Koninklijk Besluit van 08 april 2003
gepubliceerd op 26 mei 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000363
pub.
26/05/2003
prom.
08/04/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D.


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van het beheerscontract van A.S.T.R.I.D., inzonderheid artikel 3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 13 maart 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13 maart 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Begroting en op het advies van Onze in Raad verenigde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad .

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 april 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, R. DAEMS Bijlage bij het koninklijk besluit van 8 april 2003 Tweede beheerscontract tussen de Belgische staat en de N.V. A.S.T.R.I.D. I. Algemene principes II. Taken van openbare dienst (cf. artikel 10 van de wet) A. Betrokken diensten B. Uitbouw van de dienstverlening C. Het ter beschikking stellen van de ASTRID-systemen en de levering van telecommunicatiediensten D. Verdere ontwikkeling en uitbreiding III. Financieel evenwicht - Planning van de staatsbijdragen A. Financieel evenwicht van de gevoerde exploitatie B. Toekenning, voorwaarden en grenzen van de staatsbijdragen C. Leningen aangegaan door A.S.T.R.I.D. IV. Tarieven V. Gedragsregels ten overstaan van de klanten A. Algemeen B. Betreffende het RCS en het PST C. Betreffende de CAD D. Betreffende de eindapparatuur E. Betreffende de Mobiele Operatie Centra (MOC) F. Kwaliteit van de diensten VI. Verantwoordelijkheden van de Staat (omstandigheden waarin A.S.T.R.I.D. haar opdrachten kan vervullen) VII. Raadgevend comité van gebruikers I.Algemene principes Artikel 1 - Definities Voor de uitvoering verstaat men onder : 1° de Minister : de Minister van Binnenlandse Zaken 2° de wet : de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten; 3° A.S.T.R.I.D. : de naamloze vennootschap van publiek recht opgericht door de Federale InvesteringsMaatschappij in uitvoering van artikel 2 van de wet; 4° de statuten : het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D.; 5° de ASTRID-systemen : de systemen bedoeld in artikel 3 van de wet, dit wil zeggen de complete infrastructuur bestaande uit het radio-communicatiesysteem (RCS - Radio Communication System), de computerondersteunde meldkamers (CAD - Computer Aided Dispatchings), het mobiel operatiecentrum (MOC - Mobile Operations Center), het personenoproepsysteem (PST), het testsysteem (TST), de backbone (BST) en het trainingsysteem (TRS) evenals de bijbehorende uitbreidingen;6° het NNCC (National Network Control Center) : het centrum dat instaat voor het beheer en de technische opvolging van de verschillende onderdelen van de ASTRID-systemen;7° het NOC (National Operation Center) : het onderdeel van de CAD-systemen dat het beheer mogelijk maakt van omvangrijke incidenten en/of incidenten die het grondgebied van een provincie overschrijden;8° een MDT (Mobile Data Terminal) : een mobiel eindapparaat voor data;9° een PDT (Portable Data Terminal) : een draagbaar eindapparaat voor data;10° AVL-apparatuur (Automatic Vehicle Location) : apparatuur die instaat voor de automatische plaatsbepaling van voertuigen;11° eindapparatuur : de apparatuur die bestemd is om op een of meer ASTRID-systemen te worden aangesloten.Hierbij onderscheidt men de volgende apparatuur : a. ACT (Air Connected Terminals) a.1. de apparatuur die het doorsturen van spraak en gegevens mogelijk maakt en die rechtstreeks via radiogolven op een of meer ASTRID-systemen is aangesloten (vaste, mobiele of draagbare radio's); a.2. de apparatuur die het doorsturen van gegevens mogelijk maakt en die via de onder punt a.1. vermelde apparatuur op een of meer ASTRID-systemen is aangesloten (MDT, PDT, AVL, « pagers », ...); b. LCT (Line Connected terminals) de apparatuur die rechtstreeks via bekabeling op een of meer ASTRID-systemen is aangesloten (radio-dispatching terminals, CAD-terminals, CAD-terminals op afstand);12° klant of gebruikersorganisatie : iedere dienst, instelling, vennootschap of vereniging zoals bepaald in artikel 3, § 1 van de wet; 13° abonnement : contract waarmee A.S.T.R.I.D. het recht verleent om een eindapparaat te gebruiken op een of meer ASTRID-systemen; 14° abonnee : de houder van een of meer abonnementen;15° activering : de technische handelingen waardoor een eindapparaat kan functioneren op een of maar ASTRID-systemen. Artikel 2 - Partijen Het onderhavige beheerscontract verbindt enerzijds de Belgische Staat en anderzijds A.S.T.R.I.D. en regelt de verhoudingen tussen deze beide partijen evenals de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van elk van hen. Het schept geen rechten of verbintenissen ten overstaan van derden.

Het is de taak van de Staat om enerzijds A.S.T.R.I.D. de nodige middelen te bezorgen om haar taken van openbare dienst te kunnen vervullen en anderzijds zich ervan te vergewissen dat de operationele en functionele behoeften van de diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen vermeld in artikel 3, § 1, van de wet, vervuld worden, volgens de wijze vermeld in het onderhavige contract.

Alle federale overheidsorganen zijn ertoe gehouden de door A.S.T.R.I.D. bij hen aanhangig gemaakte dossiers binnen redelijke termijnen te behandelen.

A.S.T.R.I.D. moet de dienstverlenende taken uitvoeren die beschreven zijn in het onderhavige contract volgens de hierin bepaalde voorwaarden. A.S.T.R.I.D. moet eveneens toezien op de opbouw, de exploitatie, het onderhoud en de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de ASTRID-systemen. Hiervoor mag zij echter niet tussenbeide komen in de werking van de diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen bedoeld in artikel 3 van de wet.

De taken van openbare dienst zullen altijd en overal voorrang hebben op eventuele andere activiteiten van A.S.T.R.I.D. De regeringscommissarissen zien toe op de goede uitvoering van het beheerscontract door de organen van de vennootschap en moeten hierbij in het bijzonder aandacht besteden aan de beslissingen met betrekking tot de al dan niet openbare dienstverlening met invloed op de dienstverlening aan de gebruikers, de uitoefening van het openbaar gezag, de werking van de vennootschap en het algemeen belang.

Artikel 3 - Geldigheidsduur Het onderhavige beheerscontract wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar.

Het wordt van kracht de dag waarop het in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit dat het contract goedkeurt, in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Beide partijen kunnen jaarlijks, en wel vóór 31 mei, een aanvraag tot wijziging indienen. Vóór 30 september van hetzelfde jaar wordt beslist over de aanvraag. De eventueel aangenomen wijzigingen worden, na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, van kracht op 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van het beheerscontract legt de raad van bestuur een nieuw ontwerp van beheerscontract aan de Minister voor. Indien bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het beheerscontract geen nieuw beheerscontract van kracht is geworden, wordt het oude van rechtswege verlengd, tot op het ogenblik dat het nieuw beheerscontract van kracht is geworden. Deze verlenging wordt door de Minister in het Belgisch Staatsblad kenbaar gemaakt. Indien in het lopende jaar geen wijzigingen aan het beheerscontract worden voorgesteld, neemt de Minister ambtshalve maatregelen.

