Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013408 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 17 mei 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013389 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Evangelische Protestantse eredienst. - Hoei Oprichting van een plaats van hulppredikant Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019, wordt een wedde ten laste van de Schatkis type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013392 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 3 juni 2019 dat uitwerking heeft op 1 februari 2019 wordt de heer Schouppe, Bart geboren op 30 mei 1982, attaché in aanpassingsperiode van de Nederlandse taalrol(...) Het type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de inspanning ten voordele van pers type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019030540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de logop type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een aanvullende vakantieda type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de procedure tot regeling van sociale type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende de verlenging van bepalingen van het type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012839 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 2713 van 7 mei 2019: Wordt kolonel militair administrateur ****. **** aangewezen voor het ambt van **** militaire docent in het niet-organiek **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012787 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 2709 van 26 april 2019: Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten: 1° a) Het Burge type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012645 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 2702 van 26 april 2019, wordt luitenant ****. **** aangewezen voor het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School op 18 maart 2019. type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012740 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 2717 van 13 mei 2019, wordt kolonel **** S. **** op 20 mei 2019, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigade-generaal, om het ambt van **** type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 18/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019012718 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5, 19° /1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012693 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2714 van 7 mei 2019, wordt mevrouw Virginie Klassen, attaché, op 7 mei 2019 's avonds op eigen verzoek uit haar betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012753 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 2718 van 13 mei 2019: Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten: 1° a) Het Burge type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012770 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2720 van 13 mei 2019: Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde: mevrouwen: Aerts Saskia, Attaché Georges Ariane, Attaché Marneffe Franço de heren: Derck Al type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019012760 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 2719 van 13 mei 2019: Worden benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde: de heer: Marcel Jean-François, Adviseur Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde: Aelbrecht Anne-Marie,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019041199 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een nieuwe voorzitter van BRUGEL

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202967 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten betreffende het beheer van gevaar voor punctuele vervuiling in verband met de hantering van fytofarmaceutische producten en effluenten

decreet

type decreet prom. 12/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019012684 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 91 over de `Minimale normen voor beveiliging van het onthaal'

protocol

type protocol prom. 25/03/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en bepaalde in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de toepassing van de Verordeningen 883/2004 en 987/2009 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels op het

document

type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203028 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders (niveau A2) voor FOD Financien. - Selectie-nummer : ANG18316 Deze selectie werd afgesloten op 25/04/2019. Er zijn 0. laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203017 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19099 Deze selectie werd afgesloten op 06/06/2019. Er zijn 43 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203019 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Fiscaal Controleurs (niveau B) voor voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG19083 Deze selectie werd afgesloten op 12/06/2019. Er zijn 50 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd ook ee type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203043 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Artsen , (niveau A2), voor RIVIZ. - Selectienummer: AFG18303 Deze selectie werd afgesloten op 04/04/2019. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203041 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici , (niveau B), voor de FOD Financien. Selectienummer: ANG19075 Deze selectie werd afgesloten op 02/05/2019. Er zijn 2. laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd ook een type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203025 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1) voor Beliris (FOD Mobiliteit en Vervoer). - Selectienummer : ANG19133 Solliciteren kan tot 12/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer i type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Mandaten in de schoot van de raad van beheer Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Mandaten in de schoot van de raad van beheer Het mandaat van de tw De vrije s type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013388 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Evangelische Protestantse Eredienst. - Grâce-Hollogne Oprichting van een plaats van hulppredikant Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019, wordt een wedde ten laste van de S type document prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203074 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attaché voor goederentransport per spoor (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19214 Solliciteren kan tot 8/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het se

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019202968 bron waalse overheidsdienst 30 APRIL 20198 - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013430 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2019, bladzijde 63843, akte nr. 2019/30560, Regel 10, lezen « 1. Antoine Audrey » i.p.v. « 1. Xhouret Sabine ».

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019030570 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 07 maart 2018, wordt de heer HALLI Abedelmajid definitief benoemd op 1 maart 2018 in de hoedanigheid van Werkman van Openb Bij bes type benoemingen prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019203005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2019 wordt Mevrouw Aurélie GOTFRYD met ingang van 1 mei 2019 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 mei 2018.

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019030542 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht Sint-Joost-ten-Node Het vredegerecht van Sint-Joost-ten-Node is sinds 19/06/2018 verhuisd naar de Sterrenkundelaan 30 te 1210 Brussel.

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 25/06/2019 numac 2019013378 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen een belas(...) De tweede kwartaalbe

Toegang volgens publicatiedatum:

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^