Ministerieel Besluit van 26 maart 2012
gepubliceerd op 13 april 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van het Technisch Comité van de reisagentschappen opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031170
pub.
13/04/2012
prom.
26/03/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MAART 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van het Technisch Comité van de reisagentschappen opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011


De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen;

Gelet op artikel 3, §§ 1, 2, 3 en 4, artikel 4 en artikel 12 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011 houdende de oprichting van het Technisch Comité van de reisagentschappen;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor een mandaat als leden van het Technisch Comité van de reisagentschappen, ingevoerd door een besluit van 7 juli 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 februari 2012;

Overwegende dat op de datum van de afsluiting van de oproep tot kandidaten het aantal door de administratie ontvangen dossiers omtrent de kandidaatstelling 2 bedroeg;

Overwegende dat de benoeming van het lid gebeurd is na vergelijking van de titels en verdiensten;

Op voorstel van de Minister van Economie, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd als lid van het Technisch Comité van de reisagentschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Mevr. Anne-Marie Duquesne.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 26 maart 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^