Koninklijk Besluit van 11 juni 2009
gepubliceerd op 17 juni 2009
%numac_just_title%

Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding »

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009014151
pub.
17/06/2009
prom.
11/06/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 162bis en 162sexies ;

Gelet op de statuten van NMBS-Holding, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het overlijden van de heer Jean-Claude Dehovre op 31 juli 2008;

Gelet op het ontslag van de heer Antoon Colpaert als lid van de raad van bestuur van de NMBS-Holding, met ingang op 7 april 2009;

Overwegende dat geen enkele regel een openbare oproep tot kandidaatstelling of enig andere procedure voorschrijft voor de aanstelling als lid van de raad van bestuur van de NMBS-Holding;

Overwegende dat het past om de kandidatuur voor bestuurder van Mevr.

Edmée De Groeve ter vervanging van de heer Dehovre en van de heer Paul Matthys ter vervanging van de heer Antoon Colpaert in overweging te nemen;

Overwegende dat de bestuurders worden gekozen op grond van de complementariteit van hun competentie inzake financiële analyse, boekhoudkundig beheer, juridische aspecten, kennis van de vervoersector, deskundigheid inzake mobiliteit, personeelsbeheer en sociale relaties;

Overwegende dat Mevr. Edmée De Groeve en de heer Paul Matthys aan deze vereisten voldoen en dat zij dus in aanmerking moeten worden genomen voor de benoeming als lid van de raad van bestuur van de NMBS-Holding;

Overwegende de bestuurservaring van Mevr. Edmée De Groeve als voorzitter van de raden van bestuur van de NMBS, SA Brussels South Charleroi Airport, BSCA Security, Nationale Loterij alsmede haar ervaring bij Sigma Coatings, die aantonen dat zij zowel over managementkwaliteiten beschikt, als een aanzienlijke kennis heeft van de vervoersector, de mobiliteit en de personeelsstrategie;

Overwegende dat de heer Paul Matthys een aanzienlijke ervaring heeft opgebouwd, zowel in het buitenland als in het binnenland, onder meer als gedelegeerd bestuurder van Sidmar en Arcelor en vandaag als voorzitter van de raad van bestuur van VDK Spaarbank NV, derwijze heeft bewezen competent te zijn in financiële en boekhoudkundige analyse, en sociale relaties;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Antoon Colpaert wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie als lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van Publiek recht NMBS-Holding, ingaand op 7 april 2009.

Art. 2.Mevr. Edmée De Groeve wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Art. 3.De heer Paul Matthys wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^