Artikel 4 - Algemene voorwaarden Het onderhavige beheerscontract bepaalt onder andere de bijzondere regels en voorwaarden volgens dewelke A.S.T.R.I.D. de taken van openbare dienst uitoefent die haar zijn toevertrouwd door artikel 3 van de wet.

De verplichtingen die in het onderhavige beheerscontract worden vermeld zijn slechts van toepassing voor zover A.S.T.R.I.D. niet belemmerd wordt deze na te leven, dit wil zeggen wanneer ze haar verplichtingen onmogelijk kan nakomen wegens gebeurtenissen of omstandigheden die niet aan haar kunnen worden toegeschreven.

Elke wijziging van de bepalingen betreffende de taken van openbare dienst van A.S.T.R.I.D. zal het voorwerp uitmaken van een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit en zal kracht worden op 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad .

Artikel 5 - Overheidsopdrachten A.S.T.R.I.D. is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Zij is een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, § 2, 8° van deze wet.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid voor schade aan derden Bij de exploitatie van de ASTRID-systemen moet A.S.T.R.I.D. er steeds zo veel mogelijk naar streven om de opgelegde prestatieniveaus te optimaliseren. Behoudens bewezen zware fout kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit het gebruik van de ASTRID-systemen of de erop aangesloten eindapparaten.

II.Taken van openbare dienst (cf. artikel 10 wet) A.Betrokken diensten Artikel 7 - Openbare diensten Onder de in artikel 3, § 1, van de wet bedoelde openbare diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen die diensten verstrekken op het vlak van de hulpverlening en de veiligheid dienen minstens te worden verstaan : ° de politiediensten; ° de brandweerdiensten; ° de civiele bescherming; ° de veiligheid van de Staat; ° de douane; ° de centra van het eenvormig oproepstelsel voor dringende geneeskundige hulpverlening; ° de parketten; ° de dienst jeugdbescherming; ° de diensten van het gevangeniswezen belast met de bewaking en het transport van gedetineerden; ° de dienst vreemdelingenzaken belast met de bewaking en de overbrenging van illegalen; ° de diensten van landsverdediging binnen hun steunopdrachten ten behoeve van de administratieve overheden; ° het Coördinatie- en Crisiscentrum van de federale regering; ° de toezichtdiensten van de gewestelijke departementen belast met het beheer van waters en bossen; ° de administratie waterwegen en zeewezen; ° de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen; ° de Dienst voor de Scheepvaart; ° de intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen; ° de wegbeheerders; ° de inspectie- en controlediensten, ingericht bij of krachtens de wet, decreet, ordonnantie of gemeentebesluit; ° andere diensten, ingericht bij of krachtens de wet, decreet, ordonnantie of gemeentebesluit.

De Minister kan steeds diensten toevoegen aan de lijst.

Artikel 8 - Niet-openbare diensten In het raam van het binnenlands veiligheidsbeleid van de Staat zal A.S.T.R.I.D., na hiertoe te zijn gemachtigd door de Minister, de ASTRID-systemen binnen de door de Minister bepaalde voorwaarden eveneens openstellen voor niet-openbare diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen : ° die aan de gemeenschap diensten verstrekken op het vlak van de hulpverlening en de veiligheid, of; ° die bij de uitvoering van hen toegewezen taken van openbare dienst geconfronteerd worden met problemen van openbare veiligheid.

De vertrouwelijkheid van de communicaties is verzekerd op technisch vlak.

De genoemde machtiging wordt geacht bij deze reeds voor onbeperkte duur gegeven te zijn aan : ° het Belgische Rode Kruis; ° de privé ziekenwagendiensten; ° de ziekenhuizen; ° de openbare vervoersmaatschappijen; ° de maatschappijen die instaan voor de openbare gas-, water- en elektriciteitsvoorziening; ° de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten; ° de personen en diensten belast met de veiligheid bij sportmanifestaties en die alsdusdanig erkend zijn door de Minister; ° de brandweerdiensten binnen de Federatie van de Chemische Industrie van België die aangesloten zijn bij het BELINTRA-systeem.

B. Uitbouw van de dienstverlening Artikel 9 - Doelstellingen A.S.T.R.I.D. verbindt zich ertoe om de ASTRID-systemen op te bouwen, te exploiteren, te onderhouden, aan te passen en verder te ontwikkelen, met inachtneming van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Derhalve zal A.S.T.R.I.D., voor zover er zich geen belemmeringen voordoen zoals vermeld in artikel 4 tweede lid, ervoor zorgen dat voor het einde van 2003 de ASTRID-systemen beschikbaar zullen zijn.

Artikel 10 - Samenwerking Om de investeringen in infrastructuurwerken te beperken en voor zover als verenigbaar met de eisen van de veiligheid, de beveiliging, de gezondheid en de radiodekking zal A.S.T.R.I.D. een zo groot mogelijke samenwerking nastreven met de overheid, de andere telecomoperatoren en andere instanties om het gedeeld gebruik van bestaande en nog te verwezenlijken infrastructuren te realiseren, met inachtneming van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11 - Andere systemen A.S.T.R.I.D. zal, binnen de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, een zo groot mogelijke informatidoorstroming bewerkstelligen tussen de ASTRID meldkamer (CAD) en andere beheerscentrales van noodoproepen die worden beheerd door andere diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen bedoeld in artikel 3, § 1, van de wet.

C. Het ter beschikking stellen van de ASTRID-systemen en de levering van telecommunicatiediensten Article 12 - Diensten in verband met radiocommunicatie De functiemogelijkheden en prestatieniveaus van het RCS die door A.S.T.R.I.D. ter beschikking zullen worden gesteld, zijn minstens deze bepaald in de overheidsopdracht bedoeld in artikel 22 van de wet en zoals gewijzigd in de onderscheiden wijzigingsclausules.

Diensten in verband met radiocommunicatie die niet voorkomen in de overheidsopdracht bedoeld in artikel 22 van de wet, moeten niettemin beantwoorden aan de funtiemogelijkheden en prestatieniveaus zoals ze voorkomen n die overheidsopdracht en zoals gewijzigd in de onderscheiden wijzigingsclausules.

De aanpassingen aan deze overheidsopdracht betreffende de functiemogelijkheden en prestatieniveaus zullen worden uitgevoegd in overleg met het raadgevend comité van gebruikers.

Artikel 13 - Diensten in verband met de CAD De CAD-systemen worden door A.S.T.R.I.D. voor operationeel gebruik ter beschikking gesteld van de door de Minister aangewezen diensten (zie artikel 42).

De functiemogelijkheden en prestatieniveaus van de CAD-systemen die door A.S.T.R.I.D. ter beschikking zullen worden gesteld, zijn minstens deze bepaald in de overheidsopdracht bedoeld in artikel 22 van de wet, en zoals gewijzigd in de onderscheiden wijzigingsclausules.

Artikel 14 - Diensten in verband met de eindapparatuur A.S.T.R.I.D. verzekert de verbinding met en de werking van eindapparatuur op het netwerk.

De functiemogelijkheden en prestatieniveaus die door A.S.T.R.I.D. ter beschikking zullen worden gesteld, zijn minstens deze vastgesteld bij de in artikel 45 bedoelde functioneel-technische controle.

Artikel 14bis - De standaarden A.S.T.R.I.D. is ertoe gehouden ten minste de standaarden, bepaald door de respectieve overheden, elk voor wat hun organisatie of discipline betreft, en door het raadgevend comité van gebruikers (RCG) voor wat de interdisciplinaire standaarden betreft, toe te passen.

