Koninklijk Besluit van 21 juni 2011
gepubliceerd op 08 juli 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden, moeten voldoen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009495
pub.
08/07/2011
prom.
21/06/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden, moeten voldoen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, 1. Inleiding Het huidige ontwerp van koninklijk besluit dat U wordt voorgelegd kadert in de ten uitvoerlegging van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, hierna de Kansspelwet genoemd. Dit koninklijk besluit dient samen gelezen te worden met het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse G1, de wijze waarop de aanvragen van een vergunning klasse G1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan de houders van deze vergunning moeten voldoen.

De ontwerpen bevatten regelgeving met betrekking tot de zogenaamde « belspelletjes » op televisie.

Heden zijn deze spelletjes geregeld bij koninklijk besluit van 12 mei 2009. Hoewel ze daardoor aan bepaalde voorwaarden onderworpen zijn, waren ze niet vergunningsplichtig.Dit maakt(e) dat de toezichthoudende overheid, de Kansspelcommissie, niet sanctionerend kon optreden.

Door de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen sluiten tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen werden de belspelletjes onder het toepassingsgebied gebracht van de Kansspelwet. Dat heeft als belangrijke consequentie dat de Kansspelcommissie op een meer efficiënte wijze kan optreden : enerzijds in het kader van de uitreiking van de vergunning en anderzijds ook sanctionerend, met name door de vergunning te schorsen of in te trekken.

Voorliggend ontwerp van koninklijk besluit bepaalt, in toepassing van artikel 43/13 van de Kansspelwet, de nadere regels inzake de exploitatievoorwaarden van belspelletjes. Een nieuwe regeling met betrekking tot dit laatste is dringend noodzakelijk omdat het bestaande koninklijk besluit van 2009 in de praktijk bepaalde wantoestanden niet heeft kunnen voorkomen.

De belspelletjes worden door dit koninklijk besluit aan strengere voorwaarden onderworpen.

Daarom is in voorliggend ontwerp van koninklijk besluit, ter betere bescherming van de speler, onder meer voorzien in de verplichting voor de vergunninghouder om de opgaves « duidelijk, transparant en ondubbelzinnig » te formuleren. Of dit het geval is zal op voorhand door de Kansspelcommissie moeten onderzocht worden. Enkel wanneer deze de vragen goed bevonden heeft zullen ze nog uitgezonden mogen worden.

Verder wordt ook de zogenaamde « jackpotronde » verboden. Dit wil zeggen dat de voorgespiegelde prijs ook steeds de te winnen prijs moet zijn bij correcte beantwoording van de vraag (en niet een prijs die men maximaal « zou kunnen winnen » in een bijkomende spelronde, een « jackpotronde »).

Verder zal aan de kijker/speler niet meer de valse indruk gegeven mogen worden dat hij onmiddellijk zal doorverbonden worden met de presentator. Er wordt immers gewerkt met een 'doorschakelingsgemiddelde', de reden waarom we te maken hebben met een kansspel. Het systeem van de zogenaamd « open lijn » wordt met andere woorden afgeschaft.

Ten slotte zal bijvoorbeeld ook steeds de opgegeven tijdsduur moeten gerespecteerd worden. Als bijvoorbeeld aangekondigd wordt dat er nog maar 5 minuten kan gebeld worden, dan zal het spel ook na die periode beëindigd moeten worden, iets wat nu dikwijls niet het geval blijkt te zijn. 2. Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 bepaalt dat enkel spelen zullen kunnen worden uitgebaat die op voorhand, te weten bij toekenning van de vergunning, goedgekeurd werden door de Kansspelcommissie. Artikel 2 geeft aan dat nadien voor andere spelen een bijkomende goedkeuring kan aangevraagd worden mits indiening van een nieuw, volledig dossier.

Artikel 3 stelt dat voor elk individueel spel de opgave, de antwoorden en de prijzen moet worden meegedeeld aan de Kansspelcommissie. Enkel nadat deze laatste bevestigd heeft dat de vragen « duidelijk, transparant en ondubbelzinnig » zijn en opgelost kunnen worden op basis van de in beeld getoonde opgave, zal het spel kunnen worden aangeboden. (zie tevens algemene toelichting) Artikelen 4 t/m 6 bepalen hoe en tegen welke kostprijs aan de aangeboden spelen kan worden deelgenomen.

Artikelen 7 t/m 9 bevatten de regels met betrekking tot de opgave.

