Ministerieel Besluit van 04 maart 2002
gepubliceerd op 09 maart 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot verplichte wijziging van de inplanting van de installaties voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen van de N.V. Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en van de N.V. Fina, gelegen in het openbaar domein, beheerd door het

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011067
pub.
09/03/2002
prom.
04/03/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot verplichte wijziging van de inplanting van de installaties voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen van de N.V. Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en van de N.V. Fina, gelegen in het openbaar domein, beheerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu en Infrastructuur - Administratie Waterwegen en Zeewezen, op het grondgebied van de gemeente Bornem, deelgemeente Hingene


De Staatssecretaris voor Energie, Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen inzonderheid op de artikelen 1, 2 en 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot wijziging van de ligging of het tracé van een gasvervoerinstallatie ter uitvoering van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen inzonderheid op de artikelen 2, 3, 4, 5 en 11;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 april 1979, betreffende de toelating voor het vervoer van gasvormig propyleen door middel van leidingen, verleend aan de N.V. Nationale Maatschappij der Pijpleidingen, verleend voor haar leiding 200 mm Antwerpen-Feluy;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 oktober 1985 betreffende de toelating voor het vervoer van gasvormig ethyleen door middel van leidingen aan de N.V. Nationale Maatschappij de Pijpleidingen, verleend voor haar leiding DN 550 mm Antwerpen-Feluy;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 1990 betreffende de toelating voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen (multiproductleiding) door middel van leidingen aan de N.V. Fina, verleend voor haar leiding DN 300 Antwerpen-Feluy;

Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 1997, waarbij wordt beslist tot wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen van de N.V. Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en van de N.V. Fina in het openbaar domein, beheerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu en Infrastructuur - Administratie Waterwegen en Zeewezen, en gelegen op het grondgebied van Bornem, deelgemeente Hingene;

Overwegende dat, met het oog op de verwezenlijking van de werken tot het verleggen van de toevaargeul in de Schelde naar de zeesluis van Wintam te Bornem, deelgemeente Hingene nodig is deze leidingen te verplaatsen;

Overwegende dat de bewuste verplaatsing dient te gebeuren in het belang van de waterwegen;

Overwegende dat het omwille van veiligheidsredenen noodzakelijk is dat deze leidingen verplaatst worden zoals blijkt uit de veiligheidsstudie van de International Marine & Dredging Consultants van november 2001;

Overwegende dat krachtens artikel 9, paragraaf 3 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, deze wijziging geschiedt op kosten van degenen die de gasvervoerinstallaties exploiteren, Besluit :

Artikel 1.De N.V. Nationale Maatschappij der Pijpleidingen, houdster van de toelating voor het vervoer van gasvormig propyleen door middel van leidingen Antwerpen-Feluy, verleend bij ministerieel besluit van 27 april 1979, en houdster van de toelating voor het vervoer van gasvormig ethyleen door middel van leidingen Antwerpen-Feluy, verleend bij ministerieel besluit van 7 oktober 1985, dient haar leidingen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Bornem, deelgemeente Hingene, te wijzigen om er de werken voor het aanleggen van de toevaarsgeul naar de zeesluis toe te laten en dit ten laatste op 1 oktober 2003.

Art. 2.De N.V. Fina, houdster van de toelating voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen (multiproductleiding) door middel van leidingen Antwerpen-Feluy, verleend bij ministerieel besluit van 2 maart 1990 dient haar leiding, gelegen op het grondgebied van de gemeente Hingene, te wijzigen om er de werken voor het aanleggen van de toevaarsgeul naar de zeesluis toe te laten en dit ten laatste op 1 oktober 2003.

Art. 3.Deze wijziging geschiedt op de kosten van de N.V. Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en de N.V. Fina.

Art. 4.De bepalingen van de artikelen 2, 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot wijziging van de ligging of het tracé van een gasvervoerinstallatie ter uitvoering van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen zijn van toepassing voor wat betreft deze wijziging.

Art. 5.Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan : het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen; het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Zeeschelde; de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen; de N.V. Nationale Maatschappij der Pijpleidingen; de N.V. Fina.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2002.

O. DELEUZE I

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^