Koninklijk Besluit van 02 mei 2017
gepubliceerd op 19 mei 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017200089
pub.
19/05/2017
prom.
02/05/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200089

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


2 MEI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op de leeftijd van 58 jaar voor zware beroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op de leeftijd van 58 jaar voor zware beroepen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016 Invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op de leeftijd van 58 jaar voor zware beroepen (Overeenkomst geregistreerd op 7 april 2016 onder het nummer 132625/CO/327.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten : - om uitvoering te geven aan de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 113, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 april 2015, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen; - in het kader van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007); - in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen. HOOFDSTUK II. - Rechthebbenden

Art. 3.§ 1. Een bijkomend recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) wordt ingevoerd voor werknemers die worden ontslagen (behalve in geval van dringende reden) tijdens de periode van 1 januari 2015 en 31 december 2016 en aan de volgende voorwaarden voldoen : - De leeftijd van 58 jaar of ouder bereiken gedurende de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016, uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst; - Een zwaar beroep hebben uitgeoefend; - De ontslagen werknemer moet een beroepsloopbaan van 35 jaar als loontrekkende bewijzen. Hiervan moet 5 jaar tijdens de laatste 10 kalenderjaren, of 7 jaar tijdens de laatste 15 kalenderjaren, een zwaar beroep omvatten. § 2. Volgens het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het SWT, wordt als zwaar beroep hiervoor beschouwd : - Het werk in wisselende ploegen (ploegenarbeid); - Het werk in onderbroken diensten (dagprestaties waarbij begin- en eindtijd minstens 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uren en minimumprestaties van 7 uren); - Nachtarbeid zoals gedefinieerd in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties. § 3. Voorafgaand aan de aanvraag en bij de aanvang van de opzegtermijn moet de werknemer een anciënniteit van 10 jaren in de onderneming van aanvraag kunnen aantonen. Een uitzondering wordt gemaakt voor diegenen die in een beschutte of sociale werkplaats terecht komen als gevolg van sluiting, herstructurering of vereffening van een andere beschutte of sociale werkplaats. HOOFDSTUK III. - Bedrijfstoeslag

Art. 4.De werknemers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, hebben recht op een bedrijfstoeslag zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17.

Art. 5.Bij de berekening van het netto refertemaandloon, zoals omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, wordt rekening gehouden met de werkbonus toegekend aan werknemers met een laag loon.

Art. 6.In geval van overgang naar het SWT vanuit deeltijdse loopbaanonderbreking, tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, zal de bedrijfstoeslag berekend worden op basis van het referteloon dat overeenstemt met het arbeidsregime voorafgaand aan de vermindering van arbeidsprestaties.

Art. 7.Het recht op de bedrijfstoeslag zoals voorzien in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst blijft ten laste van de laatste werkgever indien de werknemer zijn activiteiten hervat als loontrekkende of als zelfstandige onder de voorwaarden en modaliteiten zoals vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17. HOOFDSTUK IV. - Verplichtingen van de werknemer

Art. 8.De werknemer in SWT is verplicht de werkgever op de hoogte te houden van alle gegevens die zijn statuut van werknemer in SWT zouden kunnen beïnvloeden. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst mag geen afbreuk doen aan in de onderneming bestaande overeenkomsten die gunstiger zijn voor de werknemer.

Art. 10.Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop van toepassing zijn.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015 en treedt buiten werking op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^