Koninklijk Besluit van 23 juli 2013
gepubliceerd op 02 augustus 2013
%numac_just_title%

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022393
pub.
02/08/2013
prom.
23/07/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen sluiten houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/2007 pub. 27/03/2007 numac 2007022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen sluiten tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen, artikel 4, § 1, vervangen door de wet van 18 december 2009;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en van de werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen type koninklijk besluit prom. 04/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203574 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en van de werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen. - Rechtzetting sluiten tot regeling van de samenstelling en van de werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen, artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen sluiten houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen;

Gelet op de oproep tot kandidaturen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 april 2013;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en de Minister van Sociale Zaken en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 13 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen sluiten houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen wordt een artikel 4/1 ingevoegd luidende : «

Art. 4/1.Worden benoemd in hun hoedanigheid als leden van bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid actief binnen het Duitse taalgebied : 1° als effectief lid : - Mevr.Maria BELLIN-MOERIS, wonende te Eupen; 2° als plaatsvervangend lid : - Mevr.Juliette PLOTTES, wonende te Burg-Reuland, als plaatsvervangster van Mevr. Maria BELLIN-MOERIS; »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juli 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, A. DE CROO De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^