Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019040257 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 30 januari 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende Bij **** type wet prom. 18/07/2017 pub. 15/02/2019 numac 2019030149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010861 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040268 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelij type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010898 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Federale mobiliteit Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019 en met ingang van 1 februari 2019 wordt de heer Tim CAP overgeplaatst in het kader van de federale mobiliteit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Za Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010879 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 15 januari 2019: - dat in werking is getreden op 15 januari 2019, is aan de heer Vandenberghe B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Doornik Het is hem vergund de titel v type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010817 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren type koninklijk besluit prom. 28/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de retributies waartoe de prestaties van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen aanleiding geven type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040189 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2018206420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 3 juli 2018 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging do type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2018206408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017 door de wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststell type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019030112 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut. - Burgerpersoneel Bevorderingen Bij ministerieel besluit nr. 95534 van 10 januari 2019, worden de heer Rutger Dujardin en mevrouw Karin Mertens, attaché in de klasse A1, met ingang van 1 juni 2018, tot de klas Een beroe type ministerieel besluit prom. 25/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk « C. Oto-rino-laryngologie » van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040304 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot herindeling van de autosnelweg Brussel-Boom-Antwerpen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brussselse Hoofdstedelijke Regering ter herklassering van het gedeelte van de openbare weg Brussel-Aken gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de gewestelijke hoofdstedelijke openbare weg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 15/02/2019 numac 2019040216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een eenmalige subsidie in 2018 voor de informatisering in het kader van de kinderopvangtoeslag type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2018 pub. 15/02/2019 numac 2018032134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs

decreet

type decreet prom. 25/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040208 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank, evenals het rapport, gedaan te Beijing op 29 juni 2015

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010614 bron ministerie van landsverdediging Officieel bericht ministerie van landsverdediging laterale. - Bijzondere werving bijkomende **** van een kandidaat-reserveofficier in 2019 1. In 2019 wordt een bijkomende **** georganiseerd voor de laterale bijzondere werving 2. Ins

document

type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200719 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Individuele Arbeidsbetrekkingen (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG19059 Solliciteren kan tot 01/03/2019 via www.selor.be Na(...) type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200709 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige Economisch controleurs voor de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ADG19002 Solliciteren kan tot 07/03/2019 via www.selor.(...) De gedeta type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200716 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten (niveau A) voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer: ANB18023 Solliciteren kan tot 04/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200710 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ADG19003 Solliciteren kan tot 07/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarde(...) Geef het s type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200707 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal Inspecteur Aarlen (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Selectienummer : ANG19017 Solliciteren kan tot 01/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200632 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Aankoop en budgetbeheer (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : BFG18146 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2018. Er zijn 3 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200699 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analist-ontwikkelaars Service Now (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19056 Solliciteren kan tot 04/03/2019 via http://www.selor.be/. De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200734 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , Technisch deskundigen (m/v/x) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: BFG18125 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2018. type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200686 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige conversation managers (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : MNG19018 Solliciteren kan tot 04/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200631 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige teamverantwoordelijken Helpdesk ICT (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : BFG18145 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2018. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200633 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige teamverantwoordelijken Systemen level 2 (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : BFG18145 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2018. Er is 1 laureaat.(...) type document prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200592 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren milieurecht (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19016 Solliciteren kan tot 4/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het se

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019030059 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap en de lijst met multidisciplinaire informatie die recht geven op een aanpassing arbeidsomgeving, een tegemoetko

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijlage bij het koninklijk besluit van 17 januari 2019 betreffende de overdracht van personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Vlaamse Gemeenschap. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2019: - Pag - Pagina 9 type erratum prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010881 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Ondernemingsrechtbank te Antwerpen In de bekendmaking van de beschikking van 9 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2019, bladzijde 10709, houdende de aanwijzing van de heer Agten L., om het ambt v In de beke type erratum prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijlage bij het koninklijk besluit van 17 januari 2019 betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2019 : - Pagi - Pagina 9

