Koninklijk Besluit van 07 juni 2009
gepubliceerd op 22 juni 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en tot va

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009202672
pub.
22/06/2009
prom.
07/06/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, artikel 101, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 29 april 1996, en artikel 111, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 mei 2004 en de programmawet van 27 april 2007;

Gelet op het verzoek van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap van 30 oktober 2003;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers van 2 december 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 oktober 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 23 januari 2009;

Gelet op het advies 46.299/1 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2009;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Art. 2.De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit percentage is vanaf 1 januari 2006 vatbaar voor herziening op voorstel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap of van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2004.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^