Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols inzake de maximaal toelaatbare druk van aerosols type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017203567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 5 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017031123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 wordt de heer CLAUW, José, op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij de lokale politie van de politiezone SPOORKIN met ingang van Hij wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017031137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 wordt de heer Jean KETELS, op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie van de lokale politie van de politiezone HAMME/WAASMUNSTER met i Hij wor type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsect type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017020519 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade tengevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van : uitheemse plantensoorten type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017203533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 5 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017202608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversb type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017201046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rij type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017201011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 6 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017202570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017013228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 wordt het mandaat van de heer Peter VANHOYLAND als korpschef van de lokale politie van de politiezone TERVUREN voor een termijn van vijf jaar hern type koninklijk besluit prom. 06/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de inhaalrust voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector (1) type koninklijk besluit prom. 05/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017040721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 wordt de heer Herman VERCOUTTER op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij de lokale politie van de politiezone LUBBEEK met ingang Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017013198 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Buitenlandse Betrekkingen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van het « Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers » Om type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017203568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar m type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204692 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Aat-Brugelette » over te gaan type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204693 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichtingen « Buissenal » en « Rebaix » over te gaan type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204695 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Erneuville » over te gaan type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204696 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Péruwelz » over te gaan type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204697 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Rumes-Brunehaut » over te gaan type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204858 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidssector Benoeming van de voorzitter Bij ministerieel besluit van 13 september 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking: - M. Dirk VANDERPOO type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204694 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Edingen » over te gaan type ministerieel besluit prom. 15/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017013185 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 16 maart 2017 wordt aan de heer Thomas ANTOINE, een dienstvrijstelling voor internationale opdracht toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 1 april 2017, teneinde Bij mi type ministerieel besluit prom. 15/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt i

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013215 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013211 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204676 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de overdrachten van bevoegdheden in het "Centre wallon de Recherches agronomiques" type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204738 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten betreffende de samenstelling, de procedure en de werking van de Geschillenkamer type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017031186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017092009 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO

document

type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 31 augustus 2017, dat in werking treedt op 6 september 2017 : worden be 1. als ve type document prom. 04/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddel Tracleer § 5360000. - Vervanging van de leden type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017013207 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 augustus 2017 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Nederlands NOM

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/06/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013109 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/906 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de commissie voor de toegang tot de administratieve bestuursdocumenten opgericht bij decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1996 betreffe

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204859 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 10 september 2017, wordt Mevr. MARINELLI Esmeralda, met ingan Het ber

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204746 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204743 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204841 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Nederlandstalige projectverantwoordelijken preventie- en veiligheidsbeleid (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : ANB17021 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selo(...) De functiebes type bericht van selor prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204839 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Nederlandstalige directeurs toekomstverkenning en ontwikkelingen (niveau A3) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : ANB17019 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be De(...) Om ze terug te v type bericht van selor prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204840 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Nederlandstalige communicatieverantwoordelijken (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : ANB17020 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be De functiebeschijvi(...) Om ze terug te v type bericht van selor prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204838 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Franstalige projectverantwoordelijken preventie- en veiligheidsbeleid (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17044 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be Na de sel(...) type bericht van selor prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204836 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige logistieke coördinatoren (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17042 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be De functiebeschijving (met(...) Om ze terug te type bericht van selor prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204835 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Nederlandstalige analisten (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : ANB16022 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be De functiebeschijving (met de functie-in(...) Om ze terug te v type bericht van selor prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204823 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige directeurs van de directie Ondersteuning (niveau A3) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17004 Deze selectie werd afgesloten op 07/07/2017. Er zijn 0 l(...) type bericht van selor prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204814 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen : directiesecretar(issen)essen (m/v/x) - BNG17130 De medewerkers die vol(...) Solliciteren kan tot 4 type bericht van selor prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204837 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige directeurs van de directie Ondersteuning (niveau A3) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17043 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be De functie(...) Om ze terug te v

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017013233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 100

Toegang volgens publicatiedatum:

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2019

4 april

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^