Koninklijk Besluit van 25 februari 2013
gepubliceerd op 15 maart 2013
%numac_just_title%

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024075
pub.
15/03/2013
prom.
25/02/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 47 van 24 oktober 1967 tot instelling van een Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen en tot vaststelling van het statuut van de Nationale Paritaire Commissies voor andere beoefenaars van de geneeskunst of voor andere categorieën van inrichtingen, almede van de Gewestelijke Paritaire Commissies, artikelen 3 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 29 februari 1988, 6 februari 1989, 13 september 1989, 27 september 1989, 16 februari 1990, 23 oktober 1991, 22 februari 1994, 3 juni 1994, 31 januari 1995, 30 mei 1996, 3 september 2000; 28 september 2001, 7 juli 2002, 21 mei 2003, 6 juli 2004, 19 april 2006 en 26 april 2007;

Gelet op het feit dat de afwijking op artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, door de voordragende instanties als volgt werd gemotiveerd : - na een uitgebreide bevraging bij de leden, werden geen vrouwelijke geneesheren-specialisten bereid gevonden om te zetelen binnen de commissie; - alle vrouwen die bereid waren om een mandaat binnen de commissie op te nemen, zijn voorgedragen; - na een oproep bij de leden werden onvoldoende vrouwelijke kandidaten gevonden. Alle vrouwelijke kandidaten die aan het profiel qua bekwaamheid, kennis, inzet, bevoegdheid,... beantwoorden, werden dan ook op de kandidatenlijst voorgedragen;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.§ 1. Worden voor een periode van drie jaar benoemd tot lid van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties der geneesheren : 1° tot effectief lid : Mevr.Bogaert, M., Kortrijk;

De heer de Toeuf, J., Sint-Genesius-Rode;

De heer De Wilde, Ph., Ronse;

Mevr. Dreezen, I., Antwerpen;

De heer Lamy, V., Jumet;

De heer Maes, E., Rixensart;

Mevr. Noël, N., Brussel;

De heer Moens, M., Mechelen;

De heer Vanden Dorpe, M., Herstal;

De heer Bockaert, J., Mechelen;

De heer Baeyens, J.-P., Oostende;

Mevr. Cuypers, R., Hove. 2° tot plaatsvervangend lid : De heer Grysolle, Y., Aalst;

De heer Ilunga Kalenga, O., Rixensart;

De heer Louis, Y., Ronse;

De heer Declercq, L., Antwerpen;

De heer Georges, B., Doornik;

De heer Claeys, C., Lilois;

Mevr. Vandamme, F., Brussel;

De heer Putzeys, G., St. Truiden;

De heer Devos, Ph., Bolland;

De heer Dhaenens, P., Lokeren;

De heer Brauner, J., Brussel;

De heer Rutsaert, R., Mortsel. § 2. Worden voor een periode van drie jaar benoemd tot lid van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen als vertegenwoordiger van de ziekenhuizen of van hun beheerders : 1° tot effectief lid : De heer Degadt, P., Deinze;

De heer Devos, D., Melsbroek;

Mevr. Van Overvelt, R., Kapellen;

De heer Mahaux, M., Sterrebeek;

Mevr. Locoge, Th., Brussel;

Mevr. Dauby, M., Namur;

De heer Hellings, J., Genk;

De heer Holthof, B., Schilde;

Mevr. Degraeve, K., Kortrijk;

De heer Hermans, B.-Ph., Brussel;

De heer Godin, J.-N., Brussel;

De heer Heuschen, W., Eupen. 2° tot plaatsvervangend lid : Mevr.Theunis, K., Bekkevoort;

Mevr. Peeters, M., Lummen;

De heer Wauters, E., Ninove;

De heer Antoine, A., Zinnik;

De heer Bury, J., Luik;

De heer Smiets, P., Embourg;

De heer Verbraeken, W., Belsele;

De heer Van Roey, S., Kontich;

De heer de Stexhe, O., Bergen;

De heer Peers, J., Leuven;

Mevr. Debouny, A., Rixensart;

De heer Van der Straeten, J., Dendermonde. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^