Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Valérie BURNEL, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voo Het ver type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt de heer Marc LOMBET, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voor Het verz type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Anja VAN GOETHEM, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de v Het verz type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010961 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 10 februari 2018 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. HAESEBROUCK, Sibylle, adviseur-generaal gevangenisdirecteur bij het penitentiair complex te Brugge met ingang van 1 juli 2018. Zij wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Evy HILDERSON, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voor Het verz type koninklijk besluit prom. 07/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018200526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Joanne LECOQ, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voorm Het verz type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Magali SIMKE, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voorm Het verz type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Caroline DUNNEBEIL, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de Het verz type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Sarah DEPUYDT, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voor Het verz type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030503 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, wordt Mevr. Katrien BEULLENS, in het Nederlands taalkader, aangeduid als houder van een managementfunctie N-2 « Directeur van de Directie Transformatie en Distributie van Levens Een be type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt de heer Frederik SCHEERLINCK, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tege Het verz type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017206594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de bekendmaking type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017031848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014 betreffende de type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017206148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017206918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de bekendmaking type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017040972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de geldende ervaringsbarema's type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017206110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018201013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 61, 63 en 66 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018201015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 63 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017206558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030521 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen type ministerieel besluit prom. 08/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010967 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betaling type ministerieel besluit prom. 24/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018200605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermee belast zijn het secretariaat ervan te verzek type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018200934 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 01 van de organisatieafdelingen 09 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018200933 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, en 04 van de organisatieafdelingen 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer het cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap "Landcommanderij Alden Biesen" te Bilzen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018030500 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

decreet

type decreet prom. 02/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030511 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-Staten, anderzijds, ondertekend te Kasane op 10 juni 2016 type decreet prom. 02/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030510 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond type decreet prom. 26/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030509 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk

document

type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010901 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) Op 20 april 2018, type document prom. 18/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - WAKIX, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten die(...) - Op 20 april 2018, op 04 mei 20

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018200935 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010922 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement tot bepaling van de wijze waarop de verkiezing van de Rector van de "Université de Liège" wordt georganiseerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010920 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement van het college voor advies van de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" betreffende de radio- en televisieprogramma's in verkiezingstijd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018010919 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010921 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement tot bepaling van de wijze waarop de verkiezing van de Rector van de "Université de Mons" wordt georganiseerd

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018, dat in werk Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030395 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2103 van 21 december 2017 : In het korps van de logistiek heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 decem In de graa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030422 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2106 van 21 december 2017 : In het korps van de genie heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 december In de graa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030412 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2105 van 21 december 2017 : In het korps van de artillerie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 In de graa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030423 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2107 van 21 december 2017 : In het korps van de logistiek heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 decem In de graa

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010943 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 15 februari 2018 : is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Luik te vervullen aan : Mevr. Robaye E., assistent bij de griffie van dit hof; Dit besl Mevr. Bairin S

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018040001 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2109 van 21 december 2017 : In het korps van het niet-varend personeel heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficier In de graa type benoemingen prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030428 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2108 van 21 december 2017 : In het korps van het varend personeel heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op In de graa

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200969 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200974 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200975 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond Nr. 0817.763.052 WINTEC LUX S.A.R.L. Op 15/02/2018 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0817.763.052 wegens dubbel geannuleerd. type lijst prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200968 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200694 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 146/2017 van 21 december 2017 Rolnummer 6446 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 31, tweede lid, 4°, en 32, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Recht Het Gr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Assistent Hoofdboekhouder (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18031 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten interne controle voor de directie financiën (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG18037 Solliciteren kan tot 09/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Na de selec type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het RIZIV. - Attachés Contract- en relatiebeheerder (m/v/x) (BNG18031). - Attachés HR Talent (m/v/x) (BNG18030) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsv(...) Sollicite type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieur veiligheid luchtverkeer A2 (niveau A2), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG17185 Deze selectie werd afgesloten op 20/11/2017. Er zijn 5 laureaten.(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het RIZI. - Attachés financieel expert - leidinggevenden (m/v/x) (BNG18042). - Attachés project - leidinggevenden (m/v/x) (BNG18044) De medewerkers die voldoe(...) Sollicite type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieur-adviseurs (niveau A), voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). - Selectienummer : ANE18001 Solliciteren kan tot 9/03/2018 via www.selor.be De gedet(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratrieve Assistenten (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MNG18012 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200996 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige management ondersteuningen - experten (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18026 Solliciteren kan tot 09 maart 2018 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200997 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige HR Partners (niveau B) voor de HVW. - Selectienummer : AFG17232 Deze selectie werd afgesloten op 15/02/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010895 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Helpdesk operatoren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18012 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Na de selec type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200995 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Afdelingshoofden Goed Gebruik Geneesmiddelen (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : ANG18022 Solliciteren kan tot 12/03/2018 vi(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200994 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) : Management Assistants Business Integration (m/v/x) (BNG18039) De medewerkers die voldoen aan de deelnemings(...) Solliciteren kan tot 5 type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch deskundigen (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17209 Deze selectie werd afgesloten op 9/01/2018. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200988 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Boekhouding (niveau A1), voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). - Selectienummer : ANG17347 Solliciteren kan tot 16/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200985 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Deskundigen Incident & Crisis Management System (niveau B), voor het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18026 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.sel(...) De gedetaille

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018010918 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van verordeningsbepalingen die een hindernis zijn voor de mededelingen langs elektronische weg

Toegang volgens publicatiedatum:

2018

1 januari2 februari

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2019

4 april

2018

1 januari2 februari

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^