Koninklijk Besluit van 04 december 2001
gepubliceerd op 28 maart 2002

Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken
numac
2001011537
pub.
28/03/2002
prom.
04/12/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het besluit van de Regent van 2 april 1948, houdende oprichting van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen;

Overwegende dat er een vacante betrekking is voor de functie van Ondervoorzitter van voormeld Directiecomité;

Overwegende dat in zijn vervanging dient voorzien te worden;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid en van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Dan PLAUM, gewezen Nationaal Secretaris en Algemeen Secretaris bij de Algemene Centrale A.B.V.V., wordt tot Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen benoemd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid en Onze Minister van Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Economie, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^