Ministerieel Besluit van 25 oktober 2005
gepubliceerd op 26 juli 2006

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subregionale Commissie van het geïntegreerde insluitingsstelsel voor het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202293
pub.
26/07/2006
prom.
25/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2005. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subregionale Commissie van het geïntegreerde insluitingsstelsel voor het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel


De Minister van Vorming, De Minister van Tewerkstelling, Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling), gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 mei 2004 tot bepaling van de samenstelling van de subregionale commissies van het geïntegreerde insluitingsstelsel, inzonderheid op artikel 2, Besluiten :

Artikel 1.De hiernavermelde personen worden benoemd tot lid van de Subregionale Commissie van het geïntegreerde insluitingsstelsel voor het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel : - de heer Francis Declercq, vertegenwoordiger van de entiteit "Régisseur-ensemblier" (Regisseur-coördinator) van de "Office" - Mevr. Myriam Dormal, vertegenwoordigster van de entiteit "Opérateur public de formation" (Openbare vormingsoperator) van de "Office"; - de heer Guy Van der Straeten, vertegenwoordiger van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen); - Mevr. Susana Gonzalez, vertegenwoordigster van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen); - Mevr. Michèle Gilkinet, vertegenwoordigster van de Gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling van Waals-Brabant; - Mevr. Anne Jadin, vertegenwoordigster van de "Association wallonne des régies de quartier" (Waalse Vereniging van buurtregieën); - Mevr. Agnès Delire, vertegenwoordigster van de "Interfédération des entreprises de Formation par le Travail et des organismes d'insertion socioprofessionnelle"; - de heer Daniel Hanquet, vertegenwoordiger van de federatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; - de heer Christian De Rycker, vertegenwoordiger van het onderwijs voor sociale promotie; - Mevr. N. Mingels, vertegenwoordigster van het onderwijs voor sociale promotie; - de heer Jean-Paul Claeys, vertegenwoordiger van het technisch en beroepsonderwijs; - de heer Pierre Anthoine, vertegenwoordiger van het "Centre régional pour l'Intégration des personnes étrangères" (Gewestelijk centrum voor de integratie van vreemdelingen).

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 25 oktober 2005.

Mevr. M. ARENA J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^