlokaal belang naar Oudenaarde (N46) (d.i. een functie als secundaire weg). Deze weg kan in een provinciaal structuurplan geselecteerd worden hoogstens als secundaire weg. - het bestaande profiel van de N441 voldoende ruim is om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit door aanpassingen aan de inrichting te vergroten (evt. doortocht). - de vervoersrelatie tussen Heurne en Ename niet van die aard is dat de inrichting in functie van leefbaarheid niet mogelijk is en dat er een omleiding moet worden voorzien. - de omleidingsweg zou een grote investering vragen omwille van de noodzakelijke nieuwe bruginfrastructuur over de Schelde. - de omleidingsweg het waardevolle strUctUurbepalend meandergebied aan de Schelde te Heurne zou doorsnijden door nieuwe dynamiek in het gebied te brengen en de samenhang in het gebied zou versnipperen. De omleidingsweg is niet noodzakelijk voor de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein "De Reytmeersen" Het schrappen van deze reservatiestrook houdt verder in dat de grens van het woonuitbreidingsgebied in Nederename (Oudenaarde) (kaartblad 30/1) moet worden aangepast : wijziging van woonuitbreidingsgebied naar woongebied (5,9 ha) en agrarisch gebied (0,8 ha) en wijziging van agrarisch gebied naar woonuitbreidingsgebied (1,9 ha) en woongebied (0,3 ha). b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.16. Oudenaarde, Petegem-aan-de-Schelde : N453 - schrappen van de reservatiestrook voor de omleidingsweg voor de N453 (kaartbladen 29/4 en 29/8) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor omleidingsweg voor de N453, omdat : - de bestaande gewestweg, die de relatie verzorgt tussen de N60 (Oudenaarde) en de N8 (Kerkhove), niet behoort tot het stelsel van hoofd- en primaire wegen.De huidige functie van de weg is de ontsluiting van Petegem (kernen in het buitengebied) en als verzamelweg van bovenlokaal belang naar Oudenaarde (N60) voor de kernen in Wortegem-Petegem en omgeving (d.i. een functie als secundaire weg). Deze weg kan in een provinciaal structuurplan geselecteerd worden hoogstens als secundaire weg. - de vervoersrelatie tussen Oudenaarde en Kerkhove-Kluisbergen-Avelgem niet van die aard is dat de inrichting in functie van leefbaarheid niet mogelijk is en dat er een omleiding moet worden voorzien. - het bestaande profiel voldoende ruim is om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit door aanpassingen aan de inrichting te vergroten (evt. doortocht). - de omleidingsweg het waardevolle structuurbepalend meandergebied aan de Schelde te Petegem-aan-de-Schelde zou doorsnijden en de samenhang in het gebied zo zou versnipperd worden door bijkomende dynamiek in het gebied te brengen.

Voor het binnengebied van het op- en afrittencomplex ter hoogte van de Donkvijver wordt een wijziging van recreatiegebied naar bufferzone (2,5 ha) voorgesteld. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Oudenaarde : akkoord - Wortegem-Petegem : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.17. Ename, Volkegem : N441 - schrappen van de reservatiestrook voor de rechttrekking van de N441 (kaartblad 30/1) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor de rechttrekking van de N441 te Ename Volkegem, omdat : - de vervoersrelatie tussen Ename en Volkegem (N8) niet van die aard is dat de inrichting in functie van leefbaarheid niet mogelijk is en dat er een omleiding moet worden voorzien. - het bestaande profiel voldoende ruim is om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit door aanpassingen aan de inrichting te vergroten (evt. doortocht). b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Oudenaarde akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.18. Zingem : N435a - schrappen van de reservatiestrook van de zuidelijke om leid ingsweg van de N435 te Zingem (kaartblad 30/1) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor de omleidingsweg N435a te Zingem, omdat : - de bestaande gewestweg, die de relatie verzorgt tussen de N60 en de N46, niet behoort tot het stelsel van hoofd- en primaire wegen.De huidige functie van de weg is de