Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018013272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomanclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 12 juni 2018 en in uitvoering van artikel 22, 4° Interp

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrij type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018091308 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013315 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018203581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt aan de heer IEZZI Angelo op het einde van de maand juni 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018203485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt aan de heer FRAITURE Raoul op het einde van de maand augustus 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018031687 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 30 juli 2018 wordt de heer Vincent MAHIEU, geboren op 1 februari 1979, bevorderd met ingang van 1 augustus 2018 door verhoging naar de hogere klasse A3 in de titel van Adviseur, op het Nederlandse taalkader type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018203483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt aan de heer DELATTE Pierre op het einde van de maand juli 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018031703 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 is, in artikel 1 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 waarbij de heer Palsterman O. benoemd werd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel, de standplaats "B Het beroep t type koninklijk besluit prom. 09/10/2017 pub. 17/08/2018 numac 2018031695 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt, met ingang van 1 augustus 2 Het ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018013149 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 2343 van 12 juli 2018: Wordt de heer Paul Huygens benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : Voor: "Zijn onbaatzuchtige i Hij neemt rang in de type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018204165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het "Kinderbijslagfonds Securex" type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018013176 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 2344 van 12 juli 2018, wordt de heer Jozef Craeninckx benoemd tot Officier in de Kroonorde : Voor : "Zijn onbaatzuchtige in Hij neemt rang in type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018013177 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2346 van 12 juli 2018 : Wordt majoor stafbrevethouder P. Pirard op 1 september 2018 ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018013179 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit nr. 2349 van 12 juli 2018, wordt de geneesheer-kolonel E. Mergny op pensioen gesteld op 1 januari 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018013178 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit nr. 2348 van 12 juli 2018, wordt kapitein vlieger F. Pluquet op pensioen gesteld op 1 april 2019.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/08/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018031736 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018031665 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen Bij het ministerieel besluit van 23 mei 2018, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 2010 h 127. De

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013276 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoeging van een artikel 37bis in het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018031673 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de ondersteuning van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gesp type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging in het district, en betreffende de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen

decreet

type decreet prom. 15/06/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013216 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXVIII type decreet prom. 29/06/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013096 bron vlaamse overheid Decreet houdende invoering van het programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

document

type document prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018013270 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers Wijzigingen De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft tijdens haar plenaire vergadering van 19 juli 2018 de volgende wijzigingen aan haar Reglement aangebracht: I. Artikel 24, tweede lid, II. Artikel 2 type document prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018031704 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Namen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 28 juni 2018, heeft mevr. Diskeuve E., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Namen, aangewezen tot ond Vredegerec

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de referentiesystemen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vergunning aan het "Athénée royal Orsini Dewerpe" om met het « Centre d'éducation et de formation en alternance de Morlanwelz", georganiseerd door de Franse Gemeenschap, samen te werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een model van jaarlijks verslag in uitvoering van artikel 10 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het generieke profiel van de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2017 tot aanstelling van de leden van de adviescommissie voor de gebarentaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van twaalf erkenningen van centra voor de validatie van competenties

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018013148 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2342 van 29 juni 2018: Wordt luitenant-ter-zee eerste klasse C. Bultot benoemd op 26 december 2013 in de categorie van de b Wordt luit

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018013334 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : -Stabroek : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2018. - Anderlecht (grondgebied van het eerste kanton) : 1 (in associatie) - Deinze : 1 (in asso type vacante bettreking prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018013349 bron federale overheidsdienst justitie Tuchtcommissies voor gerechtsdeurwaarders Oproep tot de kandidaten externe leden ten einde de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen Het Belgisch Staatsblad heeft op 23 juli 2015 een oproep tot de kandidaten externe led Deze oproe type vacante bettreking prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018203486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Raoul FRAITURE type vacante bettreking prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018203695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Angelo IEZZI D De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018203484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Pierre DELATTE De betro De voor

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018040525 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekkingen van leidend ambtenaar en adjunct-leidend-ambtenaar (A4+) bij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Iriscare). - Opr(...) Ove

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018203974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 26 juni 2018 werd de heer FRAITURE Raoul, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Voorzi type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018203975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 26 juni 2018 werd de heer DELATTE Pierre, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Voorzitter van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204222 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten Developers JAVA (niveau A1), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18162 Solliciteren kan tot 14/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204218 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten-Developers JAVA A2 (niveau A2), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18159 Solliciteren kan tot 14/09/2018 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204216 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid - Ondersteuners persoonlijke ontwikkeling, team- en organisatieontwikkeling (m/v/x) (BNG18111) De medewerkers die voldoen aan de de(...) Solliciteren k type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204191 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige expert dierenartsen hoofdbestuur. - DG Controle (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG18189 Solliciteren kan tot 4/09/201(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204190 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten hoofdbestuur - DG Controle (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : ANG18188 Solliciteren kan tot 4 september 2018 via www.se(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204158 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige diensthoofden-attachés (niveau A), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ADG18004 Solliciteren kan tot 17/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204159 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige Economisch controleurs voor de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ADG18005 Solliciteren kan tot 3/09/2018 via www.selor.b(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204030 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders Personeels- en loonadministratie (niveau B), voor de FOD BOSA - DG PersoPoint. - Selectienummer : ANG18065 Deze selectie werd afgesloten op 11/07/2018. Er (...) De lijst is

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/08/2018 numac 2018204167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de correctie van de datum van de ambtshalve doorhaling of de datum van de intrekking van de ambtshalve doorhaling, uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, Als

Toegang volgens publicatiedatum:

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2019

4 april

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^