Koninklijk Besluit van 05 april 2006
gepubliceerd op 26 april 2006
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

bron
programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling
numac
2006022355
pub.
26/04/2006
prom.
05/04/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 APRIL 2006. - Koninklijk besluit tot hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, inzonderheid op artikel 2, § 1;

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 september 2002, van 13 en 19 februari 2003, van 9 maart 2003 en van 17 december 2004;

Overwegende dat aan de voorwaarden betreffende de voordracht van de kandidaten zoals bepaald in artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990 werd voldaan;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en van Onze Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onze Welbeminde Zoon, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, Prins van België, wordt benoemd tot erevoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling voor een termijn van vier jaar.

Art. 2.De heer Th. Rombouts wordt benoemd tot voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.De heer J.-Y. Saliez, Mevr. A. Panneels en Mevr. C. Ven worden benoemd tot ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling voor een termijn van vier jaar.

Art. 4.Worden voor een termijn van vier jaar benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake milieubescherming, de heer R. de Schaetzen, de heer G. De Schutter, Mevr. J. Gilissen, Mevr.

Th. Snoy, de heer W. Trio en de heer J. Turf.

Art. 5.Worden voor een termijn van vier jaar benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, de heer B. Bode, de heer G. Fremout, Mevr.

B. Gloire, de heer J.-M. Swalens, de heer Bogdan Vanden Berghe en Mevr. O. Zé.

Art. 6.Worden voor een termijn van vier jaar benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties die de belangen van verbruikers verdedigen, Mevr. C. Rousseau en de heer C. Rousseau.

Art. 7.Worden voor een termijn van vier jaar benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de heer J. Decrop, Mevr. I. Dekelper, Mevr. I. Dielen, de heer F. Maes, de heer C. Rolin en de heer D. Van Daele.

Art. 8.Worden voor een termijn van vier jaar benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Mevr. I. Chaput, de heer A. Deplae, Mevr.

A. Nachtergaele, Mevr. M.-L. Semaille, de heer P. Vanden Abeele en Mevr. Ven.

Art. 9.Worden voor een termijn van vier jaar benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigers van de energieproducenten, Mevr. H. De Buck en de heer F. Schoonacker.

Art. 10.Worden voor een termijn van vier jaar benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus, Mevr. M. Carnol, de heer R. Ceulemans, Mevr. L. Helsen, de heer D. Lesage, de heer J.-P. van Ypersele de Strihou en de heer E. Zaccaï.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 september 2005.

Art. 12.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken en Onze Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie zijn, ieder voor wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 5 april 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, Mevr. E. VAN WEERT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^