ontsluiting van Zingem (kern in het buitengebied) en als verzamelweg van bovenlokaal belang naar de N60 (d.i. een functie als secundaire weg). Deze weg kan in een provinciaal structuurplan geselecteerd worden hoogstens als secundaire weg. - de vervoersrelatie tussen de N60 en de N46 over Zingem niet van die aard is dat de inrichting in functie van leefbaarheid niet mogelijk is en dat er een omleiding moet worden voorzien. - het bestaande profiel voldoende ruim is om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit door aanpassingen aan de inrichting te vergroten (evt. doortocht). b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met wijziging : 429, 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Zingem : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.19. Brakel (Nederbrakel, Opbrakel) : N80 - schrappen van de reservatiestrook voor de zuidelijke omleidingsweg van de N8 te Nederbrakel (kaartbladen 30/5 en 30/6) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor de omleidingsweg N80 te Brakel, omdat : - de vervoersrelatie tussen de N415 en de N8 te Brakel, en de vervoersrelatie op de N8 tussen Brakel en Oudenaarde niet van die aard is dat de bestaande weg moet omgeleid worden.Brakel is daarenboven een kern in het buitengebied en kent geen grote verkeersstromen van die aard dat de inrichting van de N8 in functie van leefbaarheid niet mogelijk IS en dat er een omleiding moet worden voorzien. - het bestaande profiel voldoende ruim is om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit door aanpassingen aan de inrichting te vergroten (evt. doortocht). - deze omleidingsweg de samenhang tussen de structuurbepalende elementen in het groot aaneengesloten open ruimte-gebied ten westen en ten zuiden van Brakel zou versnipperen. Een groot gedeelte van het gebied is aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.20. Brakel : N493 - schrappen aansluiting van N493 op reservatiestrook van R80 (kaartblad 30/6) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor de aansluiting op reservatiestrook van R80 omdat de reservatiestrook voor de R80 wordt geschrapt en de aansluitingsweg dus niet nodig is.In de geschrapte reservatiestrook vindt een wijziging plaats woongebied (0,2 ha), agrarisch gebied (3,3 haf en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (3,7 ha) naar parkgebied omwille van het de aanwezigheid van een verlaten spoorwegbedding die voor recreatief medegebruik in aanmerking komt. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.21. Brakel : N462c - schrappen reservatiestrook voor aansluiting van N493 op reservatiestrook R80 (kaartblad 30/6) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé N462c voor de aansluiting op reservatiestrook van R80 omdat de reservatiestrook voor de R80 wordt geschrapt en de aansluitingsweg dus niet nodig is.b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.22. Ronse : schrappen reservatiestrook ten westen an N60 voor omleiding van N48 (kaartblad 29/8) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor omleiding van N48 omdat de aanleg van de N60 met aansluitingscomplexen op de zuidelijke omleidingsweg rond Ronse en op de N48 de functie van deze weg overneemt.b) bezwaren en opmerkingen : - is in strijd met reeds gedane onteigeningen en hypothekeert woningen : 86 - akkoord met voorstel : 523, 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig - Ronse : gunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig D.23. Brakel, Parike - schrappen reservatiestrook voor de rechttrekking van de N493 te Parike (kaartblad 30/6) a) betreft : Schrappen van gereserveerd tracé voor rechttrekking van N493 te Parike, omdat : - de vervoersrelatie op de N493 tussen Brakel en Geraardsbergen niet van die aard is dat de bestaande weg moet rechtgetrokken worden; - de rechttrekking niet noodzakelijk is vanuit het oogpunt verkeersleefbaarheid omdat het betrokken gedeelte van het huidige tracé zich niet door een woonkern loopt; - het gereserveerd tracé voor de rechttrekking van de N493 op het gewestplan Aalst-Ninove-Zottegem-Geraardsbergen reeds geschrapt is. b) bezwaren