Ministerieel Besluit van 18 december 2001
gepubliceerd op 25 december 2001
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot aanpassing aan het gebruik van de euro van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten

bron
ministerie van financien
numac
2001003631
pub.
25/12/2001
prom.
18/12/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot aanpassing aan het gebruik van de euro van het ministerieel besluit van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003656 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003660 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van de door de advocaten bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003659 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van de door de gerechtsdeurwaarders bij te houden boekhouddocumenten sluiten tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten


De Minister van Financiën, Gelet op de Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen 320 en 321;

Gelet op de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003656 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003660 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van de door de advocaten bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003659 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van de door de gerechtsdeurwaarders bij te houden boekhouddocumenten sluiten tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat in rechtsinstrumenten (daaronder begrepen ontvangstbewijzen) vanaf 1 januari 2002 als enige muntaanduiding de euro geldt; - dat bij wijze van overgangsmaatregel de munten en biljetten in Belgische frank een wettig betaalmiddel zijn tot en met 28 februari 2002;

Overwegende : - dat dit besluit de wijze vastlegt waarop, vanaf 1 januari 2002 ingevolge de definitieve invoering van de euro, het in artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde ontvangstbewijs moet worden ingevuld; - dat de betrokkenen zo spoedig mogelijk moeten worden in kennis gesteld van de terzake genomen maatregelen; - dat dit besluit dus onverwijld moet worden getroffen, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003656 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003660 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van de door de advocaten bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003659 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van de door de gerechtsdeurwaarders bij te houden boekhouddocumenten sluiten tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten, wordt de titel « Tijdelijke maatregelen verbonden aan de invoering van de euro » vervangen door de titel « Aanduiding van de munt ».

Art. 2.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt door de volgende bepaling vervangen : «

Art. 9.Het ontvangen bedrag, dat aanleiding geeft tot het afleveren van het ontvangstbewijs, moet op dat bewijs worden aangeduid in euro, gevolgd door de vermelding "EUR". ».

Art. 3.Artikel 9 van hetzelfde besluit, zoals het is gewijzigd door artikel 2, is eveneens van toepassing voor de bedragen die in de periode van 1 januari 2002 tot en met 28 februari 2002 in Belgische frank worden betaald.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Brussel, 18 december 2001.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^