De opgaves moeten voortdurend in beeld worden gebracht.

Zoals reeds aangegeven moeten ze duidelijk, transparant en ondubbelzinnig zijn. De vragen moeten met ander woorden helder en klaar opgesteld zijn en eenvoudig te begrijpen. Bovendien mogen ze niet misleidend zijn. Vermits deze vereisten betrekking hebben op de opgave, betekent dit uiteraard niet dat het antwoord steeds gemakkelijk te vinden hoeft te zijn. Uiteraard mag dan wel niet (in de vraagstelling) de valse indruk gegeven worden dat dit wel zo is.

Niet gevonden antwoorden zullen op het einde van de spelduur bekend moeten worden gemaakt.

Artikelen 10 t/m 13 bevatten de regels met betrekking tot de aangeboden winst.

De winst wordt beperkt tot maximaal 5.000 euro. Deze kan in geld zijn, maar eventueel ook onder de vorm van een materieel voordeel. Met goedkeuring door de Kansspelcommissie kan dit bedrag maximaal vier keer per kalenderjaar verhoogd worden.

De prijs moet duidelijk worden meegedeeld en continu in beeld worden gebracht.

De aangeboden prijs mag in de loop van het spel niet worden veranderd en de meegedeelde prijs dient effectief en volledig aan de winnaar te worden overgemaakt binnen de dertig dagen. Zoals reeds aangegeven wordt hiermee een einde gesteld aan het zogenaamd systeem van de « jackpotronde ».

Er wordt tevens voorzien in een minimaal uitkeringsbedrag per spelduur.

Artikel 14 schrijft een vast doorschakelingsgemiddelde voor waarvan niet mag worden afgeweken. Daarmee wordt een einde gesteld aan het zogenaamde systeem van de open lijn (zie algemene toelichting).

Voorts bepaalt het dat wanneer voor het spel een bepaalde tijdsduur wordt aangegeven deze ook dient gerespecteerd te worden (zie eveneens algemene toelichting).

Artikelen 15 t/m 22 bevatten maatregelen ter bescherming van de speler.

Zo moet het spelreglement via teletekst en via Internet ter beschikking van de speler gesteld worden. Dit reglement moet voorzien in de mogelijkheid om klacht neer te leggen bij de Kansspelcommissie (artikel 15).

Het reglement moet ook aangevraagd kunnen worden via een gratis telefoonnummer (artikel 16).

Daartoe verzocht dient de vergunninghouder aan de speler schriftelijk de procedure tot blokkering van de prefix « spelinhoud » mede te delen zodat betrokkene geen toegang meer zal hebben tot deze telefoondienst (artikel 17).

De thans bestaande procedure inzake verwittiging van zogenaamde volumebellers (spelers die meer dan 50 euro per etmaal spenderen aan deelname belspelletjes) wordt hernomen (artikel 18 ).

Tijdens het spel moeten de gegevens vermeld in artikel 19 (waaronder het hoogst mogelijke tarief per oproep en het verbod tot deelname door minderjarigen) duidelijk leesbaar en continu in beeld worden gebracht.

Bepaalde van deze gegevens, alsook een aantal andere gegevens (zoals een waarschuwing inzake de gevaren verbonden aan overmatig spelen), moeten daarenboven door de presentator regelmatig aan de kijker worden meegedeeld (artikel 20).

De presentator dient er zich van te onthouden om tot overmatige deelname aan te sporen (artikel 21).

Ten slotte zal de Kansspelcommissie een educatief bericht ter beschikking stellen van de vergunninghouders, die voor het begin van elk spel zal moeten worden uitgezonden (artikel 22).

Artikelen 23 en 24 hebben tot doel een efficiënte controle te verzekeren.

Artikel 23 legt aan de vergunninghouder de verplichting op om maandelijks een lijst (bevattende gegevens met betrekking tot het aantal spelduren, de gemiddelde prijs van een oproep, het aantal klachten en het aantal aanvragen tot blokkering) in te vullen en over te maken aan de Kansspelcommissie.

In antwoord op de opmerking van de Raad van State kan worden aangegeven dat de vermelding « zender » op de bijlage nodig is omdat het mogelijk is dat eenzelfde (toekomstige) vergunninghouder belspelletjes zou aanbieden via meerdere tv-zenders.

Artikel 24 schrijft voor dat de beelden van de uitzending gedurende minimaal 8 weken moeten bewaard worden.

