Lijst
gepubliceerd op 14 februari 2006
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Lijst van de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht Gelet op de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, inzonderheid op artikel 145,

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2006003111
pub.
14/02/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Lijst van de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht Gelet op de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, inzonderheid op artikel 145, Besluit : De lijst van de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht waaraan een vergunning is verleend, wordt op 31 december 2005 als volgt vastgelegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 24 januari 2006.

De Voorzitter, E. Wymeersch

De lijst wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op onze website www.cbfa.be _______ Nota's (*) Beheertaken verricht, als bedoeld in artikel 3, 9° van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten : a) het beheer van de beleggingsportefeuille van de instelling voor collectieve belegging;b) de administratie van de instelling voor collectieve belegging;c) de verhandeling van de effecten van de instelling voor collectieve belegging; (**) Beleggingsdiensten die bijkomend verricht worden, als bedoeld in artikel 3, 10° van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten: a) individueel portefeuillebeheer : het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op grond van een door de cliënten gegeven opdracht, voorzover die portefeuilles één of meer financiële instrumenten bevatten als bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten;b) beleggingsadvies voor één of meer financiële instrumenten als bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten; (***) De beheervennootschap van Instellingen voor collectieve belegging oefent haar werkzaamheden overeenkomstig de hoofdstukken VI en VII van het deel III van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten tevens uit op het grondgebied van andere Lidstaten van de Europese Economische Ruimte hetzij via de vestiging van een bijkantoor, hetzij in het kader van het vrij verrichten van diensten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^