Het raadgevend comité adviseert in elk geval minstens over capaciteit, prioriteit en fleetmapping, voor de overheden vernoemd in artikel 7 én de diensten in artikel 8, voor wat de interdisciplinaire standaarden betreft.

D. Verdere ontwikkeling en uitbreiding Artikel 15 - Algemeen Verdere ontwikkeling en uitbreiding kan hetzij op initiatief van A.S.T.R.I.D. zelf, hetzij op vraag van de Minister, hetzij op vraag van het raadgevend comité van gebruikers (cf. titel VII), hetzij rechtstreeks op vraag van een of meer gebruikers worden gerealiseerd.

A.S.T.R.I.D. kan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de ASTRID-systemen slechts uitvoeren voor zover de financiële gevolgen ervan werden goedgekeurd door de bij de wet ingestelde controlemachenismen (cf. artikel 17, 18 en 19 van de wet).

A.S.T.R.I.D. blijft verantwoordelijk om de ASTRID-systemen te laten evolueren teneinde een maximale dienstverlening te waarborgen. In die zin sluit A.S.T.R.I.D. zich aan bij nationale en internationale platformen en neemt zij alle nodige maatregelen voor het op de hoogte blijven van de laatste technologische vernieuwingen en in het bijzonder om de evoluties in het domein van de ASTRID-systemen op te volgen.

Artikel 16 - Studies A.S.T.R.I.D. zal, rekening houdend met de concrete evolutie van de technologie en de wensen van haar klanten, onderzoek verrichten in het raam van : a) de mogelijke samenwerking met andere operatoren, in het bijzonder wat verbindingen betreft tussen de ASTRID-systemen en de vergelijkbare systemen voor hulp- en veiligheidsdiensten in de ons omringende landen;b) de interconnectie- en « roaming »-mogelijkheden van ASTRID-klanten op buitenlandse systemen en omgekeerd van buitenlandse gebruikers op de ASTRID-systemen;c) de mogelijke uitbreidingen en toepassingen voor de ASTRID-systemen. Zo deze studie en ontwikkeling gebeuren op vraag van een specifieke gebruiker, vallen de kosten te zijnen laste.

Artikel 17 Afgeschaft.

III. Financieel evenwicht - Planning van de staatsbijdragen A.Financieel evenwicht van de gevoerde exploitatie Artikel 18 - Algemeen Het algemeen beheer moet blijk geven van zuinigheid.

Hiertoe zal A.S.T.R.I.D. op regelmatige wijze nagaan hoe de exploitatie- en investeringskosten kunnen worden verbeterd en de werking van A.S.T.R.I.D. kan worden verhoogd.

De diensten die niet tot haar taken van openbare dienst behoren en waarvan de benuttiging, gelet op het geringe aantal gebruikers, onredelijk hoge kosten met zich meebrengt of zou meebrengen, zullen uit het oogpunt van het zuinigheidsbeginsel worden geëvalueerd en eventueel aangepast.

Bij het realiseren van haar wettelijk doel zal A.S.T.R.I.D. rechtmatig en doelmatig (d.i. efficiënt, effectief en kwaliteitsvol) handelen.

Artikel 19 - Afschrijving De duur van de economische afschrijving van de ASTRID-systemen wordt in principe op 15 jaar vastgelegd.

De boekhoudkundige afschrijvingstermijnen worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 20 - Inkomsten A.S.T.R.I.D. beschikt in het algemeen over de volgende inkomsten : ° inkomsten uit de exploitatie; ° inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten; ° interesten op de tegoeden van haar financiële rekeningen; ° inkomsten uit beleggingen en/of deelnemingen; ° een door de Staat toegekende bijdrage in het raam van de uitvoering van de taken van openbare dienst; ° bijdragen toegekend door overheden in het raam van de uitvoering van specifieke opdrachten; ° inkomsten uit giften.

In uitvoering van de aandeelhoudersovereenkomst zal de nettowinst gedurende de eerste 15 boekjaren volledig voorbehouden blijven.

Artikel 21 - Investeringen (artikel 10 van de wet) A.S.T.R.I.D. staat in voor het toezicht op de kwaliteit en kwantiteit van de investeringen en ziet toe op de uitvoering ervan binnen de termijnen die zijn bepaald in artikel 9.

De programmaring van de investeringen van de ASTRID-systemen moet overeenstemmen met de bepalingen van de verschillende gegunde overheidsopdrachten.

Artikel 2 Afgeschaft.

Artikel 23 - Bedrijsplan De raad van bestuur stelt en bedrijfsplan (« business plan ») op voor vijf jaar en werkt dit jaarlijks bij. Het wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister, na akkoord van de minister van Begroting.

Het bevat minstens de volgende elementen : de strategie van de onderneming, de SWOT-analyse, een beschrijving van de klanten, een beschrijving van de producten en diensten, de commerciële aanpak, de operationele aanpak, de organisatie en de middelen, de algemene planning, het financieel plan waaronder het investeringsplan en het risicobeheer.

B.Toekenning, voorwaarden en grenzen van de staatsbijdragen Artikel 23bis - Algemeen Deze titel bepaalt de voorwaarden en de berekeningswijze van de toelagen ten laste van de algemene uitgavenbegroting van het Rijk tot dekking van bepaalde uitgaven die voortvloeien uit de taken van openbare dienst (artikel 10 van de wet) van A.S.T.R.I.D. De staatsbijdragen dienen om bedrijfskoten te financieren andere dan enerzijds de investeringskosten in de ASTRID-systemen en anderzijds een door de Minister vast te stellen van de uitrusting om de integratie van de NATINUL centrales in de ASTRID-systemen te verwezenlijken, tenzij het onderhavige beheerscontract anders bepaalt.

