Mededeling
gepubliceerd op 03 april 2013
%numac_just_title%

Federale Adviesraad voor Ouderen. - Mededeling De Minister van Pensioenen en De Minister van Sociale Zaken, Inleiding Het seniorenbeleid staat al enkele jaren in het middelpunt van de actualiteit. Een overlegorgaan waarin de betrokken per Het koninklijk

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013202014
pub.
03/04/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Federale Adviesraad voor Ouderen. - Mededeling De Minister van Pensioenen en De Minister van Sociale Zaken, Inleiding Het seniorenbeleid staat al enkele jaren in het middelpunt van de actualiteit. Een overlegorgaan waarin de betrokken personen een eigen stem kregen drong zich op. Om deze reden werd beslist om een Federale Adviesraad voor Ouderen op te richten die de aandacht moet vestigen op de noden van de senioren. Deze Raad dient het mogelijk te maken om discussies te voeren over de aangelegenheden op federaal niveau die voor de senioren van belang zijn zodat zij een inspraak krijgen in het seniorenbeleid op federaal vlak.

Het koninklijk besluit dat de oprichting van deze raad mogelijk maakt, is op 15 juni 2012 in het Belgisch Staatsblad verschenen (koninklijk besluit van 4 juni 2012).

Een eerste oproep tot kandidaten voor de Raad vond plaats op 28 juni 2012 en liep af op 23 september 2012. De gekozen leden zijn ondertussen aangeduid (Belgisch Staatsblad 21 november 2012).

Bij voormelde oproep dienden zich geen kandidaten aan van bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid actief binnen het Duitse taalgebied, zoals vastgesteld in het hierboven vermelde koninklijk besluit van 4 juni 2012, artikel 2, 5°. Deze nieuwe oproep heeft als doel om tot 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid te komen van bevoegde organisaties inzake het seniorenbeleid binnen het Duitse taalgebied.

Conform de wet heeft de Federale Adviesraad voor Ouderen als belangrijkste taken : - het uitbrengen van adviezen, op eigen initiatief, of op verzoek van de federale regering of van een Wetgevende kamer omtrent de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden inzake seniorenbeleid; - het jaarlijks bespreken van de beleidsverklaring van de regering wat de aangelegenheden betreft die verband houden met de ouderen; - het afvaardigen van waarnemers op verzoek van een lid van de regering naar de in het kader van de Europese Unie opgerichte adviescomités; - het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening aan ouderen door de federale overheidsdiensten.

Samenstelling van de Raad De adviesraad zal worden samengesteld uit 50 leden onder wie 25 effectieve leden en 25 plaatsvervangende leden die het effectief lid vervangen wanneer hij/zij verhinderd is.

Het mandaat van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden duurt vier jaar en is hernieuwbaar.

Het is belangrijk dat de selectie ernstig verloopt en dat een grote representativiteit wordt bereikt. Het koninklijk besluit legt hiertoe enkele voorwaarden op.

A. Ontvankelijkheidsvoorwaarden 1. Lid zijn van een representatieve organisatie inzake seniorenbeleid. Het koninklijk besluit bepaalt dat de kandidaat-leden lid dienen te zijn van een representatieve organisatie inzake het seniorenbeleid. 2. Diversiteit Het is van belang dat iedereen zijn stem krijgt in de Raad.Om die reden worden er voorwaarden gesteld opdat de Raad voldoende representatief is voor alle senioren in de samenleving, zo wordt er onder andere rekening gehouden met de filosofische en ideologische verscheidenheid bij de samenstelling van de Raad.

De wet van 20 juli 1990 inzake de evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de federale adviesorganen zal worden gerespecteerd.

B. Beoordelingscriteria Bij de beoordeling van de kandidaat-leden zal onder meer rekening gehouden worden met eventuele relevante ervaring inzake seniorenbeleid.

Een ervaring met betrekking tot een van de volgende bevoegdheden van de federale regering inzake seniorenbeleid wordt beschouwd worden als een pluspunt : - pensioenen; - gelijkheid van kansen; - sociale integratie, bestrijding van kansarmoede; - toegankelijkheid van de gezondheidszorg; - mobiliteit.

C. Procedure Een goede en duidelijke procedure is noodzakelijk om tot een correct en representatief resultaat te komen. Daarom worden de volgende regels bepaald voor het indienen van een kandidatuur. 1. De kandidaturen zijn enkel geldig indien ze de volgende elementen bevatten : - naam en adres van het kandidaat-lid, evenals het geslacht van het kandidaat-lid; - curriculum vitae en motivatie van het kandidaat-lid, in zijn curriculum vitae dient het kandidaat-lid zijn ervaring aan te tonen in het seniorenbeleid; - een bewijs van lidmaatschap van een organisatie inzake seniorenbeleid; dit bewijs dient ondertekend te zijn door de voorzitter van de organisatie en dient de naam en het adres van de organisatie te vermelden evenals een opgave van de activiteiten van de organisatie die aantoont dat de organisatie als representatief kan beschouwd worden. Het bewijs dient tevens de rechtsvorm van de organisatie te vermelden. Dit bewijs wordt bij voorkeur vergezeld van een beschrijving van de functie van het kandidaat-lid en zijn/haar activiteiten in de organisatie en een motivering vanwege de organisatie; - de vermelding of het kandidaat-lid zich kandidaat stelt voor de functie als effectief lid of als plaatsvervangend lid. 2. Kandidaturen dienen gestuurd te worden vóór 15 juni 2013.De postdatum geldt als bewijs. Ze moeten via een aangetekende brief worden gericht aan : Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Federale Adviesraad voor Ouderen Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower (eerste verdieping) Kruidtuinlaan 50, bus 115 1000 Brussel Het is van groot belang dat de Federale Adviesraad voor ouderen voldoende representatief is. Enkel op die manier kan de Raad uitgroeien tot een volwaardige gesprekspartner die de belangen van alle senioren behartigt tegenover de overheid. De regering zal erover waken dat een meerderheid van de effectieve en plaatsvervangende leden van de organisatie ouder is dan 60. 3. De leden zullen benoemd worden bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.Dit besluit zal voorgedragen worden door de Mnister van Pensioenen en de Mnister van Sociale Zaken. Onder hun toezicht zal de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de selectieprocedure.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^