Koninklijk Besluit van 11 februari 2013
gepubliceerd op 20 februari 2013
%numac_just_title%

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonde

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022072
pub.
20/02/2013
prom.
11/02/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, artikelen 54, gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002, 55, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004, bekrachtigd bij de programmawet van 27 december 2004, en 56;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, laatst gewijzigd door de wet van 3 mei 2003, artikel 2bis, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2012;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van voorzitter van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen wordt verleend aan de heer LABILLE, Jean-Pascal.

Art. 2.De heer THIRION, Alain, wonende te Berloz, wordt benoemd, tot het einde van de termijn bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, in de hoedanigheid van voorzitter van dit Comité, ter vervanging van de heer LABILLE, Jean-Pascal, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het voornoemd Technisch Comité wordt verleend aan de heer THIRION, Alain, plaatsvervangend lid van de heer CARSAUW, Luc, vertegenwoordiger van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten.

Art. 4.Wordt benoemd, tot het einde van de termijn bedoeld in artikel 3 van het voornoemd koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid van het voornoemd Technisch Comité, Mevr. GROSWASSER, Anna, als plaatsvervanger van de heer CARSAUW, Luc, ter vervanging van de heer THIRION, Alain, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 28 februari 2013.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 11 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^