Koninklijk Besluit van 12 augustus 2008
gepubliceerd op 02 oktober 2008

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2007, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de algemene loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltr

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013197
pub.
02/10/2008
prom.
12/08/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2007, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de algemene loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Nationaal Paritair Comité voor de sport;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2007, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de algemene loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 12 augustus 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en van Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Nationaal Paritair Comité voor de sport Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2007 Betreffende de algemene loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2008 onder het nummer 86647/CO/223) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.De collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de voetbalclubs en betaalde voetbaltrainers die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst waarvan het loon het bedrag overschrijdt dat is vastgesteld overeenkomstig de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. HOOFDSTUK II. - Duur

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur, ingaand vanaf de ondertekeningsdatum van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Zij kan jaarlijks uiterlijk op 31 maart opgezegd worden, per een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Nationaal Paritair Comité voor de sport en aan de organisaties erin vertegenwoordigd om een einde te nemen 30 juni daaropvolgend. HOOFDSTUK III. - Algemene bepalingen

Art. 3.Niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst, wordt de tussen een club-werkgever en een voetbaltrainer gesloten overeenkomst als voetbaltrainer, aanzien als een arbeidsovereenkomst voor bedienden en geregeld door de bepalingen van desbetreffende wetgeving, zijnde de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten, in het bijzonder voor wat betreft het aangaan, de schorsing en de beëindiging van de overeenkomst,... HOOFDSTUK IV. - Sociale zekerheid

Art. 4.Inzake de toepassing van de sociale zekerheid worden de voetbaltrainers volledig gedekt door het koninklijk besluit van 28 november 1969. De uitzonderingregeling van artikel 6 en 6bis van het koninklijk besluit inzake de betaalde sportbeoefenaars is derhalve niet van toepassing. HOOFDSTUK V. - Loon

Art. 5.§ 1. Het loon van de voetbaltrainer (in arbeidsrechterlijke zin) bestaat onder meer uit de volgende elementen : - het vast bruto maandloon; - de wedstrijdpremies; - andere contractuele vergoedingen; - de voordelen in natura, onder meer het beschikken over een woning, een voertuig of andere voordelen. § 2. Het loon moet contractueel voldoende bepaalbaar zijn (vaste wedde, voordelen in natura, premies...) zodat reeds uit het contract blijkt of het minimumloon gerespecteerd werd. § 3. Het effectieve loon moet minstens gelijk zijn aan het theoretisch minimum bedrag zoals dit vastgelegd wordt door het Nationaal Paritair Comité voor de sport op grond van de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten. HOOFDSTUK VI. - Vakantiegeld

Art. 6.De voetbaltrainers hebben in de maand juni recht op dubbel vakantiegeld voor de prestaties geleverd in het vorige kalenderjaar en op vakantiegeld uit dienst voor de prestaties geleverd in het lopende kalenderjaar bij einde tewerkstelling overeenkomstig de wet van 28 juni 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de jaarlijkse vakantie voor werknemers en haar uitvoeringsbesluiten. Het vakantiegeld is niet inbegrepen in de normale maandelijkse bezoldiging. Hiervan kan contractueel niet worden afgeweken. HOOFDSTUK VII. - Einde contract

Art. 7.De voetbaltrainer van wie het contract afloopt om welke reden ook is vrij om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met een andere club naar zijn keuze. De club-werkgever mag op geen enkele wijze de onderhandelingsvrijheid van de voetbaltrainer belemmeren.

Art. 8.In geval van voortijdige verbreking of beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten van toepassing. De club dient aan de trainer met onmiddellijke ingang de verplichte sociale documenten overhandigen.

Art. 9.De club-werkgever kan de voetbaltrainer niet op non-actief stellen om sportieve redenen. Een dergelijke handeling wordt gelijkgesteld met een onrechtmatig ontslag vanwege de club-werkgever.

Art. 10.In geval van voortijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst door één van de partijen moet de verbrekende partij aan de andere een verbrekingsvergoeding te betalen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 augustus 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^