Koninklijk Besluit van 14 oktober 2013
gepubliceerd op 18 oktober 2013

Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding »

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014609
pub.
18/10/2013
prom.
14/10/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding »


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 16 en 162bis van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

Gelet op de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen sluiten betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » sluiten tot eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding »;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009002075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » sluiten tot ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding »;

Gelet op artikel 9 van de statuten van de NMBS-Holding;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 oktober 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, van 10 oktober 2013;

Gelet op de beraadslaging in Ministerraad op 10 oktober 2013;

Overwegende dat de heer Jean-Claude FONTINOY werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS-Holding bij koninklijk besluit van 28 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Bestuur en van de Voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » type koninklijk besluit prom. 28/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder en lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » sluiten tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur en van de Voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding »;

Overwegende dat het mandaat van zeven leden van de raad van bestuur van de NMBS-Holding, die benoemd werden bij koninklijk besluit van 28 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Bestuur en van de Voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » type koninklijk besluit prom. 28/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder en lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » sluiten tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Bestuur en van de Voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding », bij koninklijk besluit van 19 november 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2004 pub. 22/11/2004 numac 2004014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de N.M.B.S.-Holding sluiten tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de NMBS-Holding en bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding », verstreken is;

Overwegende dat in het Regeerakkoord van 1 december 2011 de Regering zich een hervorming van de structuren en een organisatorische vereenvoudiging van de NMBS-groep met een vermindering van zijn entiteiten vooropstelt;

Overwegende dat de hervorming tot doel heeft de activiteiten en structuren van NMBS-Holding, Infrabel en NMBS te reorganiseren tot twee autonome overheidsbedrijven met de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht in de zin van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, waarvan één als infrastructuurbeheerder zal functioneren en de andere een spoorwegonderneming zal zijn;

Overwegende dat de bevoegdheden die aan de Koning werden opgedragen om de hervorming van de NMBS-groep tot stand te brengen op grond van de wet betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen vervallen op 1 juni 2014;

Overwegende de urgentie waarbinnen de hervorming van de NMBS-groep tot stand dient te komen;

Overwegende dat de leden van de raad van bestuur van de NMBS-Holding wier mandaat is verstreken, hun functies verder hebben uitgeoefend om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren;

Overwegende de noodzaak om stabiliteit te verzekeren in de samenstelling van de raad van bestuur van de NMBS-Holding om een hervorming van een omvang als diegene voorzien voor de NMBS-groep tot stand te kunnen brengen;

Overwegende dat het belang van de beslissingen inzake de hervorming van de NMBS-groep en de diepgaande veranderingen die daarvan het gevolg zullen zijn derhalve vereisen dat alle bestuursmandaten en het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur dezelfde aanvangsdatum hebben;

Overwegende dat om die redenen eervol een einde wordt gesteld aan de functie van lid van de raad van bestuur van de NMBS-Holding van Mevr.

Catherine GERNAY, Magali VERDONCK, Marianne VERGEYLE en Lieve SCHUERMANS, die hun mandaat zijn blijven uitoefenen om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren;

Overwegende dat om die redenen eervol een einde wordt gesteld aan de functie van lid van de raad van bestuur van NMBS-Holding van de heer Jacques ETIENNE, die door de raad van bestuur werd gecoöpteerd ingevolge een vacature binnen de raad die was ontstaan door het ontslag van de heer Melchior WATHELET, die benoemd werd door het koninklijk besluit van 19 november 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2004 pub. 22/11/2004 numac 2004014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de N.M.B.S.-Holding sluiten tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de NMBS-Holding;

Overwegende dat om die redenen aan de heren Luc JORIS en Paul MATTHYS eervol ontslag wordt verleend uit hun functie van lid van de raad van bestuur van de NMBS-Holding;

Overwegende dat om die redenen een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur moet worden benoemd onder de bestuurders van de NMBS-Holding;