Alle prijzen die vermeld worden in deze titel, zijn uitgedrukt in prijzen van maart 2003. Ze zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Artikel 24 - Inhoud De Staat, vertegenwoordigd door de Minister en de Minister van Begroting, verbindt zich ertoe jaarlijks op de begroting van Binnenlandse zaken een bedrag ten gunste van de N.V. A.S.T.R.I.D. in te schrijven om alle volgende exploitatiekosten te dekken : a) De kosten voor het onderhoud van de infrastructuur van het door A.S.T.R.I.D. aangekochte susteem (hardware, software en databases) van RCS, CAD, MOC, PST, TST, BST, TRS en van de bijbehorende uitbreidingen; b) De werkingskosten van de in artikel 24 a) vermelde infrastructuur van het systeem : - de kosten van nieuwe masten of de vervanging van bestaande masten; - de kosten voor het huren en aanpassen van terreinen (bouwkundige werken); - de kosten voor het huren, onderhouden en/of aanpassen van de masten en/of pylonen en van de bijbehorende technische ruimten; - de kosten van nieuwe masten of de vervanging van bestaande masten; - de kosten voor het installeren of aanpassen van de nutsvoorzieningen en de bijbehorende abonnementen, huurkosten en gebruikskosten, met uitzondering van de kosten voor de meldkamers zoals voorzien in artikel 52; - de abonnementskosten van alle lijnen die aangesloten zijn op de ASTRID meldkamers; - de vergunningsrechten die verschuldigd zijn aan het B.I.P.T.; - de huurkosten van de vaste verbindingen; - de kosten voor aankoop en onderhoud van de nodige programmeer-, meet- en testapparatuur en - systemen om de goede werking van de ASTRID-systemen te verzekeren; - de kosten voor aankoop en onderhoud van demonstratie-apparatuur. c) De werkingskosten van de vennootschap : - de opstartkosten; - de kosten van het personeelsbeheer, inclusief de opleidingen; - de kosten van externe gespecialiseerde consultancy; - de huurkosten van de gebouwen van de vennootschap en de bijbehorende kosten voor het installeren of aanpassen van de nutsvoorzieningen en de beveiligingssystemen en de bijbehorende abonnementen, huurkosten en gebruikskosten; - de kosten voor inrichting en uitrusting van de kantoren zoals vereist voor de uitvoering van de taken in een moderne onderneming, inclusief de computersystemen die de werking van de vennootschap ondersteunen : de kantoorinformatica, het « Entreprise Resource Planning » systeem, het billingsysteem en de telefonie- en telefax-infrastructuur; - de kosten die voortvloeien uit de marketingactiviteiten, de externe contacten en de commerciële ontwikkeling van de vennootschap; - de kosten van apparatuur en uitrusting, inclusief de computersystemen, die nodig zijn voor het voorbereiden van de door A.S.T.R.I.D. uitgeschreven overheidsopdrachten en de controle op hun uitvoering; - de kosten van kantoorbenodigdheden; - de kosten van het onderhoud van de hogerbeschreven middelen.

In de hierboven beschreven exploitatiekosten wordt slechts bijbedragen door de Staat voor zover zij toe te schrijven zijn aan de uitvoering van de taken van openbare dienst van A.S.T.R.I.D., zoals bepaald in de wet.

De hierboven vermelde werkingskosten omvatten ook de investeringen in materiële en immateriële vaste activa die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het administratief beheer van A.S.T.R.I.D., met name de inrichting en uitrusting van de lokalen.

De raad van bestuur mag bij gemotiveerde beslissing overgaan tot wijziging van de categorie van de als exploitatiekosten ingeschreven bedragen Artikel 25 - Toekenningsvoorwaarden De jaarlijkse bijdrage door de Staat voor het jaar J wordt toegekend onder de volgende voorwaarden : ° ze moet in uitvoering van het onderhavige beheerscontract aan de hand van een met redenen omkleed verzoek worden aangevraagd bij de Minister, uiterlijk op 1 mei van het jaar J - 1; ° ze moet gebaseerd zijn op zo concreet mogelijke boekhoudkundige cijfers (cf. jaarrekening) en op het door de Minister goedgekeurde bedrijfsplan; ° ze moet rekening houden met eventuele overschotten of tekorten van de voor het jaar J - 2 uitbetaalde bijdrage, en met het door de niet-openbare diensten betaalde « proportioneel deel » (cf. artikel 33 c) en artikel 35) tijdens het jaar J - 2; ° voor 2003 werd, onverminderd de vermindering van 4.878.110 EUR voor het jaar J - 2 of 2001, uitzonderlijk, en dit in uitvoering van een conclaafbeslissing een bijkomende vermindering doorgevoerd van 2.750.000 euro, zijnde de vervroegde terugstorting jaar J - 1 of 2002.

Budgetten die voorzien waren op posten met betrekking tot werkzaamheden die de installaties van de ASTRID-systemen mogelijk maken maar die door omstandigheden zoals vertragingen in de uitvoering niet konden worden gebruikt, vallen niet onder deze rubriek. Deze bedragen blijven ter beschikking van A.S.T.R.I.D. tot op het ogenblik dat deze uitgaven effectief worden.

Artikel 26 - Begrenzing Voor 2003 bedraagt de staatsbijdrage 24.900.000 euro.

Voor 2004 bedraagt de staatsbijdrage 29.800.000 euro.

Vanaf 2005 bedraagt de staatsbijdrage 31.800.000 euro, conform het financieel plan en gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

Artikel 27 - Uitbetaling De jaarlijkse bijdrage door de Staat, zoals berekend in toepassing van de artikelen 24, 25 en 26, wordt ten laatste op de eerste werkdag van de maand maart van het jaar waar zij betrekking op heeft uitbetaald.

Bij gebrek aan storting tegen de vastgestelde datum, zal van rechtswege intrest verschuldigd zijn, berekend tegen de geldende wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Artikel 28 - Controle op het gebruik van de staatsbijdrage De controle op de opmaak van de bijdrage door de Staat gebeurt volgens het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole.

De controle op de aanwending van de bijdrage door de Staat gebeurt volgens de modaliteiten voorzien in artikel 17 en 18 van de wet.

Bij het afsluiten van elk boekjaar wordt, ter voorbereiding van de controle op het gebruik van de staatsbijdrage, een balans voorgelegd aan de regeringscommissarissen met vermelding van de verkregen bijdrage en het gebruik ervan.

Artikel 29 Afgeschaft.

C.Leningen aangegaan door A.S.T.R.I.D. Artikel 30 Leningen die door A.S.T.R.I.D. worden aangegaan, moeten worden afgesloten in samenwerking met en volgens de richtlijnen van de administratie van de Thesaurie, onder meer wat het raadplegen van de concurrentie betreft.

IV.Tarieven Artikel 31 - Basisnorm Onder « basisnorm » verstaat men het volume communicatie (verkeer) dat een eindapparaat op de radio-elektrische weg (« ether ») opwekt en dat aan de basis lag van de dimensionering vanhet RCS-systeem. Bij deze dimensionering werd uitgegaan van de veronderstelling dat het systeem eind 2005 diensten aanbiet voor minimum 40.000 abonnementen (cf. overheidsopdracht bedoeld in artikel 22 van de wet).

Minstens voor de verenigingen van de in artikel 7 vermelde openbare diensten, zal in de bijzondere contractvoorwaarden worden voorzien dat deze norm gecumuleerd kan worden door een vereniging van gebruikers of klanten op basis van het aantal afgesloten abonnementen en de regels van toepassing inzake tarieven (cf. artikel 33).

Artikel 32 - Het basistarief voor het gebruik en de aanschaf van een eindapparaat De klant draagt de kosten voor de aanschaf van een eindapparaat en de kosten voor het gebruik van het apparaat op het ASTRID-netwerk.

Het basistarief voor zowel de aanschaf als het gebruik van een apparaat wordt berekend tegen kostprijs, dit wil zeggen zonder enige winstmarge ten voordele van A.S.T.R.I.D. Alle tarieven worden tweemaal per jaar (op 1 januari en op 1 juli) aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen. a) De kosten voor het gebruik van een eindapparaat : De kosten voor het gebruik van een eindapparaat bestaan uit de volgende samenstellende delen : 1.abonnementskosten Voor het gebruik van een eindapparaat op het ASTRID-netwerk worden abonnementskosten aangerekend, gelijk aan X maal het in de ASTRID-systemen geïnvesteerde kapitaal met een minimum gelijk aan het in de wet voorziene kapitaal, gedeeld door de in het bedrijfsplan voorziene afschrijvingsperiode en het aantal netwerkabonnementen. Tot eind 2005 wordt voor de berekening van deze abonnementskosten het in de wet voorziene kapitaal van 143.778.244,20 euro, een afschrijvingsperiode van 15 jaar en 40 000 abonnementen op het netwerk voorzien. Voor de volgende jaren voert A.S.T.R.I.D. jaarlijks een herberekening uit op basis van de actuele cijfers in overleg met het raadgevend comité van gebruikers en legt de Minister de abonnementskosten vast. Deze kosten dekken onder meer de communicatie die binnen de basisnorm valt.

