Koninklijk Besluit van 30 juli 2003
gepubliceerd op 04 augustus 2003

Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003424
pub.
04/08/2003
prom.
30/07/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 JULI 2003. - Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, inzonderheid op de artikelen 19, punt 1 en 23, punt 2;

Gelet op artikel 34, punt 2 van de statuten van de Nationale Bank van België, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 10 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999003013 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België sluiten;

Gelet op artikel 29, punt 1 van de statuten van de Nationale Bank van België dat bepaalt dat het Directiecomité, benevens de gouverneur die het voorzit, ten minste vijf directeurs telt en ten hoogste zeven;

Overwegende dat met ingang van 1 maart 2000 de heer Robert Reynders, op zijn verzoek, uit zijn ambt van directeur ontlast werd en dat sindsdien niet in zijn vervanging werd voorzien;

Overwegende dat het aantal directeurs thans zes bedraagt;

Gelet op de voordracht van de Regentenraad van de Nationale Bank van België;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Luc Coene wordt benoemd tot directeur van de Nationale Bank van België voor een termijn van zes jaar met ingang van 4 augustus 2003.

Art. 2.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 juli 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^