Koninklijk Besluit van 31 oktober 2005
gepubliceerd op 06 december 2005
%numac_just_title%

Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Paramedische Beroepen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022947
pub.
06/12/2005
prom.
31/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Paramedische Beroepen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 30, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1974, 22 februari 1994, 6 april 1995, 22 februari 1998, 25 januari 1999 en 10 augustus 2001;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 2002 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad van de Paramedische Beroepen;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Walschaerts, Jacqueline, Watermaal-Bosvoorde, orthese, bandage, prothese, wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de Nationale Raad van de Paramedische Beroepen, ter vervanging van Capitaine, Anne, wier mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister bevoegd voor de volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châtenauf-de-Grasse, 31 oktober 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^