Koninklijk Besluit van 27 januari 2005
gepubliceerd op 18 februari 2005

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000068
pub.
18/02/2005
prom.
27/01/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Artikel 2, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, bepaalt dat het dossiernummer toegekend door de Dienst Vreemdelingenzaken, opgenomen dient te worden in deze registers als een van de informatiegegevens betreffende de vreemdelingen.

Het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister bepaalt het principe van het bijhouden van deze registers door het college van burgemeester en schepenen. Momenteel bezorgt de Dienst Vreemdelingenzaken dit informatiegegeven derhalve aan de gemeenten, die het invoeren in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Aangezien dit dossiernummer toegekend wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken, is het, om discrepanties met de vermeldingen in de registers te vermijden, ten zeerste aangewezen dat deze zelfde instantie eveneens de bijbehorende bevoegdheid verkrijgt om dit nummer in het bevolkings- en vreemdelingenregister in te voeren en desgevallend bij te werken. De bevoegdheid inzake het houden van deze registers wordt, voor wat betreft het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken, dan ook overgeheveld van het college van burgemeester en schepenen naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Er dient te worden opgemerkt dat een afwijking van het principe van de invoering van de in deze registers opgenomen informatiegegevens door de gemeenten, reeds voorzien is in artikel 2, vierde lid, van het voormelde koninklijk besluit van 16 juli 1992, wat het informatiegegeven 16° betreft (verplichte plaats van inschrijving overeenkomstig artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). Deze bepaling werd ingevoerd door het koninklijk besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000385 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister.

Aldus wordt de reglementering voor het houden van het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken in het bevolkings- en vreemdelingenregister in overeenstemming gebracht met de regels die hieromtrent gelden voor het wachtregister, zoals vastgelegd in artikel 3, 1° en artikel 2, eerste lid, 11°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren.

Voortaan zal de Dienst Vreemdelingenzaken dus bevoegd zijn om het dossiernummer toe te kennen en dit in te voeren in zowel het bevolkings- en vreemdelingenregister als het wachtregister. Dit biedt garanties voor de juistheid van de vermelding van het dossiernummer in de registers, hetgeen in het voordeel is van alle betrokkenen: niet alleen de Dienst Vreemdelingenzaken en het gemeentebestuur, maar eveneens de vreemdeling zelf.

De Raad van State heeft geen opmerking gemaakt.

Dit is het onderwerp van dit ontwerp van koninklijk besluit.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en getrouwe dienaar, De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

ADVIES 37.763/2 Van de afdeling wetgeving van de Raad van State De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 28 oktober 2004 door de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregistratie en in het vreemdelingenregister", heeft op 24 november 2004 het volgende advies gegeven : Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten, haar onderzoek tot de rechtgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Op die drie punten behoeft over het ontwerp geen enkele opmerking te worden gemaakt.

De kamer was samengesteld uit : de heer Y. Kreins, kamervoorzitter; de heer J. Jaumotte, staatsraden, Mevr. M. Baguet, Mevr. B. Vigneron, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer R. Wimmer, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer J. Jaumotte.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins.

27 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 1 en artikel 2, eerste en derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 mei 1994 en 7 mei 1999;

Gelet op het advies nr. 37.763/2 van de Raad van State, gegeven op 24 november 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000385 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister sluiten, wordt vervangen als volgt : « De informaties vermeld in de punten 1° en 16° worden ingevoerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. ».

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 januari 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^