Koninklijk Besluit van 28 januari 2005
gepubliceerd op 01 februari 2005
%numac_just_title%

Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder en lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding »

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014025
pub.
01/02/2005
prom.
28/01/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder en lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 162bis en 162quater;

Gelet op de statuten van de NMBS-Holding, inzonderheid op de artikelen 12 en 16;

Overwegende dat het ontslag gegeven door de heer Karel Vinck van zijn mandaat als lid van de Raad van Bestuur en als Gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding, N.V. van publiek recht, uitwerking heeft op 1 februari 2005;

Overwegende dat geen enkele regel een openbare oproep tot kandidatuurstelling of enige andere procedure voorschrijft voor de aanstelling als gedelegeerd bestuurder of lid van de Raad van Bestuur van de NMBS-Holding;

Overwegende dat het past om de kandidatuur van de heer Jannie Haek in overweging te nemen;

Gelet op zijn ervaring inzake het beheer van overheidsbedrijven en van de maatschappelijke betrekkingen verworven met name als voorzitter van de Raad van Bestuur van BIAC;

Gelet op zijn ervaring inzake overheidsfinanciën verworven in zijn functie als Inspecteur-generaal van Financiën en bij de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting;

Gelet op zijn kennis van de vervoerssector verworven binnen de Raad van Bestuur van BIAC en in het kader van de hervorming van de NMBS uitgevoerd door de Regering in 2004;

Gelet op zijn kwaliteiten en zijn ervaring als onderhandelaar verworven in zijn functie als Kabinetschef van de Vice-Eerste Minister van 1999 tot 2004;

Gelet op zijn vermogen een doeltreffende coördinatie en de samenhang van de groepsactiviteiten te verzekeren zonder inbreuk te maken op de zelfstandigheid van Infrabel nodig om de rechtvaardige, niet-discriminatoire toegang tot het Belgische netwerk te waarborgen;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Karel Vinck wordt eervol ontslag verleend uit zijn functies van lid van de Raad van Bestuur en van gedelegeerd bestuurder bij de N.V. van Publiek recht NMBS-Holding, ingaand op 1 februari 2005.

Art. 2.De heer Jannie Haek wordt benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder van de NV van Publiek recht NMBS Holding voor een duur van 6 jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Art. 4.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 januari 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^