Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. 11/08/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten, ondertekend te Parijs op 27 januari 2016 (2) type wet prom. 30/03/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017013149 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014 type wet prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017014114 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 12 november 2017, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig Bij **** type wet prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017204598 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 91/2017 van 6 juli 2017 Rolnummer : 6628 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 12 van het Strafwetboek, zoals hersteld bij artikel 19 van de wet van 15 mei 2006 « tot wijziging van de wet van 8 april 19 Het Gro type wet prom. 30/06/2015 pub. 24/11/2017 numac 2015015143 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende internationale akten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan "Comité Organisateur de concours régionaux de Bétail Bovin Nord Lux" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligh type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031543 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst als bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autos type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206039 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 augustus 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2017, wordt eervol ontslag uit haar functies verleend aan Mevr. Goddro Els, ambtenaar in de klasse A4 met de titel van advise Het is type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206040 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 14 september 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2017, wordt Mevr. Schoubs,Ann aangewezen als titularis van de managementfunctie -1 - Verantwoordelijke interne audit van de Federale Interneau Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206042 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt de heer Avaert, Xavier, ICT deskundige bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, door overgang na Bij ko type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017013858 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1936 van 10 september 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaa type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017013879 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de mandaten van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van het bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vernieuwing van de erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen die belast kan worden met de evaluatie van de milieueffecten van een bijzonder bestemmingsplan aan de b.v.b.a. BRAT vertegenwoordigd d type ministerieel besluit prom. 17/07/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de n.v. Nord Pool als marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031578 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017040865 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vernieuwing van de erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen die belast kan worden met de evaluatie van de milieueffecten van een bijzonder bestemmingsplan aan de s.c. AMENAGEMENT vertegenwoordig type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031549 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Elsene type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206031 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2017 wordt het Rode Kruis van België gemachtigd om een legaat te aanvaarden, vermaakt door mevrouw Marie-José Theys, bij leven woonachtig te Waver, Venelle du Bois de la Pierre 20, bus 113.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014002 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031456 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0 -1CB-B-2-AB -PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017013999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken College van provinciegouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 Verslag van d

document

type document prom. 12/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017040860 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Benoeming in de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs van 25 april 2017 betreffende de actualisering van de oproep tot kand

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017014023 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 1943 van 25 september 2017 : Worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad op 26 september 2017, in hun **** **** de graad **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017014030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2017 wordt de heer Johan GELDHOF benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 augustus 2017. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017031520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt mevrouw Liesbeth TOURNICOURT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 februari 2017.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017031576 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2017, bladzijde 53662, akte nr. 2017/11754, regel 3, lezen : « Assistent dossierbeheer bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017014106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bekendmaking van betrekkingen. - Oproep tot kandidaten voor 45 betrekkingen van attaché te begeven door bevordering naar de hogere klasse Het gebruik van de mannelijke vorm in deze oproep tot kandidaten is gemeenslachtig. De Minister van(...) Deze be type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017014058 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2018. - Erratum In het Belgisch **** ****. 263 van 30 oktober 2017 moet de tabel van de bladzijde 96658 wordt vervangen door de onderstaande tabel: **** de post

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017014053 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van **** niveau **** in 2018. - Erratum In het Belgisch **** ****. 263 van 30 oktober 2017 moeten de tabellen van de bladzijde 96663 worden vervangen door de onderstaande tabellen: **** **** type aanwerving prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017031464 bron centrale raad voor het bedrijfsleven De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zal een examen inrichten voor de aanwerving van een **** attaché en een **** attaché (economist) (klasse ****1) Voor het bekomen van het examenprogramma met de ****(...) **** ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017014032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming. Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2017 wordt de heer Steven VAN ESSCHE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 mei 2017.

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017014117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit Bij ministerieel besluit van 13 november 2017 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de nv Direct Energie Belgium, overeenkomstig de bepalingen type vergunning prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017014115 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit Bij ministerieel besluit van 13 november 2017 wordt aan Direct Energie nv een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepalingen van het kon

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017205926 bron federale overheidsdienst justitie Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep Oproep tot de magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen Deze oproepen worden gedaan ter uitvoering van de artikelen 259sexies/1 en 411 va Er bestaat

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017205937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 23 oktober 2017 werd de heer STEENS Joseph, ere-rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Vo type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017205935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 23 oktober 2017 werd de heer de SCHIETERE de LOPHEM Emmanuel, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017204818 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 99/2017 van 19 juli 2017 Rolnummer : 6487 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 2bis van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 1992 betreffende de onroerende voorheffing, gesteld Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch Tekenaars AutoCAD (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG17268 Solliciteren kan tot 08/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206075 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Experts in noodplanning (niveau A2) voor De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Selectie-nummer : AFB17046 Solliciteren kan tot 20/12/2017 via www.se(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206077 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - consultants (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17323 Solliciteren kan tot 08/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206079 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Industrieel ingenieurs luchtvaart (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. Selectienummer : ANG17324 Solliciteren kan tot 15/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige HR Partners (niveau B) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectie-nummer : AFG17232 Solliciteren kan tot 08/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206089 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs van de werken - specialisatie elektromechanisch (niveau B) voor de Haven van Brussel. - Selectienummer : AFB17047 Deze selectie werd afgesloten op 16/11/2017. Er is 1(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206071 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Calltaker met kennis van Duits (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17265 Solliciteren kan tot 11 december 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers 112 Vlaanderen (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17300 Solliciteren kan tot 11/12/2017 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206066 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Tweetalige Calltakers Brussel (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : ANG17307 Solliciteren kan tot 11/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Calltakers 112 Wallonië (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : AFG17257 Solliciteren kan tot 11/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten maritieme beveiliging (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. Selectienummer: ANG17291 Solliciteren kan tot 08/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206063 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs Risk Prevention Expert (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17208 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2017. Er is 1 laureaat. De lij(...) type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206062 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Beleid en Ondersteuning ICT-specialisten servicedeskmedewerkers (m/v/x) - BNG17207 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden o(...) Solliciteren kan tot type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2017 numac 2017206076 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Financiën: BNG17164 Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A (reeks 3) voor de FOD Financiën: (...) BNG17164 Attachés beheer perso

Toegang volgens publicatiedatum:

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2019

4 april

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^