Ministerieel Besluit van 13 december 2010
gepubliceerd op 07 februari 2011
%numac_just_title%

Ministerieel besluit tot aanwijzing of goedkeuring van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de departementale raad van beroep van de Federale

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014304
pub.
07/02/2011
prom.
13/12/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot aanwijzing of goedkeuring van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de departementale raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer


De Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001002131 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002002233 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten sluiten tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2009, Gelet op de voordracht van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten;

Gelet op de voordracht van het ACV-Transcom;

Gelet op de voordracht van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen om te zetelen als voorzitter van de raad van beroep inzake evaluatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer : a) voor de Nederlandstalige afdeling : De heer Jaak RAES - directeur-generaal van het Crisiscentrum bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;b) voor de Franstalige afdeling : De heer Jérôme GLORIE - directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Art. 2.Worden aangewezen om te zetelen als assessoren voor de Nederlandstalige afdeling van de raad van beroep inzake evaluatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer : Gewone Assessoren Mevr. Josiane VAN WAESBERGHE - klasse A4 De heer Koen VAN DEN BORRE - klasse A3 De heer Jean-Marie NEVENS - klasse A4 Plaatsvervangende assessoren De heer Marc DE VOS - klasse A2 Mevr. Linda STEPPE - klasse A2 Mevr. Christiane AERTS - klasse A3.

Art. 3.Worden goedgekeurd om te zetelen als assessoren, aangewezen door de representatieve syndicale organisaties, voor de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep inzake evaluatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer : - voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten Gewone assessor De heer Erwin CARPENTIER - klasse A1 Plaatsvervangende assessor Mevr. Myriam MEYNS - ICT-deskundige - voor het ACV-Transcom Gewone assessor De heer Stefaan PEREMANS - administratief deskundige Plaatsvervangende assessor Mevr. Brigitte DEGRYSE - administratief deskundige - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Gewone assessoren De heer Werner VANDERSTRAETEN - klasse A1 De heer Lennert MERVILDE - administratief deskundige Plaatsvervangende assessor De heer Jean-Luc MEESTERS - technisch assistent

Art. 4.Worden aangewezen om te zetelen als assessoren voor de Franstalige afdeling van de raad van beroep inzake evaluatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer : Gewone assessoren Mevr. Claudine BALEUX - klasse A4 Mevr. Martine INDOT - klasse A4 De heer Claude DANZE - klasse A3 Plaatsvervangende assessoren De heer Léon-Pierre BREBOIS - klasse A4 Mevr. Anne-Marie AUTHOM - klasse A2 De heer Pierre LOISE - klasse A3

Art. 5.Worden goedgekeurd om te zetelen als assessoren, aangewezen door de representatieve syndicale organisaties, voor de Franstalige afdeling van de raad van beroep inzake evaluatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer : - voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten Gewone assessor De heer Pierre GOOSSENS - klasse A3 Plaatsvervangende assessor De heer Philippe QUARMEAU - klasse A1 - voor het ACV -Transcom Gewone assessor De heer Yves MICHEL -Technisch deskundige Plaatsvervangende assessor De heer Henry MAILLARD - klasse A4 - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Gewone Assessoren De heer Jean-Jacques FOUQUET - administratief assistent Mevr. Mireille ALVAREZ-GONZALES - klasse A1 Plaatsvervangende assessor Mevr. Martine GENION - administratief medewerker.

Art. 6.Worden respectievelijk aangewezen als griffier-rapporteur en plaatsvervangende griffier-rapporteur voor de Nederlandstalige afdeling van de raad van beroep inzake evaluatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Mevr. Natalie UYTERHAEGEN klasse A1 en Mevr. Caroline GOEMAN - administratief deskundige.

Art. 7.Worden respectievelijk aangewezen als griffier-rapporteur en plaatsvervangende griffier-rapporteur voor de Franstalige afdeling van de raad van beroep inzake evaluatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de heer Thierry LEONARD - klasse A1 en de heer Georges-Alain CHALANTON - administratief assistent.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 13 december 2010.

De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^