Artikel 25 heft het thans geldende koninklijk besluit van 12 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009009359 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden moeten voldoen sluiten op.

Artikel 26 ten slotte voorziet in een jaarlijkse evaluatie door de Kansspelcommissie van de toepassing in de praktijk van voorliggend koninklijk besluit. Dergelijke evaluatie is aangewezen teneinde eventuele nieuwe wantoestanden in de toekomst tijdig te kunnen opmerken en aanpakken.

Artikel 27 laat toe voorliggend koninklijk besluit, gelet op het gecompliceerd opschrift ervan, te citeren als het koninklijk besluit belspelen.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondeheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Advies 49.317/2 van 23 maart 2011 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State De Raad van State, afdeling Wetgeving, tweede kamer, op 25 februari 2011 door de Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit « tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden, moeten voldoen, ook « koninklijk besluit belspelen » volgende advies gegeven : Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als zij te oordelen heeft of het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Algemene opmerkingen 1. Het ontwerp is in taalkundig opzicht voor verbetering vatbaar.Bij wijze van voorbeeld en onder voorbehoud van de bijzondere opmerkingen die daarop betrekking hebben, dienen de volgende passages duidelijker en nauwkeuriger gesteld te worden : 1° In de Franse tekst behoort in de inleidende zin van de opsomming in artikel 1 te worden geschreven « Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : » in plaats van « Pour l'application du présent arrêté, sont compris sous l'appellation : » (1);2° In artikel 5 van de Franse tekst schrijve men « Le titulaire de la licence soumet à la Commission » in plaats van « Y dépose chez Y »;3° Nog in artikel 5 van de Franse tekst behoort te worden geschreven « à l'article 10 » in plaats van « l'article 10 »;4° In de artikelen 12 tot 16 en in het opschrift van afdeling 4 gebruikt de steller van het ontwerp de woorden « winst » en « prijs » om hetzelfde aan te duiden;5° In artikel 12 van de Franse tekst behoort « année civile » te worden geschreven in plaats van « année calendrier »;6° In artikel 15 wordt in de inleidende zin van de wiskundige formule aangegeven dat daarmee het minimale uitbetalingsbedrag kan worden berekend, terwijl de letter X waarmee de uitkomst van die formule wordt aangeduid, gedefinieerd wordt als het gemiddeld uitbetalingsbedrag;7° Nog in artikel 15 dient het woord « kalendermaand » te worden vervangen door het woord « maand » in de passage « gemiddeld aantal oproepen, met inbegrip van sms-communicatie, per spelduur en berekend op de voorbije kalendermaand »;8° Het zou beter zijn om in artikel 25 « educatief bericht » te schrijven in plaats van « educatieve spot ».2. In de Nederlandse tekst van de artikelen 12 en 13 gebruikt de steller van het ontwerp nu eens de woorden « materieel voordeel » en dan weer de woorden « stoffelijk voordeel ». Onderzoek van het ontwerp Opschrift Aanbevolen wordt te zorgen voor een duidelijk, nauwkeurig, volledig en beknopt opschrift van het besluit. Door het opschrift moet het onderwerp van de tekst onmiddellijk duidelijk zijn voor de lezer (2).

Het opschrift van het voorliggende ontwerp - koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden, moeten voldoen, ook « koninklijk besluit belspelen » genoemd B moet verbeterd worden op het stuk van de beknoptheid.

Het volgende opschrift wordt voorgesteld : « Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan kansspelen die in het kader van televisieprogramma's via telefoon worden aangeboden, moeten voldoen ».

De steller van het ontwerp dient op zijn minst het woord « sommige » te schrappen, aangezien het ontwerp strekt tot het regelen van alle spelen die [werden aangeboden in het kader van televisieprogramma's] [via nummerreeksen van het Belgische nummerplan] en die een totaalprogramma inhouden.