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010880 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Limburg De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 19 oktober 2018, heeft de heer Gruyters K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rec Ondernemin

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010629 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van lagere officieren van het actief kader **** koninklijk besluit ****. 2591 van 20 december 2018: Worden op 26 december 2018 benoemd in hun **** : In de graad van kapitein-commandant, de kapiteins **** ****., De In de graad **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010210 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2554 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "informatievergaring" de volgende benoeming plaats op 26 december In de graad van m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019040026 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2543 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting " supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats o In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019040142 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2592 van 20 december 2018, hebben in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoemingen plaats op In de graad van d

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040277 bron college van de franse gemeenschapscommissie 24 JANUARI 2019 - Besluit 2018/1592 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de ondersteuningsdiensten voor beroepsopleiding, waarbij artikel 29 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010892 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van hoofdsecretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Hoofdsecretaris (klasse A3) bij het arbeidsauditoraat Leuven Toel(...) Attesten Voo

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019040152 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 2593 van 21 december 2018: De kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving, van wie de namen **** **** **** type aanwerving prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010638 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** **** van een kandidaat-reserveofficier in 2019 1. In 2019 wordt een bijkomende **** georganiseerd voor de bijzondere werving van een kandidaat- reserveofficier voor de Landmacht voor de **** 2. ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010899 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2019, is mevr. Rousseaux P., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank Henegouwen. Het beroep tot nietigver type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010891 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat Leuven (BNG18169). Deze procedure werd afgesloten op 05/02/2019. Er zijn 2 (...) Rangschikking van d type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010878 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 januari 2019, - die in werking treden op de datum van de eedaflegging, welke niet mogen gebeuren voor 2 april 2019: o is Mevr. Deconinck B., sectievoorzitter in het Hof van Cassatie, aange o is Mevr. Ma

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200724 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige multimedia communicatie deskundigen (niveau B) voor CDSCA. - Selectienummer: AFG18099 Deze selectie werd afgesloten op 12/11/2018. Er is geen laureaat. (...)

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/12/2018 pub. 15/02/2019 numac 2019200313 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende beroepsopleidingen voor werkzoekenden

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010689 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, wordt mevrouw Kelly SABBE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlan Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200723 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ITSM Project Managers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19061 Solliciteren kan tot 01/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) De lijst van type lijst prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200737 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Mobiliteit en Vervoer : Administratief deskundigen (m/v/x). - BFG18126 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2018. Er zijn 3(...) De lijst van laureaten is

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 februari 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Federatie Abbé Froidure » te Brussel om van 1 mei 201

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010864 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer ****/**** **** organiseert een vergelijkend **** voor aspirant-**** (mannelijk/****(...) Het examen zal georganiseerd worden met het oog op het starten van een opleiding voor aspirant-****(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 11 januari 2019 werd de heer CLOSSET Jean-Gérard, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Me type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 11 januari 2019 werd mevrouw DELAHAYE Françoise, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de V type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 11 januari 2019 werd mevrouw PLANCQ Myriam, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 11 januari 2019 werd de heer BROEDERS Francis, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voo type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 11 januari 2018 werd de heer HELLEPUTTE Vincent, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de V type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 16 januari 2019 werd de heer PRICKEN Hubert, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200717 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige diensthoofden-attachés (niveau A) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG19001 Solliciteren kan tot 7.03.2019. via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019200708 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technische deskundigen luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG18112 Deze selectie werd afgesloten op 12/11/2018. Er zijn 2 laureaten. D(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019010208 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2553 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van de grondwapensystemen" de volgende beno In de graad van M

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2019 numac 2019040272 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Vorst: 1 - Grimbergen: 1 (in associatie) - Gent (grondgebied van het eerste kanton): 1 (in associatie) - Evergem: 1 (in associatie) - Sera(...) (in associatie) - Malmedy: 1 (in associatie)

Toegang volgens publicatiedatum:

2019

1 januari2 februari

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2019

1 januari2 februari4 april12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^