Koninklijk Besluit van 02 september 2005
gepubliceerd op 06 oktober 2005
%numac_just_title%

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022797
pub.
06/10/2005
prom.
02/09/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 maart 1998 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 april 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid, inzonderheid artikels 7 en 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is op korte termijn de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid die hun ontslag hebben ingediend, te vervangen zodat de Raad rechtsgeldig kan zetelen;

Overwegende ingevolge het gespecialiseerde karakter van de werkzaamheden van de Adviesraad voor Bioveiligheid, het verantwoord is af te wijken van de dubbele voordracht voorzien bij de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot effectieve leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid worden benoemd : aangeduid door de Federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid, die bijgevolg ook bevoegd is voor medicinale en agroalimentaire producten en processen : 1) Mevr.Lucette Flandroy, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Bescherming van de Volksgezondheid : Leefmilieu; 2) Mevr.Sarah De Munck, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding; 3) De heer Philippe Hermans, Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter, Hematologie dienst;4) De heer Dirk Reheul, Universiteit van Gent, vakgroep Plantaardige Productie, Plantenteelt en Plantenveredeling; aangeduid door de Federale Minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid : 5) De heer Wim Soetaert, Universiteit van Gent, vakgroep Biochemische en Microbiële technologie; aangeduid door de federale Minister bevoegd voor Tewerkstelling : 6) De heer Jean-Marie Lamotte, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde; aangeduid door de Vlaamse Regering : 7) Mevr.Catherine Lemahieu, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL AMV, afdeling Milieuvergunningen; 8) Mevr.Anne-Marie Lambeir, Universiteit Antwerpen, departement Farmaceutische Wetenschappen; aangeduid door de Waalse Regering : 9) De heer Christian Guiot, Ministerie van het Waalse Gewest, « Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement »;10) De heer Philippe Baret, Université Catholique de Louvain, Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale; aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : 11) Mevr.Christine Jasinski, Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM); 12) Mevr.Françoise Ansay, kabinet van de Minister van Leefmilieu en Energie.

Art. 2.Tot plaatsvervangende leden van dezelfde Raad worden respectievelijk benoemd : aangeduid door de Federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid, die bijgevolg ook bevoegd is voor medicinale en agroalimentaire producten en processen : 1) De heer Alain Fauconnier, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Bescherming van de Volksgezondheid : Geneesmiddelen;2) Mevr.Martine Delanoy, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding; 3) De heer Thierry Hance, « Université Catholique de Louvain, unité d'Ecologie et de Biogéographie »;4) De heer Bruno Urbain, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Bescherming van de Volksgezondheid : Geneesmiddelen; aangeduid door de Federale Minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid : 5) De heer Patrick Lamot, Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; aangeduid door de Federale Minister bevoegd voor Tewerkstelling : 6) Mevr.Fabienne Guyot, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Medische inspectie - Bestuur van Brussel; aangeduid door de Vlaamse Regering : 7) De heer Jan Cools, Vrije Universiteit Brussel, Departement Hydrologie en Waterbouwkunde;8) Mevr.Monika Sormann, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Technologie en Innovatie; aangeduid door de Waalse Regering : 9) De heer Damien Winandy, Ministerie van het Waalse Gewest, « Direction générale de l'Agriculture »;10) De heer Vincent Demoulin, « Université de Liège, département des Sciences de la vie »; aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : 11) De heer Benoît Willocx, Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM);12) De heer Jean Delfosse, Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Art. 3.Het koninklijk besluit van 4 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid wordt opgeheven en vervangen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Art. 5.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^