Aanhef 1. Onderdeel 1° van artikel 43/13 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, waarbij de Koning gemachtigd wordt tot het bepalen van de vorm van de vergunning klasse G1, levert geen rechtsgrond op voor het ontwerp.Het ontwerp bepaalt daarentegen de werkingsregels van de mediaspelen waarvan sprake is in onderdeel 4° van hetzelfde artikel. In de Franse tekst van het ontwerp dient de verwijzing naar onderdeel 1° van dat artikel dan ook te worden vervangen door een verwijzing naar onderdeel 4° ervan. 2. Doordat artikel 28 van het ontwerp het koninklijk besluit van 12 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009009359 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden moeten voldoen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden moeten voldoen opheft, dient in de aanhef een nieuw tweede lid te worden ingevoegd waarbij naar dat besluit wordt verwezen (3). Dispositief Artikel 1 Aanbevolen wordt matig gebruik te maken van definities, enerzijds om de lezer er niet toe te verplichten zich voortdurend af te vragen of een woord een bijzondere betekenis gekregen heeft in een definitie en anderzijds om te voorkomen dat hij genoodzaakt zou worden zijn lectuur te onderbreken en terug te keren naar het begin van de tekst om de betekenis van een woord na te gaan.

Voorts dient te worden vermeden regelgevende elementen op te nemen in een definitie, aangezien dat aanleiding zou kunnen geven tot interpretatiemoeilijkheden door het mogelijke gebrek aan samenhang tussen het gedeelte van de tekst waarin de definitie gegeven wordt en het gedeelte dat ertoe strekt de regelgevende inhoud van het ontworpen dispositief weer te geven (4).

Van het uitbetalingsbedrag behoeft geen definitie te worden gegeven, aangezien daarvan alleen sprake is in artikel 15, temeer daar dat artikel voorziet in een uitbetalingsbedrag per spelduur, terwijl de omstandigheid dat het woord « deelnemer » in de definitie in het enkelvoud staat de indruk kan wekken dat het om een minimaal uitbetalingsbedrag per deelnemer zou gaan.

In de voorgestelde definitie van het woord « doorschakelingsgemiddelde » wordt als regel gesteld dat de doorschakeling van de oproepen van televisiekijkers op basis van een uurgemiddelde dient te geschieden.

Die regel komt elders in het ontwerp niet voor, aangezien in artikel 17 van het ontwerp gewoon naar artikel 1 wordt verwezen. Deze definitie dient te worden geschrapt en de regel dient rechtstreeks in artikel 17 te worden opgenomen. De verwijzing naar het doorschakelingsgemiddelde in artikel 23 is duidelijk op basis van de gebruikelijke betekenis van de woorden waaruit die samenstelling bestaat. Als de steller van het ontwerp preciezer wenst te verwijzen, kan hij in artikel 23 naar artikel 17 verwijzen.

Van volumebellers is alleen sprake in artikel 21 van het ontwerp. Dat woord behoeft dan ook niet te worden gedefinieerd.

Bijgevolg is geen enkele definitie van artikel 1 noodzakelijk. Artikel 1 behoort dan ook te vervallen.

Artikel 2 Aangezien het opschrift beknopter verwoord dient te worden (zie de opmerking die over het opschrift is gemaakt), is het niet meer nodig in een verkort opschrift te voorzien.

Artikelen 3 en 4 Het opschrift van verordeningsbesluiten heeft geen regelgevende kracht. In artikel 3 dient dan ook te worden aangegeven om welke spelen en om welke vergunning het gaat.

Artikelen 5 en 13 Volgens artikel 5 van het ontwerp legt de vergunninghouder de aangeboden winsten voor aan de Kansspelcommissie.

Volgens artikel 13 wordt de waarde van het goed getoetst - en niet, zoals in de Franse tekst « confrontée » - aan de marktprijzen.

De afdeling Wetgeving van de Raad van State vraagt zich bijgevolg af of de bedoeling van de steller van het ontwerp niet beter tot uiting zou komen door te bepalen dat bij de aan de Kansspelcommissie gerichte aanvraag betreffende een winst die geen geldbedrag is een evaluatie van de geldwaarde ervan op de Belgische markt en in normale omstandigheden moet worden gevoegd, samen met bewijsstukken.

Artikel 10 De Nederlandse en de Franse tekst van artikel 10 van het ontwerp stemmen niet overeen. De onderverdeling in leden is immers niet dezelfde en de Franse tekst omvat een tweede lid waarvoor in de Nederlandse tekst geen tegenhanger bestaat. De steller van het ontwerp dient dit artikel aldus te herschrijven dat beide teksten volledig overeenstemmen.

Artikelen 14 en 16 De tweede zin van artikel 14, die artikel 16 overlapt, dient te vervallen.