De factor X wordt door A.S.T.R.I.D. berekend in functie van de belasting voor het netwerk van de verschillende eindapparaten en wordt door de Minister vastgelegd. Indien dit om technische of financiële redenen noodzakelijk is kan A.S.T.R.I.D. de Minister voorstellen deze factor X aan te passen.

Indien A.S.T.R.I.D. investeringen moet doen in de ASTRID-systemen die het bij wet vastgestelde kapitaal overtreffen, en die niet of niet volledig door de kosten voor communicatie bij overschrijding van de basisnorm worden gedekt, worden deze meerkosten in de herberekening van de abonnementskosten meegerekend. Dit geldt echter niet voor investeringen ingevolge diensten versterkt op commerciële basis. 2. overige kosten Naast de abonnementskosten kunnen de volgende kosten door A.S.T.R.I.D. nog aan de klant worden aangerekend voor het gebruik van een eindapparaat : I. kosten voor de communicatie bij eventuele overschrijding van de vastgestelde basisnorm;

II. kosten voor de eventuele verbindingen en doorverbindingen naar andere netwerken zoals het PSTN (Public Switched Telephone Network);

III. administratieve en financiële kosten : kosten die voortvloeien uit de specifieke administratieve diensten;

IV. de BTW. b) De kosten voor de aanschaf van een eindapparaat. Een eindapparaat kan rechtstreks, bij een externe leverancier of bij A.S.T.R.I.D. worden aangeschaft. Sommige eindapparaten moeten bij A.S.T.R.I.D. worden aangeschaft.

De kostprijs en verkoopsvoorwaarden voor eindapparaten die rechtstreeks of via en door A.S.T.R.I.D. uitgeschreven overheidsopdracht bij een externe leverancier worden aangeschaft, worden door de offerte van de externe leverancier bepaald.

A.S.T.R.I.D. fungeert hier hoogstens als tussenpersoon, waarvoor geen kosten worden aangerekend.

Met de eindapparaten die bij A.S.T.R.I.D. zelf worden gehuurd of gekocht, kunnen - naargelang van de keuze van de klant - de volgende kosten gepaard gaan : I. financieringskosten voor de eindapparaten (inclusief of exclusief de accessoires, naargelang van de keuze van de klanten) : - indien het gaat om een huurcontract voor de eindapparaten met een duur gelijk aan de door de klanten gekozen afschrijvingstermijn, dan zijn deze kosten gelijk aan de aflossing van een lening met constante annuïteiten, aangegaan ter dekking van de investeringskosten van de eindapparaten (de klanten bepalen in dit geval de aflossings- of afschrijvingstermijn); - in alle andere gevallen worden deze kosten vrij door A.S.T.R.I.D. bepaald in functie van een noodzakelijk inbegrepen risicopremie;

II. kosten ter dekking van een omnium onderhoudscontract voor het eindapparaat bij de leverancier;

III. kosten ter dekking van een « service » bij de klant ingevolge panne aan of problemen met een eindapparaat.

De elementen aangehaald onder I en III zijn facultatief en afhankelijk van de keuze van de klant. De kosten aangehaald onder II zijn verplicht indien het gaat om een gehuurd eindapparaat.

De vaste en variabele lijnkosten voor eindapparaten die via een vaste verbinding met een ASTRID-systeem verbonden worden, zijn steeds ten laste van de klant.

Artikel 33 - Toepassingsprincipes voor de taken van openbare dienst van A.S.T.R.I.D. Het ASTRID-netwerk vormt een essentiële schakel in de telecommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten van het land. Het is een instrument van het binnenlands veiligheidsbeleid.

Het wordt door de federale staat voornamelijk ter beschikking gesteld van de federale en lokale, administratieve en gerechtelijke openbare overheden. a) De tarieven en tariefstructuren, of de formules voor hun berekening, van de door A.S.T.R.I.D. geleverde prestaties binnen haar taken van openbare dienst, en die niet in het beheerscontract zijn geregeld, worden ter goedkeuring aan de Minister voorgelegd. Zonder gemotiveerde verwerping vanwege de Minister binnen 60 dagen na voorlegging, worden ze geacht door hem te zijn goedgekeurd. Indien de ter zake door de Minister genomen beslissing voor A.S.T.R.I.D. leidt tot extra kosten, worden deze kosten gedekt door een gelijkwaardige tegemoetkoming ten laste van de algemene uitgavenbegroting van het Rijk. b) De openbare diensten vermeld in artikel 7, betalen voor hun abonnementen uitsluitend het basistarief (cf.artikel 32). Voor alle andere eventueel aangeboden diensten en/of producten betalen zij een tarief dat zo dicht mogelijk aansluit bij de marktprijs (hetzij de kostprijs en de door A.S.T.R.I.D. bepaalde winstmarge). c) In het raam van het binnenlands veiligheidsbeleid betalen de niet-openbare diensten vermeld in artikel 8 uitsluitend het basistarief voor hun abonnementen (cf.artikel 32). Voor andere opdrachten zijn de tarieven zoals omschreven in artikel 35 van toepassing.

De basisnorm geldt enkel voor de abonnementen waarvoor een basistarief van toepassing is.

Artikel 34 - Aanpassingen Teneinde de implementatie van ASTRID te verzekeren en zonder discriminatoir te zijn ten overstaan van de klanten kan de Minister, op voorstel van de vennootschap, na advies van het raadgevend comité van gebruikers, rekening houdend met de geboekte bedrijfsresultaten uit diensten verstrekt op commerciële basis en na akkoord van de minister van begroting, de artikelen 31, 32 en 33 aanpassen. De jaarrekening zal worden meegedeeld aan het raadgevend comité van gebruikers na goedkeuring ervan door de algemene vergadering van aandeelhouders (de tweede dinsdag van de maand mei).

Artikel 35 - Diensten verstrekt op commerciële basis A.S.T.R.I.D. kan enkel diensten op commerciële basis berstrekken na daartoe te zijn gemachtigd bij een in de Ministerraad overleg koninklijk besluit (artikel 3, § 3 van de wet).

Voor diensten die A.S.T.R.I.D. op commerciële basis verstrekt, bepaalt A.S.T.R.I.D. vrij de tarieven en tariefstructuren. Zij is verplicht om in dit geval prijzen aan te rekenen die geenszins concurrentievervalsend zijn en waarbij een aanvaardbare winstmarge wordt gehanteerd. Deze prijzen mogen nooit lager zijn dan het basistarief dat aangerekend wordt voor de openbare diensten voor dezelfde dienstprestaties.

Ook dient zij voor eenzelfde dienstprestatie in heel België eenzelfde prijs te hanteren.

V.Gedragsregels ten overstaan van de klanten A.Algemeen artikel 36 - Principes Binnen het raam van de rampenplanning behoudt de administratieve autoriteit die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de respectieve rampenfasen, een algemene beslissingsbevoegdheid wat het inzetten, organiseren en configureren avn de ASTRID-systemen betreft.