Overwegende dat, na de hervorming van de NMBS-groep, twee overheidsbedrijven zullen voortbestaan, waarvan één overheidsbedrijf zal optreden als infrastructuurbeheerder en het andere een spoorwegonderneming zal zijn;

Overwegende dat de NMBS-Holding en de NMBS zullen worden gefuseerd, waarbij de NMBS-Holding na de fusie de spoorwegonderneming zal worden;

Overwegende dat de kandidaturen voor de functie van bestuurder in overweging dienen genomen van : Mevr. Valentine DELWART, Valérie LEBURTON en Saskia SCHATTEMAN en de heren Eddy BRUYNINCKX, Jean-Claude FONTINOY, Luc JORIS, Kris LAUWERS, Renaud LORAND en Dirk STERCKX;

Overwegende dat de bestuurders gekozen worden overeenkomstig de complementariteit van hun competentie inzake financiële en boekhoudkundige analyse, juridische aspecten, hun kennis van de vervoersector, hun deskundigheid inzake mobiliteit, personeelsstrategie en sociale relaties;

Overwegende dat het mandaat van een aantal uittredende bestuurders kan vernieuwd worden;

Overwegende dat nieuwe personen over een grondige kennis in één of meer van die materies beschikken;

Overwegende dat Mevr. Valentine DELWART, Valérie LEBURTON en Saskia SCHATTEMAN en de heren Eddy BRUYNINCKX, Jean-Claude FONTINOY, Luc JORIS, Kris LAUWERS, Renaud LORAND en Dirk STERCKX over de nodige competenties beschikken en daarin complementair zijn en dat hun kandidaturen dus in aanmerking moeten genomen worden in het raam van de benoeming als lid van de raad van bestuur van de NMBS-Holding;

Overwegende dat de heer Eddy BRUYNINCKX licentiaat in de Sociologie en Inspecteur van Financiën is. Hij heeft de functie uitgoefend van secretaris-generaal van de sociaal-economische raad van Vlaanderen en van directeur-generaal van het Havenbedrijf Antwerpen. Sinds 1997 is hij gedelegeerd bestuurder van het Havenbedrijf Antwerpen. Daarnaast heeft hij openbare mandaten uitgeoefend bij de GIMV en bij de NV Liefkenshoektunnel. Hij heeft ook ervaring opgedaan als bestuurder van de NMBS en NMBS-Holding. Door de uitoefening van deze activiteiten heeft hij zowel in de openbare als de private sector kennis en ervaring opgedaan op vlak van budgettair beheer;

Overwegende dat Mevr. Valentine DELWART licentiate in de rechten is.

Zij is adviseur geweest van de Minister van Ambtenarenzaken en woordvoerster van de Minister van Samenwerking en Ontwikkeling. Zij is ook titularis van een mandaat van schepen van Tewerkstelling en Sociale Actie;

Overwegende dat de heer Jean-Claude FONTINOY industrieel ingenieur is.

Hij beschikt over een uitgebreide kennis van de spoorwegsector, die hij verworven heeft bij de NMBS waar hij gedurende meer dan 25 jaar verschillende functies heeft uitgeoefend, waaronder de functie van adviseur van de voorzitter van de raad van bestuur. Hij heeft ook een uitgebreide kennis inzake overheidsfinanciën verworven op het kabinet van de Minister van Financiën. Hij heeft ervaring als bestuurder opgedaan bij de vennootschappen Eurogare, Belgocontrol en bij de NMBS en de NMBS-Holding. Als voorzitter van de Nationale Paritaire Commissie heeft hij zijn deskundigheid op het vlak van het sociaal overleg bewezen. Hij heeft ook ervaring opgedaan als bestuurder van NMBS-Holding;

Overwegende dat de heer Luc JORIS zowel op internationaal als op nationaal vlak aanzienlijke ervaring heeft opgedaan, onder meer als lid van de raad van bestuur van FN, SOGEPA en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, en aldus zijn competenties inzake financiële en boekhoudkundige analyse en inzake sociale relaties heeft bewezen;