Artikel 21 1. In de Franse tekst van het ontwerp wordt bepaald dat de operator verantwoordelijk is voor het informeren van de volumebellers, terwijl dat volgens de Nederlandse tekst een verplichting is van de vergunninghouder.Er moet worden toegezien op de samenhang tussen de beide teksten van het ontwerp. 2. Als in geen enkele bepaling of in geen enkele ontworpen bepaling voorgeschreven wordt dat de Kansspelcommissie ervan op de hoogte moet worden gebracht dat een speler binnen een tijdspanne van veertien dagen tot vijf keer toe meer dan 50 euro per dag heeft gespendeerd, kan de in het ontwerp gestelde regel dat de Kansspelcommissie de speler moet inlichten, niet toegepast worden.De steller van het ontwerp dient de tekst in voorkomend geval aan te vullen. 3. Het zou de bevattelijkheid van de tekst ten goede komen als dit artikel in twee leden zou worden onderverdeeld.In dat geval zou het tweede lid moeten beginnen met de woorden « Bij een vijfde overschrijding binnen een tijdspanne van veertien dagen, ».

Artikel 29 1. De tijdspanne van tien dagen die in principe moet liggen tussen de bekendmaking van een regeling in het Belgisch Staatsblad en de inwerkingtreding ervan heeft tot doel de adressaten ervan de mogelijkheid te bieden om daarvan binnen een redelijke termijn kennis te nemen.De afdeling Wetgeving ziet in casu niet in aan welke noodzaak de onmiddellijke inwerkingtreding van het ontworpen besluit beantwoordt. 2. De bepaling die de inwerkingtreding regelt, moet normaal gezien onmiddellijk voorafgaan aan de uitvoeringsbepaling. Artikel 31 De afdeling Wetgeving ziet niet in waarom ook de Minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort met de uitvoering van dit besluit wordt belast.

Bijlage In de eerste tabel van de bijlage wordt aangegeven dat de « zender » moet worden vermeld. Wat met die term wordt bedoeld, is niet meteen duidelijk. De steller van het ontwerp dient nauwkeuriger aan te geven welke inlichtingen in die tabel moeten worden vermeld.

De kamer was samengesteld uit : de heren : Y. Kreins, kamervoorzitter, P. Vandernoot, Mevr. M. Baguet, staatsraden, Mevr. A.-C. Van Geersdaele, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de Heer Y. Delval, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van Mevr. M. Baguet.

De griffier, A.-C. Van Geersdaele.

De voorzitter, Y. Kreins. _______ Nota's (1) Zie Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab « Wetgevingstechniek », formule F 4-1-3-1. (2) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab « Wetgevingstechniek », aanbeveling nr. 14. (3) Zie Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab « Wetgevingstechniek », aanbeveling nr. 29. (4) Zie Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab « Wetgevingstechniek », aanbevelingen nrs. 97 en 98.

21 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden, moeten voldoen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 43/13, 4° en 5°, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen sluiten; Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009009359 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden moeten voldoen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden moeten voldoen Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 14 april 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 18 februari 2011;

Gelet op advies 49.317/2 van de Raad van State, gegeven op 23 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Financiën, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister voor Ondernemen, van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene werkingsregels

Artikel 1.De vergunninghouder klasse G1 kan enkel die spelen exploiteren, die bij de vergunningsaanvraag door de Kansspelcommissie werden goedgekeurd.

Art. 2.De vergunninghouder kan tijdens de duurtijd van de vergunning klasse G1 een ander mediaspel exploiteren mits voorafgaandelijke goedkeuring van het spel door de Kansspelcommissie.

De vergunninghouder dient bij zijn vraag tot goedkeuring van het mediaspel opnieuw een volledig dossier te voegen waarin de organisatie, de wijze van selecteren en de methodiek van het spel volledig worden uiteengezet. HOOFDSTUK 2. - Aanbod van belspelen Afdeling 1. - Regels voorafgaandelijk aan het aanbod

Art. 3.De spelopgaves en/of de vragen, de antwoorden, de bronnen waar de antwoorden kunnen worden gevonden en de aangeboden prijzen worden door de vergunninghouder bij de Kansspelcommissie neergelegd.

Enkel nadat de Kansspelcommissie bevestigd heeft dat de spelopgaves en/of de vragen voldoen aan artikel 7, tweede lid, en artikel 8, eerste lid, kunnen ze aan de kijkers aangeboden worden. Afdeling 2. - Regels met betrekking tot de deelname

Art. 4.De spelen waarop dit besluit van toepassing is, worden aangeboden onder het prefix « spelinhoud ».