A.S.T.R.I.D. kan haar diensten slechts ter beschikking van een klant stellen op basis van een bijzonder contract dat geenszins strijdig mag zijn met het beheerscontract.

De bepalingen van het bijzonder contract hebben voorrang op de bepalingen van de algemene contractvoorwaarden. Het bijzonder contract moet de rechten en plichten van A.S.T.R.I.D. en de klant duidelijk omschrijven in functie van de eigenheid van de klant.

Artikel 37 - Algemene contractvoorwaarden De door de Minister goedgekeurde algemene contractvoorwaarden hebben onder meer betrekking op de beschrijving van de dienst, de leveringstermijnen, de redenen tot weigering, de verantwoordelijkheden, de voorwaarden voor veiligheid en vertrouwelijkheid, de facturerings en betalingswijze, de niet-betaling, het misbruik, de behandeling van geschillen, de functioneel-technische controle van eindapparatuur en het beëindigen van de dienstverlening.

A.S.T.R.I.D. bepaalt in deze algemene contractvoorwaarden in het bijzonder welke aspecten van de exploitatie van de ASTRID-systemen al of niet door de klant kunnen worden uitgevoerd. Zij verduidelijkt desbetreffend de verantwoordelijkheden van beide partijen. In elk geval zal hierbij het principe gehanteerd worden dat de exploitatie en het technisch toezicht steeds een verantwoordelijkheid van A.S.T.R.I.D. blijven.

Eventuele wijzigingen van de algemene contractvoorwaarden moeten door de Minister worden bekrachtigd, na advies van het raadgevend comité van gebruikers.

Artikel 38 - Opleiding A.S.T.R.I.D. bepaalt de door haar te leveren inspanningen in het raam van de opleiding voor de klanten die behoren tot de in artikel 7 genoemde diensten en verzekert minstens de opleiding van de opleiders in functie van de hiervoor voorziene budgetten. Daarnaast zal zij een coördinerende rol op zich nemen bij het aanbieden van opleidingen tegen betaling.

B.Betreffende het RCS en het PST Artikel 39 - Configuratie van de systemen A.S.T.R.I.D. verbindt zich ertoe om het RCS en het PST te configureren en te programmeren volgens de behoeften van de klanten die bepaald en verduidelijkt worden in de contracten afgesloten met de klanten en rekening houdend met de capaciteit en bijzonderheden van het RCS en het PST. De configuratie en de programmering van de systemen hebben betrekking op : ° het nummeringsplan (abonneenummers); ° de gespreksgroepen; ° de rechten van de abonnees volgens het type en de formule van het afgesloten abonnement (« profiel »).

Dit maakt deel uit van de diensten aangeboden door A.S.T.R.I.D., ongeacht het type en de formule van het afgesloten abonnement.

Artikel 40 - Migratie De migratie van de oude radiocommunicatiesystemen naar de ASTRID-systemen zal gebeuren met de technische steun van A.S.T.R.I.D. De door A.S.T.R.I.D. geleverde steun en de uitvoeringswijze van de migratie zullen worden vermeld in de contracten tussen A.S.T.R.I.D. en haar klanten.

Artikel 41 - Eigendom van gegevens De gegevensbestanden die door A.S.T.R.I.D. worden verzameld, zijn eigendom van de verenigingen of diensten waartoe de aan de communicatie deelnemende abonnees behoren.

A.S.T.R.I.D. heeft niettemin het recht om deze gegevens te gebruiken voor facturering, voor het opmaken van statistieken en om de kwaliteit van de aangeboden diensten na te gaan. In dit raam garandeert A.S.T.R.I.D. de vertrouwelijkheid van deze gegevens conform de wet van 8 verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

C.Betreffende de CAD Artikel 42 - Principes De inplaatsstelling, de ter beschikkingstelling en het gebruik van de ASTRID CAD-systemen en het bijbehorende nationaal operatiecentrum worden bepaald door een bij de Minister genomen ministerieel besluit.

Artikel 43 - Eigendom van de gegevens Behoudens de door A.S.T.R.I.D. ter beschikking gestelde databanken zijn alle databanken opgeslagen in de ASTRID CAD-systemen eigendom van de gebruikers.

A.S.T.R.I.D. behoudt een toegangsrecht tot de gegevens met het oog op het opstellen van systeemstatistieken, de prestatiemetingen, de onderhoudswerkzaamheden en de eventueel noodzakelijke hersteloperaties. De wijze van dit toegangsrecht moet worden bepaald in het artikel 42 aangehaalde ministerieel besluit.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen opgenomen in artikel 458 van het strafwetboek en in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ebscherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zullen de gebruikers van de CAD en A.S.T.R.I.D. ten aanzien van haar medewerkers de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde de vertrouwelijkheid van informatie van persoonlijke, politionele en medische aard, opgenomen in de door A.S.T.R.I.D. ter beschikking gestelde databanken, te garanderen. De nodige algemene voorzorgsmaatregelen moeten worden bepaald in het in artikel 42 vermelde ministerieel besluit.

D.Betreffende de eindapparatuur artikel 44 - Algemeen Eindapparatuur kan mits betaling van een abonnement op een of meer ASTRID-systemen worden aangesloten. Eindapparatuur kan als volgt worden verkregen : 1° de klant kan een eindapparaat rechtstreeks bij een leverancier verwerven; 2° naargelang van het aanbod kan een klant : a) het zij eindapparaat aankopen, huren of leasen via een door A.S.T.R.I.D. afgesloten open overeenkomst met diverse leveranciers; b) hetzij een eindapparaat rechtstreeks bij A.S.T.R.I.D. aankopen of huren.

Voor bepaalde types eindapparaten kan A.S.T.R.I.D. de klant verplichten deze rechtstreeks bij A.S.T.R.I.D. te huren. De diensten, instellingen, maatschappijen of verenigingen bedoeld in § 1 van artikel 3 van de wet zijn niet onderworpen aan de wet van 24 december 1993 (wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten) wat het afsluiten van abonnementen met of zonder eindapparatuur bij A.S.T.R.I.D. betreft.

Artikel 45 - Functioneel-technische controle Elk type apparaat dat door een klant wordt aangekocht bij een derde moet bij A.S.T.R.I.D. een functioneel-technische controle ondergaan hebben vóór de activering ervan op het netwerk.

A.S.T.R.I.D. zal de lijst van de eindapparaten die op het netwerk mogen worden aangesloten, aanpassen telkens als een nieuw type van eindapparaat een functioneel-technique controle heeft ondergaan. Deze lijst wordt bekendgemaakt via de website van A.S.T.R.I.D. en door middel van een periodieke publicatie.

Artikel 46 - Programmering De programmering van de eindapparatuur en de rechten van de klant voor de uitvoering van het geheel of een deel van deze programmering zullen nader worden bepaald in de contracten tussen A.S.T.R.I.D. en haar klanten.

A.S.T.R.I.D. zal de programmering van de rechtstreeks bij haar gehuurde eindapparatuur voorstellen als onderdeel van de basisdienst die geleverd wordt bij de activering van het eindapparaat op de ASTRID-systemen.

