Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017012160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 1 maart 2016 en in uitvoering van artikel 22, 4° Interp

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017201288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen in de sector va type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017012215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 2 mei 2017 wordt het mandaat van de heer Pascal NEYMAN, als korpschef van de lokale politie van de politiezone NIVELLES-GENAPPE, met ingang van 22 februari type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202700 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 2 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2017, wordt de heer Geens, Yves, attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in het ka Overee type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017010032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2009 type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de le type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van d type koninklijk besluit prom. 19/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030299 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2016-2017 van de 167e promotie polytechniek en de 152e promotie sociale en militaire we type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2017

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040305 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "C. Oto-rhino-laryngologie" van de lijst, gevoegd als bijlagen 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verp type ministerieel besluit prom. 19/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017020348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaar type ministerieel besluit prom. 05/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040303 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017012174 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Bibliotheek van België. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 8 mei 2017 dat uitwerking heeft op 1 mei 2017 wordt Mevr. Lammens, Sara geboren op 17 december 1978, Directeur van de ondersteunende diensten bij de Koninklijke B(...) De u type ministerieel besluit prom. 04/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012128 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Belgische gewestelijke specifieke patrimonia : Wallonië » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor soci type ministerieel besluit prom. 16/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202785 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende oprichting, in het gebied van Sectorcomité XX , van een Basisoverlegcomité voor het Federaal agentschap voor de beroepsrisico's (FEDRIS) en houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overhe type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "C. Oto-rhino-laryngologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verpl type ministerieel besluit prom. 04/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012127 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Belgische gewestelijke specifieke patrimonia : Vlaanderen » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor soc type ministerieel besluit prom. 16/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017011824 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de t type ministerieel besluit prom. 04/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012129 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Belgische gewestelijke specifieke patrimonia : Brussel » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor social type ministerieel besluit prom. 03/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012156 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 30/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040302 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2016 tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Bruxelles-Brabant

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 24/05/2017 numac 2017070081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34055 - « Vallée du Ruisseau de Breuvanne » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 24/05/2017 numac 2017070083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34058 - « Camp militaire de Lagland » type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202697 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Tellin type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 24/05/2017 numac 2017070082 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34057 - « Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch »

decreet

type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030326 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012123 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen, gedaan te Den Haag op 24 april 2014 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012121 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012124 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbel type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012126 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting in type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012125 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met : 1) de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, gedaan te Doha op 6 november 2 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012130 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei 2013 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030330 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid, ondertekend te Brussel op 14 maart 2013

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2017-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oriëntatietest in de gezondheidssector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, is de heer BORREMANS Friso benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer ROMBAUTS Gerrit w

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202310 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202699 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2017 wordt de heer Callewaert, Simon, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, in een betrekking van het Overee

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202652 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202651 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/02/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202753 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige cyber security experts (niveau A2) voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer: ANG17039 Deze selectie werd afgesloten op 15 mei 2017. Er zijn 4 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202782 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs spoorveiligheid voor de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG295 De(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202800 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs (niveau A) voor de Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken. - Selectienummer: ANG17119 Solliciteren kan tot 12 juni 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het sel

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017092405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2017

Toegang volgens publicatiedatum:

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2019

4 april

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^