Lijst van 20 februari 2007
gepubliceerd op 12 maart 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging met vergunning in België

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2007003113
pub.
12/03/2007
prom.
20/02/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


20 FEBRUARI 2007. - Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging met vergunning in België


De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Gelet op de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, inzonderheid op artikel 145, Na herziening van de op 31 december 2005 vastgestelde en in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2006 bekendgemaakte lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging met vergunning in België, evenals de sedertdien daarin aangebrachte en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte wijzigingen, Besluit : De lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging met vergunning in belgië, wordt op 31 december 2006 als volgt vastgelegd :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Brussel, 20 februari 2007.

De Voorzitter, E. WYMEERSCH De lijst wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op onze website www.cbfa.be. _______ Nota's De naam van de beheervennootschappen wordt gevolgd door de aanduiding van de beheertaken (*), van de beleggingsdiensten (**) en van bepaalde andere werkzaamheden (***), die zij op grond van hun vergunning mogen verrichten. (*) Beheertaken verricht, als bedoeld in artikel 3, 9° van de wet van 20 juli 2004 : •a) het beheer van de beleggingsportefeuille van de instelling voor collectieve belegging; • b) de administratie van de instelling voor collectieve belegging; • c) de verhandeling van de effecten van de instelling voor collectieve belegging; (**) Beleggingsdiensten die bijkomend verricht worden, als bedoeld in artikel 3, 10° van de wet van 20 juli 2004 : • a) individueel portefeuillebeheer : het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op grond van een door de cliënten gegeven opdracht, voorzover die portefeuilles een of meer financiële instrumenten bevatten als bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002; • b) beleggingsadvies voor een of meer financiële instrumenten als bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002; (***) De beheervennootschap van Instellingen voor collectieve belegging oefent haar werkzaamheden overeenkomstig de hoofdstukken VI en VII van de wet van 20 juli 2004 tevens uit op het grondgebied van andere Lidstaten van de Europese Economische Ruimte hetzij via de vestiging van een bijkantoor, hetzij in het kader van het vrij verrichten van diensten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^