Koninklijk Besluit van 27 mei 2013
gepubliceerd op 18 juni 2013
%numac_just_title%

Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024211
pub.
18/06/2013
prom.
27/05/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.55.1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Overwegende dat België de Conventie van Rotterdam geratifieerd heeft op 23 oktober 2002 en dat deze Conventie in werking is getreden op 24 februari 2004;

Overwegende dat het barema van de bijdragen 2013 aan het Verdrag van Rotterdam vastgesteld werd in de beslissingen die zijn aangenomen door de Vijfde Conferentie van de partijen (2011);

Overwegende dat België, als partij van het Verdrag van Rotterdam, verplicht is bij te dragen tot de goede werking van het Programma van deze internationale conventie;

Overwegende dat het Verdrag van Rotterdam, een ideaal kader instelt voor de uitwerking van activiteiten betreffende gevaarlijke chemische producten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 28 maart 2013;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van negenentwintigduizend negen honderd eenenzeventig Amerikaanse dollars (US$ 29.971,00) aan te rekenen op het krediet voorzien bij de basisallocatie 55.11.35.40.01 (Programma 25.55.1) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt aan het Secretariaat van het Verdrag van Rotterdam verleend als Belgische bijdrage voor 2013 en zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : J.P. Morgan Chase bank Internatonal Agencies Banking 270 Park Avenue, 43rd floor New York, N.Y. 10017, USA Code ABA : 021000021 (Bankcode van de Verenigde Staten) Code SWIFT = BIC : CHASUS33 Titularishouder : UNEP FUND Rekeningnummer : 485-002809 Referentie : FUND 9370 BEL

Art. 2.Het in artikel 1 vermeld bedrag zal in eenmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is, en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

Art. 3.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam.

Art. 4.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^