Art. 5.De kosten per oproep, met inbegrip van sms-communicatie, bedragen minimaal 0,50 euro en maximaal 2 euro, alles inbegrepen.

Art. 6.Er mogen geen andere kosten worden aangerekend dan de betaling van het telefoongesprek of het sms-bericht, de betaling van de inhoud en deze van een eventueel bevestigingsbericht. Afdeling 3. - Regels met betrekking tot de opgave

Art. 7.De opgaves worden continu en duidelijk zichtbaar in beeld getoond.

De opgaves zijn duidelijk, transparant en ondubbelzinnig.

Art. 8.De antwoorden moeten kunnen worden gevonden uitsluitend op basis van de in beeld getoonde opgave.

Alle juiste antwoorden moeten bekend gemaakt worden op het einde van de spelduur.

Niet geraden antwoorden worden slechts getoond nadat de laatste kandidaat werd doorgeschakeld en zijn antwoord heeft geformuleerd.

Art. 9.Het spel wordt op een correcte en transparante wijze georganiseerd en aangeboden aan de deelnemers. Afdeling 4. - Regels met betrekking tot de aangeboden winst

Art. 10.Er kan maximaal 5.000 euro in geld of een materieel voordeel van gelijke waarde aangeboden worden per spelduur. Uitzonderlijk en maximaal vier keer per kalenderjaar kan dit bedrag worden verhoogd, na goedkeuring van de Kansspelcommissie.

Art. 11.In geval dat de winst een materieel voordeel is, wordt de waarde van dit goed getoetst aan de marktprijzen.

Art. 12.De winsten worden duidelijk en onveranderlijk per antwoord medegedeeld en continu in beeld gebracht.

De meegedeelde winst dient door de vergunninghouder kosteloos aan de winnaar te worden uitgekeerd binnen een termijn van maximum dertig dagen.

Art. 13.Het minimale uitbetalingsbedrag per spelduur wordt als volgt berekend : X = I x 0,07 x G.O. Waarbij : X = het minimale uitbetalingsbedrag per spelduur I = gemiddelde prijs van een oproep of een sms-communicatie verminderd met 50 cent G.O. = gemiddeld aantal oproepen, met inbegrip van sms-communicatie, per spelduur en berekend op de voorbije maand Afdeling 5. - Regels met betrekking tot de selectie van de deelnemers

Art. 14.De deelnemers kunnen enkel worden geselecteerd volgens een doorschakelingsgemiddelde van gemiddeld één doorgeschakelde oproep met de studio per twee minuten, met een maximale tijdspanne van vijftien minuten tussen twee doorgeschakelde oproepen.

Het is verboden deze selectie anders te benoemen.

Indien voor het spel een bepaalde duur wordt aangegeven dan mag deze niet worden ingekort of verlengd.

Het spel eindigt wanneer alle juiste antwoorden gegeven zijn of wanneer de aangegeven duur versteken is.

Indien geen bepaalde duur werd aangegeven eindigt het spel waarvan alle juiste antwoorden nog niet gegeven zijn op het einde van de uitzending. HOOFDSTUK 3. - Bescherming van de speler

Art. 15.Het spelreglement is steeds beschikbaar op de teletekstpagina's en de website van de vergunninghouder, en tevens in gedrukte vorm te verkrijgen, telkens daar om wordt gevraagd. Dat reglement moet de mogelijkheid vermelden om een klacht neer te leggen bij de Kansspelcommissie alsook de te volgen procedure en de coördinaten van de Commissie.

Art. 16.Een gratis telefoonnummer, waar het reglement gratis kan worden aangevraagd en waar de procedure om een klacht in te dienen wordt toegelicht, wordt ingesteld door de vergunninghouder.

Art. 17.De vergunninghouder is verplicht om elkeen die hierom verzoekt, of op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger voor minderjarigen, de procedure tot blokkering van het prefix « spelinhoud » per brief mede te delen.

Art. 18.De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gratis informeren van de bellers wanneer deze meer dan 50 euro per etmaal hebben gespendeerd op de prefix 'spelinhoud'. De beller wordt bij elke overschrijding van de 50 euro per etmaal op het prefix « spelinhoud » zo snel mogelijk, en ten laatste de eerste werkdag volgend op de overschrijding verwittigd.

