Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 17 april 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de wer

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200641
pub.
17/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200641

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


25 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden (Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2017 onder het nummer 141305/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of tot de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden alsook op hun werknemers, conform het koninklijk besluit van 7 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007). § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden" wordt bedoeld : de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die zich inlaten met : 1° het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;2° het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoervergunning vereist is;3° het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;4° het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. § 3. Onder "subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden" wordt bedoeld : de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die, buiten de havenzones, zich inlaten met alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

Onder "logistieke activiteiten" wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte producten worden voortgebracht.

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

Met ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder een "groep van verbonden vennootschappen" wordt verstaan : de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1° van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité. § 4. Onder "werknemers" wordt bedoeld : arbeiders en arbeidsters aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027. HOOFDSTUK II. - Begrippen

Art. 4.Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder "SFTL" : het "Sociaal Fonds Transport en Logistiek'" opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1973 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met motorvoertuigen" en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 december 1973 (Belgisch Staatsblad van 15 januari 1974), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 april 1994 (Belgisch Staatsblad van 16 juni 1994), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 houdende wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met voertuigen" in "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" en wijziging van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 november 1999 (Belgisch Staatsblad van 28 december 1999), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 (Belgisch Staatsblad van 23 november 2005), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende de wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" in "Sociaal Fonds Transport en Logistiek", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 (Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008), alsook de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek", geregistreerd onder nummer 106705/CO/140 en laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012 betreffende wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek", geregistreerd onder nummer 109264/CO/140. HOOFDSTUK III. - Toekenningsvoorwaarden werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 5.Er wordt een aanvullende vergoeding voor werkloosheid met bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever toegekend onder de volgende voorwaarden, waaraan cumulatief moet zijn voldaan : - de werknemer moet toegelaten zijn tot het werkloosheidsstelsel; - in alle gevallen van ontslag, behalve om dringende reden; - de werknemers moeten de vereiste leeftijd hebben bereikt op de dag waarop zij worden ontslagen (laatste dag arbeidscontract); - de ontslagen werknemers moeten uitdrukkelijk bekend maken van de mogelijkheid tot werkloosheid met bedrijfstoeslag gebruik te willen maken; - zij zullen van de werkloosheid met bedrijfstoeslag gebruik kunnen maken tot op de datum waarop hun rustpensioen ingang vindt.

Art. 6.Rekening houdend met : - de wet van 12 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel sluiten houdende de aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord, gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad van 30 maart 2011) houdende diverse bepalingen (I); - het koninklijk besluit van 30 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2017 pub. 13/02/2017 numac 2017200227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 me sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; - CAO 17 : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17bis van 29 januari 1976, nr. 17nonies van 7 juni 1983, nr. 17duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17vicies van 17 december 1997, nr. 17vicies quater van 19 december 2001, nr. 17vicies sexies van 7 oktober 2003, nr. 17tricies van 19 december 2006 en nr. 17tricies sexies van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad; - CAO 120 : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 120 tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017; - CAO 121 : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017; - CAO 124 : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017; - CAO 125 : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017, moeten de arbeiders bovendien op het ogenblik van hun ontslag voldoen aan de volgende anciënniteitsvoorwaarden : 1. Lange loopbaan - 2017 : de werknemer die een beroepsverleden van 40 jaar kan bewijzen en ontslagen wordt vóór 1 januari 2018 (kennisgeving) moet de leeftijd van 58 jaar of ouder bereikt hebben op uiterlijk 31 december 2017 en op het ogenblik van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. - 2018 : de werknemer die een beroepsverleden van 40 jaar kan bewijzen en ontslagen wordt vóór 1 januari 2019 (kennisgeving) moet de leeftijd van 59 jaar of ouder bereikt hebben op uiterlijk 31 december 2018 en op het ogenblik van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. 2. Zwaar beroep - 2017 : de werknemer kan van het SWT genieten vanaf 58 jaar, indien hij een beroepsloopbaan van 33 jaar kan bewijzen en gewerkt heeft in een zwaar beroep : - hetzij 5 jaar gedurende de laatste 10 jaar, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst; - hetzij 7 jaar gedurende de laatste 15 jaar, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst. - 2018 : de werknemer kan van het SWT genieten vanaf 59 jaar, indien hij een beroepsloopbaan van 33 jaar kan bewijzen en gewerkt heeft in een zwaar beroep : - hetzij 5 jaar gedurende de laatste 10 jaar, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst; - hetzij 7 jaar gedurende de laatste 15 jaar, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