en opmerkingen : - akkoord met voorstel : 526 c) adviezen : - bestendige deputatie : ongunstig d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig SPOORWEGENINFRASTRUCTUUR Aanpassen van aanduiding spoorlijn aan bestaande tracé D.24. Oudenaarde - Donk (kaartblad 29/4) a) betreft : Aanpassing van bestaande aanduiding van spoorlijn aan bestaande tracé. Hieraan is een wijziging van recreatiegebied naar bufferzone (1,5 ha) gekoppeld. b) bezwaren en opmerkingen : c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel e) advies : gunstig WATERWEGENINFRASTRUCTUUR Op te nemen als gerealiseerde waterweg D.25. Oudenaarde, Avelgem, Sint-Maria-Horebeke - opnemen van delen van de Bovenschelde als gerealiseerde waterweg (kaartbladen 29/4, 29/7 en 30/1) a) betreft Voor het resterende noordelijke deel van de oude afleiding van de Schelde te Oudenaarde (kaartblad 29/4) wordt een wijziging van woongebied (1,4 ha) en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (0,8 ha) naar waterweg voorgesteld.b) bezwaren en opmerkingen : - wijziging brengt mee dat bpa's Den Ham en De Grijve geschorst worden, met problemen tot gevolg voor bedrijven : 81, 82, 83, 84, 85, 97, 88 - aanpassing aan bestaande toestand : 526 c) adviezen : bestendige deputatie : gunstig voor opname gerealiseerde waterweg advies tot opname kmo-zone volgens bpa - Kluisbergen : behoud bestemming bpa's d) evaluatie : met de opname van de gerealiseerde waterweg en de aanpassing van bestemmingen worden ook bestemmingen bevestigd waarvan reeds afgeweken werd met de bpa's Den Ham en De Grijve;vermits de ambachtelijke bestemming van die bpa's reeds in uitvoering is, komen bedrijven in de problemen door bevestiging van de agrarische bestemming; er kan aangenomen worden dat het hier om een materiële vergissing gaat en deze moet rechtgezet worden. e) advies : gunstig, op voorwaarde van aanpassing aan de bestemmingen van de bpa's Den Ham en De Grijve Aan te brengen wijziging D.26. Oudenaarde - bedieningsgebouwen sluis op de Schelde (kaartblad 29/4) a) betreft : Wijziging van natuurgebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (7,4 ha) omwille van de aanwezigheid van gebouwen voor de bediening van de sluis op de Bovenschelde en de selectie van de Bovenschelde als hoofdwaterweg.b) bezwaren en opmerkingen : - oppervlakte te groot : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel. e) advies : gunstig Instellen nieuwe reservatiestroken voor waterwegen D.27. Gavere-Asper en Oudenaarde - vernieuwen stuwen op de Bovenschelde (kaartbladen 22/5 en 29/4) a) betreft : Instellen van reservatiezone voor het vernieuwen van de stuwen op de Bovenschelde is nodig omdat Nabestaande stuwen, allen van hetzelfde type, reeds dateren uit 1922 en, door het feit dat zij slechts met één stuwopening zijn Uitgerust, onvoldoende bedrijfszekerheid bieden.De Bovenschelde werd geselecteerd als hoofdwaterweg; deze vernieuwing van de stuwen is dus van Vlaams belang. b) bezwaren en opmerkingen : - oppervlakte te groot : 523, 526, 529 c) adviezen : - bestendige deputatie : gunstig - Oudenaarde : akkoord d) evaluatie : akkoord met het voorstel.e) advies : gunstig Er wordt geadviseerd volgende bezwaarschriften als niet ontvankelijk te verwerpen : - laattijdig : 242, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554. - niet terzake : - vraag kmo-zone : 129,189,190,196, 233, 234, 240, 241, 385, 480, 499, 502, 504, 508, 457 - vraag opname in woongebied : 21, 22, 25, 50, 77, 78, 432, 133, 223, 224, 227, 229, 230, 231, 232, 244, 245, 247, 249, 251, 252, 255, 256, 260, 386, 387, 435, 477, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 507, 509 - vraag opname in agrarisch gebied : 52, 243, 254, - vraag aanduiding rooilijn : 26, 30 - bijkomende wijzigingen : 51, 63, 74,138,160,161, 162, 402, 423, 460, 476, 479, 482, 484, 485, 492, 505 - voorwerp of plaats niet aangegeven : 1341 446, 500 - over procedure en regels behoorlijk bestuur : 35 Namens de Streekcommissie van Advies : De Secretaris, (get.) N. Bleyenberg.

De Voorzitter d.d., (get.) E. Van meenen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^