De vergunninghouder maakt aan de Kansspelcommissie maandelijks een lijst over van de bellers die overeenkomstig het eerste lid het prefix « spelinhoud » vijfmaal hebben overschreden binnen een tijdspanne van vijftien dagen.

De Kansspelcommissie is ertoe gehouden de personen bedoeld in het tweede lid, te verwittigen van hun verbruik via een schrijven waarin de procedure om het prefix « spelinhoud » gratis te blokkeren wordt uiteengezet en waarbij de inhoud van de folder van de Kansspelcommissie wordt gevoegd. Deze verwittiging is niet van toepassing op gebruikers van anonieme pre-paid kaarten.

Art. 19.Tijdens de uitzending brengt de vergunninghouder volgende gegevens duidelijk leesbaar, continu en ondubbelzinnig in beeld : 1) het hoogst mogelijke tarief per oproep, met inbegrip van sms-communicatie;2) het telefoonnummer en/of de sms-code waarmee men kan deelnemen;3) de verwijzing naar de teletekstpagina's en de website waarop het gratis reglement en het gratis telefoonnummer zoals bedoeld in artikel 16 beschikbaar zijn;4) alle te winnen prijzen per correct antwoord;5) het verbod tot deelname door minderjarigen;6) het aantal oproepen gedurende de afgelopen minuut van de spelduur.

Art. 20.De presentator deelt, tijdens het spel, regelmatig de volgende gegevens mee aan de kijker : 1) de spelregels;2) het doorschakelingsgemiddelde zoals bedoeld in artikel 14;3) het hoogst mogelijke tarief per type oproep;4) het verbod voor deelname door minderjarigen;5) alle te winnen prijzen en de wijze waarop deze gewonnen kunnen worden;6) de waarschuwing dat aan overdadig spelen gevaren zijn verbonden zoals verslaving en spelen boven de financiële mogelijkheden;7) het gratis telefoonnummer zoals bedoeld in artikel 16;8) de betekenis van het cijfer uit artikel 19.6);

Art. 21.De presentator en de regie onthouden zich ervan om tot overmatige deelname aan het spel aan te sporen.

Art. 22.Voor het begin van elk uitgezonden spel zendt de vergunninghouder een educatieve bericht uit dat door de Kansspelcommissie ter beschikking wordt gesteld. HOOFDSTUK 5. - Controle en klachten

Art. 23.De vergunninghouder bezorgt maandelijks de lijst, waarvan het model als bijlage I bij dit besluit is gevoegd, ingevuld aan de Kansspelcommissie.

Art. 24.De beelden van de uitzendingen, evenals alle bijhorende gegevens met betrekking tot de gedane oproepen worden door de vergunninghouder gedurende minimaal acht weken bewaard. HOOFDSTUK 6. - Diverse en slotbepalingen

Art. 25.Het koninklijk besluit van 12 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009009359 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden moeten voldoen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden moeten voldoen, wordt opgeheven.

Art. 26.De Kansspelcommissie evalueert jaarlijks de toepassing van de voorwaarden in onderhavig koninklijk besluit. Haar bevindingen worden in een rapport opgenomen dat ter beschikking wordt gesteld van alle ministers die belast zijn met de uitvoering van dit koninklijk besluit.

Art. 27.Dit koninklijk besluit kan worden geciteerd als het koninklijk besluit belspelen.

Art. 28.De Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Financiën, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, de Minister bevoegd voor Ondernemen en de Minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 juni 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondeheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Bijlage I MAANDELIJKS TE BEZORGEN LIJST PER VERGUNNINGHOUDER G1 (TELEVISIEPROGRAMMA'S VIA NUMMERREEKSEN VAN HET BELGISCH NUMMERPLAN EN DIE EEN TOTAALPROGRAMMA INHOUDEN) Gegevenstabel van de maand ..................... jaar ......

Zender A (te specificeren)

Zender B (te specificeren)

...

Aantal klachten :


Aantal oproepen :


Gemiddelde prijs van een oproep of sms-communicatie :


Aantal spelduren :


Belgacom vast

Belgacom Mobile

KPN-Group Belgium

Mobistar

Ev. andere

Aantal aanvragen tot blokkering :


Aantal klachten :


Aantal bellers +50 euro :


Lijst van bellers die het prefix vijfmaal hebben overschreden binnen 15 dagen :


Datum : ............................

Handtekening : ...............

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 21 juni 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondeheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^