Overwegende dat Mevr. Valérie LEBURTON licenciate in de rechten en in het Notariaat heeft. Zij heeft de functie van juriste uitgeoefend op verschillende kabinetten en ministeries. Zij heeft bestuurservaring opgedaan als bestuurster van de VZW Liège Carex en als ondervoorzitster van Brussels South Charleroi Airport. Zij is ook algemeen directeur van de Société Wallonne des Aéroports. Zij vervult een mandaat als schepen van Cultuur, Onderwijs en Sportinfrastructuur;

Overwegende dat de heer Kris LAUWERS burgerlijk ingenieur- architect is en thans adjunct directeur-generaal van de MIVB, lid van de raad van bestuur en lid van het beheerscomité van de MIVB is alsook lid is van de ondernemingsraad van die onderneming. Hij beschikt over een grote kennis van de vervoersector en is expert op het vlak van de mobiliteit. Hij is deskundig inzake financiële analyse en boekhoudkundig beheer. Hij heeft ook ervaring inzake sociale relaties;

Overwegende dat de heer Renaud LORAND handelsingenieur is. Hij is directeur Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van de Intercommunale IDEA Mons B Borinage B Centre. Hij is thans kabinetschef van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën van het Waals Gewest. Hij heeft ervaring opgedaan als bestuurder bij de vennootschappen NMBS en NMBS Logistics. Hij beschikt over een grondige financiële en boekhoudkundige kennis en heeft eveneens ervaring op het vlak van mobiliteit en vervoer;

Overwegende dat Mevr. Saskia SCHATTEMAN master in toegepaste economie en business management is. Zij heeft een zeer uitgebreide ervaring opgedaan in privébedrijven zowel in het buitenland als in het binnenland, waaronder Kraft Jacobs Suchard, Procter & Gamble, Telenet en Microsoft, waar zij telkens met hoge functies werd belast. Zij is ook lid geweest van het directiecomité van De Lijn, waar zij verantwoordelijk was voor marketing en verkoop. Zij beschikt bijgevolg over zeer uitgebreide managementkwaliteiten en heeft ruime ervaring en kennis op het vlak van marketing en commerciële strategie;

Overwegende dat de heer Dirk STERCKX gedurende twaalf jaar lid is geweest van het Europees Parlement, waar hij lid was van de Parlementscommissie Transport. Hij heeft een grondige kennis opgebouwd van de Europese regelgeving, vooral op het vlak van transport en het spoorvervoer in het bijzonder;

Overwegende dat zij zich bereid hebben verklaard om het mandaat te aanvaarden;

Overwegende dat de kandidatuur van de heer Jean-Claude FONTINOY voor de functie van voorzitter van de raad van bestuur in overweging dient genomen te worden;

Overwegende dat de heer Jean-Claude FONTINOY zich bereid heeft verklaard om het mandaat te aanvaarden;

Op voorstel van Onze Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de volgende leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding wordt eervol ontslag verleend : de heren Luc JORIS en Paul MATTHYS.

Art. 2.De functie van lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding van Mevr. Catherine GERNAY, Magali VERDONCK, Marianne VERGEYLE en Lieve SCHUERMANS alsook van de heer Jacques ETIENNE wordt eervol beëindigd.

Art. 3.Worden benoemd tot leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding voor een termijn van zes jaar : - Mevr. Valentine DELWART; - Mevr. Valérie LEBURTON; - Mevr. Saskia SCHATTEMAN; - de heer Eddy BRUYNINCKX; - de heer Jean-Claude FONTINOY; - de heer Luc JORIS; - de heer Kris LAUWERS; - de heer Renaud LORAND; - de heer Dirk STERCKX.

Art. 4.De heer Jean-Claude FONTINOY wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding voor een termijn van zes jaar.

Art. 5.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 6.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J.-P. LABILLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^