Koninklijk Besluit van 12 januari 2005
gepubliceerd op 17 januari 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij de staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014004
pub.
17/01/2005
prom.
12/01/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit waarbij de staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 30 december 2001Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, inzonderheid op artikel 161;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 december 2004 Gelet op het akkoord van onze minister van Begroting, gegeven op 17 december 2004;

Op de voordracht van Onze Ministers van Begroting van Mobiliteit en van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, is gemachtigd om aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company », tegen de voorwaarden van dit besluit, de onroerende goederen te verkopen die door de Staat werden onteigend ten behoeve van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal. § 2. De Minister van Financiën is gemachtigd tot het verlijden van de verkoopakten voor de onroerende goederen waarvan de lijst als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.De verkoopprijs van de onroerende goederen bedoeld in artikel 1 bedraagt 1 846 365,28 euro.

Art. 3.In het koninklijk besluit van 30 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003676 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen sluiten waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen wordt in art. 3, § 2, een lid toegevoegd dat als volgt luidt : « De vergoeding die de Staat verschuldigd is op grond van deze paragraaf wordt in mindering gebracht op de afkoopsom (break-up fee) verschuldigd door BIAC in geval van vervroegde terugbetaling van de gespreide betalingen van de terreinen toegestaan krachtens artikel 2, § 3 van dit besluit, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 23 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003003353 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2001 waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen sluiten, vermeerderd met de prijs verschuldigd door BIAC voor de overname krachtens artikel 161 van de programmawet van 30 december 2001Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 bron ministerie van financien Programmawet sluiten van de goederen onteigend ten behoeve van de exploitatie van de luchthaven voor 29 december 2004, en verminderd met de bedragen eventueel verschuldigd door de Staat aan BIAC voor de onteigeningen geprefinancierd door BIAC tussen 1 januari en 31 oktober 1998.

Art. 4.Elke verkoop, bedoeld in artikel 1, is onderworpen aan : 1° een voorwaarde volgens de welke de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » ertoe gehouden is, in geval van vervreemding van de onroerende goederen, bedoeld in artikel 1, tijdens een periode van tien jaar, aan de Staat een bijkomende prijs te betalen, gelijk aan de helft (in geval van vervreemding tijdens de eerste vijf jaar) of aan 25 procent (in geval van vervreemding tijdens de vijf volgende jaren) van het eventuele surplus van de tegenprestatie van de vervreemding van voornoemde onroerende goederen boven het deel van de verkoopprijs van dezelfde goederen bepaald overeenkomstig artikel 2;2° een voorwaarde volgens dewelke de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » geen hypotheken of andere zekerheden kan vestigen op de onroerende goederen bedoeld in artikel 1, als waarborg voor verbintenissen die hoger zijn dan de verkoopprijs vastgesteld overeenkomstig artikel 2;3° een voorkooprecht van de Staat, tegen de voorwaarden aangeboden door een derde, in geval van vervreemding van de onroerende goederen, bedoeld in artikel 1, aan een derde andere dan een dochteronderneming bedoeld in artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen, met inachtneming van artikel 162, §§ 1 en 2 van de voornoemde wet van 30 december 2001;

Art. 5.§ 1. Elke verkoop, bedoeld in artikel 1, is onderworpen aan een ontbindende voorwaarde, volgens dewelke de verkoop van rechtswege wordt ontbonden, zonder terugwerkende kracht en de eigendom van de verkochte onroerende goederen overgaat op de Staat, indien de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal niet meer door « Brussels International Airport Company » wordt verzorgd, voor zover deze goederen niet door « Brussels International Airport Company » vervreemd werden aan derden andere dan de dochterondernemingen bedoeld in artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen, met inachtneming van artikel 162, §§ 1 en 2 van de voornoemde wet van 30 december 2001. § 2. In geval van ontbinding van de verkoop overeenkomstig § 1, betaalt de Staat aan « Brussels International Airport Company » de overeenkomstig artikel 2 bepaalde verkoopprijs terug die hij in hoofdsom heeft ontvangen, aangepast aan de hand van de ABEX-index voor de periode tussen de verwervingsdatum en de datum van de verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde. § 3. De prijs, die overeenkomstig § 2, moet worden terugbetaald aan « Brussels International Airport Company », wordt verminderd : 1° in voorkomend geval, met het deel van de overeenkomstig artikel 2 bepaalde verkoopprijs, vertegenwoordigd door de onroerende goederen die intussen door « Brussels International Airport Company » vervreemd werden aan derden andere dan de dochterondernemingen bedoeld in artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen, met inachtneming van artikel 162, §§ 1 en 2 van de voornoemde wet van 30 december 2001, aangepast aan de hand van de ABEX-index voor de periode tussen de datum van vervreemding van voornoemde goederen en de datum van verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde;2° in voorkomende geval, met het bedrag van de verbintenissen gewaarborgd door hypotheken of andere zekerheden die alle of een deel van de goederen die naar de Staat terugkeren bezwaren, bedrag dat overhandigd wordt aan de hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers. § 4. De prijs, die, overeenkomstig § 2, moet worden terugbetaald, wordt, in voorkomend geval,vermeerderd met een vergoeding voor de restwaarde van de gebouwen, installaties of bouwwerken die door « Brussels International Airport Company » of dochterondernemingen bedoeld in artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen werden verworven of gebouwd, geraamd in een optiek van continuïteit door een college van deskundigen dat is samengesteld uit drie leden gekozen onder deskundigen in het evalueren van onroerende activa. De Staat en « Brussels International Airport Company » wijzen ieder een deskundige aan binnen 15 dagen vanaf de datum waarop de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal niet meer zou verzekerd worden door « Brussels International Airport Company ». Beide aldus aangewezen deskundigen benoemen binnen 15 dagen vanaf hun benoeming een derde deskundige die het college voorzit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 12 januari 2005.

Art. 7.Onze Ministers van Begroting van Mobiliteit en van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 januari 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Bijlage bij Ons besluit van 12 januari 2005 waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 januari 2005 waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Mobiliteit.

R. LANDUYT De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^