Koninklijk Besluit van 25 december 2016
gepubliceerd op 30 december 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur die de gewesten vertegenwoordigen en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel en houdende benoeming van een veert

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2016014406
pub.
30/12/2016
prom.
25/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016014406

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur die de gewesten vertegenwoordigen en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 207;

Gelet op de statuten van Infrabel, de artikelen 17, 18, 19 en 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014609 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014610 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot samenstelling van de raad van bestuur, tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van Infrabel NV van publiek recht sluiten tot samenstelling van de raad van bestuur, tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van Infrabel NV van publiek recht;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 december 2016.

Overwegende dat de raad van bestuur van Infrabel samengesteld is uit tien leden en, dat op grond van de wet van artikel 207 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, dit aantal tot maximum veertien kan gebracht worden;

Overwegende dat op grond van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014014343 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de gewesten in de raad van bestuur van Infrabel en de NMBS en in het GEN-oriëntatiecomité van de NMBS. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003251 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende herbenoeming van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, § 7, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Inve type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van het derde beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de vertegenwoordiging van de gewesten in de raad van bestuur van Infrabel en de NMBS en in het GEN-oriëntatiecomité van de NMBS, de raad van bestuur van de NMBS drie vertegenwoordigers van de gewestelijke overheden, met dien verstande dat : 1° één lid benoemd wordt door de Koning op voordracht van de Vlaamse regering;2° één lid benoemd wordt door de Koning op voordracht van de Waalse regering;en 3° één lid benoemd wordt door de Koning op voordracht van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke gewest. Overwegende dat het, om in overeenstemming te zijn met hetgeen bepaald is in voormeld koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014014343 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de gewesten in de raad van bestuur van Infrabel en de NMBS en in het GEN-oriëntatiecomité van de NMBS. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003251 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende herbenoeming van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, § 7, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Inve type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van het derde beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling sluiten, nodig is om drie nieuwe bestuurders te benoemen;

Overwegende dat de bestuurders gekozen worden volgens de complementariteit van hun competenties; dat het bijgevolg nodig is om een geheel van personen te benoemen die collectief beschikken over de meest uitgebreide competenties in materies zoals financiële analyse, boekhoudkundig beheer, juridische aspecten, kennis van de vervoersector, deskundigheid inzake mobiliteit, personeelsbeheer en sociale relaties;

Overwegende de beslissing van de Vlaamse Gewestregering van 4 april 2014 om aan de regering voor te stellen dat de heer Herman DE BODE zou benoemd worden door de Koning;

Overwegende dat de heer Herman DE BODE beschikt over een belangrijke kennis inzake financiële en boekhoudkundige analyse, personeelsstrategie en sociale relaties, meer bepaald als managing partner bij McKinsey, als directeur bij de strategische cel van de Minister van Binnenlandse Zaken en ook als Voorzitter van VOKA-Brussel en lid van think thank Itinera;

Overwegende de beslissing van de Waalse Gewestregering van 14 april 2016 om aan de regering voor te stellen dat de heer Antoine DE BORMAN zou benoemd worden door de Koning;

Overwegende dat de heer Antoine DE BORMAN als adjunct-kabinetschef van de Minister van Werk een belangrijke ervaring verworven heeft in domeinen van personeelsbeheer en sociale relaties. Als bestuurder van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft hij ook kennis verworven in de vervoersector.

Overwegende de beslissing van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 oktober 2014 om aan de regering voor te stellen dat de heer Karel STESSENS zou benoemd worden door de Koning;

Overwegende dat de heer Karel STESSENS als voorzitter van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) een belangrijke ervaring verworven heeft in domeinen van personeelsbeheer en sociale relaties.

Als nationaal secretaris van de ACOD - Trein/Bus/Metro, heeft hij ook een uitstekende kennis verworven in de vervoersector en beschikt hij over een grote expertise in de materie van mobiliteit;

Overwegende dat het dan ook nodig is om een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Infrabel te benoemen;

Overwegende dat de regering in de persoon van de heer Herman DE BODE een geschikte kandidaat gevonden heeft om de functies van voorzitter van de raad van bestuur van Infrabel uit te oefenen;

Overwegende dat, zoals hoger gemeld, de heer Herman DE BODE als directeur van het consultancy bureau McKinsey een belangrijke ervaring heeft verworven inzake financiële analyse en als kabinetschef bij de Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Jan JAMBON, een grondige kennis heeft verworven van de werking van federale overheden en organen.

Overwegende dat op grond van wat voorafgaat de heer Herman DE BODE in vergelijking met de huidige leden van de raad van bestuur van Infrabel over complementaire competenties beschikt;

Overwegende dat hij verklaard heeft zijn mandaat te willen aanvaarden Overwegende dat de regering een veertiende bestuurder wenst te benoemen om de taalpariteit van de leden te verzekeren;

Overwegende dat Mevr. Florence REUTER een geschikte kandidaat is om deze functie van bestuurder uit te oefenen;

Overwegende dat Mevr. Florence REUTER over een belangrijke kennis inzake juridische zaken beschikt, meer bepaald als federaal gedeputeerde, gewestelijk gedeputeerde en burgermeester van Waterloo;

Overwegende dat zij verklaard heeft haar mandaat te willen aanvaarden;

Op de voordracht van de Minister belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het aantal bestuurders van Infrabel wordt op 14 gebracht.

Art. 2.Worden benoemd als leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel voor een termijn van zes jaar : 1° de heer Antoine DE BORMAN;2° de heer Karel STESSENS;3° de heer Herman DE BODE;4° Mevr.Florence REUTER.

Art. 3.De heer Herman DE BODE wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel voor een termijn van zes jaar.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 5.De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, F. BELLOT


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^