Koninklijk Besluit van 13 november 2018
gepubliceerd op 22 november 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Regionaal Actie Plan Marien Zwerfafval van het Verdrag inzake de bescherming van het marien

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018014877
pub.
22/11/2018
prom.
13/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014877

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


13 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Regionaal Actie Plan Marien Zwerfafval van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan (OSPAR Verdrag)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, programma 25.55.5;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 oktober 2018;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende dat België lid is van het "OSPAR" verdrag, dat omgezet werd door de wet van 11 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992 sluiten houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992;

Overwegende dat, tijdens haar vergadering van 20 tot 24 juli 1998, de OSPAR Commissie bij consensus haar financieel reglement goedgekeurd heeft;

Overwegende dat, gedurende de vergadering van de OSPAR Commissie van 26 tot 29 juni 2017, de Commissie de begrotingen en de bijdragen van de partijen voor 2018 goedgekeurd heeft;

Overwegende dat België, als lid van OSPAR, zich verplicht ziet bij te dragen tot de goede werking van het Project Coördinatie Regionaal Actie Plan Marien Zwerfafval van deze internationale organisatie;

Overwegende dat de activiteiten van het Project Coördinatie Regionaal Actie Plan Marien Zwerfafval van OSPAR nodig zijn voor de toepassing van de Europese en nationale regelge-vingen omtrent marien zwerfafval;

Overwegende dat bijgevolg voor België de OSPAR bijdrage voor 2018 vastgesteld werd op 8.500 Britse Pond voor het Project Coördinatie Regionaal Actie Plan Marien Zwerfafval;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van de Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 8.500 Britse Pond aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2018, wordt verleend aan de OSPAR Commissie, als Belgische federale bijdrage voor het jaar 2018 in het kader van het OSPAR marien zwerfafval coördinatie-werk-programma.

Art. 2.Het bedrag van de bijdrage zal gestort worden op volgende rekening: The OSPAR Commission Account Rekeningnummer: 01035525 IBAN: GB71NWBK60800801035525 BIC: NWBKGB2L

Art. 3.Het in artikel 1 vermelde bedrag zal vereffend worden na de ondertekening van dit besluit en nadat de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

Art. 4.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door OSPAR.

Art. 5.Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het niet benutte gedeelte van de bijdrage door OSPAR worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op de IBAN rekening: BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

Art. 6.De minister bevoegd voor de Noordzee is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor de Noordzee, Ph. DE BACKER


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^