Artikel 47 - Activering en werking A.S.T.R.I.D. verbindt zich ertoe om binnen 5 werkdagen aan een aanvraag tot activering van een eindapparaat gevolg te geven, op voorwaarde dat het « profiel » van de apparatuur vooraf in onderlinge overeenstemming tussen A.S.T.R.I.D. en de klant werd vastgelegd.

A.S.T.R.I.D. neemt binnen de grenzen van het redelijke de nodige maatregelen om aan een aanvraag tot activering die als dringend wordt gemotiveerd tegemoet te komen.

Artikel 48 - Vervanging van een eindapparaat Bij een defect aan een rechtstreeks bij A.S.T.R.I.D. gehuurd eindapparaat, en voor zover het verplichte onderhoudscontract effectief werd onderschreven (cf. artikel 32 voorlaatste lid), verbindt A.S.T.R.I.D. zich ertoe om binnen 24 uur, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen, een werkend eindapparaat ter beschikking te stellen, geprogrammeerd met hetzelfde « profiel » als het defecte eindapparaat. Deze omwisseling zal gebeuren op de wijze bepaald in de algemene en bijzondere contractvoorwaarden.

A.S.T.R.I.D. neemt binnen de grenzen van het redelijke de nodige maatregelen om aan een aanvraag tot vervanging van een eindapparaat die als dringend wordt gemotiveerd tegemoet te komen.

E.Betreffende de Mobiele Operatie Centra (MOC) Artikel 49 - Algemeen Mobiele uitbreidingen van de ASTRID-systemen zijn een exclusieve bevoegdheid van A.S.T.R.I.D. Artikel 50 - Ter beschikking stellen Het ter beschikking stellen van dergelijke apparatuur wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk V, Titel A, B, C en D van het onderhavige beheerscontract. Bijkomende regels voor de activering of terbeschikkingstelling van het MOC aan een klant zullen later in overleg met het raadgevend comité van gebruikers door A.S.T.R.I.D. worden vastgelegd.

F.Kwaliteit van de diensten Artikel 51 - Jaarlijkse verslaggeving A.S.T.R.I.D. verbindt zich ertoe om in een jaarlijkse verslaggeving minstens volgende prestatie- indicatoren te verzamelen en mede te delen aan de ministers belast met de controle op A.S.T.R.I.D. en aan het raadgevend comité van gebruikers : a) de beschikbaarheidsgraad van het RCS;b) het gebruik van de beschikbare capaciteit;c) de uitvoering van de onderhoudsdiensten;d) de prestatie-indicatoren wat de marktpenetratie betreft; e) de opmerkingen van de gebruikers (onderwerp, regelmaat, snelheid van de behandeling, gevolgd dat eraan gegeven is, ...).

De eerste jaarlijkse verslaggeving heeft betrekking op het jaar 2002 en zal uiterlijk op 31 maart 2003 beschikbaar zijn.

Artikel 51bis - Controle op de kwaliteit van de diensten De controle op de kwaliteit van de diensten wordt gecentraliseerd bij de interne auditor of desgevallend bij de administratief en financieel directeur die onder andere de klachten van klanten zal verzamelen.

VI.Verantwoordelijkheden van de Staat (voorwaarden waarin A.S.T.R.I.D. haar opdrachten kan vervullen) Artikel 52 - Infrastructuur Opdat A.S.T.R.I.D. haar taak zou kunnen uitvoeren, moet de Staat de volgende infrastructuur ter beschikking stellen binnen een termijn die zal worden overeengekomen tussen A.S.T.R.I.D. en de bevoegde Ministers : 1. Gebouwen bestemd voor de meldkamers (CAD) De bevoegde diensten van de gebruikers en de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen zullen de lokalen die noodzakelijk zijn voor het onderbrengen van de CAD-systemen tijdig (zie artikel 9) aan A.S.T.R.I.D. ter beschikking stellen.

Het betreft met name : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De kosten voor het onderhoud en het gebruik (water, energie, ...) van deze lokalen zijn ten laste van de gebruikers van de CAD-systemen.

Er werd hieromtrent een protocol afgesloten tussen de vennootschap en de Minister tot wiens bevoegdheid de Regie der Gebouwen behoort. 2. Masten en pylonen van het RCS De Minister tot wiens bevoegdheid de Regie der Gebouwen behoort en alle andere diensten zullen A.S.T.R.I.D. toelaten apparatuur te plaatsen op de masten of pylonen die eigendom zijn van de Staat, op voorwaarde dat : ° A.S.T.R.I.D., in overleg met de gebruikers van de systemen die momenteel op deze infrastructuur geïnstalleerd zijn, de nodige maatregelen treft opdat de hinder voor het gebruik van deze systemen tot een minimum beperkt zou blijven; ° het geïnstaleerde materiaal de stabiliteit van de infrastructuur niet in het gedrang brengt, en; ° A.S.T.R.I.D. de financiële kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke stabiliteits- of technische onderzoeken ten laste neemt.

De Minister tot wiens bevoegdheid de Regie der Gebouwen behoort, zal A.S.T.R.I.D. de nodige ruimte ter beschikking stellen voor het installeren van een « shelter » (met de term « shelter » wordt hier een technische container van + 6 m2 bedoeld), indien mogelijk dicht bij elk van deze masten of pylonen.

Indien zou blijken dat het te installeren ASTRID-materiaal de stabiliteit van de bestaande infrastructuur in het gedrang zal brengen, zal de Minister tot wiens bevoegdheid de regie der Gebouwen behoort of elke andere federale dienst A.S.T.R.I.D. toestemming verlenen voor het optrekken, op kosten van A.S.T.R.I.D. en met naleving van de regels van de kunst en van de geldende technische normen, van een nieuwe mast of pyloon op een terrein dat door de regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld. Deze mast of pyloon zal zodanig worden ontworpen en ingeplant dat hij, in geval van gehele of gedeeltelijke vervreemding of overdracht aan derden door de Regie der Gebouwen van haar onroerend goed dat bezwaard is met een pyloon of mast, zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt voor de nieuwe eigenaar van het onroerend goed.

De nieuwe mast of pyloon wordt de eigendom van de regie der Gebouwen.

A.S.T.R.I.D. is belast met het beheer, het onderhoud en de exploitatie van deze mast of pyloon.

In de mate dat en zodra de regie der Gebouwen hiervoor de nodige extrabudgettaire middelen krijgt toegekend, zal de Regie der Gebouwen de kosten voor het ontmantlen van de oude mast of pyloon op zich nemen.

Hierover wordt een protocol afgesloten tussen A.S.T.R.I.D. en de Minister tot wiens bevoegdheid de regie der Gebouwen behoort. 3. Infrastructuur van het BEMILCOM-systeem De Minister van landsverdediging zal A.S.T.R.I.D. toelaten apparatuur aan te brengen op de masten of torens van BEMILCOM op voorwaarde dat : ° A.S.T.R.I.D. de technische voorschriften voor het installeren van niet-BEMILCOM materiaal op de BEMILCOM-torens naleeft; ° het geïnstalleerde materiaal de stabiliteit van de infrastructuur niet in het gedrang brengt, en; ° A.S.T.R.I.D. de financiële kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke stabiliteits- of technische onderzoeken ten laste neemt.

De Minister van landsverdediging zal A.S.T.R.I.D. de nodige ruimte ter beschikking stellen voor het installeren van een « shelter » (met de term « shelter » wordt hier een technische container an + 6 m2 bedoeld), indien mogelijk dicht bij elk van deze masten of torens.