Als zwaar beroep wordt enkel erkend : - het werken in wisselende ploegen; - het werken in onderbroken diensten; - het werken in een stelsel van nachtarbeid in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van de Nationale Arbeidsraad. 3. Lopende collectieve arbeidsovereenkomst 1° 2017 : - de werknemer kan van het SWT genieten vanaf 60 jaar, indien hij deze leeftijd bereikt op het einde van zijn arbeidscontract en tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, artikel 4.2. (geldig tot 31 december 2017); - en indien hij tijdens de geldigheidsduur van deze sector-collectieve arbeidsovereenkomst in loondienst gewerkt heeft : - voor de mannelijke werknemers gedurende minstens 40 jaar; - voor de vrouwelijke werknemers gedurende minstens 33 jaar vanaf 1 januari 2017. 2° 2018 : - de werknemer die ontslagen wordt na 2017 en dus na de geldigheidsperiode van de sector-collectieve arbeidsovereenkomst vernoemd onder 1°, kan van het SWT vanaf 60 jaar blijven genieten, indien hij deze leeftijd bereikt heeft tijdens de geldigheidsduur van bovengenoemde sector-collectieve arbeidsovereenkomst (dus vóór 1 januari 2018) en hij vóór 1 januari 2018 een beroepsverleden kan bewijzen van 40 jaar voor de mannelijke werknemers en van 33 jaar voor de vrouwelijke werknemers. HOOFDSTUK IV. - Berekening van de werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 7.Bruto bedrijfstoeslag Het bruto bedrag van de bedrijfstoeslag is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto refertemaandloon en de werkloosheidsvergoeding.

Art. 8.Bruto refertedagloon Het bruto refertedagloon wordt bekomen door de bruto lonen voor effectieve prestaties van de laatste 12 maanden voorafgaand aan de effectieve uitdienstdatum te delen door het aantal dagen met effectieve prestaties in deze referteperiode.

In geval de werknemer gedurende heel de periode van 12 maanden voorafgaand aan de effectieve uitdienstdatum arbeidsongeschikt was, wordt het bruto refertedagloon berekend door het bruto bedrag van de verbrekingsvergoeding te delen door het overeenstemmende aantal dagen.

In geval van onvolledig gewerkte dagen bij deeltijds tijdskrediet of deeltijdse tewerkstelling (maar gelijkgesteld met een voltijdse tewerkstelling voor de werkloosheid), is het bruto refertedagloon gelijk aan de som van alle bruto loonelementen gedeeld door het resultaat van de volgende bewerking : ? Aantal effectieve arbeidsdagen Aantal arbeidsdagen per week vermenigvuldigd met (tewerkstellingsbreuk x aantal dagen van het dagenstelsel).

Art. 9.Bruto refertemaandloon Het bruto refertedagloon wordt in het 5-dagen-stelsel vermenigvuldigd met 65/3 en in het 6-dagenstelsel met 78/3. Zo bekomt men het bruto refertemaandloon.

In geval van tijdskrediet of van thematisch verlof zal voor de berekening van het bruto refertemaandloon rekening gehouden worden met het dagenstelsel waarin de arbeider voordien werkte.

Art. 10.Netto refertemaandloon Het bruto refertemaandloon (begrensd zoals bepaald in artikel 6 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17) wordt verminderd met de persoonlijke RSZ-bijdragen na verrekening van de eventuele werkbonus, alsook met de normale bedrijfsvoorheffingna verrekening van de eventuele verminderingen op de bedrijfsvoorheffing.

Het netto refertemaandloon dat zo wordt berekend, wordt op de euro naar boven afgerond. HOOFDSTUK V. - Terugbetaling van de bruto bedrijfstoeslag

Art. 11.Voor de werknemers, bedoeld in artikel 3, kan de werkgever terugbetaling bekomen van de bedrijfstoeslag door tussenkomst van het SFTL mits hij : - sedert minstens 1 jaar voorafgaand aan de effectieve uitdienstdatum behoort tot de RSZ-categorie 083; - en behoort tot de RSZ-categorie 083 gedurende de periodes waarvoor hij bedrijfstoeslag terugvordert van het SFTL. Het SFTL kan voor de uitvoering hiervan beschikken over een bijdrage van 0,15 pct. die inbegrepen is in de patronale bijdrage bepaald overeenkomstig artikel 12 van zijn statuten.

Art. 12.De praktische modaliteiten voor de uitvoering van deze overeenkomst zullen uitgewerkt worden door de raad van beheer van het SFTL, rekening houdend met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107 van de Nationale Arbeidsraad, betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, gesloten op 28 maart 2013, en rekening houdend met de overgangsmaatregelen zoals voorzien in het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten.

De opzeggingstermijn of de door de opzeggingsvergoeding gedekte periode van de ontslagen arbeiders mag evenwel een einde nemen buiten de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover deze arbeiders voldoen aan de criteria onder hoofdstuk III en aan de criteria onder hoofdstuk V, artikel 9 tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 13.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018. § 2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^