Koninklijk Besluit van 02 augustus 2002
gepubliceerd op 30 augustus 2002

Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945

bron
federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten
numac
2002021350
pub.
30/08/2002
prom.
02/08/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten, ministerie van justitie en ministerie van financien Wet betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 sluiten betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, inzonderheid op artikel 3, §§ 1 tot 3;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Landsverdediging, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De heer Lucien BUYSSE, Eregrootmaarschalk van het Hof, wordt benoemd tot Voorzitter van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, op voorstel van de Eerste Minister. § 2. De heer Fernand VAN HEMELRIJCK, Directeur-Generaal bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten, wordt benoemd tot plaatsvervangend Voorzitter van de Commissie, op voorstel van de Eerste Minister.

Art. 2.§ 1. Worden benoemd tot leden van de Commissie : 1° op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken : Mevr.Raymonde FOUCART, Directeur-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking; 2° op voorstel van de Minister van Financiën : de heer Daniel DE BRONE, Directeur-Generaal bij het Ministerie van Financiën;3° op voorstel van de Minister van Justitie : Mevr.Karin WASTIAU, Adjunct-Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie; 4° op voorstel van de Minister bevoegd voor de oorlogsslachtoffers : Mevr.Renée GRABINER, Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap. § 2. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de leden bedoeld in § 1 : 1° op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken : de heer Ivan HUBOT, Adviseur-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking;2° op voorstel van de Minister van Financiën : de heer Johan PIETERS, Directeur bij het Ministerie van Financiën;3° op voorstel van de Minister van Justitie : de heer Lucien DELEEBEECK, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie;4° op voorstel van de Minister bevoegd voor de oorlogsslachtoffers : Mevr.Brigitte FEYS, Eerste Assistente bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap. § 3. De twee vertegenwoordigers van de Joodse Gemeenschap van België die aan de vergaderingen van de Commissie deelnemen met raadgevende stem, zijn Mevr. Anna LANDAU en de heer Foulek RINGELHEIM.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Eerste Minister, Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Landsverdediging, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Punat, 2 augustus 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^