Hierover wordt een protocol afgesloten tussen de vennootschap en de Minister van Landsverdediging.

Artikel 53 - Aansluiting op het systeem Voor de in artikel 7 vermelde diensten zullen de respectievelijk bevoegde ministers het aansluiten binnen de in het financieel plan vooropgestelde hypothesen stimuleren.

In elk geval de federale politie, de civiele bescherming, de Veiligheid van de Staat, de douane en de dienst 100 voor hun radiocommunicatie uiterlijk op 1 januari 2005 volledig van de diensten van A.S.T.R.I.D. gebruik te maken, voor zover A.S.T.R.I.D. zijn doelstellingen bereikt heeft die voorzien zijn in artikel 9. De verplichting tot aansluiten belet geenszins de uitvoering door deze diensten van de hen bij of krachtens de wet toegekende opdrachten, maar beoogt integendeel het vergemakkelijken ervan.

Voor de in artikel 7 vermelde gemeentelijke diensten zal de Minister in het raam van zijn subsidiëringsbeleid het aansluiten binnen de in het financieel plan vooropgestelde hypothesen stimuleren.

Artikel 54 - Centrale databanken van de politiediensten (POLIS) De Algemene Directie Operationele Ondersteuning van de federale politie zal, met de medewerking van de betrokken politiediensten, instaan voor de noodzakelijke aanpassingen aan de eigen informicainfrastructuur opdat de toegang tot de centrale databanken van de politiediensten (cf. POLIS-systeem) vanuit de CAD-systemen en met alle MDT's en draagbare, mobiele en vaste radio's in gebruik bij de Belgische politiediensten, gegarandeerd zal zijn op het ogenblik van de levering van de respectieve CAD-systemen.

De Minister zal, na akkoord van de Minister van Begroting, met de raad van bestuur de noodzakelijke afspraken maken omtrent de co-dinanciering van deze aanpassingen door A.S.T.R.I.D. Artikel 55 - Nationaal informaticanetwerk van de hulpdiensten (NATINUL) In samenwerking met A.S.T.R.I.D. en na evaluatie van de pilootprojecten zal de Ministerraad de volgorde en de timing bepalen om tot een volledige integratie van de centra voor de behandeling van de politionele en niet-politionele noodoproepen daar waar fysiek mogelijk in één CAD per provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te komen. In afwachting van een volledige integratie zal de Algemene Directie Civiele Veiligheid daar waar nodig instaan voor de noodzakelijke aanpassingen aan de informatica-infrastructuur van de NATINUL-centra voor de verwezenlijking van de interface tussen deze centra en de ASTRID meldkamers uiterlijk zes maanden na de levering van de NATINUL-systemen of van de ASTRID CAD-systemen, waarbij de laatste datum in aanmerking wordt genomen.

De Minister zal, na akkoord van de minister van Begroting, met de raad van bestuur de noodzakelijke afspraken meken omtrent de co-finenciering van deze aanpassingen door A.S.T.R.I.D. Artikel 56 - Integrated System for the Local Police - ISLP De Algemene Directie Operationele Ondersteuning van de federale politie zal instaan voor de noodzakelijke aanpassingen aan de ISLP informatica-infrastructuur voor de verwezenlijking van de interface tussen dit platform en de ASTRID meldkamers uiterlijk op de datum van de levering van de ASTRID meldkamers.

De Minister zal, na akkoord van de minister van Begroting, met de raad van bestuur de noodzakelijke afspraken maken omtrent de co-financiering van deze aanpassingen door A.S.T.R.I.D. VII.Raadgevend comité van gebruikers Artikel 57 - Samenstelling Het raadgevend comité van gebruikers zoals bepaald in artikel 15 van de statuten bestaat uit : ° een vertegenwoordiger van de federale politie, aangewezen door de commissaris-generaal van de federale politie; ° een vertegenwoordiger van de lokale politie, aangewezen door de vaste commissie van de lokale politie; ° een vertegenwoordiger van de brandweer, aangewezen door de directeur-generaal van de algemene directie civiele veiligheid; ° een vertegenwoordiger van de algemene directie civiele, aangewezen door de directeur-generaal van de algemene directie civiele veiligheid; ° een vertegenwoordiger van de douane, aangewezen door de directeur-generaal van de administratie der douane en accijnzen; ° een vertegenwoordiger van de Veiligheid van de Staat, aangewezen door de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat; ° een vertegenwoordiger van de centra van het eenvormig oproepstelsel voor dringende geneeskundige hulpverlening, aangewezen door de directeur-generaal van de gezondheidszorg; ° een vertegenwoordiger van de algemene directie veiligheids- en preventiebeleid, aangewezen door de directeur-generaal van de algemene directie veiligheids- en preventiebeleid; ° een vertegenwoordiger van de ande diensten (cf. artikel 7) of niet-openbare diensten die minstens 500 abonnementen afgesloten hebben. Om tot het quotum van 500 abonnementen te komen, mogen deze diensten zich samenvoegen; ° een vertegenwoordiger van het directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen, aangewezen door de directeur-generaal van het directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen; ° een vertegenwoordiger van landsverdediging, aangewezen door het hoofd van de divisie van de communicatie en de informatiesystemen.

Naar analogie met de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, mag maximum twee derde van de leden van het raadgevend comité van gebruikers van hetzelfde geslacht zijn.

Artikel 58 - Taken en werking De raad van bestuur regelt de interne werking van het comité, na hieromtrent advies gevraagd te hebben aan het comité.

Op zijn eerste zitting kiest het comité een voorzitter en een vice-voorzitter onder zijn leden. Hun mandaat heeft een looptijd van één jaar en is hernieuwbaar. Het mandaat verstrijkt na het indienen van een advies overeenkomstig artikel 15, laatste lid van de statuten.

De voorzitter en de vice-voorzitter behoren tot een verschillende taalrol. Ze vertegenworodigen zo mogelijk niet hetzelfde type gebruikersgroep.

A.S.T.R.I.D. is belast met het secretariaat, het versturen van de oproepingen en de materiële ondersteuning van het comité.

Het comité : ° adviseert de raad van bestuur en de afgevaardigd bestuurder (of in voorkomend geval de directeur-generaal) binnen de vooropgestelde termijnen omtrent de haar voorgelegde vragen; ° formuleert voorstellen voor het verbeteren van de dienstverlening van A.S.T.R.I.D. in het algemeen, en in het bijzonder met betrekking tot haar opdrachten die bepaald zijn in het onderhavige beheerscontract; ° beslist bij consensus of bij gebrek daaraan met meerderheid mits kennisgeving van de minderheidsstandpunten.

Artikel 59 - Personeel van de N.V. (artikel 16 van de wet) Vacatures bij de N.V. A.S.T.R.I.D. worden in elk geval kenbaar gemaakt bij het raadgevend comité van gebruikers.

Het raadgevend comité van gebruikers staat in voor de verspreiding onder de diensten die het vertegenwoordigt.

Gedaan te Brussel op 8 april 2003 in twee originele exemplaren waarvan elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen, N.V. A.S.T.R.I.D., De Belgische Staat, Ch. JANSSENS R. CARLIER A. DUQUESNE J. VANDE LANOTTE ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^