Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018031962 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 27 september 2018 is machtiging verleend aan de genaamde Van den ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer André LIETART, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 augustus 2018. Zij mag zi type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018, wordt de heer Kristof BONNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018013975 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer Pierre RAPPE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energi Overeen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018014309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 117 houdende registratie van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2015 houdende verlening aan Northwester 2 NV van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noord De v type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 15/10/2018 numac 2018031950 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit met betrekking tot de commissie voor financiële strategie type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018031939 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2018 wordt met ingang van 1 november 2018 eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Norbert BENTEIN, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014143 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 26 juni 2018 wordt Mijnheer JANSSENS Walter, Adviseur-generaal, in de klasse A4 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 oktober 2018 eervol ontslag uit Mijnhee type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031940 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018014295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende machtiging als waarnemer van de kiesverrichtingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 van mijnheer Pierre Beaumadier type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018014258 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de bero type ministerieel besluit prom. 02/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031976 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot delegatie van handtekening in het kader van het koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014059 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018 wordt de heer Herzeele Robert eervol ontslag verleend uit zijn functies van Adjunct Directeur-Generaal van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205217 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de premies "Horizon 2020" met betrekking tot de voorbereiding, de indiening en de onderhandeling van onderzoeks-, ontwikkelings- of innovatieprojecten in het kader van internationale samenwerkingsverbanden

decreet

type decreet prom. 17/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting over belastingen naar het inkomen, ond type decreet prom. 17/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Aruba inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te 's-Gravenhage op 24 april type decreet prom. 17/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador, gedaan te Brussel op 11 nove

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018040714 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht inzake de beslissing van de Europese Commissie met kenmerk `SA.51306' van 27 september 2018, waarbij tot publicatie van dit bericht wordt overgegaan overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 tot wijziging van De type bericht prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerpplan voor de Preventie en Bestrijding van Geluidshinder en Trillingen in een Stedelijke Omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 b(...) Krachtens dezelfde type bericht prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205046 bron waalse overheidsdienst Ontwerp van ruimtelijk ontwikkelingsplan . - Bericht van onderzoek Bij besluit van 12 juli 2018 heeft de Waalse Regering het ontwerp van ruimtelijk ontwikkelingsplan (ROP) tot herziening van het ruimtelijk ontwikkelingsplan zoals door de Wa(...) Er werd

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205223 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 124/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6696 In zake : het beroep tot vernietiging van hoofdstuk 3 van titel 3 van de programmawet van 25 december 2016 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût

document

type document prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014273 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot intraregionale mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed - 1 Attaché Begroting en Beheerscontrole FR/NL voor de gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed - Strategische cel type document prom. 20/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018014197 bron brussels hoofdstedelijk gewest Raadpleging. - Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031958 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw "Primes Syndicales CGSP-RTBF.be" voor de uitbetaling van de vakbondspremies van de RTBF

arrest

type arrest prom. 05/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031941 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie van de Patrimoniumdiensten is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar type arrest prom. 14/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031923 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernem type arrest prom. 26/11/2014 pub. 15/10/2018 numac 2018014061 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit betreffende patiëntendosimetrie in nucleaire geneeskunde. - Duitse vertaling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018031945 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, wordt de heer Bastiaan RUYS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader, bij de Algemene Directie Civiele

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014288 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke **** Resultaat van de vergelijkende selectie voor werving van **** **** **** en **** - klasse **** voor de hoven en rechtbanken (**** ****18040). Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2018. ****(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018031944 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2018 : Met ingang van 1 augustu - Mevr. Charl type benoemingen prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer Björn COENE, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, Overe

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018040706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 september 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Belgische Rode Kruis » te Brussel om van 15 juni 2019 tot

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal assistenten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG18185 Deze selectie werd afgesloten op 02/10/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaa(...) Er werd ook een type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205301 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attache jurist (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : AFG18237 Solliciteren kan tot 29/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - deskundigen Telecommunicatie (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18147 Deze selectie werd afgesloten op 11/10/2018. Er zijn geen laureate(...) Er werd ook type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directiesecretarissen/-secretaresses (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18138 Deze selectie werd afgesloten op 28/09/2018. Er zijn 3 laureaten. De li(...) type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG18244 Solliciteren kan tot 29/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205286 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18233 Solliciteren kan tot 29/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarde(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205230 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Expert Post-Payroll voor de FOD BOSA - Persopoint. - Selectie-nummer : AFG18056 Deze selectie werd afgesloten op 17/09/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) Er werd geen bijzo type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018205330 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Psychiatrisch verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18250 Solliciteren kan tot 28/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het sel

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 15/10/2018 numac 2018014255 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringson - al de

Toegang volgens publicatiedatum:

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2019

4 april

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^