Koninklijk Besluit van 07 augustus 2006
gepubliceerd op 26 september 2006
%numac_just_title%

Koninklijk besluit tot vervanging van leden van de Hoge Raad voor de Statistiek

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011376
pub.
26/09/2006
prom.
07/08/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot vervanging van leden van de Hoge Raad voor de Statistiek


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 1998 betreffende de Hoge Raad voor de Statistiek, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 december 2004, inzonderheid op artikel 3, 2°, 3°, 4° en 5° en op artikel 6, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2005 houdende de benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005 waarbij de heer Niko Demeester werd aangewezen in de functie van directeur-generaal van de Algemene Directie « Statistiek en Economische Informatie »;

Overwegende dat de directeur-generaal van de Algemene Directie « Statistiek en Economische Informatie » lid van rechtswege is van de Hoge Raad van de Statistiek;

Overwegende dat een lid, hoge ambtenaar van de Algemene Directie « Statistiek en Economische Informatie » en ingeschreven op een taalrol die verschilt van deze van de directeur-generaal, door Ons benoemd wordt;

Gelet op de brief van de voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond, gedateerd op 20 november 2005, waarbij de kandidatuur wordt voorgedragen van Mevr. Gitta Vanpeborgh ter vervanging van de heer Rafaël Lamas;

Gelet op de brief van de directeur-generaal van de Federatie van de Chemische Industrie van België, gedateerd op 23 juni 2006, waarbij de kandidatuur wordt voorgedragen van de heer Igor Magdalenic;

Overwegende dat Mevr. Marie-Françoise Baggerman geen deel meer uitmaakt van het personeel van de Federatie van de Chemische Industrie van België, de instelling die haar als haar vertegenwoordigster had aangeduid;

Gelet op de brief van de secretaris-generaal van de « Union des Villes et Communes de Wallonie », gedateerd op 13 februari 2006, waarbij de kandidatuur wordt voorgedragen van de heer Olivier Dubois;

Overwegende dat Mevr. Françoise Lannoy geen deel meer uitmaakt van het personeel van de « Union des Villes et Communes de Wallonie », de instelling die haar als haar vertegenwoordigster had aangeduid;

Overwegende dat de afwijking van artikel 2, § 1 van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gemotiveerd wordt door het feit dat er binnen de « Union des Villes et Communes de Wallonie » geen dame meer is met de nodige deskundigheid om deel uit te maken van de Hoge Raad voor de Statistiek;

Gelet op de brief van de Commissaris van het Plan bij het Federaal Planbureau, gedateerd op 20 april 2006, waarbij de kandidatuur wordt voorgedragen van de heer Bart Hertveldt, ter vervanging van Mevr.

Micheline Lambrecht, ontslagnemend lid;

Overwegende dat de afwijking van artikel 2, § 1 van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gemotiveerd wordt door het feit dat de heer Bart Hertveldt gezien zijn deskundigheid ter zake en gezien zijn functies bij het Federaal Planbureau de meest geschikte en onmisbare persoon is om het Federaal Planbureau te vertegenwoordigen in de Hoge Raad voor de Statistiek;

Gelet op de brief van de gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen, gedateerd op 25 april 2006, waarbij de kandidatuur wordt voorgedragen van Mevr. Birgit Fremault;

Overwegende dat de heer Edward Roosens geen deel meer uitmaakt van het personeel van het Verbond van Belgische Ondernemingen, de instelling die hem als haar vertegenwoordiger had aangeduid;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van Mevr. Marie-Françoise Baggerman, lid van de Hoge Raad voor de Statistiek, wordt beëindigd.

Art. 2.De heer Igor Magdalenic wordt benoemd tot lid van de Hoge Raad voor de Statistiek; hij zal het mandaat van Mevr. Marie-Françoise Baggerman voleindigen.

Art. 3.Het mandaat van de heer Edward Roosens, lid van de Hoge Raad voor de Statistiek, wordt beëindigd.

Art. 4.Mevr. Birgit Fremault wordt benoemd tot lid van de Hoge Raad voor de Statistiek; zij zal het mandaat van de heer Edward Roosens voleindigen.

Art. 5.Het mandaat van de heer Rafaël Lamas, lid van de Hoge Raad voor de Statistiek, wordt beëindigd.

Art. 6.Mevr. Gitta Vanpeborgh wordt benoemd tot lid van de Hoge Raad voor de Statistiek; zij zal het mandaat van de heer Rafaël Lamas voleindigen.

Art. 7.Het ontslag van Mevr. Micheline Lambrecht als lid van de Hoge Raad voor de Statistiek wordt aanvaard.

Art. 8.De heer Bart Hertveldt wordt benoemd tot lid van de Hoge Raad voor de Statistiek; hij zal het mandaat van Mevr. Micheline Lambrecht voleindigen.

Art. 9.Het mandaat van Mevr. Françoise Lannoy, lid van de Hoge Raad voor de Statistiek, wordt beëindigd.

Art. 10.De heer Olivier Dubois wordt benoemd tot lid van de Hoge Raad voor de Statistiek; hij zal het mandaat van Mevr. Françoise Lannoy voleindigen.

Art. 11.Het mandaat van de heer Fernand Sonck, lid van rechtswege van de Hoge Raad voor de Statistiek, wordt beëindigd.

Art. 12.De heer Niko Demeester wordt benoemd tot lid van rechtswege van de Hoge Raad voor de Statistiek; hij zal het mandaat van de heer Fernand Sonck voleindigen.

Art. 13.Het mandaat van Mevr. Annie Versonnen, ingeschreven op de Nederlandse taalrol, lid van de Hoge Raad voor de Statistiek, wordt beëindigd.

Art. 14.De heer Edouard Wiliquet, ingeschreven op de Franse taalrol, wordt benoemd tot lid van de Hoge Raad voor de Statistiek, ter vervanging van Mevr. Annie Versonnen, wier mandaat hij zal beëindigen.

Art. 15.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^