Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 07 december 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststellin

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017203878
pub.
07/12/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017203878

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststelling van de parameters voor een éénvormige berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de werkgever naar de 1ste werf en de terugkeer van de laatste werf (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststelling van de parameters voor een éénvormige berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de werkgever naar de 1ste werf en de terugkeer van de laatste werf.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2017 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststelling van de parameters voor een éénvormige berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de werkgever naar de 1ste werf en de terugkeer van de laatste werf (Overeenkomst geregistreerd op 21 april 2017 onder het nummer 138767/CO/121)

Art. 3.De eerste alinea van artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststelling van de parameters voor een éénvormige berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de werkgever naar de 1ste werf en de terugkeer van de laatste werf, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 juli 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2007, wordt vervangen door volgende bepalingen : "Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers, behorend tot de categorieën 8 tot 8C van de functieclassificatie, uit de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen ressorteren, K.M.O. en anderen.".

Art. 4.Hetzelfde artikel 1 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangevuld als volgt : "Deze collectieve arbeidsovereenkomst is eveneens van toepassing op de werknemers in loondienst, met een onbeperkt of tijdelijk contract, in dienst van een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor de schoonmaak, voor werkzaamheden uitgevoerd in het buitenland.".

Art. 5.Tussen de tweede en de derde alinea van artikel 6 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt een nieuwe alinea ingevoegd, geformuleerd als volgt : "De overeenstemming tussen de effectieve verplaatsingstijd en de gemiddelde snelheden worden met track & trace of de On Board Unit gecontroleerd.

Ingeval de gemiddelde snelheid lager is dan 70 km per uur, wordt de effectieve snelheid genomen om de berekening te maken in de formule van meer dan 120 km.

In geval van onenigheid krijgt de werknemer op zijn vraag een afdruk van de berekening en broninformatie van zijn afgelegde trajecten.".

Art. 6.Artikel 7 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "Om de parameters van de reistijd te bepalen wordt gebruik gemaakt van routeplanners (mappy, google maps, via Michelin, route.net,...), daarin wordt gekozen voor de opties snelweg en vrachtwagen overeenkomstig het gebruikte voertuig.

De overeenstemming tussen de effectieve verplaatsingstijd en de gemiddelde snelheden worden met track & trace of de On Board Unit gecontroleerd.

Tijd = afstand/gemiddelde snelheid.

In geval van overschrijding van de verplaatsingstijd, wordt de overschrijding als arbeidstijd vergoed.

In geval van onenigheid krijgt de werknemer op zijn vraag een afdruk van de berekening en broninformatie van zijn afgelegde trajecten.".

Art. 7.Artikel 8 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : "Onverminderd bovenstaande bepalingen, hebben de werknemers behorend tot de categorieën 8 van de functieclassificatie, voor de verplaatsing van de vestigingsplaats van de werkgever naar de 1ste werf en de terugkeer van de laatste werf, recht op een mobiliteitsvergoeding van 0,1316 EUR per kilometer.".

Art. 8.De laatste alinea van artikel 9 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door volgende bepaling : "Problemen met vertrektijden worden in de syndicale delegatie besproken.".

Art. 9.Een artikel 10bis wordt ingevoegd in dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, geformuleerd als volgt : "

Art. 10bis.Werknemers die vóór het einde van hun dagelijkse arbeidstijd terug aankomen in de vestiging van de werkgever moeten zich melden op de planning of bij de verantwoordelijke. Werknemers die zich niet melden worden voor het resterende aantal uren als ongewettigd afwezig gepointeerd. - De werkgever biedt bijkomend werk aan, al dan niet, op de vestiging → de werknemer voert het werk uit; - De werkgever biedt bijkomende werk aan, al dan niet, op de vestiging en de werknemer wenst dit werk niet uit te voeren → de werknemer kiest voor recuperatie of indien geen recuperatie meer voorhandig → toegestane afwezigheid; - De werkgever biedt geen bijkomend werk → betaling van de prestaties volgens het principe "een begonnen dag is een gewerkte dag".".

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en heeft dezelfde geldigheidsduur, dezelfde opzeggingsmodaliteiten en -termijnen als de arbeidsovereenkomst welke zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^