Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. 09/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011740 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende ruimere mobiliteit van de vóór 1 april 2014 benoemde rechters in handelszaken type wet prom. 16/08/2016 pub. 25/04/2017 numac 2017040214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de fusie van het fonds voor arbeidsongevallen en het fonds voor de beroepsziekten. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017040291 bron brussels hoofdstedelijk gewest Wettelijke bekendmakingen. - Officiële berichten. - Oproep tot mobiliteit naar het Brusselsplanning bureau . - Een attaché (m/v/x) (NL of FR) voor het departement Territoriale kennis Er is een betrekking van attaché (rang A(...) De intraregionale mo type wet prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017011742 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 april 2017, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit va type wet prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017020286 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachten type wet prom. 09/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011748 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te type wet prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017011683 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, is machtiging verleend aan Mevr. **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...) Bij koninklijk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011666 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011422 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 9, c), 11, § 2, en 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor g type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040227 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet v type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017201822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, wordt aan de heer VAN DEN KEYBUS Tom, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof v type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011554 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, afdelingsprocureurs, afdelingsauditeurs, adjunct-procureurs des Konings van Brussel en adju

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Tielt - Lichtervelde, gelegen te Pittem ter hoogte van de kilometerpaal 35.253 type ministerieel besluit prom. 05/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Tielt - Lichtervelde, gelegen te Tielt ter hoogte van de kilometerpaal 31.175 type ministerieel besluit prom. 05/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Tielt - Lichtervelde, gelegen te Ardooie ter hoogte van de kilometerpaal 41.605 type ministerieel besluit prom. 05/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Tielt - Lichtervelde, gelegen te Ardooie ter hoogte van de kilometerpaal 40.996 type ministerieel besluit prom. 08/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040293 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten voor 2017 van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 05/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Tielt - Lichtervelde, gelegen te Ardooie ter hoogte van de kilometerpaal 40.064 type ministerieel besluit prom. 08/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011635 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de middelen voor de subsidiëring van de aankoop van personenalarmtoestellen in 2017 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017202077 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 21 maart 2017, dat in werking treedt op 21 maart 2017, wordt de bij ministerieel besluit van 3 juni 2016 aan de SPRL M.A.J. La Croisette verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opge Bij min type ministerieel besluit prom. 05/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 32 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Tielt - Lichtervelde, gelegen te Ardooie ter hoogte van de kilometerpaal 39.075

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 1994 betreffende het beheer van gelden of goederen van personen met een handicap door beheerders of personeelsleden van voorzieningen bedoeld in het dec

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017202081 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 16 februari 2017, dat in werking treedt op 1 maart 2017, wordt mevr. Myriam Roba, attaché, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van eerste attaché in de kaderbetrekking CS1A5009, be(...) Bij type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017202080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer

decreet

type decreet prom. 24/02/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040219 bron vlaamse overheid Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017011760 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0016 : Eandis System Operator/Infrax . - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 20 april 2017, o(...) Volgens de aanmelding

arrest

type arrest prom. 31/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011579 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende reorganisatie van het kantoor Niet-Fiscale Invordering Brussel 1

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017201823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, is de heer VAN AUTENBOER Geeraart benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer HENS Joer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017011751 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Zesde oproep tot kandidaten voor een mandaat van vrouwelijk Franstalig lid van de Federale Deontologische Commissie in de categorie `voormalige leden Kamer en/of Senaat' Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor een mandaat van vrouwelijk Als gev type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017011692 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten magistraat voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor De op type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017201821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Tom VAN DEN KEYBUS De betrokken or De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017011660 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017 : - is als stagiair benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Leuven, Mevr. Schroeyen, L., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtba Dit beslui

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017202111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

registratie

type registratie prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017040228 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 12/04/2017 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VERVOER ENGELBOSCH BVBA geregistreerd als vervoerder van dierlijk afval van categorie (...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017040229 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als opdrachthouders voor de effectenbeoordeling Bij de beslissing van 12/04/2017 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd op vraag van de registratiehouder de registratie van de NV ALPHA PI CONSU(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017202137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige A2 Analist-Developper JAVA (niveau A2) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG16207 Deze selectie werd afgesloten op 18 januari 2017. Er is 1 (...) De lijst is

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017030198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Nu type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017030199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017030200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid.- Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewij 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/04/2017 numac 2017040233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Nu

Toegang volgens publicatiedatum:

2017

1 januari2 februari3 maart4 april

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2017

1 januari2 februari3 maart4 april

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^